Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 6 Speaking – Hội thoại

Bài học Unit 6 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Speaking hướng dẫn các em cách thức nói về chủ đề bình đẳng giới. 

1. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 1

Read the following phrases and sentences. Write A if it expresses an agreement and write D if it expresses a disagreement. Add two more expressions / sentences. (Đọc những cụm từ và câu sau. Viết A nếu nó thể hiện đổng ý và viết D nếu nó hiện sự không đổng ý. Thêm 3 cụm từ hoặc câu.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 6 Speaking – Hội thoại

1. ___  I don’t think that…

2. ____ I agree (that…).

3.____ Yes, but….

4. ____ That’s true.

5. ____ I guess so.

6. _____ Actually, I think….

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. D

2. A

3. D

4. A

5. A

6. D

7. D

8. A 

Bài dịch:

1. Tôi không nghĩ rằng…

2. Tôi đồng ý rằng…

3. Có nhưng…

4. Đúng vậy.

5. Tôi đoán.

7. Rất thực nhưng; Chắc chắn nhưng.

8. Chắc chắn. / Chính xác. / Tồi không thể đồng ý hơn.

2. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 2

Work in pairs. Do you agree or disagree with the following statements? Tell your partner, using the phrases and sentences in 1. (Làm theo cặp. Em có đồng ý hoặc không đồng ý những câu sau? Nói cho bạn em, sử dụng những cụm từ và câu trong mục 1.)

1. Men are better leaders than women.

2. Women’s natural roles are care-givers and housewives.

3. Men are traditional decision-makers and bread-winners.

4. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

5. Women may become trouble-makers because they are too talkative.

6. Men are not as good with children as women.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. I don’t think that men are better leaders than women.

2. I don’t think that women’s natural roles are care-givers and housewives.

3. That’s true. Men are traditional decision-makers and bread-winners.

4. That’s for sure. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

5. I don’t think women may become trouble-makers because they are too talkative.

6. Exactly. Men are not as good with children as women.

Bài dịch:

1. Tôi không nghĩ đàn ông làm nhà lãnh dạo tốt hơn phụ nữ.

2. Tôi không nghĩ vai trò tự nhiên của phụ nữ là người trông nom nhà và nội trợ.

3. Thật vậy. Đàn ông là người quyết định truyền thống và là Lao động chính trong gia đình.

4. Chắc chắn rồi. Phụ nữ chăm chỉ hơn dàn ông mặc dù họ yếu hơn về thể lực.

5. Tôi không nghĩ phụ nữ là người gây rắc rối vì họ quá nhiều chuyện.

6. Chính xác. Đàn ông không tốt với trẻ em bằng phụ nữ.

3. Unit 6 Lớp 10 Speaking Task 3

Work in groups. Discuss if you agree or disagree with the statement ‘Married women should not pursue a career , using sentences 1 -6 as reasons for your agreemer or disagreement. (Làm nhóm. Thảo luận em có đồng ý hay không đổng ý với câu “Phụ nữ kết hôn không nên theo đuổi sự nghiệp”, sử dụng câu 1-6 như là lý do cho việc đồng ý hoặc không đồng ý của em.)

1. Women should stay at home, doing housework and looking after their husbands and children.

2. It is boring and tiring to do housework.

3. Women often become passive and dependent on their husbands.

5. Women usually get less pay than men for doing the same job.

6. Men should share household tasks with their wives.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

I disagree with that statement. It is boring and tiring to do housework. Men should share housework tasks with their wives. Women should have a job although women usually get less pay than men for doing the same job.

Student A: I think married women should not pursue a career.

Student B: I agree. I believe they should stay at home, doing housework and loo after their husbands and children.

Student A: Actually, I think they should continue pursuing a career. It is boring tiring doing housework.

Bài dịch

Tôi không đồng ý câu đó. Thật chán và mệt mỏi khi làm việc nhà. Đàn ông nên chia sẻ việc này với vợ của họ. Phụ nữ nên có một công việc mặc dù phụ nữ thường nhận lương ít hơn đàn ông khi làm cùng một việc.

Học sinh A: Tôi nghĩ phụ nữ đã kết hôn không nên theo đuổi sự nghiệp.

Học sinh B: Tôi đồng ý. Tôi tin rằng họ nên ở nhà, làm việc nhà và chăm sóc chồng con của họ.

Học sinh A: Thật ra, tôi nghĩ họ nên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Thật chán và mỏi khi làm việc nhà.

b. Note down your group’s discussion. Report the results to the class. (Viết lại thảo luận của nhóm em. Báo cáo kết quả trước cả lớp.)

4. Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 6 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 Gender Equality- Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 10 mới Speaking.

 • Câu 1:

  Find the word which has a different sound in the part underlined: gender, enrol, preference, secondary

  • A.
   gender
  • B.
   enrol
  • C.
   preference
  • D.
   secondary
 • Câu 2:

  Find the word which has a different sound in the part underlined: aware, family, planet, married

  • A.
   aware
  • B.
   family
  • C.
   planet
  • D.
   married

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Speaking Unit 6 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!