Lớp 6

Language focus 3 Starter Unit lớp 6

Bài học Language focus 3 – Starter Unit Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo giới thiệu đến các em cách dùng các từ chỉ định “this, that, these, those” và “have got” thông qua các dạng bài tập khác nhau. Mời các em cùng tham khảo!

this, that, these, those

Bạn đang xem: Language focus 3 Starter Unit lớp 6

(cái này, cái kia, những cái này, những cái kia)

1.1. Starter Unit Lớp 6 Language focus 3 Task 1

Study the pictures. What is the difference between this/that and these/ those?

(Nghiên cứu các bức tranh. Sự khác nhau giữa this/that và these/those?)

Guide to answer

This/That is used for singular nouns.

– These/Those is used for plural nouns.

Tạm dịch

– This/That được dùng với danh từ số ít.

– These/Those được dùng với danh từ số nhiều.

1.2. Starter Unit Lớp 6 Language focus 3 Task 2

Choose the correct words.

(Hãy chọn từ đúng.)

1. That / These cousins are in Australia now.

2. Is this / those your pen under the teacher’s chair?

3. This / These present is nice.

4. These / That is Maria’s dad, Bill.

5. Is this / Are those books on my desk yours?

Guide to answer

1. These     2. this   3. This      4. That    5. Are those

Tạm dịch

1.  Những người họ hàng của mình bây giờ đang ở Úc

2.  Có phải bút của bạn ở dưới ghế giáo viên không?

3.  Những món quà này thật sự rất đẹp.

4.  Đây là bố của Maria, chú Bill.

5. Những quyển sách ở trên bàn kia có phải của cậu không?

have got (có)

1.3. Starter Unit Lớp 6 Language focus 3 Task 3

Look at the text and Task 2 on page 10 again. Complete the table.

(Nhìn lại văn bản và bài tập 2 ở trang 10. Hoàn thành bảng.)

Guide to answer

1.4. Starter Unit Lớp 6 Language focus 3 Task 4

Complete the dialogue with the correct forms of have got. Then listen and check.

(Hoàn thành bài hội thoại với dạng đúng của have got. Sau đó nghe và kiểm tra.) 

Guide to answer

(1) Have      (2) have     (3)  haven’t       (4) have     

(5) Has       (6) has        (7) have            (8) have

Tạm dịch

Ben: Hôm nay là ngày của Bố. Bạn đã có quà cho bố chưa?

Maria: Có, mình có rồi. Mình có một quyển sách về nấu ăn.

Ben: Quyển sách thật tuyệt vời. Mình vẫn chưa có quà.

Maria: Chưa à? Không sao, chúng ta có một giờ ở thị trấn. Bố bạn có bút tốt chưa?

Ben: Có, ông ấy có rồi.

Maria: Erm… được rồi. À mình có ý này. Nhìn này. những cái ốp điện điện thoại này không đắt đâu.

Ben: Mmm, bố mình cũng chưa có ốp điện thoại.

Maria: Ở cửa hàng này có mấy cái ốp điện thoại đẹp lắm.

Ben: Cảm ơn bạn, Maria. Đó thật là một ý tưởng tuyệt vời.

1.5. Starter Unit Lớp 6 Language focus 3 Task 5

USE IT! Work in pairs. Look at the mini-dialogue. Prepare and practise new dialogues. Use your friends’ names and the ideas in the pictures.

(Thực hành! Làm việc theo cặp. Nhìn vào đoạn hội thoại ngắn. Chuẩn bị và thực hành các đoạn hội thoại mới. Sử dụng tên của bạn em và những ý tưởng trong các bức tranh.)

A: Have you got a present for…?

B: No, I haven’t.

A: Has he/she got a …?

B: Yes, he/she has. OR No, he/she hasn’t.

A: Look, they’ve got a really nice one in this shop.

B: Thanks! That’s a really good idea.

 

Guide to answer

An: Have you got a present for Nhu?

Mai: No,I haven’t.

An: Has he got a skateboard?

Mai: No, he hasn’t.

An:  Look, they’ve got a really nice one in this shop.

Mai: Thanks! That’s a really good idea

Tạm dịch

An: Bạn đã có quà tặng Như chưa?

Mai: Chưa, mình chưa có.

An: Bạn ấy có ván trượt chưa nhỉ?

Mai: Bạn ấy chưa có.

An: Nhìn này, cửa hàng này có một cái ván rất đẹp.

Mai: Cảm ơn bạn. Đó thật là một ý tưởng hay.

Choose the best answer (Chọn đáp án đúng)

1. This/ These are my friends.

2. That/ These is her brother.

3. This/ These is Lan’s book.

4. Look at that/ those dogs. They are catching a ball.

5. This/ These is my room.

Key

1. These

2. That

3. This

4. those

5. This

Luyện tập

3.1. Kết luận

Kết thúc bài học, các em cần ghi nhớ các điểm ngữ pháp sau đây:

– Các từ chỉ định: that, these, those

 • This được dùng với danh từ số ít, chỉ người hoặc vật ở gần.
 • That được dùng với danh từ số ít, chỉ người hoặc vật ở xa.
 • These được dùng với danh từ số nhiều, chỉ những người hoặc những vật ở gần.
 • Those được dùng với danh từ số nhiều, chỉ những người hoặc những vật ở xa.

– Cấu trúc “have got” diễn tả ý nghĩa “có”

 • Khẳng định: S + have/ has + got +…
 • Phủ định:  S + have/ has + not + got +…
 • Nghi vấn: Have/ Has + S + got +…?

Lưu ý:

I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + have

She/ He/ It/ Danh từ số ít + has

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Starter Unit – Language focus 3 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Starter Unit lớp 6 Chân trời sáng tạo Language focus 3 – Ngữ pháp 3.

 • Câu 1:
  Choose the best answer

  He ______ brown eyes.

  • A.
   is
  • B.
   has
  • C.
   have
  • D.
   don’t have
 • Câu 2:

  Peter would ______ some fish.

  • A.
   like
  • B.
   to like
  • C.
   likes
  • D.
   liked
 • Câu 3:

  Would you like ______ rice?

  • A.
   any
  • B.
   some
  • C.
   an
  • D.
   to

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Language focus 3 – Starter Unit Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!