Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Listening – Bài nghe

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về Bảo vệ môi trường.

1. Unit 9 Lớp 10 Listening Task 1

Look at the photo and describe what you see. (Nhìn vào hình và miêu tả những gì em thấy.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Listening – Bài nghe

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

People are planting a tree.

Bài dịch:

Người ta đang trồng cây.

2. Unit 9 Lớp 10 Listening Task 2

Listen to a student’s talk. What is he talking about? Tick the correct box. (Nghe bài nói của học sinh. Cậu ấy đang nói về điều gì? Chọn câu đúng.)

a. How to Overcome Natural Disasters

b. Natural Resource Depletion

c. Environmental Degradation

d. Deforestation and Its Effects

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Environmental Degradation

Bài dịch:

a. Làm thế nào để vượt qua thảm họa tự nhiên

b. Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên

c. Môi trường suy thoái

d. Phá rừng và các hiệu ứng của nó

3. Audio Script Unit 9 Lớp 10 Listening

Audio:

The environment is the natural world in which people, animals and plants live. The natural environment has been seriously affected and degraded by human activities through many decades. For instance, the burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led to air pollution and resulted in acid rains, greenhouse effect and health problems.

We should do something immediately to protect our environment. For instance, we should control the burning of fossil fuels and encourage forestation to replace deforestation. In addition, there should be appropriate places to dump harmful rubbish and chemicals to reduce the rate of water pollution, a threat to human health and a danger to aquatic animals.

To minimize the rate of environmental degradation and to raise awareness of its threats, the preservation of the environment should be included in education and mass media. People should make every effort to preserve the environment for the next generation.

Dịch Script:

Môi trường là thế giới tự nhiên, trong đó con người, động vật và thực vật sống. Môi trường tự nhiên đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và suy thoái bởi các hoạt động của con người qua nhiều thập kỷ. Ví dụ, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch trong các nhà máy và phương tiện cơ giới đã dẫn đến ô nhiễm không khí và dẫn đến mưa axit, hiệu ứng nhà kính và các vấn đề sức khỏe.

Chúng ta nên làm điều gì đó ngay lập tức để bảo vệ môi trường của chúng ta. Ví dụ, chúng ta nên kiểm soát việc đốt các nhiên liệu hóa thạch và khuyến khích trồng rừng để khắc phục nạn phá rừng. Ngoài ra, cần có những nơi thích hợp để đổ rác và hóa chất độc hại để giảm tỷ lệ ô nhiễm nguồn nước, đe dọa đến sức khỏe con người và gây nguy hiểm cho động vật thủy sinh.

Để giảm thiểu tốc độ suy thoái môi trường và nâng cao nhận thức về các mối đe dọa của nó, việc bảo tồn môi trường cần được đưa vào giáo dục và các phương tiện thông tin đại chúng. Mọi người nên cố gắng hết sức để bảo vệ môi trường cho thế hệ tiếp theo.

4. Unit 9 Lớp 10 Listening Task 3

Listen again. Tick the words you hear. Look up the meanings of unfamiliar words in a dictionary. (Nghe lại. Chọn từ mà em nghe. Tra nghĩa của những từ này trong từ điển.)

1. degraded

2. resulted

3. erosion

4. civilization

5. sewage

6. aquatic

7. awareness

8. mass media

Bài dịch và cách làm bài chi tiết:

1. degrade: lower in quality

2. resulted: caused an outcome

3. erosion: condition in which earth’s surface is worn away by the action of water and wind

4. sewage: waste matter from home, carried away in a system of pipes

5. aquatic: of water or living in water

6. awareness: knowledge of something 

Bài dịch:

1. giảm chất lượng

2. gây ra một kết quả

3. tình trạng trong đó bề mặt trái đất bị hư hỏng do tác động của nước và gió, xói mòn

4. vấn đề rác từ hộ gia đình, được mang đi trong một hộ thống ống/chất thải

5. nước hoặc sống trong nước

6. kiến thức về cái gì, sự nhận thức

5. Unit 9 Lớp 10 Listening Task 4

Listen again. Complete the sentences with one or two words from the talk. (Nghe lại. Hoàn thành các câu với một hay hai từ trong bài nói.)

1. The natural environment has been seriously _____ and degraded by human activities through many decades.

2. The burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led to air pollution and resulted in acid rain, greenhouse effect and _______.

3. Deforestation for land use has affected the_______ and led to the extinction of rare animals, extreme floods and land erosion.

4. They have changed and degraded the natural environment and led to various_______ .

5. We should _____  the burning of fossil fuels, and encourage forestation to replace deforestation.

6. People should make______ to protect the environment for the next generation.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. affected        

2. global warming        

3. ecosystem            

4. health problems           

5. control             

6. friendly materials

Tạm dịch:

1. Môi trường tự nhiên đã bị ảnh hưởng nghiôm trọng và bị phá hủy bởi những hoạt động của con người từ nhiều thập kỷ.

2. Đột nhiên liệu hóa thạch bởi nhà máy và xe cộ đã dẫn đến ô nhiễm không khí và dẫn đến kết quả mưa axít, hiệu ứng nhà kính và trái đất ấm dần lên.

3. Phá rừng để lấy đất sử dụng đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái và dẫn đến sự tuyệt chủng động vật quý hiếm, thức ăn và xói mòn đất.

4. Họ đã thay đổi và phá hủy môi trường tự nhiên và dẫn đến những vấn đề sức khỏe khác.

5. Chúng ta nên kiểm soát việc đốt nhiên liệu hóa thạch và khuyên khích việc trồng rừng để thay thế phá rừng.

6. Người ta nên làm ra những vật liệu thân thiện để bảo vệ môi trường cho thế hệ sau.

6. Unit 9 Lớp 10 Listening Task 5

Ask and answer the following questions. (Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. The natural world in which people, animals and plants live.

2. The burning of fossil fuel by factories and motor vehicles.

3. The use of harmful chemicals in agriculture.

4. The Extreme/serious flood and soil erosion, the extinction of rare animals.

5. We should dump harmful rubbish and chemicals at appropriate places.

6. We should replace deforestation with forestation.

7. We should make every effort to preserve the environment for the next generation.

Bài dịch:

1. Định nghĩa của môi trường trong bài nói là gì?

Thế giới tự nhiên mà con người, động vật và cây cối sống trong dó.

2. Điều gì dẫn đến ô nhiễm không khí?

Đốt nhiên liệu hóa thạch từ nhà máy và phương tiện xe cộ.

3. Điều gì dẫn đến ô nhiễm đất?

Việc sử dụng chất hóa học có hại trong nông nghiệp.

4. Phá rừng gây ra điều gì?

Sự tuyệt chủng của động vật quý hiếm, lủ lụt nhiều và xói mòn đất.

5. Chúng ta nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?

Chúng ta nên bỏ rác và chất hóa học có hại ở những nơi phù hợp.

6. Chúng ta nên làm gì để bảo tồn rừng?

Chúng ta nên thay thế việc phá rừng bằng việc trồng rừng.

7. Con người nên làm gì để bảo tồn môi trường cho thế hệ sau?

Chúng ta nên nỗ lực dể bảo tồn môi trường cho thế hệ sau.

7. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 9 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 Preserving the environment – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 10 mới Listening.

 • Câu 1:

  Fossil fuels which are non-renewable pollute the air and cause air ___

  • A.
   contaminate
  • B.
   pollution
  • C.
   consumption
  • D.
   solution
 • Câu 2:

  Recycling provides a method of reducing the amount of waste materials that gets to the landfills – thus ____ it less probable for environmental pollution to take place.

  • A.
   doing
  • B.
   trying
  • C.
   causing
  • D.
   making

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

8. Hỏi đáp Listening Unit 9 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!