Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 4 Writing – Bài viết

Bài học Unit 4 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Writing giúp cách viết về chủ đề vì một cộng đồng tốt hơn. 

1. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 1

Read the letter. Why did Quan write it?  (Đọc lá thư. Tại sao Quân viết nó?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 4 Writing – Bài viết

11 Ha Nam Street

Dong Da, Ha Noi

27 February, 2013

Director

Happy Mind Charity Centre

25 Bao Ha Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for the post of a volunteer teacher at Happy Mind Charity Centre. I saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22 nd. (Paragraph 1)

I have experience teaching young children. Actually, last summer, I spent two months being a tutor for a group of primary students in my area. I taught them Vietnamese and Mathematics. Their school work got much better after that. (Paragraph 2)

I am creative, patient and I have a great love for children. I can send you two references from my teachers and two from my students’ parents. (Paragraph 3)

I am available for an interview any day after school or at weekends. If my application is successful, I can start teaching from next month in the afternoon and at weekends. (Paragraph 4)

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Tran Manh Quan

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

He wanted to apply for the volunteer teaching job. (Anh ấy muốn xin vào làm công việc dạy tình nguyện)

Bài dịch:

11 phố Hà Nam

Đống Đa, Hà Nội

Ngày 27 tháng 2 năm 2013

Giám đốc

Trung tâm từ thiện Trí tuệ Hạnh phúc

25 Bảo Hà, Hà Nội

Quý ông, quý bà thân mến, 

Tôi viết thư để đăng ký làm giáo viên tình nguyện tại Trung tâm từ thiện Trí tuệ Hạnh phúc. Tôi thấy quảng cáo trên Báo Tuổi Trẻ vào ngày 22 tháng Hai. (Đoạn 1)

Tôi có kinh nghiệm dạy trẻ nhỏ. Thực ra, mùa hè năm ngoái, tôi đã dành hai tháng để làm gia sư cho một nhóm học sinh tiểu học trong khu vực của tôi. Tôi dạy họ tiếng Việt và Toán. Công việc học của họ tốt hơn nhiều sau đó. (Đoạn văn bản 2)

Tôi sáng tạo, kiên nhẫn và tôi có một tình yêu tuyệt vời dành cho trẻ em. Tôi có thể gửi cho ông hai tài liệu tham khảo từ các giáo viên của tôi và từ cha mẹ của học sinh của tôi. (Đoạn 3)

Tôi có sẵn cho một cuộc phỏng vấn bất cứ ngày nào sau giờ học hoặc vào cuối tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi có thể bắt đầu giảng dạy từ tháng sau vào buổi chiều và cuối tuần. (Đoạn 4)

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Trần Mạnh Quân

2. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 2

1. How did Quan find out about the job?

2. Who did Quan teach last summer?

3. How long did he teach them?

4. How does Quan describe himself?

5. How many references can Quan give?

6. When can Quan start teaching?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. He saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22nd.

2. He taught a group of primary students in his area.

3. He taught Them for two months.

4. He is creative, patient, and has great love for children.

5. He can give four references.

6. He can start teaching from next month.

Bài dịch:

1. Quân đã tìm hiểu về công việc như thế nào?

Anh nhìn thấy quảng cáo trên tờ Youth Youth vào ngày 22 tháng Hai.

2. Quân đã dạy trẻ em vào mùa hè năm ngoái?

Anh ấy dạy một nhóm học sinh tiểu học trong khu vực của mình.

3. Anh ấy dạy họ bao lâu?

Anh ấy đã dạy họ trong hai tháng.

4. Quân mô tả bản thân mình như thế nào?

Anh ấy sáng tạo, kiên nhẫn và có tình yêu thương tuyệt vời cho trẻ em.

5. Có bao nhiêu tài liệu tham khảo mà Quân có thể đưa ra?

Anh ấy có thể đưa ra bốn tài liệu tham khảo.

6. Khi nào thì Quân bắt đầu dạy học?

Anh ấy có thể bắt đầu giảng dạy từ tháng sau.

3. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 3

Read the letter again. Match each paragraph in the letter with is purpose. (Đọc lại tức thư. Nối mỗi đoạn trong bức thư với mục đích.)

1. Paragraph A.        

2. Paragraph B.      

3. Paragraph 3 C. 

4. Paragraph 4 D. 

Saying you are available for an interview and when you could 1 start work.

Mentioning the job you are applying for and where you saw the advert.

Telling why you are right for the job, mentioning your personal experiences and responsibilities.

Listing your personal qualities and offering to send references.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Paragraph 1 – b

Paragraph 2 – c

Paragraph 3 – d

Paragraph 4 – a

Bài dịch:

Đoạn 1: Đề cập công việc bạn đang ứng tuyển và nơi bạn đã xem quảng cáo.

Đoạn 2: Nói lý do tại sao bạn hợp với công viêc, đề cập đến kinh nghiệm và trách nhiệm cá nhân của bạn.

Đoạn 3: Liệt kê phẩm chất cá nhân của bạn và đề nghị gửi tài liệu tham khảo.

Đoạn 4: Nói rằng bạn sắn àng cho một công việc phỏng vấn và khi nào bạn có thể bắt đầu công việc.

4. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 4

Read the job advertisement. Answer the questions about it. (Đọc tin tuyển dụng công việc. Trả lời câu hỏi về nó.)

Volunteers needed

We need reliable, hard-working volunteers to work at our Heart to Heart Charity Office. Your job will include welcoming guests and receiving donations for our organisation. Please apply in writing to:

15 Ha Thanh Street, Ha Noi, Viet Nam

1. What qualities are needed for the job?

2. What are the job’s duties?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Reliable and hard-working.

2. Welcoming guests and receving donations for the organisation.

Bài dịch:

1. Những phẩm chất cần có cho công việc là gì?

Đáng tin cậy và chăm chỉ.

2. Nhiệm vụ của công việc là gì?

Chào đón khách và nhận tiền quyên góp cho tổ chức.

5. Unit 4 Lớp 10 Writing Task 5

You would like to volunteer at the Heart to Heart Charity Office. Write a formal letter of 140-160 words applying for the job. Follow the writing plan in 3. (Bạn có thể muốn làm tình nguyện tại Văn phòng Tình nguyện Từ Trái Tim Đến Trái Tim. Hãy viết một lá thư trang trọng khoảng 140-160 từ để xin việc. Làm theo dàn ý bài viết ở bài 3.)

48/10 Cay Tram, Ward 4, Go Vap Dist, HCMC

29 June, 2015

Director

Heart to Heart Charity Office 15 Ha Thanh Street

Dear sir or Madam,

I am writing to apply for the job of a volunteer at your Heart To Heart Charity Office. I saw the brochure on my school notice board last Monday.

I have experience of doing office work. Last summer, I work at Ho Chi Minh museum as a receptionist. I am responsible for greeting guests, answer their questions and telephones. Sometimes, I guided them around the museum.

I am a reliable, honest, hard-working person.I also have good communication skill, time management skill and English Proficiency. My Ielts score is 7.0. Reference is available to send you when you need.

I am available for an interview any day after 4 p.m and during the weekend. If my application is successful, I can start working from next week in the afternoons and at weekends.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfuly,

Nguyen Anh Minh

Dịch:

Số 48/10 Cây Trầm, Phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29 tháng 6 năm 2015

Giám đốc

Văn phòng Từ thiện từ Trái tim đến Trái tim

Kính gửi ông/bà,

Tôi viết thư để xin việc của một tình nguyện viên tại Văn phòng Từ thiện Heart To Heart của ông/ bà. Tôi đã nhìn thấy tờ thông tin trên bảng thông báo của trường hôm thứ Hai.

Tôi có kinh nghiệm làm việc văn phòng. Mùa hè năm ngoái, tôi làm việc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh như một nhân viên tiếp tân. Tôi chịu trách nhiệm chào hỏi khách, trả lời câu hỏi và điện thoại của họ. Đôi khi, tôi hướng dẫn họ quanh bảo tàng.

Tôi là một người đáng tin cậy, trung thực, chăm chỉ. Tôi cũng có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian và tiếng Anh thông thạo. Điểm số Ielts của tôi là 7,0. Tài liệu tham khảo có sẵn để gửi cho ông/ bà khi ông/ bà cần.

Tôi hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn vào bất cứ ngày nào sau 4 giờ chiều và cuối tuần. Nếu dơn tuyển dụng của tôi được chấp thuận tôi có thể bắt đầu công việc vào các buổi chiều tuần sau và vào cuối tuần.

Mong nhận được hồi âm từ ông/bà.

Trân trọng

Nguyễn Anh Minh

4. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 4 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 For a better community – Writing chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 10 mới Writing.

 • Câu 1:

  • A.
   donation
  • B.
   charity
  • C.
   character
  • D.
   attachment
 • Câu 2:

  • A.
   overspent
  • B.
   environment
  • C.
   excitement
  • D.
   movement

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Writing Unit 4 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!