Lớp 6

Language focus 1 Unit 8 lớp 6 Going away

Để giúp các em ôn tập và thực hành các bài tập có liên quan đến cấu trúc tương lai gần “be going to”, mời các em tham khảo nội dung bài học Language focus 1 – Unit 8 Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo nhé!

1.1. Unit 8 Lớp 6 Language focus 1 Task 1

Look at the text on page 98 again and complete the examples. Then choose the correct words in Rules 1-2 (Xem lại văn bản ở trang 98 và hoàn thành các ví dụ. Sau đó chọn các từ đúng trong Quy tắc 1-2)

Bạn đang xem: Language focus 1 Unit 8 lớp 6 Going away

RULES

1. We use be going to to talk about present / future plans and intentions.

2. We make questions with be / do + pronoun or noun + going to + verb.

Guide to answer

1. future

2. be

Tạm dịch

Quy luật

1. Chúng ta be going to nói về những kế hoạch và dự định tương lai.

2. Chúng ta đặt câu hỏi với be + pronoun hoặc noun + going to + verb.

1. We’re …… travel by train.

2. I…………….. going away.

3. What ……….. you going to do this summer?

Guide to answer

1. going to     2. am         3. are

1. We’re going to travel by train.

2. I am going away.

3. What are you going to do this summer?

Tạm dịch

1. Chúng ta sẽ đi du lịch bằng tàu hỏa.

2. Tôi sắp đi xa.

3. Bạn định làm gì vào mùa hè này?

1.2. Unit 8 Lớp 6 Language focus 1 Task 2

Complete the sentences with the affirmative or negative form of be going to and the verbs in brackets (Hoàn thành các câu với dạng khẳng định hoặc phủ định của be going to và các động từ trong ngoặc)

I’m going to see (see) a film at the cinema.

They aren’t going to go (go) to school tomorrow. X

1. You……………… (visit) your grandparents tomorrow. v

2. They………………… (travel) by train. X

3. Lily……………… (buy) a guidebook for Hà Nội. v

4. I……………. (take) my phone or my tablet. X

5. We…………… (stay) in a modern hotel. v

6. Pavel…………… (study) Vietnamese next year. X

Guide to answer

1. are going to visit 

2. aren’t going to travel

3. is going to buy 

4. am not taking

5. are going to stay 

6. isn’t going to study

Tạm dịch

1. Bạn sẽ thăm ông bà của bạn vào ngày mai.

2. Họ sẽ không đi du lịch bằng tàu hỏa.

3. Lily sẽ mua một cuốn sách hướng dẫn về Hà Nội.

4. Tôi .sẽ không mang theo điện thoại hoặc máy tính bảng của tôi.

5. Chúng tôi sẽ ở trong một khách sạn hiện đại.

6. Pavel sẽ không học Tiếng Việt năm sau.

1.3. Unit 8 Lớp 6 Language focus 1 Task 3

Question stress and rhythm. Listen and repeat the questions. Underline the stressed words in each question (Câu hỏi nhấn âm và nhịp điệu. Nghe và lặp lại các câu hỏi. Gạch chân những từ được nhấn mạnh trong mỗi câu hỏi)

Where are you going to stay?

1. Are you going to buy a torch?

2. What are we going to see?

3. How is she going to travel?

4. Are we going to stay in a tent?

Guide to answer

1. Are you going to buy a torch?

2. What are we going to see?

3. How is she going to travel?

4. Are we going to stay in a tent?

Tạm dịch

Bạn sẽ ở lại đâu?

1. Bạn định mua một ngọn đuốc hả?

2. Chúng ta sẽ xem gì?

3. Cô ấy sẽ đi du lịch như thế nào?

4. Chúng ta sẽ ở trong một chiếc lều hả?

1.4. Unit 8 Lớp 6 Language focus 1 Task 4

Look at the examples and complete Rules 1 – 4 (Xem các ví dụ và hoàn thành Quy tắc 1 – 4)

1. Lydia will feel tied but happy.

2. It’ll be hot and sunny.

3. I won’t be very hungry.

4. Will there be many cyclists?

Yes, there will. / No, there won’t.

5. What will the weather be like?

Guide to answer

1. will, ‘ll 

2. won’t

3. Will

4. will, won’t

Tạm dịch

1. Lydia sẽ cảm thấy bị ràng buộc nhưng hạnh phúc.

2. Trời sẽ nóng và nắng lắm.

3. Tôi sẽ không đói lắm.

4. Sẽ có nhiều người đi xe đạp chứ?

Có. / Không.

5. Thời tiết sẽ như thế nào?

1.5. Unit 8 lớp 6 Language focus 1 Task 5

Nick and his family are going to move from London to Australia. Write questions and answers about his future (Nick và gia đình sẽ chuyển từ London đến Úc. Viết câu hỏi và câu trả lời về tương lai của anh ấy)

Nick / like / Australia?

Will Nick like Australia? Yes, he will.

1. Nick’s family /live /in a big house? X

2. Nick / make / many new friends? 

3. Nick /learn /a new language? X

4. be / hot and sunny /in December?

5. Nicks family /have a barbecue on the beach / in January?

6. Nick friends in London / visit / him next summer? X

Guide to answer

1. Will Nick’s family live in a big house?  – No, they won’t.

2. Will Nick make many new friends? – Yes, he will.

3. Will Nick learn a new language? – No, he won’t.

4. Will it be hot and sunny in December? – Yes, it will.

5. Will Nick’s family have a barbecue on the beach in January? – Yes, they will.

6. Will Nick’s friends in London visit him next summer? No, they won’t.

Tạm dịch

1. Gia đình Nick sẽ sống trong một ngôi nhà lớn? – Không.

2. Nick sẽ có thêm nhiều bạn mới chứ? – Vâng, đúng vậy.

3. Nick sẽ học một ngôn ngữ mới chứ? – Không.

4. Trời sẽ nóng và nắng vào tháng mười hai? – Vâng, đúng vậy.

5. Gia đình Nick sẽ tổ chức tiệc nướng trên bãi biển vào tháng Một chứ? – Vâng, đúng vậy.

6. Bạn bè của Nick ở Luân Đôn sẽ đến thăm anh ấy vào mùa hè tới chứ? Không.

1.6. Unit 8 lớp 6 Language focus 1 Task 6

Work in pairs. Make five predictions about your partner’s future. Say if you agree or not (Làm việc theo cặp. Đưa ra năm dự đoán về tương lai của người bạn của mình. Nói nếu bạn đồng ý hay không)

Guide to answer

1. Will you move to another city to live?

2. Will you get married when you 25 years old?

3. Will you travel to Paries?

4. Will you study other languages?

5. Will you become a famous person?

Tạm dịch

1. Bạn sẽ chuyển đến một thành phố khác để sống?

2. Bạn sẽ kết hôn khi bạn 25 tuổi?

3. Bạn sẽ đi du lịch đến Paries chứ?

4. Bạn sẽ học các ngôn ngữ khác chứ?

5. Bạn sẽ trở thành một người nổi tiếng?

Choose the correct answer (Chọn câu trả lời đúng nhất)

1. It’s cold. I ____ close the window

A. Will

B. Shall

C. Am going to

2. Tom ____ going to be a doctor

A. am

B. are

C. is

3. I promise I _____ email you every day

A. will

B. shall

C. am going to

4. The boys ______ play football this afternoon

A. will

B. shall

C. are going to

5. Look at her! She _____ win the race

A. shall

B. is going to

C. will

6. John hasn’t studied. He ______ pass his exam

A. is going to

B. isn’t going to

C. will

7. Linda _____ be twelve next year

A. is going to

B. will

C. shall

8. Watch out! You ____ fall

A. will

B. are going to

C. won’t

Key

1. A

2. C

3. A

4. C

5. B

6. B

7. B

8. B

Luyện tập

3.1. Kết luận

– Cấu trúc “be going to”:

 • Diễn tả một hành động, kế hoạch ở tương lai gần
 • Dự đoán về một việc gì đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, đã có dấu hiệu nhận biết
 • Thể hiện việc dự định hoặc quyết định chắc chắn sẽ làm trong tương lai

Dạng khẳng định: S + be (is/are/am) going to + V nguyên mẫu

Dạng phủ định: S + be (is/are/am) not going to + V nguyên mẫu

Dạng nghi vấn: Be (is/are/am) + S + going to + V nguyên mẫu?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 – Language focus 1 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 6 Chân trời sáng tạo Language focus 1 – Ngữ pháp 1.

 • Câu 1:
  Find the misakes in these following sentences

  My father and I am going to visit our grandparents in the country this Friday.

  • A.
   am
  • B.
   going
  • C.
   visit
  • D.
   this
 • Câu 2:

  Is your friends going to buy a new T-shirt?

  • A.
   Is
  • B.
   going
  • C.
   to buy
  • D.
   a
 • Câu 3:

  It is very cloudy. It’s go to rain.

  • A.
   It is
  • B.
   go
  • C.
   to
  • D.
   rain

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language focus 1 – Unit 8 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!