Lớp 6

Reading Unit 4 lớp 6 Learning world

Mời các em cùng nhau tham khảo nội dung bài học Reading của Unit 4 Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo giúp các em phát triển kĩ năng đọc hiểu về trường học ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

THINK! What do you like about your school? (Nghĩ xem! Em thích gì về trường học của em?)

Bạn đang xem: Reading Unit 4 lớp 6 Learning world

Guide to answer

I like my school because it’s very beautiful and it’s near my house. I can learn many things and make new friends at school.

(Tôi thích trường học của mình vì nó rất đẹp và gần nhà tôi. Tôi có thể học hỏi được nhiều thứ và có thêm nhiều bạn mới ở trường.)

1.1. Unit 4 Lớp 6 Reading Task 1

Read the project. Where are the schools? Is the writer positive or negative about them?

(Đọc dự án. Những trường học này ở đâu? Tác giả có thái độ tích cực hay tiêu cực về các trường học này?)

WORLD CLASS!

A project by Liam Murphy

This is a geography class in Bangladesh. It isn’t a traditional primary school – these students are studying on a ‘boat school’. It’s a great idea because transport can be a big problem here when there’s a lot of rain. The boat isn’t moving at the moment, but at the start and the end of the day, it goes along the river to the students’ villages.

Eton College is one of Britain’s oldest and most expensive private schools and it looks like the students are wearing Britain’s oldest, most expensive uniforms! Not very practical! They’re walking to a lesson. This is a boarding school – students study, eat and sleep here.

Look! What is the teacher doing? She is teaching English, but she is not at her school. Her students are staying at home and learning lessons on television. In Hồ Chí Minh City, Việt Nam, students can have such lessons on the channel of HTV Key. It is another learning way for them – digital learning.

This is my secondary school in Ireland. We’re having a dance class and it’s a lot of fun. There are a lot of traditional dances in Ireland. I’m not dancing – I’m watching the dancers. Our teachers are playing the musical instruments.

Guide to answer

– Positive (tích cực): Bangladesh, Việt Nam, Ireland.

– Negative (tiêu cực): Britain

Tạm dịch

LỚP HỌC TRÊN THẾ GIỚI

Một dự án được thực hiện bởi Liam Murphy

Đây là một lớp học địa lý ở Bangladesh. Đây không phải là một trường tiểu học truyền thống – những học sinh này đang học trên một “trường học trên thuyền”. Đó là một ý tưởng tuyệt vời vì giao thông có thể là một vấn đề lớn ở đây khi có nhiều mưa. Con thuyền lúc này không di chuyển, nhưng khi bắt đầu và cuối ngày, nó sẽ đi dọc theo con sông để đến các làng của học sinh.

Eton College là một trong những trường tư thục lâu đời nhất và đắt nhất nước Anh và có vẻ như học sinh đang mặc những bộ đồng phục lâu đời nhất, đắt tiền nhất của nước Anh! Không thực tế lắm! Họ đang đi đến lớp học. Đây là trường nội trú – học sinh học tập, ăn ngủ tại đây.

Nhìn kìa! Cô giáo đang làm gì nhỉ? Cô đang dạy tiếng Anh, nhưng cô không ở trường. Học sinh của cô đang ở nhà và học các bài học trên tivi. Ở Hồ Chí Minh, Việt Nam, học sinh có thể có những buổi học như vậy trên kênh HTV Key. Đó là một cách học khác dành cho học sinh – học kỹ thuật số.

Đây là trường cấp hai của tôi ở Ireland. Chúng tôi  có một lớp học khiêu vũ và nó rất thú vị. Có rất nhiều điệu múa truyền thống ở Ireland. Tôi không khiêu vũ – tôi đang quan sát các vũ công. Giáo viên của chúng tôi đang chơi nhạc cụ.

1.2. Unit 4 Lớp 6 Reading Task 2

Read and listen to the project and answer the questions (Đọc và nghe dự án và trả lời các câu hỏi)


1. When is transport a problem in Bangladesh? (Khi nào việc đi lại là vấn đề ở Bangladesh?)

2. What is a boarding school? (Trường nội trú là gì?)

3. What is another learning way for Vietnamese students? (Một cách học khác cho học sinh Việt Nam là gì?)

Guide to answer

1. When there’s a lot of rain. (Khi có nhiều mưa.)

2. A school where students stuy, eat and sleep. (Là một ngôi trường mà học sinh học tập, ăn và ngủ ở đấy.)

3. Homeschooling. (Học ở nhà.)

1.3. Unit 4 Lớp 6 Reading Task 3

OCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text (Từ vựng bổ sung. Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong văn bản)

Guide to answer

– primary schools: trường tiểu học

– boat school: trường học trên thuyền

– secondary shcools: trường trung học

– private schools: trường tư thục

– boarding school: trường nội trú

– digital learning: phương pháp học áp dụng kỹ thuật số

1.4. Unit 4 Lớp 6 Reading Task 4

USE IT! Work in groups. Which school in exercise 1 do you think is the most interesting? Why? What type of school do you go to? (Thực hành! Làm việc theo nhóm. Trường học nào ở bài tập 1 em nghĩ là thú vị nhất? Tại sao? Em muốn học loại trường nào?)

Guide to answer

I think the most interesting school is Ireland because I love dancing and playing the the musical instruments as well. It’s a lot of fun. I go to a boarding school because I can learn how to take care of myself and control my time.

Tạm dịch

Tôi nghĩ ngôi trường thú vị nhất là Ireland vì tôi cũng thích nhảy và chơi nhạc cụ. Đó là rất nhiều niềm vui. Tôi đi học nội trú vì tôi có thể học cách chăm sóc bản thân và kiểm soát thời gian của mình.

Complete the words (Hoàn thành các từ sau đây)

1. _rimary sc_ools

2. b__t school

3. sec_ndary shcools

4. priv_te schools

5. bo_rding school

6. dig_tal le_rning

Key

1. primary schools

2. boat school

3. secondary shcools

4. private schools

5. boarding school

6. digital learning

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và ghi nhớ các từ vựng sau đây:

 • primary schools: trường tiểu học
 • boat school: trường học trên thuyền
 • secondary shcools: trường trung học
 • private schools: trường tư thục
 • boarding school: trường nội trú
 • digital learning: phương pháp học áp dụng kỹ thuật số

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6 Chân trời sáng tạo Reading – Đọc hiểu.

 • Câu 1:
  Fill in the gaps

  Peter wakes up at seven o’clock, but he doesn’t (1) ______ up until a quarter past seven. He (2) ______ a shower and gets dressed. (3) ______ breakfast, he cleans (4) ______ teeth. He leaves his house at eight o’clock and catches the train (5) ______ Manchester. On the train, he (6) ______ the newspaper and (7) ______ the crossword. He comes (8) ______ at about half (9) ______ six in the evening. After dinner, he washes up. Then he usually (10) ______ TV. He goes to bed at about 11.30.

  (1)…………….

  • A.
   get
  • B.
   gets
  • C.
   got
  • D.
   getting
 • Câu 2:

  (2)………………..

  • A.
   take
  • B.
   takes
  • C.
   taken
  • D.
   took
 • Câu 3:

  (3)………………….

  • A.
   and
  • B.
   in
  • C.
   after
  • D.
   on

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading – Unit 4 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!