Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 1 Language – Ngôn ngữ

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Language giúp các em có được kiến thức bài học về phát âm, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến cuộc sống gia đình.

1. Unit 1 Lớp 10 Language – Vocabulary Task 1

Match the words and phrases in the box with their meanings below. (Nối những từ và cụm từ trong hộp với những ý nghĩa dưới đây.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 1 Language – Ngôn ngữ

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. f chore – a routine task, especially a household one.

Tạm dịch: một nhiệm vụ thường nhật, đặc biệt là việc nhà.

2. e homemaker – a person who manages the home and often raises children instead of earning money from a job.

Tạm dịch: một người mà lo liệu hết việc trong nhà và thường nuôi dạy con thay vì kiếm tiền từ công việc.

3. a breadwinner – a member of a family who earns the money that family needs.

Tạm dịch: thành viên của gia đình mà kiếm số tiền mà gia đình cần.

4. h groceries – food and other goods sold at a shop or a supermarket.

Tạm dịch: thức ăn và những vật dụng khác bán tại cửa hàng hay siêu thị.

5. b split – divide.

Tạm dịch: phân chia.

6. g laundry – clothes washing.

Tạm dịch: giặt quần áo.

7. d heavy lifting – an action that requires physical strength.

Tạm dịch: một hành động cần nhiều sức khỏe thể chất.

8. c washing -up – the act of washing the dishes after a meal.

Tạm dịch: hành động rửa bát sau bữa ăn.

2. Unit 1 Lớp 10 Language – Vocabulary Task 2

List all the household chores that are mentioned in the conversation. Then add more chores to the list. (Liệt kê những việc nhà được nhắc đến trong đoạn văn, rồi thêm những việc khác vào danh sách ấy.) 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Chores from the conversation

other chores (examples)

– Prepare dinner

– Do the cooking/ cook

– Shop

– Clean the house

– Take out the rubbish

– Do the laundry

– Do the washing up

– Do the heavy lifting

– Be responsible for the household finances

– Mop/ sweep/ tidy up the house

– bathe the baby

– feed the baby

– water the houseplants

– Feed the cat/ dogs

– iron/fold/put away the clothes

– Lay the tables for meal

Bài dịch:

Những công việc trong hội thoại

Những công việc khác (ví dụ)

–  chuẩn bị bữa tối

– nấu ăn

– đi mua đồ dùng, đi chợ

– vứt rác

– giặt quần áo

– rửa chén bát

– khiêng vác đồ nặng

–  chịu trách nhiệm về tài chính gia đình

–  lau/quét/ dọn nhà

–  tắm cho em bé

– cho em bé ăn

– tưới cây

– cho mèo/chó ăn

–  là/gấp/cất quần áo

– xếp bàn ăn

 

3. Unit 1 Lớp 10 Language – Pronunciation Task 3

Work in pair. Thảo luận những câu hỏi dưới đây. (Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi dưới đây.) 

1. what household chorese do you usually do everyday?

2. How do you divide household  dutires in your family?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

a. Công việc nhà nào bạn thường làm?

b. Bạn phân chia công việc nhà trong gia đình như thế nào?

Đáp án

1. I’m in charge of washing-up after the dinner. Because I have to be at school all day. And actually, washing-up seems to be the easiest task that I can do.

Tạm dịch: Tôi chịu trách nhiệm rửa bát sau bữa tối. Bởi vì tôi phải ở trường cả ngày. Thực tế thì rửa chén bát có vẻ là công việc nhẹ nhàng nhất đối với tôi.

2. My family usually shares the household duties. My mother cooks meals, My father does the heavy works, my sister takes out the rubbish and does the laundry. I wash up after the dinner.

Tạm dịch: Gia đình tôi thường chia sẻ công việc nhà với nhau. Mẹ tôi nấu nướng, bố làm những việc nặng, chị tôi thì đi đổ rác và giặt quần áo. Tôi thì rửa bát.

4. Unit 1 Lớp 10 Language – Pronunciation Task 4

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài dịch:

/tr/

/kr/

/br/

rác

cây

tàu

tiệc

đúng

tạo

chỉ trích

kem

máy trục

bẻ

trụ cột

bữa sáng

màu nâu

anh trai

bàn chải

5.Unit 1 Lớp 10 Language – Pronunciation Task 5

Listen to the sentences and circle the word you hear. (Lắng nghe những câu sau và khoanh tròn những từ bạn nghe được.)

1.

A. Trashed

B. Crashed

C. Brushed

2. 

A. Train

B. Crane

C. Brain

3. 

A. Tread

B. Create

C. Bread

4. 

A. True

B. Crew

C. Brew

Đáp án: 1. B    2. B   3. C    4. A

6. Unit 1 Lớp 10 Language – Grammar Task 6

Read the text and choose the correct verb form. (Đọc bài viết và chọn dạng đúng của động từ.)

Mrs Hang is a housewife. Every day, she (1) does/ is doing most of the housework. She (2) cooks/ is cooking, washes the clothes and (3) cleans/ is cleaning the house. But today is Mother’s Day and Mrs Hang isn’t doing any housework. Her husband and children are doing it all for her. At the moment, she (4) watches/is watching her favourite programme on TV.

Her daughter, Lan, (5) does/is doing the cooking; her son, Minh, (6) does/is doing the laundry; and her husband, Mr Long, (7) tidies up/is tidying up the house. Everybody in the family (8) tries/is trying hard to make it a special day for Mrs Hang.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. does.

2. cooks.

3. cleans.

4. is watching.

5. is doing.

6. is doing.7. is tidying up.

8. is trying.

Bài dịch

Cô Hằng là một người nội trợ. Mỗi ngày, cô ấy làm hầu hết các công việc nhà. Cô ấy nấu ăn, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Nhưng hôm nay là ngày của mẹ, và cô Hằng không làm bất cứ việc nhà nào. Chồng và con cái của cô đang làm tất cả cho cô. Hiện tại, cô đang xem chương trình yêu thích của mình trên TV. Con gái cô, Lan, đang nấu ăn; con trai cô, Minh, đang giặt quần áo; và chồng cô, chú Long, đang dọn dẹp nhà cửa. Mọi người trong gia đình đang cố gắng hết sức để biến nó thành một ngày đặc biệt cho cô Hằng.

7. Unit 1 Lớp 10 Language – Grammar Task 7

Use the verbs in brackets in their correct form to complete the sentences. (Sử dụng những động từ trong ngoặc đơn ở dạng đúng của chúng để hoàn thành câu. )

1. Mrs Lan usually (do)___ the cooking for the family, but she (not cook)___ now. She (work)___ on an urgent report at the moment.

2. I’m afraid you can’t talk to him now. He (take out)___ the rubbish.

3. He (clean) the house every day. He (clean)____ it now.

4. My sister can’t do any housework today. She (prepare)___ for her exams.

5. They divide the duties in the family. She (look after)____ the children, and her husband (work) to earn money.

6. It’s 7.30 p.m. now and my father (watch)____ the Evening News on TV. He (watch)____ it every evening.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Mrs Lan usually does the cooking for the family, but she is not cooking now. She is working on an urgent report at the moment. Dấu hiệu: usually: thì hiện tại đơn – now và at the moment: thì hiện tại tiếp diễn

Tạm dịch: Cô Lan thường nấu ăn cho gia đình, nhưng bây giờ cô không nấu ăn. Cô ấy đang làm một báo cáo khẩn cấp vào lúc này. 

2. I’m afraid you can’t talk to him now. He is taking out  the rubbish. Dấu hiệu nhận biết: now

Tạm dịch: Tôi e rằng bạn không thể nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ. Anh ấy đang đi vứt rác.

3. He cleans the house every day. He  is cleaning it now. Dấu hiệu nhận biết: now

Tạm dịch: Anh ta làm sạch nhà mỗi ngày. Anh ấy đang làm sạch nó ngay bây giờ.

4. My sister can’t do any housework today. She is preparing for her exams.

Tạm dịch: Chị gái tôi không thể làm bất cứ việc nhà nào ngày hôm nay. Chị ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi của mình.

5. They divide the duties in the family. She looks after the children, and her husband works to earn money.

Tạm dịch: Họ chia công việc trong gia đình. Cô ấy chăm sóc những đứa trẻ, và chồng cô ấy làm việc kiếm tiền.

6. It’s 7.30 p.m. now and my father is watching the Evening News on TV. He watches it every evening.

Tạm dịch: Bây giờ là 7 giờ 30 phút và bố tôi đang xem Tin tức buổi tối trên TV. Bố xem nó mỗi tối.

8. Bài tập trắc nghiệm Unit 1 Family life – Language

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Family life – Language chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về cuộc sống gia đình. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 10 mới Language.

 • Câu 1:

  The nuclear family ranks as the most common family type_____?

  • A.
   in many industrialized countries
  • B.
   in countries with nuclear weapons
  • C.
   that consists of more than two generations
  • D.
   that leads to the divorce of parents
 • Câu 2:

  In the single-parent family____?

  • A.
   there are often no children
  • B.
   only one parent lives with his or her child or children
  • C.
   the number of blended children has increased
  • D.
   children live with their grandparents

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

9. Hỏi đáp Language Unit 1 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!