Lớp 6

Language focus 1 Starter Unit lớp 6

Bài học Language focus 1 – Starter Unit Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo giúp các em làm quen với dạng khẳng định và phủ định của động từ “be”, đại từ đóng vai trò chủ ngữ và tính từ sở hữu, đại từ đóng vai trò chủ ngữ và cách phát âm các từ thông qua các bài tập khác nhau.

be: affirmative and negative

Bạn đang xem: Language focus 1 Starter Unit lớp 6

(Động từ “be”: khẳng định và phủ định)

1.1. Starter Unit Lớp 6 Language focus 1 Task 1

Complete the table with the words in the box. Then check your answers in the text on page 6

(Hoàn thành bảng với các từ trong bảng. Sau đó kiểm tra đáp án ở trang 6)

Guide to answer

1. He

2. They

3. not

4. isn’t

5. aren’t

1.2. Starter Unit Lớp 6 Language focus 1 Task 2

Write true sentences. Use affirmative and negative forms of the verb “be”

(Viết các câu đúng. Sử dụng dạng khẳng định và phủ định của động từ “be”)

1. Zebras………. animals.

2. Oxford……….. in Brazil.

3. My friends……… twelve.

4. The name of this book ……. Friends Plus.

5. I……. interesting in video games.

6. I…….. from Da Nang.

Guide to answer

1. are

2. isn’t

3. are

4. is

5. am

6. am

Tạm dịch

1. Ngựa vằn là động vật.

2. Oxford không phải ở Brazil.

3. Những người bạn của mình 12 tuổi.

4. Tên của quyển sách này là Friends Plus.

5. Mình thích trò chơi điện tử.

6. Mình đến từ Đà Nẵng.

Subject pronouns and possessive adjectives

(Đại từ đóng vai trò chủ ngữ và tính từ sở hữu)

1.3. Starter Unit Lớp 6 Language focus 1 Task 3

Complete the table with the words in blue in the text on page 6

(Hoàn thành bảng sau với những từ màu xanh ở trang 6)

Guide to answer

1. your      2. his       3. her         4. us        5. your       6. their

Tạm dịch

Số ít

Số nhiều

Đại từ đóng vai trò chủ ngữ

Tính từ sở hữu

Đại từ đóng vai trò chủ ngữ

Tính từ sở hữu

tôi

của tôi

chúng tôi

(4) của chúng tôi

bạn

(1) của bạn

các bạn

(5) của các bạn

anh ấy

cô ấy

(2) của anh ấy

(3) của cô ấy

của nó

họ

(6) của họ

1.4. Starter Unit Lớp 6 Language focus 1 Task 4

Replace the words in blue with subject pronouns

(Thay thế các từ màu xanh với các đại từ nhân xưng)

Guide to answer

1. It is good.

2 They are from the UK.

3. We are friends.

4. You are brothers.

Tạm dịch

1. Nó thì tốt.

2. Họ đến từ Anh.

3. Chúng mình là bạn.

4. Các bạn là anh em.

Object pronouns

(Đại từ đóng vai trò tân ngữ)

1.5. Starter Unit Lớp 6 Language focus 1 Task 5

Match the object pronouns in the box with the subject pronouns.

(Nối những đại từ đóng vai trò tân ngữ trong khung với đại từ đóng vai tò chủ ngữ.)

it          me           them           us          you           him          her          you

I – me        you – (1)………      it – (2)……..    he – (3)………

she – (4)……..        we – (5)………..       you – (6)……..       they – (7)……..

Guide to answer

(1) you

(2) it   

(3) him

(4) her

(5) us

(6) you

(7) them

Pronunciation: Word stress

(Phát âm: Trọng âm của từ)

1.6. Starter Unit Lớp 6 Language focus 1 Task 6

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress.

(Khoanh chọn từ có vị trị của trọng âm chính khác với ba từ còn lại)

Guide to answer

1. c       2. d        3. d     4. d      5. d         6. b        7. c       8. b        9. c

1.7. Starter Unit Lớp 6 Language focus 1 Task 7

Use it! Work in pairs. Talk about you and your interests. Use ideas from Task 1, page 6. Then change pairs and say something about your first partner.

(Thực hành! Làm việc theo cặp. Nói về sở bạn và sở thích của em. Sử dụng các ý tưởng từ bài tập 1 trang 6. Sau đó thay đổi cặp và nói về bạn cặp đầu tiên của em)

– I’m eleven. I’m into cycling with my brother. I’m not very good at art.

=> Nam is eleven. He’s into cyclying with his brother. He isn’t very good at art.

Tạm dịch

– Mình 11 tuổi. Mình thích đạp xe với anh của mình. Mình không giỏi về hội họa lắm.

=> Nam 11 tuổi. Nam thích đạp xe với anh của bạn ấy. Bạn ấy không giỏi về hội họa lắm.

Guide to answer

– I am eleven. I am into swimming. I am not very good at playing video games.

=> Ha is eleven. She is into swimming. She is not good at playing video games.

Tạm dịch

– Mình mười một tuổi. Mình thích bơi lội. Mình không giỏi chơi trò chơi điện tử.

=> Hà mười một tuổi. Bạn ấy thích bơi lội. Bạn ấy không giỏi chơi trò chơi điện tử.

Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn thành các câu với các từ trong khung)

is            isn’t            are            am           aren’t

1. He… a teacher.

2. It… a book. It is a notebook.

3. I… a student.

4. They… friends.

5. Hoa and Lan are students. They… teachers. 

Key

1. is

2. isn’t

3. am

4. are

5. aren’t

Luyện tập

3.1. Kết luận

Kết thúc bài học, các em cần ghi nhớ các điểm ngữ pháp sau đây:

– Dạng khẳng định và phủ định của động từ “be”

+ Khẳng định:

 • I + am
 • She/ He/ It/ Chủ ngữ số ít + is
 • We/ You/ They/ Chủ ngữ số nhiều + are

+ Phủ định:

 • I + am not
 • She/ He/ It/ Chủ ngữ số ít + is not/ isn’t
 • We/ You/ They/ Chủ ngữ số nhiều + are not/ aren’t

– Đại từ đóng vai trò chủ ngữ và tính từ sở hữu

 • I – my
 • she – her
 • he – his
 • it – its
 • we – our
 • you – your
 • they – their

– Đại từ đóng vai trò tân ngữ

 • me
 • her
 • him
 • it
 • us
 • you
 • them

– Phát âm: Trọng âm của từ 

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Starter Unit – Language focus 1 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Starter Unit lớp 6 Chân trời sáng tạo Language focus 1 – Ngữ pháp 1.

 • Câu 1:
  Choose the best answer

  How many _______are there in a day?

  • A.
   hours
  • B.
   weeks
  • C.
   days
  • D.
   years
 • Câu 2:

  What _______ she like? She’d like a glass of water.

  • A.
   is
  • B.
   would
  • C.
   do
  • D.
   does
 • Câu 3:

  My sister doesn’t like fish.She _______ fruit and chocolate.

  • A.
   like
  • B.
   is like
  • C.
   likes
  • D.
   would

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language focus 1 – Starter Unit Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!