Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Reading – Đọc hiểu

Bài học Unit 5 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Reading hướng dẫn các em xây dựng từ vựng hỏi và trả lời về những phát minh. 

1. Unit 5 Lớp 10 Reading Task 1

 What can the animals or the leaves in the pictures do that people can’t? Name some things people have invented to make up for what they cannot do. Discuss your ideas with a partner and then read the text. (Động vật hay loài cây trong ảnh có thể làm gì mà con người không thể làm? Kể tên những điều con người đã phát minh ra để bù đắp lại những điều họ không thể làm. Thảo luận ý kiến của bạn với một người bạn và đọc bài viết.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 5 Reading – Đọc hiểu

Peopie often use the natural world as inspiration for their inventions. By observing animals and plants, they design
new products to serve humans. Here are some examples.

Animals can do many things humans cannot, like flying or staying underwater for a long time. The aeroplane, with itswings and shape imitating those of a bird, is one of the greatest inventions in our history. Thanks to it, people can travel long distances in the air. This has helped to develop trade and tourism. The submarine, which can travel
underwater, imitates a dolphin’s shape. Submarines are very useful for scientists to learn about the undersea world. Plants around us are also great sources of ideas for other wonderful inventions. The self-cleaning glass window and the fabric used to make umbrellas are both inspired by the smooth leaves of a lotus plant, with their ability to wash away dirt in the rain. Another product is Velcro. This hook-and-loop fastener was invented after a Swiss engineer observed how the seeds of a plant clung to his clothing. He then made two fabrics stick together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other. Since then, Velcro has gradually become a familiar fastener for shoes, jackets, and even spacesuits.

It is definitely true that nature has inspired numerous inventions and technologies. Scientists and inventors have tried to imitate something in nature in an effort to create better, stronger, safer tools and devices for our everyday life.

Bài dịch:

Con người thường dùng thế giới tự nhiên như một nguồn cảm hứng cho những phát minh của họ. Bằng cách quan sát động vật và cây cối, con người thiết kế những sản phẩm để phục vụ loài người. Đây là một vài ví dụ. 

Động vật có thể làm nhiều điều mà con người không thể làm, như bay hay sống trong nước trong thời gian dài. Máy bay, với cánh và hình dạng mô phỏng của loài chim, là một trong những sáng chế vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta. Nhờ vào nó, con người có thể những khoảng cách dài bằng được hàng không. Điều này đã giúp phát triển thương mại và du lịch. Tàu ngầm, có thể chạy dưới nước, bắt chước hình dạng của cá heo. Tàu ngầm rất hữu ích cho các nhà khoa học nghiên cứu thế giới đại dương. 

Cây cối xung quanh chúng ta cũng là những nguồn ý tưởng dồi dào cho những phát minh tuyệt diệu khác. Cửa sổ kính tự làm sạch và sợi vải được dùng làm ô đều được gợi ý tưởng bằng những chiến lá sen mềm mại, với khả năng làm sạch chất bẩn trong mưa. Một sản phẩm khác là khóa dán. Loại khóa móc và vòng này được phát minh sau khi một kĩ sư người Thụy Sĩ quan sát cách những hạt giống bám chặt vào quần áo ông ấy. Sau đó ông làm 2 mảnh vải dính với nhau nhờ vào những cái móc trên bề mặt mảnh vải này và những cái vòng trên bề mặt mảnh vải kia. Kể từ đó, khóa dán dần trở nên quen thuộc dùng cho giày, áo khoác, thậm chí là đồ du hành vũ trụ.

Chắc chắn rằng thiên nhiên đã khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều sáng chế và công nghệ. Các nhà khoa học và phát minh đã cố để mô phỏng một vài thứ trong thiên nhiên với mong muốn tạo ra những công cụ và thiết bị tốt hơn, chắc chắn hơn và an toàn hơn cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

2. Unit 5 Lớp 10 Reading Task 2

What is the most suitable title of the text? (Tiêu đề phụ hợp nhất với đoạn văn là gì?)

a. Mother Nature

b. Imitating Nature

c. Greatest Inventions

Bài dịch và câu trả lời

b. Imitating Nature

Bài dịch:

a. Mẹ Thiên nhiên

b. Bắt chước tự nhiên

c. Sáng chế vĩ đại nhất

3. Unit 5 Lớp 10 Reading Task 3

Match the words with their meanings. (Nối các từ với nghĩa của chúng.)

1. b

2.

3. a

4. c

5. f

6. d

Bài dịch:

1. tạo cảm hứng : tạo cho ai đó điều gì tốt

2. khóa: thiết bị được sử dụng để làm một phần quần áo

3. vải: nguyên liệu để làm quần áo, rèm cửa…

4. móc: sợi có đầu cong

5. vòng: dụng cụ mỏng hoặc ở dạng vòng tròn

6. đồ du hành vũ trụ: quần áo đặc biệt cho một phi hành gia

4. Unit 5 Lớp 10 Reading Task 4

Answer the questions about the text. (Trả lời các câu hỏi về đoạn văn)

1. What are the inventions that imitate animals? (Những phát minh bắt chước động vật là gì?)

► The inventions that imitate animals are the aeroplane and the submarine. (Những phát minh bắt chước động vật là máy bay và tàu ngầm.)

2. What are the inventions that imitate plants? (Những phát minh bắt chước thực vật là gì?)

► The inventions that imitate plants are Velcro, the self-cleaning glass window and umbrella fabric.(Những phát minh bắt chước thực vật là Velcro, cửa sổ kính tự làm sạch và vải ô.)

3. Why is the aeroplane considered one of the greatest inventions in our history? (Tại sao chiếc máy bay lại được coi là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng ta?)

► The aeroplane is considered one of the greatest inventions in our history because it helps us to travel long distances in the air and encourages the development of tourism and trading.(Chiếc máy bay này được coi là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của chúng tôi vì nó giúp chúng ta đi xa trong không khí và khuyến khích sự phát triển của du lịch và thương mại.)

4. What can help scientists to learn about life under the sea? (Điều gì có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cuộc sống dưới biển?)

► A submarine can help scientists to learn about life under the sea. (Một tàu ngầm có thể giúp các nhà khoa học tìm hiểu về cuộc sống dưới biển.)

5. How can a glass window clean itself? (Làm thế nào một cửa sổ kính có thể tự làm sạch?)

► The material that makes up the glass window has the ability to wash away the dirt in the rain. (Vật liệu tạo nên cửa sổ kính có khả năng rửa sạch bụi bẩn trong mưa.)

6. Find the words or phrases in the text that can describe an aeroplane, a submarine, and Velcro. (Tìm các từ hoặc cụm từ trong văn bản có thể mô tả một chiếc máy bay, một tàu ngầm và Velcro.)

► An aeroplane: ‘its wings and shape imitating those of a bird’ (Một chiếc máy bay: ‘cánh và hình dạng của nó bắt chước những con chim’)

► A submarine: ‘imitates a dolphin’s shape‘ (Một tàu ngầm: ‘bắt chước hình dạng cá heo’)

► The Velcro: ‘hook-and-loop fastener’;’two fabrics sticking together thanks to the hooks on one surface and the loops on the other’ (Các Velcro: ‘móc và vòng lặp fastener; hai loại vải dính lại với nhau nhờ các móc trên một bề mặt và các vòng trên mặt khác)

5. Unit 5 Lớp 10 Reading Task 5

Which of the four inventions mentioned in the text is the best imitation of nature? State your reasons. (Phát minh nào trong 4 phát minh được đề ập trong bài viết là sự mô phỏng hoàn hảo nhất của thiên nhiên. Nêu rõ lí do của bạn.)

Laptop

Laptop a small, portable personal computer. It now plays an important part on daily working days of almost people. Laptop has all characteristics of a normal computer. However, it’s much more convenient for us to bring anywhere and surf the internet through wifi. It also has a battery so we don’t need to always connect it to electricity. Nowadays, almost laptops have cameras so we can communicate to lots of people around the world on video call applications.

E-book reader

E-book reader or e-book device, is a mobile electronic device that is designed primarily for the purpose of reading digital e-books and periodicals. It is similar in form factor to a tablet computer. It’s a convenient way to read e-books since the battery can last for several weeks. The e-book saves us lots of money for buying paper books and provides a wide range of books in various fields. It’s also small and portable so people can bring it anywhere.

5. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 5 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Inventions – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề những phát minh. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 10 mới Reading.

 • Câu 1:

  The Advantages of using Wifi on cellphones

  Wi-Fi is a method for devices such as smartphones to connect wirelessly to the Internet using radio waves. Connecting to the Internet using Wi-Fi requires a hotspot, but it is always faster than the 3G cellular networks which smartphones can also use to connect, and occasionally faster than 4G. Using Wi-Fi when it is available can also prove to be cheaper and make your phone run more efficiently in the long run than relying on cellular networks.

  When you use a Wi-Fi network to access the Internet from your phone, the data usage does not count against your bundled data. Mobile providers often allocate a certain amount of data for free each month and charge you a fee for any data usage beyond this. By connecting via Wi-Fi wherever it is available, you can save your bundled data for situations when you might not be close to any Wi-Fi hotspots.

  In many situations, your speed using a strong, dedicated Wi-Fi connection is faster than that of using your mobile network. It is very noticeable when transferring larger files. If you need to download large files or stream media to your smartphone in a hurry, it is much better to do so via Wi-Fi.

  Battery life is extremely important for smartphones because you will not be able to connect to the Internet or use certain functions such as the camera flash if your battery is too low. Using Wi-Fi to connect to the Internet drains less battery life than using a mobile network, especially in situations where the cellular coverage fluctuates. Since Wi-Fi is generally faster than using mobile networks, you will also not spend as much time transferring the data, which further decreases battery usage

  The following are the advantages of using Wi-Fi on your smartphone EXCEPT that____ .

  • A.
   it does not need a hotspot to connect all your mobile devices
  • B.
   it is faster than the 3G cellular networks
  • C.
   it is cheaper than using the 3G networks
  • D.
   it makes your phone run more efficiently in the long run
 • Câu 2:

  By using Wi-Fi, you______ .

  • A.
   can use all your bundled data for free
  • B.
   can use a certain amount of data for free each month
  • C.
   may stay under the data capacity allocated by mobile providers
  • D.
   save your bundled data for situations when you use a Wi-Fi network

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Reading Unit 5 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!