Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 1 Listening – Nghe

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về cuộc sống gia đình.

1. Unit 1 Lớp 10 Listening Task 1

Look at the chart and discuss the changes in weekly hours of basic housework by married men and married women in the USA between 1976 and 2012. Guess the reasons for the changes. (Nhìn biểu đồ và thảo luận những thay đổi trong giờ làm việc hàng tuần của phụ nữ và đàn ông đã có gia đình ở Mỹ từ năm 1976 đến 2012. Đoán lí do tại sao lại có sự thay đổi này.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 1 Listening – Nghe

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

– Married women can do what men do. (Phụ nữ có thể làm những gì mà đàn ông làm. )

– The society is more developed than before. (Xã hội đã phát triển hơn trước.)

– Married men also do housework well such as cooking, parenting… (Đàn ông cũng có thể làm tốt việc nhà như nấu ăn, nuôi dạy con cái…) 

2. Unit 1 Lớp 10 Listening Task 2

Listen to a family expert talking about how the roles of men and women in families have changed and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe một chuyên gia gia đình nói về việc vai trò của đàn ông và phụ nữ trong gia đình đã thay đổi như thế nào và quyết định xem những nhận định dưới đây là đúng (T) hay sai (F).) 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. T

2. T

3. T

4. F

5. T

Bài dịch:

1. Vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình đã trở nên bình đẳng.

2. Cả nam giới và phụ nữ đều làm việc để đóng góp vào tài chính gia đình.

3. Theo ‘cha mẹ chia sẻ bình đẳng’, cả nam lẫn nữ đều có cơ hội bình đẳng để giải trí.

4. Theo ‘cha mẹ chia sẻ bình đẳng’, sự nghiệp của chồng ít quan trọng hơn vợ.

5. Các gia đình sau ‘cha mẹ chia sẻ bình đẳng’ đều hạnh phúc hơn.

3. Audio Script Unit 1 Lớp 10 Listening

Audio Script

Today we’ll discuss the changes in roles performed by men and women in the family. Changes in family life have made men’s and women’s roles more alike than ever as the wives are also be responsible for the family finances.

Family experts say the old notions of who does what in families may be more and more unclear. Men are not the sole breadwinners for the family like they used to be and they are becoming much more involved in housework and parenting.

Because men’s and women’s roles in families have become more alike, for couples to balance their work and family life, perhaps, equally shared parenting’ is the best solution. Equally shared parenting’ means the conscious and purposeful sharing’ in four domains of life:

1. Child-raising: Both parents have equal responsibility to nurture and to take care of the children;

2. Breadwinning: Husband’s and wife’s careers are equally important;

3.  Housework: The household chores should be equally divided between the wife and the husband;

4.  Recreation: Both partners have an equal chance and time for their own interests, and of course, to be with each other.

Experts have found out that families that can keep to those four principles of’equally shared parenting’ become happier and the divorce rate is the lowest amongst them

Bài dịch:

Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi trong vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình. Những thay đổi trong cuộc sống gia đình đã làm cho vai trò của nam giới và phụ nữ giống nhau hơn bao giờ hết vì những người vợ cũng chịu trách nhiệm về tài chính gia đình.

Các chuyên gia gia đình cho biết những quan niệm cũ về người làm việc trong gia đình ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Đàn ông không phải là người duy nhất trong gia đình như họ từng làm và họ đang trở nên tham gia nhiều hơn vào công việc gia đình và nuôi dạy con cái.

Bởi vì vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình trở nên giống nhau hơn, vì các cặp vợ chồng cân bằng công việc và cuộc sống gia đình, có lẽ là chia sẻ việc nuôi dạy con cái là giải pháp tốt nhất. Việc chia sẻ bình đẳng về cha mẹ ‘có nghĩa là chia sẻ ý thức và có mục đích’ trong bốn lĩnh vực của cuộc sống:

1. Nuôi dạy trẻ: Cả hai cha mẹ đều có trách nhiệm như nhau để nuôi dưỡng và chăm sóc con cái;

2. Trụ cột: Sự nghiệp của chồng và vợ cũng quan trọng không kém;

3. Việc nhà: Việc nhà trong gia đình nên được chia đều giữa vợ và chồng;

4. Giải trí: Cả hai đều có cơ hội và thời gian giải trí bình đẳng vì lợi ích riêng của mình, và dĩ nhiên là cùng với nhau.

Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng các gia đình có thể giữ được bốn nguyên tắc ‘chia sẻ việc nuôi dạy con cái’ trở nên hạnh phúc hơn và tỉ lệ ly dị là thấp nhất trong số họ.

3. Unit 1 Lớp 10 Listening Task 3

Work in pairs. Match the word / phrase with its appropriate meaning. (Làm việc theo cặp. Nối từ / cụm từ với nghĩa phù hợp của nó.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. e

2. b

3. c

4. d

5. a 

Bài dịch:

1. cân bằng: một trạng thái mà mọi thứ đều cân bằng về khối lượng hay lực.

2. nuôi dưỡng: quan tâm và baỏ vệ ai/cái gì trong khi chúng đang lớn lên và phát triển.

3. cha mẹ chia sẻ: chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái công bằng.

4. truyền thống: đã tồn tại từ lâu

5. giải quyết: một cách giải quyết vấn đề hay đối mặt với tình thế khó khăn.

4. Unit 1 Lớp 10 Listening Task 4

Listen again and answer the questions. (Lắng nghe lại và trả lời các câu hỏi.) 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. They are not the only breadwinner in the family, and they get more involved in housework and parenting.

2. Both are responsible for family finances, home-making / housework, and parenting.

3. The families become happier and the divorce rate amongst them is the lowest.

Bài dịch:

1. Vai trò của đàn ông trong gia đình đã thay đổi như thế nào?

Họ không phải là người trụ cột duy nhất trong gia đình, và họ tham gia nhiều hơn vào việc nhà và chia sẻ chăm sóc con cái.

2. Vai trò của đàn ông và phụ nữ trở nên tương đồng như thế nào?

Cả hai đều chịu trách nhiệm tài chính gia đình,đi làm và làm việc nhà, và làm cha mẹ.

3. Kết quả của việc chia sẻ trách nhiệm cha mẹ công bằng là gì?

Các gia đình trở nên hạnh phúc hơn và tỷ lệ ly dị trong số đó là thấp nhất.

6. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 1 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Family life – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 10 mới Listening.

 • Câu 1:

  My mother______ the responsibility for running the household.

  • A.
   holds
  • B.
   takes
  • C.
   runs    
  • D.
   bears
 • Câu 2:

  We share the house with our grandparents and our uncle’s family. It is a(n)_____________ family.

  • A.
   nuclear
  • B.
   extended
  • C.
   crowded
  • D.
   multi-generation

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Listening Unit 1 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!