Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Language – Ngôn ngữ

Bài học Unit 5 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Language giúp các em có được kiến thức bài học về phát âm, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến chủ đề những phát minh

1. Unit 5 Lớp 10 Language – Vocabulary Task 1

Use a dictionary to find the meanings of the following compound nouns and their parts. Write them in the appropriate columns. (Dùng từ điển tra nghĩa của các danh từ nối và nghĩa từng phần của chúng. Viết vào cột phù hợp.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Language – Ngôn ngữ

  Compound noun Meaning of compound noun Meaning of first part Meaning of second part
1 Video game      
2 Smart phone  

 

 

3 Laptop      
4 ebook      
5 email      

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

  Compound noun Meaning of compound noun Meaning of first part Meaning of second part
1 Video game a game in which players control and move images on a screen film or image something you play for fun
2 Smart phone a mobile phone that has some functions of a computer

intelligent,

computer-controlled

a

telephone

3 Laptop a portable, small computer that can work with a battery top part of your leg

upper

surface

4 ebook a book that is displayed on a computer screen or an electronic device using microchips to control a small electric current a written work
5 email a wav of sending messages to other people by using a computer using microchips to control a small electric current

post,

letters

Bài dịch:

 

Danh từ ghép nghĩa

Nghĩa của danh từ ghép

Nghĩa đầu tiên của danh từ ghép

Nghĩa thứ hai của danh từ ghép

1

Trò chơi điện tử

một trò chơi mà người chơi điều khiển và di chuyển hình ảnh trên màn hình

Bộ phim hoặc hình ảnh

Thứ gì đó bạn chơi cho vui

2

Điện thoại thông minh

Một điện thoại di động có một số chức năng của một máy tính thông minh

Máy tính điều khiển thông minh

Một điện thoại

3

Máy tính xách tay

Một máy tính nhỏ có thể làm việc với pin

Phần trên của chân

Bề mặt trên

4

Sách điện tử

một cuốn sách được hiển thị trên một màn hình máy tính hoặc một thiết bị điện tử

sử dụng vi mạch để kiểm soát một dòng điện nhỏ

một tác phẩm bằng văn bản

 

5

Thư điện tử

một cách gửi tin nhắn cho người khác bằng cách sử dụng máy tính

sử dụng vi mạch để điều khiển

một bài viết, bức thư

Discuss your findings with a partner. Is the meaning of each compound noun a combination of the meanings of its parts? (Thảo luận kết quả bạn tìm được với bạn bè. Nghĩa của mỗi danh từ nối có phải là tổ hợp nghĩa của từng phần không?)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

No, not always (e.g. laptop) (Không, không phải luôn luôn (ví dụ: máy tính xách tay

2. Unit 5 Lớp 10 Language – Vocabulary Task 2

Below are parts of some other compound words. Match the first parts of the words with the second ones.  (Dưới đây là những phần trong từ nối. Nối phần đầu với phần cuối của từ.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. d pencil case 

2. e blackboard

3. a washing machine

4. c headphones

5. b food processor

Bài dịch:

1. túi đựng bút

2. bảng đen

3. máy giặt

4. tai nghe

5. máy nghiền thức ăn

3. Unit 5 Lớp 10  Language – Pronunciation Task 3

Listen and repeat these words or phrases. Pay attention to their stressed syllables. (Lắng nghe và lặp lại các từ hoặc cụm từ. Chú ý đến âm tiết được nhấn mạnh.)

Nhấn âm 2:

Black board

White board

Hot dog

Light house

Running dog

Nhấn âm 1

Black board

White board

Hot dog

Light house

Running dog

4. Unit 5 Lớp 10  Language – Pronunciation Task 4

Listen and tick (v) the words you hear.(Nghe và đánh dấu những từ bạn nghe)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. b

2. a

3. a

4. b

5. a

Audio Script:

1. GREEN house

2. SOFTware

3. gold BRICK

5. tall BOY

Bài dịch:

1. Nhà XANH

2. Phần mềm mềm

3. GẠCH vàng

4. DI CHUYỂN phía trước

5. CẬU NAM cao

5. Unit 5 Lớp 10  Language  – Grammar Task 5

Complete the definitions or uses of the inventions using the correct forms of the verbs given (V-ing or to-infinitive). (Hoàn thành các định nghĩa hoặc cách dùng của các phát minh bằng cách sử dụng dạng đúng của động từ được cho (động từ-ing hoặc to-động từ) )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. A laptop or a smartphone can be used for (get) getting access to the Internet or (send) sending messages. (Máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh có thể được sử dụng để truy cập vào Internet hoặc gửi tin nhắn.)

for + V-ing và động từ sending phải đồng dạng với getting vì có từ nối “or”

2. You can use social networking sites (create) to create your personal profile and (contact) (to) contact other people. (Bạn có thể sử dụng các trang mạng xã hội để tạo hồ sơ cá nhân và để liên lạc / liên hệ với người khác.)

use sth to do: sử dụng cái gì để làm gì

contact phải đồng dạng với to create

3. When you’re tired of carrying lots of books or novels when you travel, an e-book reader may help – it is used (read) to read electronic books, newspapers or magazines. ( Khi bạn cảm thấy mệt mỏi khi mang theo nhiều sách hoặc tiểu thuyết khi bạn đi du lịch, một người đọc sách điện tử có thể giúp bạn – nó được sử dụng để đọc sách điện tử, báo hoặc tạp chí.)

be used to V: được sử dụng làm gì

4. If you want to relax without using a smartphone with a small screen or a bulky laptop, you can use a handheld video game device (play) to play computer games. (Nếu bạn muốn thư giãn mà không cần sử dụng điện thoại thông minh với màn hình nhỏ hoặc máy tính xách tay cồng kềnh, bạn có thể sử dụng thiết bị trò chơi video cầm tay để chơi trò chơi trên máy tính.​)

use sth to do: dùng cái gì làm gì

5. A food processor is used for (chop) chopping up or (mix) mixing food. (​Một bộ xử lý thực phẩm được sử dụng để chặt hoặc trộn thức ăn.)

be used for + V-ing: dùng làm gì

6. We can use a USB stick (store) to store a lot of music or video files.

Tạm dịch: Chúng tôi có thể sử dụng một thanh USB để lưu trữ rất nhiều tệp nhạc hoặc video.

6. Unit 5 Lớp 10  Language  – Grammar Task 6

Think of an item in your classroom or house. Describe it to a partner, using a gerund or an infinitive. See if your partner can guess what it is. (Nghĩ về một món đồ trong lớp hoặc trong nhà bạn. Mô tả nó với người bạn, sử dụng cụm động danh từ hoăc động từ nguyên mẫu. Thử xem người bạn của bạn đoán nó là gì.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Student A: This is used for making clothes clean.

Student B: Is it a washing machine?

Student A: That’s right.

Bài dịch:

Học sinh A: Cái này được sử dụng để làm sạch quần áo.

Học sinh B: Nó có phải là máy giặt không?

Học sinh A: Đúng vậy.

The present perfect. (Thì hiện tại hoàn thành)

Label the timelines below with the words from the box. (Dán nhãn những mốc thời gian dưới đây với từ trong ô.)

Past          present            future          present           perfect

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. past

2. future

3. present

4. present perfect

Bài dịch:

1. quá khứ

2. tương lai

3. hiện tại

4. hiện tại hoàn thành

Match the beginnings in A with the ends in B. Put the verbs within brackets in the present simple or the present perfect. (Nối phần đầu ở cột A với phần cuối ở cột B. Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. b

2. d

3. e

4. a

5. c

Bài dịch:

1. Vì Kim đã bị gãy tay, nên cô ấy không thể chơi cầu lông.

2. Trông anh ta không vui bởi vì anh ta vừa làm mất tiền.

3. Bạn có biết người phụ nữ đó không? Tôi biết, nhưng tôi quên tên rồi.

4. Tôi đã nhờ giáo viên giúp đỡ. Tôi cũng vậy.

5. Anh ấy đi mà quên khóa hộc bàn, nên những món đồ giá trị đã bị mất.

7. Unit 5 Lớp 10  Language  – Grammar Task 7

The following paragraph is about the importance of computers. Choose the correct verb tense. ( Đoạn văn sau là về tầm quan trọng của máy tính. Chọn thì đúng cho động từ.)

Life without computers (1) seems/has seemed simply impossible now. Computers (2) affected/ have affected every aspect of our lives. Since the time they (3) were/have been invented, computers (4) encouraged/have encouraged great technological progress in different fields. Along with computers, the Internet (5) aids/has aided the developments in technology. However, many people argue that computers (6) killed/have killed physical contact between people. For example, teenagers now (7) prefer/have preferred chatting on the computer to meeting face to face. Do you agree?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. seems

2. have affected

3. were

4. have encouraged 

5. has aided

6. have killed

7. prefer 

Bài dịch:

Cuộc sống mà không có máy tính có vẻ đơn giản là không thể. Máy tính đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Kể từ khi chúng được phát minh, máy tính đã khuyến khích tiến bộ công nghệ lớn trong các lĩnh vực khác nhau. Cùng với máy tính, Internet đã hỗ trợ phát triển công nghệ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng máy tính đã giết chết tiếp xúc vật lý giữa con người. Ví dụ: thanh thiếu niên hiện thích trò chuyện trên máy tính hơn gặp mặt trực tiếp. Bạn có đồng ý không? 

7. Bài tập trắc nghiệm Unit 5 Inventions- language

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Inventions language chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về những phát minh. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 mới Language.

 • Câu 1:

  Their children______ lots of new friends since they_______ to that town.

  • A.
   have made – moved
  • B.
   were making – have moved
  • C.
   made – are moving
  • D.
   made – have been moving
 • Câu 2:

  Jane is a wonderful singer. Her mother tells me that she_________ professionally since she was four.

  • A.
   has been sung
  • B.
   was singing
  • C.
   is singing
  • D.
   has been singing

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

8. Hỏi đáp Language Unit 5 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!