Lớp 12

Test Yourself E Unit 11 – 13 lớp 12

Bài học Test Yourself E Tiếng Anh lớp 12 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 11 đến bài 13 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

1. Listening – Trang 148

Listen to the text and write down the missing word or number. The first one has been done as an example. (Nghe đoạn  văn và ghi lại từ hoặc số còn thiếu. Từ đầu tiên đã được làm như phần mẫu.)

Bạn đang xem: Test Yourself E Unit 11 – 13 lớp 12

Today we think of a book as a volume of many (0) sheets of paper containing text, (1)……………., photographs, etc. Because of their durability and portability, the main uses of  books are to (2)……….and distribute information. In ancient times, people wrote on clay tablets, wood or (3)…………tablets tied with cord, or book rolls to store information. Later, with the invention of paper, the Chinese had the first book called Jingangjing (the Diamond Sutra) printed in AD (4)……………..In the 20th century, despite the challenge from other media such as radio or television and computer, books continued to be a primary means for dissemination of (5)………… for instruction and pleasure in skills and arts, and for the storage of human’s experience.

Guide to answer Listening Test Yourself E English 12

Today we think of a book as a volume of many (0) sheets of paper containing text, (1) illustrations, photographs, etc. Because of their durability and portability, the main uses of  books are to (2) preserve and distribute information. In ancient times, people wrote on clay tablets, wood or (3) bamboo tablets tied with cord, or book rolls to store information. Later, with the invention of paper, the Chinese had the first book called Jingangjing (the Diamond Sutra) printed in AD (4) 868. In the 20th century, despite the challenge from other media such as radio or television and computer, books continued to be a primary means for dissemination of (5) knowlege for instruction and pleasure in skills and arts, and for the storage of human’s experience.

Tapescript Listening Test Yourself E English 12

Today we think of a book as a volume of many sheets of paper containing text, illustrations, photographs, etc…Because of their durability and portability, the main uses of books are to preserve and distribute information. In ancient times, people wrote on clay tables, wood or bamboo tables tied with cord, or book rolls to store information. Later, with the invention of paper, the Chinese had the first book called Jingangjing (the Diamond Sutra) printed in AD 868. In the 20th century, despite the challenge from other media such as radio or television and computer, books continue to be a primary means for dissemination of knowledge, for instruction and pleasure in skills and arts, and for the storage of humans’ experience.

Phần dịch bài nghe Thực hành Test Yourself E Tiếng Anh 12

Ngày nay, chúng ta nghĩ về sách như một tập hợp khối lượng của nhiều tờ giấy có chứa văn bản, hình minh hoạ, hình ảnh, v.v … Bởi tính bền bỉ và khả năng di động của chúng, việc sử dụng sách là để bảo vệ và phân phối thông tin. Trong thời cổ đại, người ta đã viết trên các bảng đất sét, gỗ hoặc các bàn tre gắn liền với dây, hoặc cuốn sách cuộn để lưu trữ thông tin. Sau đó, với việc phát minh ra giấy, người Trung Quốc đã có cuốn sách đầu tiên được gọi là Jingangjing (kinh Kim Cang) in năm 868. Vào thế kỷ 20, bất chấp thách thức từ các phương tiện truyền thông khác như đài phát thanh hoặc truyền hình và máy tính, sách vẫn tiếp tục là một phương tiện chính để phổ biến kiến thức, hướng dẫn và truyền tải kỹ năng và nghệ thuật, và để lưu giữ kinh nghiệm của con người.

2. Reading – Trang 148-149

Read the text and decide which type of sporl (A-E) corresponds with each description. You may use any match more than once. (Đọc đoạn văn và xác định loại hình thể thao nào (A -E) từng ứng với từng bài mô tả. Em có thể dùng bất kì phần ghép nào hơn một lần.)

Type of sport      A. Swimming

                         B. Synchronized swimming

                         C. Water polo

                         D. Snorkelling

                         E. Scuba diving

  Description  Type of sport
1      This team sport was developed from water ballet. (Môn thể thao đồng đội này được  phát triển từ môn bale dưới nước.)  
2      The activity is also called skin diving because so little equipment is used  in this  activity. (Môn thể thao này còn được gọi là skin diving bởi chỉ sử dụng vài thiết bị)  
3     Considered one of the most complete forms of exercise, this activity is the  basic  part of  many other aquatic sports. (Được xem là một trong những hình thức thế dục toàn diện nhất, môn thể thao này là phần cơ bản của nhiều môn thể thao dưới nước khác.)  
4      This is a team sport and is played with a ball. (Đây là môn thể thao đồng đội và được chơi với một quả bóng.)  
5       This activity is usually earned out in the ocean where people want to explore the  underwater world. (Hoạt động này thường diễn ra dưới đại dương khi  người ta muốn khám phá thế giới dưới nước.)   

 

Guide to answer Reading Test Yourself E English 12

1-B    2-D    3-A    4-C    5-E

Phần dịch bài đọc Thực hành Test Yourself E 

Thể Thao Dưới Nước

Thể thao dưới nước – những môn thể thao chơi trong nước hoặc trên mặt nước – có nhiều hình thức. Những hoạt động chính trên mặt nước bao gồm: bơi lội, bơi nghệ thuật, lặn và bóng đá nước. Bằng cách bơi, chúng ta muốn nói đến môn thể thao trong đó người chơi / cầu thủ thể hiện hoạt động di chuyển trong nước bằng cách dùng cách tay, chân, và thân di chuyển. Bơi là một phần toàn bộ của hầu hết tất cả sinh hoạt trong nước.

Liên hệ mật thiết với bơi là bơi nghệ thuật trong đó người chơi thể hiện những thao tác đẹp theo nhạc và lặn kỹ thuật. Bóng đá nước, trái lại, là cuộc thi đấu trong đó hai đội đấu với nhau, cố gắng ghi điểm bằng cách ném quả bóng nổi vào khung thành của đối phương.

Các hoạt động dưới nước ít đa dạng hơn, hoạt động phổ biến nhất trong số đó là môn lặn có ống thông hơi và lặn với bình dưỡng khí. Môn lặn có ống thông hơi gồm việc bơi với mặt úp dưới mặt nước trong khi đó thở qua một ống nhựa dẻo gọi là ống thông hơi. Người lặn với bình dưỡng khí, trái lại, mang một bình không khí lớn nó cho phép họ thở trong khi lặn sâu dưới nước.

Thể thao dưới nước đã từ lâu được công nhận như những phương cách tuyệt vời để luyện tập thân thể. Hơn nữa, luyện tập chúng được xem mang lại nhiều lợi ích cả vê tâm lí lẫn thể chất giúp cải thiện trạng thái tâm lí và giảm nguy cơ của nhiều bệnh nghiêm trọng.

3. Grammar – Trang 150

In each pair of sentences below one sentence has a transitive verb and the other an intransitive verb. Mark the sentences T (transitive) or I (intransitive). The first one has been done as an example. (Ở mỗi cặp câu dưới đây một câu có ngoại động từ và câu kia có nội động từ. Ghi những T hoặc I. Câu thứ nhất đã được làm như câu mẫu.)

1. The postman calls at about 7 am every morning. (I)

    They are going to call the new town Skelmerdale. (T)

2. You are not allowed to drive a car until you are 17.

    She learned to drive when she was 18.

3. I’ve never deliberately hurt anyone.

    My leg was beginning to hurt quite a lot.

4. You look just the same. You haven’t changed a bit.

    You can’t change human nature.

5. We are running a course for English teachers.

    I can’t run as fast as I used to.

6. She is studying for a law degree.

    He had studied chemistry at university.

7. He turned to Joan and began to explain.

    He turned the handle and pushed the door open.

8. I don’t think we’ve met before, have we?

    Dan came to the airport to meet me.

9. He’s only young, but he’s learning fast.

   What did you learn at school today?

10. Could you stop the bus, please? I want to get off.

      Do you think you could stop in front of the post office?

Guide to answer Grammar Test Yourself E English 12

2. T; I     3. T; I       4. I; T         5. T; I

6. I; T     7. I; T       8. I; T         9. I; T       10. T; I

4. Writing – Trang 151

In about 120 words, write about a book you have read recently. The report should have the following information. (Với 120 từ, viết về cuốn sách em mới đọc gần đây, tường thuật nên có những thông tin sau.)

   • Name(s) of the author(s)

   • Year of publication

   • The title of the book

   • The length of the book

   • The main theme of the story

   • The setting of the story

Guide to answer Writing Test Yourself E English 12

A few weeks ago, I read the novel “The Old Man and The Sea”, by Emest Hemingway published in 1946.

The whole book ties together a story about an old fisherman trying to catch a fish and a deeper story about a man templing to prove to society that he is not useless. This novel is an example of Man’s struggle to maintain dignity on face of adversity – difficulties and risks – the image of an old fisherman, Santiago, in the immense sea.

Throughout the story, Santiago, the main character, strusạled persistently and unyieldingly in the fact of various risks. Santiago could not give up his struggle to maintain his “man” – when sharks attacked and tore his fish bit by bit, which he got after restless days and nights in ihe open sea – it is as if they were tearing apart his dignity bit by bit.

To Hemingway the human dignity should be so important that he is willing to die for it. If a man will not risk his life for his dignity, then what is in this life to live for? Hemingway’s book deciphers man’s constant battle with maintaining the right to keep his head uphigh.

In conclusion, this book is worth reading and it offers us a precious lesson in life: always maintain one’s dignity.

Bài tập trắc nghiệm Test Yourself E Lớp 12

Vậy là các em đã được ôn tập bài học từ unit 11 đến unit 13 qua phần thực hành Test Yourself E chương trình Tiếng Anh lớp 12. Để luyện tập thêm các em hãy hoàn thành bài tập Trắc nghiệm Test Yourself E Unit 11 – 13 lớp 12

 • Câu 1:

  Exercise 1: Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Scuba diving is swimming underwater or taking part ________ another activity while using a scuba set.

  • A.
   on
  • B.
   from
  • C.
   for
  • D.
   in
 • Câu 2:

  Can you tell me some sports which are closely related ________ water?

  • A.
   in
  • B.
   on
  • C.
   with
  • D.
   to
 • Câu 3:

  We can reduce the risk of many diseases ________ swimming.

  • A.
   by
  • B.
   for
  • C.
   with
  • D.
   on
 • Câu 4:

  I often read books and newspapers for ________ entertainment.

  • A.
   a
  • B.
   an
  • C.
   the
  • D.
    Ø
 • Câu 5:

  When we were in Hawaii, we often spent ________ time walking along the beach and enjoying the fresh air.

  • A.
   a
  • B.
   an
  • C.
   the
  • D.
   Ø
 • Câu 6:

  Swimming produces both ________ and physical benefits.

  • A.
   psychology
  • B.
   psychological 
  • C.
   psychologist
  • D.
   psychologically
 • Câu 7:

  We were really impressed by the ________ of the synchronized swimmers. They were dancing very attractively.

  • A.
   enjoyment
  • B.
   entertainment
  • C.
   performance
  • D.
   breathing

Câu 8-20: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Test Yourself E Lớp 12

Và nếu có thắc mắc gì về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp có thể đặt câu hỏi ở phần Hỏi đáp để được cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội hỗ trợ giải đáp tốt nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Unit 14 International Organizations – Reading kế tiếp. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!