Lớp 6

Skills 2 Unit 11 lớp 6 Our greener world

Bài học Skills 2 – Unit 11 xoay quanh việc đưa ra ý tưởng nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs. Các em sẽ nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs, sau đó viết một đoạn văn về ý tưởng của bạn cùng lớp nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs. Các em xem nội dung chi tiết bên dưới nhé!

Listening (Nghe hiểu)

Bạn đang xem: Skills 2 Unit 11 lớp 6 Our greener world

1.1. Unit 11 Lớp 6 Skills 2 Task 1

Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the 3Rs Club. Fill each blank with a word or a number. (Nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs. Điền vào chỗ trống một từ hoặc một số)

Guide to answer

1. 6A

2. recycling

3. book

4. 6E

5. bus

6. uniform 

Audio script

Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the Club, I’ll first talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. We can reuse the things we have in these bins. Secondly, I’ll organize some book fairs. Students can exchange their used books at these fairs.

Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club. I’ll encourage students to go to school by bus. It’ll be fun and help the environment. Next, I’ll organize some uniform fairs. This is where students can exchange used uniforms with other students.

Tạm dịch

Mi: Mình là Mi đến từ lớp 6A. Nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ, đầu tiên mình sẽ nói với bạn mình về việc đặt thùng rác tái chế tại mỗi lớp học. Chúng ta có thể tái sử dụng những thứ mà chúng ta có trong những chiếc thùng này. Thứ hai, mình sẽ tổ chức vài hội sách. Học sinh có thể trao đổi sách cũ tại hội sách.

Nam: Mình là Nam đến từ lớp 6E. Nếu mình trở thành chủ tịch câu lạc bộ, mình sẽ khuyến khích các bạn học sinh đi học bằng xe buýt. Điều đó sẽ rất thú vị và giúp môi trường. Sau đó, mình sẽ tổ chức vài hội chợ đồng phục. Đây là nơi học sinh có thể trao đổi đồng phục cũ với các bạn khác.

1.2. Unit 11 Lớp 6 Skills 2 Task 2

Listen again and tick T or F (Nghe lại và chọn câu đúng/ sai)

Guide to answer

1. F          2. T            3. F           4. T

Tạm dịch

1. Mi nghĩ rằng có thể tái chế những thứ trong thùng rác.

2. Tại hội sách, học sinh có thể trao đổi sách cũ của họ.

3. Nam nghĩ rằng học sinh sẽ tiết kiệm tiền nếu họ đi học bằng xe buýt.

4. Học sinh có thể đổi đồng phục tại hội chợ đồng phục.

Writing (Viết)

1.3. Unit 11 Lớp 6 Skills 2 Task 3

Interview a classmate. Ask him / her what two things he / she will do if he /she becomes the president of the 3Rs Clubs. Take note below. (Phỏng vấn bạn cùng lớp. Hỏi xem bạn ấy sẽ làm gì nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs. Ghi chú lại)

Name:…………………

Idea 1:…………………

Idea 2:…………………

Guide to answer

Name: Phuong

Idea 1: Organize a charity, students will give their old uniforms or clothes for her charity at every weekend. She will give these things to those in need.

Idea 2: Establish a team can walk to school or cycle to school to reduce dirty air.

Tạm dịch

Tên: Phương

Ý tưởng 1: Tổ chức quỹ từ thiện, học sinh sẽ tặng đồng phục hoặc quần áo cũ cho quỹ từ thiện vào cuối tuần. Cô ấy sẽ tặng lại cho người cần.

Ý tưởng 2: Thành lập một đội có thể đi bộ hoặc đạp xe đến trường để giảm khí bẩn.

1.4. Unit 11 Lớp 6 Skills 2 Task 4

Write a paragraph about your classmate’s ideas in 3. Write about 50 words. (Viết một đoạn văn về ý tưởng của bạn cùng lớp. Viết khoảng 50 từ)

Guide to answer

My classmate is Phuong. If she becomes the president of the 3Rs Club,  she will do two things. Firstly, she will organize a charity, students will give their old uniforms or clothes for my charity at every weekend. She will give these things to those in need. Secondly, she will establish a team can walk to school or cycle to school to reduce dirty air.

Tạm dịch

Bạn học của tôi là Phương. Nếu cô ấy trở thành chủ tịch Câu lạc bộ 3Rs, cô ấy sẽ làm được hai điều. Đầu tiên, cô ấy sẽ tổ chức một quỹ từ thiện, học sinh sẽ tặng đồng phục cũ hoặc quần áo của họ cho tổ chức từ thiện của tôi vào mỗi cuối tuần. Cô ấy sẽ tặng những thứ này cho những người có nhu cầu. Thứ hai, cô ấy sẽ thành lập một đội có thể đi bộ đến trường hoặc đạp xe đến trường để giảm không khí bẩn.

Hoàn thành các câu điều kiện loại 1

1. If__________(the weather/be) beautiful tomorrow, ____________(we/drive) tothe beach.

2. If ___________ (she/send) the letter now, ____________ (they/receive) ittomorrow.

3. ____________ (Fred/be) angry if ___________ (Jack/arrive) late again.

4. ______________ (I/come) to your house if ________(I/have) enough time.

5. If ____________ (she/not/pass) this exam, ____________ (she/not/get) the job that she wants.

6. _______________ (you/learn) a lot if _____________ (you/take) this course.

7. If ____________ (I/get) a ticket, ________________(I/go) to the cinema.

8. ____________ (I/buy) that machine if _______________(it/not/cost) too much.

Đáp án

1. the weather is – we will drive

2. she sends – they will receive

3. Fred will be – Jack arrives

4. I will come – I have

5. she doesn’t pass – she won’t get

6. You will learn – you take

7. I get – I will go

8. I will buy – it doesn’t cost

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần luyện tập:

– Nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs.

– Viết một đoạn văn về ý tưởng của bạn cùng lớp nếu trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3Rs.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Skills 2 – Unit 11 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 6 Kết nối tri thức Skills 2 – Các kĩ năng 2.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  If/ you/ see/ used bottle/ road, what/ you/ do?

  • A.
   If you see an used bottle in the road, what will you do?
  • B.
   If you see an used bottle in the road, what do you do?
  • C.
   If you see a used bottle in the road, what will you do?
  • D.
   If you see a used bottle in the road, what do you do?
 • Câu 2:

  Why/ not/ we/ sing/ English song?

  • A.
   Why not we sing an English song?
  • B.
   Why not we sing a English song?
  • C.
   Why don’t we sing a English song?
  • D.
   Why don’t we sing an English song?
 • Câu 3:

  We/ should/ spend/ money/ recycling.

  • A.
   We should spend money at recycling.
  • B.
   We should spend money in recycling.
  • C.
   We should spend money on recycling.
  • D.
   We should spend money of recycling.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Skills 2 – Unit 11 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!