Lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Reading – Đọc hiểu

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Reading hướng dẫn các em xây dựng từ vựng hỏi và trả lời về Bảo vệ môi trường. 

1. Unit 9 Lớp 10 Reading Task 1

What do you think the environmental impact in each photo is? Read the text quickly and check your answers. (Em nghĩ tác động gì ảnh hưởng đến môi trường trong mỗi bức hình? Đọc nhanh bài đọc và kiểm tra câu hỏi.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Reading – Đọc hiểu

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. noise pollution

2. water pollution

3. air pollution

4. soil pollution

Tạm dịch:

1. ô nhiễm tiếng ồn

2. ô nhiễm nước

3. ô nhiễm không khí

4. ô nhiễm đất

2. Unit 9 Lớp 10 Reading Task 2

Environmental pollution is one of the impacts of human activities on the Earth. It is also one of the biggest problems of the world today because it brings about contamination, ecosystem, and the cause of some diseases that most people do not know about. There are four types of pollution, namely, air pollution, soil pollution, water pollution and noise pollution.
Most of the air pollution results from the burning of fossil fuels, motor vehicles, factories, aircraft and rockets. This can
cause acid rain which damages water, soil, and vegetation. Air pollution also contributes to the greenhouse effect
which can lead to a series of environmental problems such as global warming, polar ice melting, rise of sea levels and loss of land.
Soil pollution is a result of dumping plastic or other inorganic waste in the ground and the overuse of chemical
fertilizers in agriculture. The long-term effects of soil pollution are contaminated vegetation and the decrease of soil fertility.
Water pollution is a result of dumping pollutants such as detergents, pesticides, oil, and other chemicals in rivers,
which makes the water unclean or contaminated. Rubbish blockages in rivers can also cause pollution. The effects of water pollution include the destruction of ecosystem of rivers, lakes and the pollution of groundwater, surface water and seawater.
Noise pollution is caused by loud and annoying sounds of motor vehicles, railway, aircraft and jet engines, factory machinery and musical instruments. It can cause stress and psychological and health problems for humans such as increased heart rate and hearing damage.

Environmental pollution is becoming an increasingly serious problem or threat that needs to be taken care of as soon as possible, not only for the sake of the envionment, but also for the people that live in it.

A. Natural Resource Depletion

B. The Long-term Damage of Soil 

C. Environmental Pollution

D. The Destruction of Ecosystem

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

C. Environmental Pollution

Tạm dịch:

Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường là một trong những tác động của hoạt động con người vào trái đấ: Nó cũng là một trong những vấn đề lớn nhất của thế giới ngày nay. Ô nhiễm môi trườnr là nguyên nhân của vài bệnh mà hầu hết con người không hề biết. Có 4 loại ô nhiễm ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn.

Hầu hết ô nhiễm không khí là do việc đốt nhien liệu hóa thạch, từ phương tiện xe cộ, nhồ máy, máy bay và tên lửa. Điều này có thể gây ra mưa axít mà gây hại cho nước, đất và câv cỏ. 0 nhiễm không khí cũng gây hiệu ứng nhà kính mà dẫn đến việc Trái đất nóng dần lên, tan băng ở cực, mực nước biển dâng cao và thiếu đất.

Ô nhiễm đất là kết quả của việc vứt các chất nhựa hoặc rác vô cơ khác xuống đất và sử dụng quá nhiều phân bón hóa học trong nông nghiệp. Những ảnh hưởng lâu dài của ô nhiễm đất là cây cỏ bị ô nhiễm và giảm độ màu mỡ của đất.

Ô nhiễm nguồn nước là kết quả của việc vứt các chất gây ô nhiễm như chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, dầu và chất hóa học khác xuống sông, mà làm cho nguồn nước bị bẩn hoặc bị ô nhiễm. Việc tắc nghẽn rác trên sông cũng có thể gây ra ô nhiễm. Những ảnh hưởng của ô nhiễm nước bao gồm việc phá hủy hệ thống sinh thái sông, hồ và ô nhiễm nước ngầm, mặt nước và nước biển.

Ô nhiễm tiếng ồn do âm thanh khó chịu và lớn của XG cộ, đường xe lửa, máy bay và động cơ phản lực, máy móc, nhà máy và nhạc cụ. Nó có thể gây căng thẳng và những vấn đề tâm lý và sức khỏe cho con người như tăng tỉ lệ bệnh tim và gây hại cho khả năng nghe.

Ô nhiễm môi trường đang trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng hoặc là mối đe dọa mà cần được quan tâm càng sớm càng tốt không chỉ cho mục đích môi trường, mà còn cho những người đang sống trong đó.

3. Unit 9 Lớp 10 Reading Task 3

Match each highlighted word in the text with its definition below. (Nối từ được đánh dấu trong bài với định nghĩa đúnbg bên dưới.)

1. : a complex set of relationships among the living resources, habitats,

residents of an area. It includes plants, trees, animals, fish, birds, etc.

2. : chemicals used to kill insects

3. : not related to animals, plants or trees

4. : plants in general

5. : manures or substances that support plant growth

6. : things that make the air, water and soil unclean or contaminated

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. ecosystem

2. pesticides

3. inorganic

4. vegetation

5. fertilizer

6. pollutants

Bài dịch:

1. một phức hợp những mối quan hệ phức tạp giữa những nguồn sống, môi trường sống và nơi ở của một khu vực. Nó bao gồm những cây, động vật, cá, chim…

2. chất hóa học được cùng dể giết côn trùng

3. không liên quan đến động vật, cây cối

4. cây cối nói chung

5. phân bón hoặc chất mà hỗ trợ cây phát triển

6. những thứ mà làm cho không khí, nước và đất bị bẩn và ô nhiễm

4. Unit 9 Lớp 10 Reading Task 4

Are the sentences true (T) or false (F)? Correct the false sentences. (Những câu này đúng (T) hay sai (F)? Sửa câu sai.)

  True False
1. Environmental pollution results from natural disasters.    
2. The greenhouse effect is a result of water pollution.    
3. Using a lot of fertilizers can reduce soil fertility.    
4. Water pollutants are things such as detergents, pesticides, oil, other chemicals and rubbish blockages in rivers that make water contaminated.    
5. Noise pollution can increase heart rate and damage hearing.    

6. Environmental pollution needs to be taken care for the sake of the environment and the people that live in it.

   

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. F ( Environmental pollution is one of impacts of human activities)

2. F (The greenhouse effect is a result of air pollution.)   

3. T

4. T         

5. T         

6. T

Bài dịch:

1. Ô nhiễm môi trường là do thiên tai.

Ô nhiễm môi trường là một trong những tác dộng của hoạt động con người.

2. Hiệu ứng nhà kính là kết quả của ô nhiễm nước.

Hiệu ứng nhà kính là kết quả của ô nhiễm không khí.

3. Sử dụng nhiều phân bón có thể làm giảm độ màu mỡ của đất.

4. Chất gây ô nhiễm nước là những thứ như chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, dầu, những hóa chát khác và nghẽn rác ở sông mà làm cho nước bị ô nhiễm.

5. Ô nhiễm tiếng ồn có thể làm tăng bệnh tim và gây hại đến khả năng nghe.

6. Ô nhiễm môi trường cần được quan tâm cho mục đích môi trường và người sông trong nó. 

5. Unit 9 Lớp 10 Reading Task 5

Work in groups. Discuss the types of pollution in your neighbourhood and their consequences. (Làm theo nhóm. Thảo ỉuận những loại ô nhiễm trong xóm era và kết quả của chúng.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

There is soil pollution in my neighbourhood. People throw much garbage on the ground. This makes the soil contaminated. This also creates/causes the decrease of soil fertility.

Bài dịch:

Xóm tôi bị ô nhiễm đất. Người ta ném rất nhiều rác trên mặt đất. Điều này làm cho đất bị ô nhiễm. Điều này củng làm giảm đi độ màu mỡ của đất.

6. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 9 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề những phát minh. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 10 mới Reading.

 • Câu 1:
   

  How To Stop Water Pollution

  Water pollution is one of the biggest threats to the environment today. There are several sources of water pollution ranging from sewage and fertilizers to soil erosion. The impact of water pollution on wildlife and their natural habitat can be immense. There are also a number of things that the average person can do to help stop water pollution.

  We should conserve the soil because soil conservation influences water pollution through erosion. As soil is eroded by water, it transfers sediment from the land to the body of water, which is polluted by the chemicals in the sediment. Phosphorus and industrial chemicals can be pulled into water through soil erosion. When phosphorus levels in water become too high, they can lead to algae blooms that can cause massive fish deaths and make water unsafe for human use. The best way to prevent soil erosion is to keep the banks of rivers well-covered with plants or trees. Planting trees can have a significantly positive impact on the reduction in soil erosion.

  The oil used to lubricate engines in all types of machines needs to be changed regularly. When the oil is changed, it presents a number of environmental hazards if not disposed of properly. When a leaky engine releases this oil into the street, it runs to the sewer and makes its way into waterways.

  Wherever you see a lot of human recreation, you will almost always see lots of evidence of human use. Wrappers, bottles and other trash are unfortunately a common site at many well-used beaches and rivers around the world. It should be fairly obvious that the trash from these places often ends up in waterways and can cause pollution. Plastics are an especially big issue when it comes to water contamination at beaches and waterways. Picking up litter wherever you find it is honestly the best, fastest way to do your part to stop this type of water pollution.

  Organize cleaning parties with local people to make the reach larger. Gel businesses involved as sponsors who will donate prizes to the person who collects the most trash if you’re having a hard time finding people to sign up to help.

  It is estimated that the consumption of plastic by humans is between 250 and 300 million tons a year. About 80% of the plastic in the oceans came from the land. Using alternatives to plastics or using “less disposable” plastics whenever possible can have a surprising impact on ocean pollution. The fact that plastic is cheap and useful for different purposes makes it obvious choices for many people.
  Soil erosion can lead to water pollution because .

  • A.
   soil can be eroded by rain water
  • B.
   soil erosion can occur naturally everywhere
  • C.
   chemicals in the sediment from the soil erosion will pollute water
  • D.
   massive fish deaths will make the rivers unsafe for human use
 • Câu 2:

  The following are the effects of water pollution EXCEPT that

  • A.
   it may cause massive fish deaths due to algae blooms
  • B.
   it may keep the banks of rivers well-covered with trees
  • C.
   it may make water unsafe for human use
    
  • D.
   it may spoil the beauty of beaches or waterways

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Reading Unit 9 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!