Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Communication and Culture giúp các em có 1 cái nhìn tổng quan về cách cha mẹ nuôi dạy con ở các nền văn hóa các nhau về chủ đề trở nên tự lập.

1. Unit 3 Lớp 11 Communication task 1

Work in groups. Discuss the extract and prepare a short talk expressing VOUT group’s opinion about it. You can use the following questions to guide you. (Làm việc theo nhóm, thảo luận về đoạn trích và chuẩn bị một bài nói ngắn trình bày ý của nhóm em về đoạn trích đó. Em có thể dùng những câu hỏi gợi ý dưới đây.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 3 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

1. What kind of person does the father want his son to grow up to be?_________

2. What does the father mean by saying: You got a dream, you gotta protect it. and You want something. go get it? Do you agree with him? Why / Why not?

3. What’s your dream? How do you protect it and make sure it will come true one day?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. He wants his son to grow up to be independent.

2. The father wants his son to do everything with strong desire and determination to get success.

3. I want to become a tour guide in the future. When I tell others about my dream, some say that I cannot do this kind of job that requires good interpersonal communication skills and health. How do they know that I cannot when I haven’t done it before? I agree with the part that I am shy and not good at communciating, and I am a bit weak. But I think those can be improved over time. I tell myself that I will follow my dream and make it come true. To do so, I will find out what makes a great tour guide, then reflect on my own strengths and weaknesses for this job. I’ll list them down, reinforce my strengths and overcome my weaknesses step by step. 

Bài dịch:

1. Người cha muốn con trai mình lớn lên như thế nào?

Người cha muốn con mình lớn lên một cách độc lập.

2. Người cha nói rằng: Con có một giấc mơ, con phải bảo vệ nó. và Con muốn cái gì đó, đi lấy nó? Bạn có đồng ý với anh ấy không? Tại sao/ tại sao không?

Người cha muốn con trai anh ấy làm mọi thứ với mong muốn và quyết tâm mạnh mẽ.

3. Giấc mơ của bạn là gì? Làm thế nào để bạn bảo vệ nó và chắc chắn rằng nó sẽ trở thành sự thật một ngày?

Tôi muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch trong tương lai. Khi tôi kể cho người khác nghe về ước mơ của mình, một vài người bảo là tôi không thể làm được công việc đòi hỏi kĩ năng giao tiếp liên nhân và sức khỏe tốt này. Làm sao họ biết là tôi không thể khi mà tôi chưa từng làm việc này trước đây? Tôi đồng ý là tôi nhút nhát và không giỏi giao tiếp, và tôi hơi ốm yếu. Nhưng tôi nghĩ những yếu điểm đó có thể được cải thiện dần dần. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ theo đuổi ước mơ của mình và biến nó thành hiện thực. Để làm được như vậy, tôi sẽ tìm hiểu xem điều gì làm nên một người hướng dẫn viên giỏi, sau đó tự xét các điểm mạnh và điểm yếu của bản thân cho công việc này. Tôi sẽ liệt kê chúng ra, từng bước củng cố các điểm mạnh và vượt qua các điểm yếu.

2. Unit 3 Lớp 11 Culture Task 1

Read the two passages about how American and Vietnamese parents raise their I children and answer the questions. (Hãy đọc hai doạn văn nói về cách dạy con cái của các bậc cha mẹ người Mỹ và người Việt rồi trả lời câu hỏi.)

In The Us

For many Americans, a parent’s most important task is to teach their children to live independently. From an early age, most children get their own rooms and never sleep with their parents.

American parents help their kids to become self-reliant by making them do things such as washing, cleaning, and cooking for themselves from the time they are very small. To help to develop their children’s confidence, American parents always show respect for them and let them voice their opinions on family issues.

Right after children finish school, most of them will move out of the family home and start a truly independent life.

In Vietnam

Many Vietnamese parents think their most important role is to protect their children and provide them with a happy and wealthy childhood. Babies often sleep with their parents, and many children do not get to sleep in their own beds until they finish primary school.

While many children in rural areas have to work to contribute to the household expenses, most children in urban areas do not have to do anything but study. In both urban and rural areas, parents seldom ask for their children’s opinions before making family choices.

Children do not move out of the family home before they get married. Even then, many parents still want the couple to live with them in the same house.

According to many Americans, what is the most important task of parents?

1. What do Vietnamese parents think their role is?

2. How do American parents help their kids to become self-reliant?

3. Are Vietnamese children allowed to join their parents in making family choices?

4. How do American parents help to develop their children’s confidence?

5. When do Vietnamese children move out of their parents’ home?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. To teach their children to live independently.

2. To protect their children and to provide them with a happy and wealthy childhood.

3. They make them do things such as W’ashing. cleaning and cooking for themselves fronl the time they are very small.

4. No. Vietnamese parents seldom ask for their children’s opinions before making family choices.

5. They show respect for them and let them voice their opinions on family issues.

6. After they get married.

Bài dịch:

Tại Hoa Kỳ

Đối với nhiều người Mỹ, nhiệm vụ quan trọng nhất của cha mẹ là dạy cho trẻ em mình sống độc lập. Từ khi còn nhỏ, hầu hết trẻ em đều có phòng riêng và không bao giờ ngủ chung với cha mẹ.

Cha mẹ người Mỹ giúp con cái của họ trở nên tự lực hơn bằng cách làm cho họ làm những việc như rửa, dọn dẹp, và nấu ăn cho mình ngay từ khi chúng rất nhỏ. Để giúp phát triển sự tự tin của trẻ, cha mẹ người Mỹ luôn tỏ ra tôn trọng họ và để họ nói lên ý kiến của họ về các vấn đề gia đình.

Ngay sau khi trẻ em học xong, đa số trẻ sẽ rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống thực sự độc lập.

Ở Việt Nam

Nhiều bậc cha mẹ Việt Nam cho rằng vai trò quan trọng nhất của họ là bảo vệ con cái và giúp trẻ em hạnh phúc và giàu có. Trẻ thường ngủ chung với cha mẹ, và nhiều trẻ không ngủ được trong giường riêng của mình cho đến khi học xong tiểu học.

Trong khi nhiều trẻ em ở nông thôn phải làm việc để đóng góp vào chi tiêu gia đình, hầu hết trẻ em ở khu vực thành thị không phải làm bất cứ việc gì ngoài việc học tập. Ở cả thành thị và nông thôn, cha mẹ hiếm khi hỏi ý kiến của con mình trước khi quyết định lựa chọn gia đình.

Trẻ em không rời khỏi gia đình trước khi kết hôn. Ngay cả khi đó, nhiều bậc cha mẹ vẫn muốn hai vợ chồng sống với họ trong cùng một căn nhà.

1. Theo nhiều người Mỹ, công việc quan trọng nhất của cha mẹ là gì?

Dạy con mình sống độc lập.

2. Phụ huynh Việt Nam nghĩ gì về vai trò của họ?

Bảo vệ con cái của họ và để cung cấp cho họ một tuổi thơ hạnh phúc và giàu có.

3. Cha mẹ người Mỹ làm thế nào để giúp con mình trở nên tự lực?

Họ làm cho họ làm những việc như rửa, dọn dẹp và nấu ăn cho mình ngay từ khi họ rất nhỏ.

4. Trẻ em Việt Nam được phép tham gia cùng cha mẹ trong việc lựa chọn gia đình không?

Không. Các bậc phụ huynh Việt Nam ít khi hỏi ý kiến của con mình trước khi quyết định chọn gia đình.

5. Làm thế nào để cha mẹ người Mỹ giúp phát triển sự tự tin của trẻ?

Họ tôn trọng họ và để họ nói lên ý kiến của họ về các vấn đề gia đình.

6. Khi nào trẻ em Việt Nam rời khỏi nhà của bố mẹ?

Sau khi họ kết hôn.

3. Unit 3 Lớp 11 Culture Task 2

 Make some comparisons between the two ways of child raising using While, whereas, different from. (Hãy so sánh giữa hai cách dạy con, sử dụng While, whereas, different from).

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

While most Vietnamese children sleep with their parents until they go to primary school. American children get their own rooms from an early age. Many Vietnamese parents think their most important role is to protect their children and provide them with a happy and wealthy childhood whereas American parents help their kids to become self-reliant by making them do such things as washing, cleaning and cooking for themselves from the time they are very small. Right after American children finish school, most of them will move out of the family home and start a truly indenpent life while Vietnamese children do not move out of the family home before they get married. Even the, may parents still want the couple to live with them in the same house.

Bài dịch: 

Trong khi hầu hết trẻ em Việt Nam ngủ cùng cha mẹ cho đến khi đi học tiểu học. Trẻ em Mỹ có được phòng riêng của họ từ khi còn nhỏ. Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam cho rằng vai trò quan trọng nhất của họ là bảo vệ con cái và mang lại cho họ một thời thơ ấu hạnh phúc và giàu có trong khi cha mẹ người Mỹ giúp con họ trở nên tự lực hơn bằng cách làm cho họ tự làm việc dọn dẹp, chúng rất nhỏ. Ngay sau khi trẻ em Mỹ hoàn thành chương trình học, hầu hết trong số họ sẽ rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống , trong khi trẻ em Việt Nam không ra khỏi nhà trước khi lập gia đình. Ngay cả, cha mẹ vẫn có thể muốn vợ chồng sống với họ trong cùng một căn nhà.

4. Bài tập trắc nghiệm Communication and Culture Unit 3 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Becoming Indepedent – Communication and Culture chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về việc trở nên tự lập. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 11 mới Communication And Culture.

 • Câu 1:
  Choose the best answer

  Many Vietnamese parents think their most important role is to protect their children and provide them ___ a happy and wealthy childhood

  • A.
   To
  • B.
   For
  • C.
   With
  • D.
   About
 • Câu 2:

  American parents help their kids to become ____ by making them do such things as washing, cleaning and cooking.

  • A.
   Self – reliant
  • B.
   Self -cattering
  • C.
   Mutual
  • D.
   Confidence

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Communication and Culture Unit 3 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!