Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 10 Reading – Đọc hiểu

Bài học Unit 10 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Reading hướng dẫn các em xây dựng từ vựng hỏi và trả lời về du lịch sinh thái. 

1. Unit 10 Lớp 10 Reading Task 1

Look at the tourist map of Costa Rica, a country in Central America. Work with a partner. Discuss what tourists can do or see in Costa Rica. (Nhìn vào bản đồ du lịch của Costa Rica, một quốc gia ở Trung Mỹ. Làm việc với bạn em. Thảo luận khách du lịch có thể làm gì và thấy gì ở Costa Rica.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 10 Reading – Đọc hiểu

Tourists can swim in the sea, visit marine national parks, see the volcanoes, watch the monkeys in national parks, visit the beautiful beaches…

Bài dịch:

Khách du lịch có thể đi bơi ở biển, thăm công viên quốc gia biển, xem núi lửa, ngắm khỉ trong công viên quốc gia, thăm những bãi biển đẹp…

2. Unit 10 Lớp 10 Reading Task 2

Read two opinions about ecotourism. Choose the best title for them. (Đọc 2 lựa chọn về du lịch sinh thái. Chọn tựa đề hay nhất cho chúng.)

Marco, an environmentalist from Costa Rica:

People travel a lot more nowadays. Mass tourism has contributed to the destruction of the environment. More and more hotels are built while forests and beaches are destroyed. A lot of waste from hotels and vehicles is also discharged into the water and air. I think ecotourism can help to solve this problem because it is sustainable and done for the purpose of enjoying nature. Although relatively new, ecotourism is growing rapidly. The money from ecotourism goes back to nature. How does this happen? Local governments use the money for the preservation of their national parks, and the different species of fauna and flora found there. Tour guides and travel brochures educate tourists about the protection of the environment. Tourists enjoy the beauty of wildlife without harming it. They stay with local families instead of hotels and get to know their culture and lifestyle.

Pablo, a farmer from Costa Rica: Costa Rica is one of the world’s best ecotourism destinations. We have beautiful beaches, thick rain forests, exciting volcanoes, and exotic wildlife. The local government and tour guides tell us that ecotourism is good for us, but the fact is, I don’t really know what it is. But I do know that when tourists come here, there are more jobs for us, and I can earn more. However, there are bad things as well. We have to change our way of life. To entertain tourists, we have to change our usual foods to suit their tastes or adapt dances and traditions to suit their needs.

A. Sustainable Ecotourism and Jobs

B. Pros and Cons of Ecotourism

C. Ecotourism – A Solution to Environmental Problems

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

b. Pros and Conss of Ecotourism 

Tạm dịch:

Lợi và bất lợi của dư lịch sinh thái

Marco, một nhà môi trường học từ Costa Rica: Người ta du lịch nhiều hơn vào ngày nay. Du lịch ồ ạt đã góp phần làm phá hủy môi trường. Ngày càng có nhiều khách sạn được xây nên trong khi những khu rừng và bãi biển lại bị phá hủy. Nhiều rác từ khách sạn và xe cộ cũng được thải vào nước và không khí. Tôi nghĩ dư lịch sinh thái có thể giải quyết vấn đề này bởi vì nó bền vững và được thực hiện dành cho mục đích tận hưởng thiên nhiên. Mặc dù tương đối mới mẻ du lịch sinh thái đang phát triển nhanh chóng. Tiền từ du lịch sinh thái dành lại cho tự nhiên. Điều này xảy ra như thế nào? Chính quyền địa phương sử dụng tiền để bảo tồn công viên quốc gia và hệ động thực vật khác nhau được tìm thấy ở đây. Hướng dẫn viên và tờ bướm du lịch hướng dẫn du khách bảo vệ môi trường. Du khách tận hưởng vẻ đẹp của động vật hoang dã mà không làm hại đến chúng. Họ sống với những gia đình địa phương thay vì khách sạn và tìm hiểu biết được văn hóa và phong cách sống nơi đây.

Pablo, một nông dân từ Costa Rica: Costa Rica là một trong những địa điểm du lịch sinh thái tốt nhất thế giới. Chúng tôi có những bãi biển đẹp, rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, núi lửa thú vị và động vật hoang dã đẹp lạ kỳ. Chính quyền địa phương và hướng dẫn viên dư lịch nói với chúng tôi rằng du lịch sinh thái tốt cho chúng tôi, nhưng sự thật là tôi thực sự không biết nó là gì. Nhưng tôi biết khi khách du lịch đến đây, có nhiều công việc hơn cho chúng tôi và tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, cũng có những điều xấu. Chúng tôi phải thay đổi cách sống của mình. Để làm vui lòng khách du lịch, chúng tôi phải thay đổi thức ăn thường dùng dế hợp khẩu vị của họ và điều chinh các điệu nhảy và truyền thống để phù hợp với nhu cầu của họ.

3. Unit 10 Lớp 10 Reading Task 3

Match these words with their meanings. (Nối những từ này với ý nghĩa của chúng.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1  – e

2  – c

3  – a

4  – b

5  – d

Bài dịch:

1. thả, phóng thích

2. tất cả động vật sông trong một khu vực

3. tất cả cây của một khu vực đặc biệt

4. thú vị và khác thường

5. thay đổi để phù hợp cho những tình huống mới

4. Unit 10 Lớp 10 Reading Task 4

With a partner, make a list of the positive and negative effects of ecotourism according to the two speakers. (Làm với bạn em, lập một danh sách những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của du lịch sinh thái theo hai người nói.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Positive effects: More money for local government to preserve nature; tourists’ awareness of how to protect the environement; more jobs and higher income for local people.

Negative effects: changing local people’s way of life.

Bài dịch:

Tác động tích cực: Nhiều tiền hơn cho chính quyền địa phương dể bảo tồn thiên nhiên; nhận thức của du khách về cách bảo vệ môi trường; nhiều công việc hơn và thu nhập cao hơn cho người dân địa phương.

Tác động tiêu cực: thay đổi lối sống của người dân địa phương.

5. Unit 10 Lớp 10 Reading Task 5

Who may say these things? Tick (v) the appropriate boxes. (Ai có thể nói những điều này? Đánh dấu chọn (v) vào ô thích hợp.)

1. Ecotourism can be beneficial to local people.

2. Ecotourism can solve the problem of pollution.

3. Ecotourism can change local people’s way of life.

4. To build hotels, people destroy forests.

5. Tourists learn how to protect the environment.

6. Ecotourism is something I don’t understand very well.

7. I understand ecotourism and its benefits very well.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

  Marco Pablo

1. Ecotourism can be beneficial to local people.

 ✓

 ✓

2. Ecotourism can solve the problem of pollution.

 ✓

 

3. Ecotourism can change local people’s way of life.

 

 ✓

4. To build hotels, people destroy forests.

 ✓  

5. Tourists learn how to protect the environment.

 ✓  

6. Ecotourism is something. I don’t understand very well.

   ✓

7. I understand ecotourism and

 ✓

 

1. Du lịch sinh thái có thể mang lại lợi ích cho người dân địa phương.

2. Du lịch sinh thái có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm.

3. Du lịch sinh thái có thể thay đổi lối sống của người dân địa phương.

4. Để xây dựng khách sạn, người dân phá rừng.

5. Khách du lịch tìm hiểu cách bảo vệ môi trường.

6. Du lịch sinh thái là điều tôi không hiểu rất rõ.

7. Tôi hiểu về du lịch sinh thái và lợi ích của nó rất tốt.

6. Unit 10 Lớp 10 Reading Task 6

Do you agree with Marco that ecotourism can truly solve the problem of pollution? Think about what happens to the environment when there are more visitors to a destination. (Em có đồng ý với Marco rằng du lịch sinh thái có thể thật sự giải quyết vấn để ô nhiễm không? Nghĩ về điều xảy ra với môi trường khi có nhiều khách tham quan đến một địa điểm.)

To some extent, the answer is yes. The money from ecotourism may be used to preserve nature. However, the local people have to use up their resources (such as energy sources, food and water) to provide good services for tourists. More tourists mean more vehicles, more water and food consumption, and more waste. Even though the discharge of waste and consumption of nature resources by tourists are minimised, air, water and noise pollution is unavoidable.

Bài dịch:

Ở một mức độ nào đó, câu trả lời là đúng. Tiền từ khách du lịch sinh thái có thể dược dùng dế bảo tồn thiên nhiên. Tay nhiên, người dân địa phương phải tận dụng những nguồn của họ (như nguồn năng lượng, thức ăn và nước) để cung cấp dịch vụ tốt cho du khách. Càng nhiều du khách có nghĩa là càng có nhiều xe cộ, nhiều nước và thức ăn được sử dụng và nhiều rác thải. Mặc dù việc bỏ rác và sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên từ du khách dược giảm tối thiểu nhưng ô nhiễm không khí, nước và tiếng ồn là không thể tránh khỏi.

7. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 10 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 Ecotourism – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề du lịch sinh thái. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 10 mới Reading.

 • Câu 1:
  Read carefully and choose the best answer

  Come “fly” over the Rainforest – We’ll take your breath away!

  Located in Cairns, Australia, Rainforest Flyway is a world leader in ecotourism. We lake our guests on a breathtaking “’flight” over rainforest trees and straight into the heart of the rainforest for an unforgettable experience.

  On the Flyway, you’ll experience over 7.5 kilometers of living rainforests while learning about this spectacular place. Did you know that Australia’s rainforests are home to over 3,000 different plant species? And some of the trees here are more than 3,000 years old! After this visit you’ll understand why it’s so important to preserve the rainforests. And you’ll see that environmentally responsible travel can be fun, educational, and breathtaking.

  Even if you’re a world traveler, you’ve never experienced anything like the Rainforest Flyway. You’ll start your unique journey above the rainforest, as you “fly” in a comfortable gondola only a few meters above the trees. Sit back and enjoy the extraordinary scenery. You will be amazed at the breathtakingly rich and lush foliage. And rest assured, there was no damage done to the rainforest ecology during the construction of your gondola. That’s why the development of the Fly way took over 40 months to complete.

  Your gondola will bring you down into the rainforest itself, where you follow a path to see, hear, and smell the rainforest environment from the ground. Free tours are available several times a day. Tour guides can point out some unusual plants, provide you with interesting facts about rainforest ecology, and answer your questions.

        Your Rainforest Fly way experience lasts 90 minutes and ends in the small town of Kuranda, just 25 kilometers northwest of Cairns. Here, you can continue your eco-tour with a visit to the protected areas that 2,000 tropical butterflies call home. You can also buy original arts and crafts made by the people of Kuranda. And if that isn’t enough, you can continue on to the wildlife reserve located a short 9 kilometers west of Kuranda to see animals from all parts of the world.

  Rainforest Flyway has won numerous awards, including Travel Planet magazine’s “Best Ecotourism Destination”. Call or visit us online to make your reservations.

  On this trip you can learn about __________

  • A.
   some great ecotourism destinations travel
  • B.
   tour guides
  • C.
   the ecology of Australia’s rainforests travel
  • D.
   the environmentally responsible travel
 • Câu 2:

  A gondola is _____________

  • A.
   a rainforest animal
  • B.
   a person who leads the tour
  • C.
   a type of transportation
  • D.
   a tree more than 3,000 years old

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

8. Hỏi đáp Reading Unit 10 Lớp 10

>Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!