Lớp 11

Test Yourself C Unit 7 – 9 lớp 11

Bài học Test Yourself C Tiếng Anh lớp 11 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 7 đến bài 9 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Pronunciation – Grammar & Writing.

1. Listening – Trang 111

Listen to the conversation and put these telephone expression in the order you hear from 1-11. Number 1 has done as an example. (Nghe cuộc hội thoại và đặt các câu hội thoại qua điện thoại theo thứ tự bạn nghe được từ 1-11. Số 1 đã được làm sẵn.)

Bạn đang xem: Test Yourself C Unit 7 – 9 lớp 11

a. Can I leave a message please?

b. This is Donna speaking.

c. The line’s busy at the moment.

d. I’m afraid Mr. Barnes isn’t here at the moment.

e. I’d like to speak to Jon Barnes, please.

f. It’s Georgia King speaking.

g. Father & Son Ltd., good morning. For Sales, press one. For Account, press two. For enquiries, please hold.

h. I’m returning his call.

i. I’ll put you through to one of his colleagues.

j. Can I take a message?

k. Hold on, please…

Guide to answer Test Yourself C Listening

1-g, 2-b, 3-e, 4-f, 5-d, 6-j, 7-h, 8-k, 9-c, 10-a, 11-i.

 • Công ty TNHH Father&Son, chào buổi sáng. Để gặp bộ phận bán hàng nhấn phím 1, gặp kế toán nhấn phím 2. Cần giải đáp thắc mắc vui lòng giữ máy.
 • Donna đang nghe máy
 • Vui lòng cho tôi nói chuyện với Jon Barnes. Tôi là Georgia King.
 • Tôi e là bây giờ ngài Barnes không có ở đây.
 • Tôi có thể để lại lời nhắn không?
 • Tôi đang chuyển máy đến ông ấy.
 • Làm ơn giữ máy,..
 • Đường dây đang bận.
 • Tôi có thể để lại lời nhắn chứ?
 • Tôi sẽ nối liên lạc với một trong những đồng nghiệp của ông.

Tapescript Listening Test Yourself C English 11

R: Good morning. Father & Son Ltd. for Sales press one. For Account press two. For enquiries. please hold.

Dona: Father & Son Company, thank you for calling. This is Donna speaking. How can I help you?

Georgia: Hello, my name is Georgia King. I’d like to speak to Jon Barnes, please. 

Dona: Sorry. What name is that?

Georgia: It’s Georgia King speaking.

Dona: Oh. I’m afraid Mr. Barnes isn’t here at the moment. Can I take a message? 

Georgia: Well. I’m returning his call. He left me a message to call him.

Dona: OK. Can you hold on, please… The line’s busy at the moment. Can you call Mr. Barnes back later?

Georgia: I’m… Can I leave a message please?

Dona: Oh. just a minute. I’ll pm you through to one of his colleagues…

2. Reading – Trang 111-112

Read the passage and answer the questions. (Đọc bài văn và trả lời những câu hỏi sau.)

 1. What do people in Spain and Portugal often do before midnight on New Year’s Eve? (Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thường làm gì trước đêm giao thừa Năm mới?)
 2. Why do the Spanish and Portuguese people eat twelve grapes on New Year’s Eve? (Tại sao người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa?)
 3. Where in the world is the New Year’s Day called No-Ruz? (Nơi nào trên thế giới mà Ngày đầu năm mới được gợi là No-Ruz?)
 4. How long does it last? (Nó kéo dài bao lâu?)
 5. What do people usually do on No-Ruz? (Người ta thường làm gì vào No-Ruz?)

Guide to answer Test Yourself C Reading

 1. They gather before midnight and select twelve grapes from a large bunch.
 2. Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.
 3. In Iran.
 4. It lasts for thirteen days.
 5. They read from the Koran, then all embrace each other and say, “May you live 100 years!”

Phần dịch bài đọc Thực hành Test Yourself C tiếng Anh lớp 11
Ở các quốc gia khác nhau có nhiều phong tục thú vị trong cách tổ chức mừng năm mới. Ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, người ta tụ họp ngay trước giao thừa và chọn 12 quả nho từ một chùm nho lớn. Khi đồng hồ điểm giờ năm mới, mỗi người ăn 12 quả nho và chúc may mắn cho mọi người. 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Ở Iran, ngày đầu năm mới được gọi là No-Ruz. Nó bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 và kéo dài 13 ngày. No-Ruz là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc vì mùa đông vừa kết thúc và mùa xuân đang bắt đầu. Mỗi thành viên trong gia đình thường đọc kinh Koran, và sau đó ôm nhau và nói “Chúc bạn sống lâu 100 tuổi!”

3. Pronunciation and Grammar – Trang 112-113

a. Listen and put a tick (v) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word. (Nghe và đặt một dấu (v) vào hộp đúng, chú ý đến cách phát âm của phần gạch chân của từ.)

Guide to answer Test Yourself C 3a

 1. glean
 2.  fry
 3. thrive
 4. overthrow

b. Join the sentences, using who or which. (Kết hợp các câu, sử dụng who hoặc which)

 1. The Earth is a planet. It can support life.
 2. The book is about a girl. She run away from home.
 3. A dictionary is a book. It gives you the meanings of words.

Guide to answer Test Yourself C 3b

 1. The Earth is a planet which can support life.
 2. The book is about a girl who runs away from home.
 3. A dictionary is a book which gives you the meaning of words.

c. Match the clause in column A with the one in column B to make a comple conditional sentence. (Nối mệnh đề ở cột A với một mệnh đề ở cột B để hoàn thành câu điều kiện.)

A B
 1. We’ll buy a new car soon
 2. If you had told me about the problem
 3. I would find a job in London

a. if I spoke English well.

b. I would have help you.

c. if we can afford it.

 

Guide to answer Test Yourself C 3c

(1-c) We’ll buy a new car soon if we can afford it. 

(2-b) If you had told me about the problem, I would have help you.

(3-a) I would find a job in London if I spoke English well.

4. Writing – Trang 113

In 120 words, write a paragraph on what you like and don’t like about our Tet holiday. Your writing should include the activities people often do before and during Tet, the food and the weather at Tet. You may use the cues below. (Trong 120 từ, viết một đoạn văn về những gì bạn thích và không thích ngày nghỉ Tết của chúng ta. Bài viết của bạn nên gồm các hoạt động mà người ta thường làm trước và trong Tết, thực phẩm và thời tiết ngày Tết. Bạn có thể sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Guide to answer Test Yourself C Writing

Paragraph 1

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New Year. Actually, Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare for it well in advance. The house is usually cleaned and decorated with beautiful things such as flowers and pictures. Peach flowers and kumquat trees are very typical at Tet. Almost every house has at least either peach flowers and kumquat trees, some even have both in their houses at Tet. During Tet people enjoy traditional foods such as banh chung, fruit jam,… On the first day of the Lunar New Year, people often go to pagodas or churches then they visit their relatives. I enjoy Tet holidays because we often have “lucky money” at Tet and we can get up later than usual. The only thing I don’t like at Tet is that the weather is wet and cold.

Paragraph 2

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare well for it in advance. The house is usually cleaned and decorated with flowers, kumquat trees or peach flowers. People usually buy sweets, candies, biscuit, … and prepare traditional food: banh chung. In Tet holiday, people visit relatives and friends. They also go to pagodas or churches. Children are very happy in that time because they usually receive lucky money inside red envelopes. Both children and adults take part in traditional games. People usually are polite to each other because they want to have good luck on New Year’s Day. Tet holiday is the time people always expect in the year.

Bài tập trắc nghiệm Test Yourself C Lớp 11

Vậy là các em đã được ôn tập bài học từ unit 7 đến unit 9 qua phần thực hành Test Yourself C chương trình Tiếng Anh lớp 11. Để luyện tập thêm các em hãy hoàn thành Trắc nghiệm Test Yourself C Unit 7 – 9 lớp 11.

 • Câu 1:
  Read the following passage carefully, and then select the best option to complete it

  AUSTRIAN POST OFFICERS IN THE OTTOMAN EMPIRE

  Austria and other European nations maintained an extensive (1) _______ of post offices in the Ottoman Empire, typically motivated by the unreliable postal system of the Ottomans. For Austria, the (2) _____ started in 1748 with the establishment of a  (3) ______ in Galata outside of Constantinople, and eventually extended to dozens of (4) _______ throughout the Balkans and the eastern Mediterranean.

  Beginning in 1863, (5) _______ of Lombardy-Venetia were used, but after the losses of these areas in 1867, Austria had to issue special stamps; in appearance identical to (6) ___ stamps of the period, but denominated in soldis and florins. In 1886 this was changed to paras and piasters to match Turkish money, (7) _______ by surcharging the existing stamps of the offices, then regular Austrian stamps.

  Stamps printed specifically for the offices resumed in 1906, by using Austrian stamps (8) _______ the denomination (at this point the denomination of Austrian stamps was printed in a second step), and the Jubilee issue of 1908 included the same (9) _______ denominated in piasters.

  While early issues are not common, the volume of mail by the end of the empire was such that both used and unused stamps are still commonly (10) _______.

  (1) ……………….

  • A.
   way
  • B.
   method
  • C.
   system
  • D.
   network
 • Câu 2:

  (2) ……………….

  • A.
   purchase
  • B.
   sale
  • C.
   practice
  • D.
   service
 • Câu 3:

  (3) ……………….

  • A.
   school
  • B.
   post office
  • C.
   factory
  • D.
   company
 • Câu 4:

  (4) ……………….

  • A.
   regions
  • B.
   areas
  • C.
   houses
  • D.
   locations
 • Câu 5:

  (5) ……………….

  • A.
   stamps
  • B.
   books
  • C.
   things
  • D.
   pictures
 • Câu 6:

  (6) ……………….

  • A.
   American
  • B.
   Austrian
  • C.
   European
  • D.
   Asian
 • Câu 7:

  (7) ……………….

  • A.
   first
  • B.
   second
  • C.
   next
  • D.
   last
 • Câu 8:

  (8) ……………….

  • A.
   having
  • B.
   missing
  • C.
   releasing
  • D.
   removing
 • Câu 9:

  (9) ……………….

  • A.
   designs
  • B.
   shapes
  • C.
    forms
  • D.
   images
 • Câu 10:

  (10) ……………….

  • A.
   alive
  • B.
   new
  • C.
   available
  • D.
   fresh
 • Câu 11:
  Choose the word or phrase A, B, C or D – that best completes the sentence. 

  The problem______ never occurred.

  • A.
   I hadn’t expected it 
  • B.
   who I had expected
  • C.
   that I had expected it
  • D.
   I had expected
 • Câu 12:

  In 1850, Yale University established Sheffield Scientific School,_______. 

  • A.
   engineers were educated there 
  • B.
   where engineers were educated.
  • C.
   in which engineer educated 
  • D.
   where were engineers educated
 • Câu 13:

  It was the ragtime pianist Scott Joplin_______ the Maple Leaf Rag, perhaps the best known of all ragtime tunes.

  • A.
   wrote
  • B.
   the writer of
  • C.
   who wrote
  • D.
   writing

Câu 14-40: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Test Yourself C Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Sau phần ôn tập này, các em sẽ học bài mới Unit 10 Nature in Danger. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!