Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 1 Reading – Đọc hiểu

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Reading hướng dẫn các em xây dựng từ vựng hỏi và trả lời về cuộc sống gia đình. 

1. Unit 1 Lớp 10 Reading Task 1

Look at the picture and answer the questions. (Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 1 Reading – Đọc hiểu

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. What are the people in the picture doing?  (Những người trong tranh đang làm gì?)

Đáp án: They are doing housework. (Họ đang làm việc nhà)

2. Do you think they are happy? Why / Why not?  (Bạn có nghĩ họ đang hạnh phúc không? Tại sao?)

Đáp án: Yes, they are. Because they do the housework together. (Có, vì họ làm việc nhà cùng nhau.)

2. Unit 1 Lớp 10 Reading Task 2

Read the text below and decide which of the following is the best title for it. (Đọc bài văn sau và quyết định tiêu đề nào dưới đây là phù hợp nhất.)

In many cultures, doing housework is considered a woman’s duty. The mother is usually the homemaker, who has to do most of the household chores, while the father is the breadwinner, who is responsible for the family finances. However, it is not good for the mother when the rest of the family does not help out. When families share household chores, it is good for them as individuals and good for all the relationships within the family.

According to psychologists, most people do not realise the enormous benefits that come to a family when husbands and children share the housework. Children who share the housework with their mums and dads do better at school, become more sociable, and have better relationships with their teachers and friends. They learn good skills, are more responsible, and tend to be overall good people. When men share the housework, they tend to have better relationships with their wives. Women often feel happy when they see their husbands doing housework because It says, ‘He cares about me and he doesn’t want to put all of the housework on me.’ Women whose husbands do not contribute to the household chores are more vulnerable to illness and tend to think more about divorce.

When everyone works together on household chores, it creates a positive atmosphere for the family and sets a good example for the children. This is especially true if mum and dad can find a way to work well together and are not critical of each other.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Ở nhiều nền văn hóa, làm việc nhà được xem là nghĩa vụ của người phụ nữ. Người mẹ thường là người nội trợ, người phải làm hầu hết những công việc gia đình, trong khi người cha là lao động chính, người đảm nhiệm vấn đề tài chính của gia đình. Tuy nhiên, sẽ không tốt cho người mẹ khi những người còn lại trong gia đình không hề giúp đỡ gì. Khi các gia đình chia sẻ việc nhà, sẽ tốt cho tất cả cũng như từng cá nhân và tốt cho tất cả mối quan hệ tron gia đình.

Theo các nhà tâm thần học, hầu hết mọi người đều không nhận ra lợi ích khổng lồ đến với một gia đình khi những người chồng và con cái chia sẻ công việc nhà. Những đứa trẻ chia sẻ việc nhà với mẹ và bố của mình thường học tốt hơn ở trường, trở nên cởi mở hơn, và có những mối quan hệ tốt hơn giáo viên và bạn bè. Chúng học được những kĩ năng hay, và có trách nhiệm hơn, có xu hướng là những người tốt. Khi đàn ông chia sẻ công việc nhà, họ có xu hướng có mối quan hệ tốt hơn với vợ mình. Phụ nữ thường cảm thấy hạnh phúc khi thấy chồng mình làm việc nhà bởi vì điều đó nói lên rằng “Anh ấy quan tâm đến tôi và anh ấy không muốn đặt tất cả công việc nhà lên tôi.” Phụ nữ có chồng không đóng góp trong việc nhà thường nhạy cảm hơn với bệnh tật và thường nghĩ đến li hôn.

Khi mọi người làm việc cùng nhau trong công việc nhà, điều đó sẽ tạo ra một bầu không khí tích cực cho gia đình và làm gương tốt cho trẻ em. Điều này đặc biệt đúng nếu bố và mẹ có thể tìm ra cách làm việc tốt cùng nhau và không phán xét, chỉ trích người còn lại.

Bài dịch:

A. Doing Housework is Good for Children

B. Husbands Who Share Housework Make Their Wives Happy

C. Sharing Housework Makes the Family Happier

Đáp án: 

a. Làm Việc Nhà là Tốt cho Trẻ Em.

b. Những Ông Chồng Chia Sẻ Việc Nhà Làm Vợ Họ Hạnh Phúc.

c. Chia Sẻ Việc Nhà Làm Gia Đình Hạnh Phúc Hơn.

3. Unit 1 Lớp 10 Reading Task 3

Read the text again. Do you understand the words from the context? Tick the appropriate meaning for each word from the text. (Đọc lại bài văn. Bạn có hiểu những từ trong văn cảnh? Chọn nghĩa phù hợp với mỗi từ trong bài văn.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. a

2. b

3. b

4. b

5. a

Bài dịch:

1. hòa đồng

a. thân thiện

b. không thân thiện

2. dễ bị tổn thương

b. có thể dễ dàng tổn thương về thể chất, tình cảm, hoặc về tinh thần

3. phê bình

a. nói rằng cái gì đó là tốt

b. nói rằng cái gì đó là xấu

4. rất lớn

a. không lớn lắm

b. rất rất lớn

5. săn sóc

a. thích cư xử một cách đặc biệt

b. không thích cư xử theo cách đặc biệt

4. Unit 1 Lớp 10 Reading Task 4

What does ‘it’ in line 14 mean …? (Từ “it” in dòng 14 nghĩa là gì)?

a. A good example for children

b. Everyone working together in the house

c. A posotove family atmosphere

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

A. a good example for children

B. everyone working together in the house

C. a positive family atmosphere

Đáp án: B

Bài dịch:

Từ ‘it’ ở dòng 14 nghĩa là gì?

A. một ví dụ tốt cho trẻ em

B. mọi người trong nhà làm việc cùng nhau

C. một bầu không khí gia đình tích cực

5. Unit 1 Lớp 10 Reading Task 5

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. How do children benefit from sharing housework? (Trẻ em hưởng lợi ích như thế nào từ việc chia sẻ việc nhà?)

Đáp án: They did better at school, became more sociable and have better relationships with their teachers and friends. (Chúng học tốt hơn ở trường, trở nền dễ gần và có mối quan hệ tốt hơn với thầy cô, bạn bè.)

2. Why do men tend to have better relationships with their wives when they share housework? (Tại sao đàn ông có xu hướng có mối quan hệ tốt hơn với vợ khi họ chia sẻ việc nhà?)

Đáp án: Because it shows that they care about their wives and this makes their wives happy. (Bởi vì nó chứng tỏ rằng họ quan tâm đến vợ và điều này làm các bà vợ hạnh phúc.)

3. What may happen to women whose husbands do not contribute to the household chores? ( Cái gì có thể xảy ra với phụ nữ nếu chồng họ không tham gia làm việc nhà?)

Đáp án: They may fall ill easily or may think about divorce. (Họ dễ bị bệnh hoặc nghi đến việc ly hôn.)

4. How does the family benefit when everyone works together on household chores? (Gia đình có lợi gì khi mọi người làm việc nhà cùng nhau?​)

Đáp án: There is a positive atmostpere for the family. (Bầu không khí tích cực cho gia đình)

6. Unit 1 Lớp 10 Reading Task 6

Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

1. Do you have any problems with sharing housework? (Bạn có gặp khó khăn gì khi chia sẻ việc nhà?) 

Đáp án: No, I don’t. I am very happy when doing housework with my family. (Không, tôi rất vui khi được làm việc nhà với gia đình.)

2. What benefits do you get when sharing housework? (Lợi ích mà bạn đạt được khi chia sẻ việc nhà là gì?)

Đáp án: I become sociable, happier and love my family more. (Tôi trở nên dễ gần, hạnh phúc hơn và yêu gia đình mình hơn)

7. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 1 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Family life – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề cuộc sống gia đình. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 10 mới Reading.

 • Câu 1:

  The American family unit is in the process of change. In the first half of the 20lh century, there were mainly two types of families: the extended and the nuclear. An extended family includes mother, father, children and some other relatives, living in the same house. A nuclear family is composed of just parents and children living under the same roof.

  As the American economy had progressed from agricultural to industrial one, people were forced to move to different parts of the country to get good jobs. These jobs were mainly in the large cities. Now, in fact, three-quarters of Americans live in urban areas which occupy 2.5% of the national total land mass. Of the 118 million in the labour force, only 3 million still work on the farm.

  Since moving for better jobs has often divided the extended family, the nuclear family became more popular. At present, 55% of the families in the US are nuclear families. But besides the two types of traditional family groupings, the family is now being expanded to include a variety of other living arrangements because of divorce. There is an increase in single-parent families, in which a father or mother lives with one or more children. Divorce has also led to blended families, which occur when previously married men and women marry again and combine the children from former marriage into a new family. There are also some couples who do not want to have children to form two-person childless families.

  A nuclear family is one that______ .

  • A.
   consists of father, mother, and children living in the same house
  • B.
   relatives live with
  • C.
   there are only grandparents, parents and their children living in
  • D.
   is bigger than extended family
 • Câu 2:

  The expression “under the same roof” means_______

  • A.
   a house with one roof 
  • B.
   a house with the roof the same as the wall
  • C.
    in the same building
  • D.
   under the house

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

8. Hỏi đáp Reading Unit 1 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!