Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 7 Writing – Bài viết

Bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Writing giúp cách viết về sự Culture Diversity. 

1. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 1

The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics. Put them in order to make a meaningful text. (Đoạn văn được xáo trộn sau dây là một bài văn về những tính cách của người Mỹ. Đặt chúng theo thứ tự để làm thành bài văn có nghĩa.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 7 Writing – Bài viết

a. In short, these features are believed to be part of the American character, but like many other things in modern society, they may change over time.

b. America is a large country with people from different backgrounds and races so it is difficult to talk about the typical American. However, it is believed that there are some characteristics shared by most Americans.

c. Another typical American feature is the importance they place on money and the things it can buy. In fact, money is more important than prestige to them.

d. Perhaps the most important of these is individuality and individual rights. This characteristic originates in the days of the founding fathers, who were very strong individuals. Americans value freedom and do not like to be dependent on other people.

e. Finaily, in most American families, parents have less influence on their children than parents in other parts of the world. Children can choose their own partners, even if their parents object to their choice.

f. The second characteristic is that Americans are practical. They place great value on doing things for themselves. They also avoid taking jobs which are beyond their ability.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

– b

– d

3  – f

4  – c

— e

6 – a

Bài dịch:

1. Mỹ là một nước lớn với người từ các tầng lớp và sắc tộc khác nhau vì vậy thật khó để nói về một người Mỹ điển hình. Tuy nhiên, người ta tin rằng có vài tính cách mà hầu hết người Mỹ đều có.

2. Có lẽ điều quan trọng nhất là sự riêng tư và quyền cá nhân. Tính cách này xuất phát từ những ngày mà ông cha xây dựng nên đất nước, những người là những cá thể rất mạnh mẽ. Người Mỹ đánh giá cao sự tự do và không thích lệ thuộc vào người khác.

3. Tính cách thứ hai là người Mỹ thực tế. Họ đặt giá trị lớn vào những việc mà tự họ làm. Họ cũng tránh nhận lấy những việc quá sức với khả năng của họ.

4. Một điểm điển hình khác của người Mỹ là sự quan trọng mà họ đặt vào đồng tiền và những thứ mà nó có thể mua được. Thực tế, tiền quan trọng hơn uy tín đối với họ.

5. Cuối cùng, ở hầu hết những gia đình Mỹ, cha mẹ ít ảnh hưởng đến con cái hơn cha mẹ ở những nơi khác trôn thô’ giới. Con cái có thể chọn bạn đời, ngay cả khi nếu cha mẹ phản đối sự lựa chọn của chúng.

6. Nói ngắn gọn, những điểm này được cho là một phần của tính cách Mỹ, nhưng giống như nhiều thứ khác trong xã hội hiện đại, chúng có thể thay đổi theo thời gian.

2. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 2

Read the text again and complete the outline for it. (Đọc bài văn lần nữa và hoàn thành dàn ý của nó.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Introduction: There are some characteristics shared by most Americans.

Characteristic 1: Individuality and individual rights.

Evidence: Americans value freedom and do not like to be depend on other people.

Characteristic 2. Practical

Evidence: They placc great value on doing things for them selves.

Characteristic 3: Important about money.

Evidence: Money is more important than prestige to them.

Characteristic 4: Less influence on children

Evidence: Children can choose their own partners, even if their parents object to their choice.

Conclusion: These features are believed to be part of the American character.

Bài dịch:

Giới thiệu: Có một số đặc điểm được hầu hết người Mỹ chia sẻ.

Đặc điểm 1: Tính cá nhân và quyền cá nhân.

Bằng chứng: Người Mỹ đánh giá tự do và không thích phụ thuộc vào người khác.

Đặc trưng 2. Thực tế

Bằng chứng: Họ đặt giá trị rất lớn vào việc làm việc cho bản thân họ.

Đặc điểm 3: Quan trọng về tiền bạc.

Bằng chứng: Tiền là quan trọng hơn uy tín cho họ.

Đặc trưng 4: Ít ảnh hưởng đến trẻ em

Bằng chứng: Trẻ em có thể chọn đối tác của riêng mình, ngay cả khi cha mẹ của họ phản đối sự lựa chọn của họ.

Kết luận: Những tính năng này được cho là một phần của nhân vật người Mỹ.

3. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 3

Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2. (Làm theo nhóm. Nghĩ vể 3 tính cách điển hình của người Việt Nam. Cho ví để hỗ trợ mỗi tính cách. Viết một bài văn ngắn 150 -180 từ về chúng, sử dụng dàn bài phần 2.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. saving money. Save money from young age to old age

2. follow the crowd. They will follow the idea of many people even if it’s wrong

3. community. They live in the group with familiar people and things around.

In my opinion, there are 3 typical characteristics about Vietnamese.

The first one is saving. They usually save money from their young age and until their old age The second one is following the crowd. Most people don’t have their own idea or opinion Even they have their own one, but if the crowd has another one, they will follow the crowd. The final one is community. They would like to live and work in a familiar place. They don’: want to change their living condition.

Generally, these characteristics also change over time in the modern society.

Bài dịch:

Theo ý tôi có 3 tính cách đặc trưng về người Việt Nam. 

Điều đầu tiên là tiết kiệm. Họ thường tiết kiệm tiền từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn. 

Điều thứ hai là hay chiều theo đám đông. Hầu hết mọi người ít khi có ý kiến riêng. Thậm chí khi họ có, nhưng nếu đám đông có một ý khác, họ sẽ theo đám đông dù biết rằng đó là sai. Điều cuối cùng là tính cộng đồng. Họ thích sống và làm việc ở nơi thân quen. Họ không muốn thay đổi điều kiện sống của mình.

Nói chung, những tính cách này cũng đã thay đổi dần theo thời gian trong xã hội hiện đại.

4. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 7 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 Culture diversity – Writing chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 10 mới Review Writing.

 • Câu 1:

  While you may not think it at first, there are numerous cultural differences between the US and the UK that you will likely encounter.

  In general, Americans are much more open than Britons. Friends and even acquaintances discuss personal thoughts and opinions that might seem private in the UK. Do not feel embarrassed if an American asks you a seemingly private question. He or she is most likely sincerely curious about your thoughts and feelings and is assuming you would like to share them.

   You may learn more about your American friends than you wanted to know, or you may hear more childhood stories than you care to listen to. Americans will be interested in your experiences and background as well since your upbringing may differ greatly from theirs. In addition to more frequent discussion about their personal lives, there is often a greater display of photographs, and posters in dorm rooms or office spaces.

  The sense of humour differs from one side of the Atlantic to the other. Americans tend to be less dry or sarcastic. Some Americans may feel offended if they do not understand your humour, but after a brief explanation they will be laughing along with you.

   Americans tend to believe that individuals control their circumstances by how much they work. This work ethic is reflected in American attitudes towards academics. Don’t be surprised if you meet students who spend a vast majority of their free time studying in the library.

  Americans also tend to care much more for punctuality than their UK counterparts. Everything from classes to a lunch date is expected to start right on time. Along with punctuality, most Americans move at a faster pace than that in the UK. For example, dinners at a restaurant, even a sit-down restaurant, can be finished in under a half-hour. Additionally, you will not have to ask for the bill. It will be brought to you as soon as it is clear to your waiter or waitress that you are finished ordering more items.

  Americans are more willing to share private matters with you because____

  • A.
   they would like to ask private questions about others
  • B.
   they are more open and more curious about things around them
  • C.
   they try to be more open than Britons in life
  • D.
   they assume you would like to share everything with them
 • Câu 2:

  One of the reasons why Americans are interested in your experiences and background is that

  • A.
   they would like to tell their childhood stories more than you care to listen to
  • B.
   they would like to show you their photographs, and posters
  • C.
   they would like to know about a different upbringing than theirs
  • D.
   they would like to talk more about their personal lives than anything else

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Writing Unit 7 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!