Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Reading – Đọc hiểu

Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Reading hướng dẫn các em xây dựng từ vựng hỏi và trả lời về khoảng cách giữa các thế hệ. 

1. Unit 1 Lớp 11 Reading Task 1

You are going to read a text about conflicts between parents and their teenage children. Which of the following do you think you may find in the text. (Em sẽ đọc một bài nói về những xung đột giữa cha mẹ và con cái tuổi thanh thiếu niên. Theo em những ý kiến nào dưới đây sẽ tìm thấy trong bài đọc?) 

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Reading – Đọc hiểu

1. Parents and children having differrent tastes in music. (Cha mẹ và con cái có những sở thích âm nhạc khác nhau)

2. Parents’ strong opinions about everything related to their children. (Những quyết định mạnh mẽ của cha mẹ về mọi điều có liên quan đến con cái họ)

3. Children’s objections to the way their parents treat them like small kids. (Sự phản đối của con cái đối với cách mà cha mẹ đối xử với chúng như con nít)

4. Parent’s objection to their children’s clothes. (Những phản đối của ba mẹ về chuyện quần áo của con cái).

5. Parents expectations of their children’s better use of free time. (Sự mong đợi của ba mẹ về việc sự dụng thời gian rỗi của con sẽ tốt hơn)

6. Parents and children having different beliefs. (cha mẹ và con cái có những niềm tin khác nhau)

2. Unit 1 Lớp 11 Reading Task 2

Read the text quickly and check your predictions in 1. (Em hãy đọc nhanh bài đọc và kiểm tra xem ý nào giống những dự đoán của em ờ bài tập 1.)

Throughout history, there have always been conflicts between parents and their teenage children. Here are some of the main reasons and explanations. 

No matter how old their teenage children are, most parents still treat them like small kids. As they try to help their children to discover the surrounding world, parents strongly believe they know what is best for their children. However, as children grow up, they want to be more independent, create their own opinions, and make their own decisions. They don’t feel comfortable when their parents still keep treating them like little kids.

One common area of conflict is the clothes children want to wear. Parents may think that these clothes break rules and norms of society, or distract them from schoolwork. What is more, some teens want expensive brand name clothes, which can lead to a financial burden on their parents because many cannot afford the high prices.
Another source of conflict is the way children spend their free time. Parents may think that their children should spend their time in a more useful way rather than playing computer games or chatting online. But children do not always see things the way their parents do. 

Conflicts also arise from different interests between parents and their children. Some parents may try to impose their choices of university or career on their children regardless of their children’s preferences. Actually, the list of conflicts seems to be endless. Open communication can really help to create mutual trust and understanding between parents and their teenage children.

Bài dịch và trả lời chi tiết:

Xung đột từ đâu mà có?

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, luôn có những xung đột giữa cha mẹ và con cái trong độ tuổi teen. Đây là một số lí do chính và một số lời giải thích.

Dù con cái bao nhiêu tuổi, hầu hết bố mẹ đều đối xử với con cái như những đứa trẻ nhỏ. Vì họ luôn cố gắng giúp con cái họ học hỏi thế giới xung quanh, cha mẹ có niềm tin mãnh liệt rằng họ biết nhũng gì tốt nhất cho con họ. Tuy vậy, khi trẻ lớn lên, chúng muốn độc lập hơn, muốn có ý kiến của riêng mình và tự đưa ra quyết định. Chúng không thoải mái khi cha mẹ cứ liên tục đối xử với chúng như với những đứa trẻ.

Một lĩnh vực xung đột thường thấy là về quần áo trẻ thích mặc. Cha mẹ nghĩ rằng nhũng loại quần áo này phá vỡ chuẩn mực xã hội hoặc sẽ làm trẻ lơ đãng việc học. Thêm vào đó, một số bạn tuổi teen muốn những quần áo đắt đỏ của các thương hiệu nổi tiếng, điều này dẫn tới gánh nặng tài chính cho cha mẹ vì nhiều cha mẹ không thể mua những thứ đắt tiền.

Một nguyên nhân xung đột nữa là cách thức trẻ sử dụng thời gian rảnh. Cha mẹ nghĩ rằng trẻ nên sử dụng thời gian một cách có ích hơn là chơi game trên máy tính hay chít chat trực tuyến. Nhưng trẻ em không phải lúc nào cũng nhận thấy nhũng điều cha mẹ chúng làm.

Những xung đột nảy sinh do sự khác biệt về sở thích giữa cha mẹ và con cái. Một số bậc cha mẹ muốn áp đặt sự lựa chọn của mình về việc chọn trường đại học hay định hướng nghề nghiệp lên con cái cho dù con cái họ có muốn hay không. Trên thực tế, danh sách xung đột dường như bất tận. Một sự thảo luận mở có thể giúp tạo ra sự tin tưởng và thông hiểu lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái.

Trả lời: B C D E F 

3. Unit 1 Lớp 11 Reading Task 3

Match the highlighted words in the text with the definitions below. (Hãy ghép những từ được tô màu với những định nghĩa phù hợp bên dưới.)

1. Have enough money to buy something A. Conflicts
2. Make somebody accept the opinions or ideas as you B. Norms
3. The name given to a product by the company that produces it C. Brand name
4. Standards of behaivious that are typical or accepted within particular group or society. D. Afford
5. Situation in which people are invovled in a serious disagreement or argument. E. Impose

Bài dịch và giải chi tiết:

1. A  2.E  3. C  4.B  5.A

1. Đủ tiền đề mua gì đó (Afford)

2. Bắt ai chấp nhận những ý kiến hoặc ý tưởng giống của bạn (Impose)

3. Nhãn hiệu do công ty sản xuất đặt cho một sản phẩm (Brand name)

4. Những chuẩn mực về hành vi tiêu biểu hoặc được một nhóm người hoặc một xã hội chấp nhận (Norm)

5. Những tình huống trong đó người ta có liên quan đến sự bất đồng nghiêm trọng (Conflict)

4. Unit 1 Lớp 11 Reading Task 4

Read the text carefully. Answer the following questions. (Đọc kỹ bài đọc và trả lời câu hỏi.)

1. Why do most parents still treat their teenage children like small kids? (Tại sao hầu hết các bậc phụ huynh vẫn đối xử với con cái ở tuổi thanh thiếu niên như những đứa trẻ nhỏ?)

2. What do children want to be and do as they grow up? (Trẻ em muốn trở thành và làm gì khi lớn lên?)

3.Why are parents concerned about the clothes their teenage children want to wear? (Tại sao cha mẹ quan tâm đến quần áo mà con cái ở tuổi thanh thiếu niên của họ muốn mặc?)

4. How do parents want their children to spend their free time? (Cha mẹ muốn con cái của họ dành thời gian rảnh của chúng như thế nào?)

5. Do all parents let their children choose a university and career? (Có phải tất cả cha mẹ đều cho phép con cái tự chọn một trường đại học và sự nghiệp?)

Đáp án chi tiết và hướng dẫn

1. Keyword: why/teenage/small kids. Because they strongly believe they know what is best for their children (

(Vì họ tin rằng họ biết điều gì là tốt nhất cho con mình)

2. Keyword: What/children/want/grow up. They want to be more independent, create their own opinions and make their own decisions.

(Họ muốn độc lập hơn, tự tạo ý kiến và tự quyết định)

3. Keyword: Why/parents/concerned/clothes. They are worried because these clothes may break rules and norms of society, or distract them from schoolwork.

(Họ lo lắng vì những bộ quần áo này có thể phá vỡ các quy tắc và chuẩn mực của xã hội, hoặc làm họ mất tập trung vào việc học)

4. Keyword: Spend/free time. They want their children to spend their time in a more useful way.

(Họ muốn con cái của họ dành thời gian của chúng một cách hữu ích hơn.)

5. Keyword: University/career. No. Some of them try to impose their choices of university or career on their children.

(Không. Một số người áp đặt những lựa chọn về trường đại học hoặc sự nghiệp của họ cho con của họ)

5. Unit 1 Lớp 11 Reading Task 5

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh)

Do you get into conflict with your parents? Share your experiences with your partner (Bạn có khi nào có mâu thẫn với ba mẹ không?)

Câu trả lời chi tiết:

Yes, it is even very often. Due to the gap in our age, we mostly have many arguments on many aspects such as clothes, lifestyle, table manners and my school’s performance. 2 years ago, my mother and i used to have a quarrel as i wore an unsuitable dress to an extra class. On my mother’s viewpoint, my dress at that time was too sexy to fit the class’s dress code, even though wearing that dress was just my taste. Finally, i had to follow my mother’s choice of dressing that day, if not, i could have been punished severely for not listening to her advice.

6. Bài tập minh hoạ

Family conflict

The generation gap, which refers to a broad difference between one generation and another, especially between young people and their parents, usually leads to numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents and children at times.

It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young to protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend to make a great attempt to help their children to discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want to be more independent and develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles and values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try to catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society. It becomes worse when the expensive brand name clothes teens choose seem to be beyond the financial capacity of parents.

Another reason contributing to conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feet and that dazzling future opportunities are just waiting for them to seize. However, their parents try to impose their choices of university or career on them regardless of their children’s preference.

Indeed, conflicts between parents and children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way to solve the matter is open communication to create mutual trust and understanding.

Question True False NG
1. According to the passage, the relationship between parents and children is not easily destroyed by the family conflicts.      
2. As children get older, parents let them live on their own way and do what they are interested in.      
3. Teenagers try to please their parents by wearing traditional clothes.      
4. Parents want children to follow their wishes in deciding the education and future jobs.      
5. Some parents indulge their children with expensive brand name clothes.      

Đáp án:

1. F  2. F  3. NG 4. T 5. NG

7. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 1 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Generation Gap – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề khoảng cách thế hệ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 11 mới Reading.

 • Câu 1:

  The generation gap, which refers to a broad difference between one generation and another, especially between young people and their parents, usually leads to numerous conflicts.Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents and children at times.

  It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids and keep in mind that their offspring are too young to protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend to make a great attempt to help their children to discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want to be more independent and develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles and values about life.

  One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try to catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society. It becomes worse when the expensive brand name clothes teens choose seem to be beyond the financial capacity of parents.

  Another reason contributing to conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents and teenagers. Young people are told that they have the world at their feetand that dazzling future opportunities are just waiting for them to seize. However, their parents try to impose their choices of university or career on them regardless of their children’s preference.

  Indeed, conflicts between parents and children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way to solve the matter is open communication to create mutual trust and understanding.

  Choose the best anwers for the following questions.

  Why do most parents tend to treat their teenage children like small kids?

  • A.
   Because children usually make mistakes
  • B.
   Because they think that children are too young to live independently.
  • C.
   Because they think that children can’t protect themselves well.
  • D.
   Because they think that’s their duty
 • Câu 2:

  The word “offspring” in the second paragraph refers to________.

  • A.
   Children
  • B.
   An small animal
  • C.
   parents
  • D.
   Mind

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

8. Hỏi đáp Reading Unit 1 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!