Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 4 Reading – Đọc hiểu

Bài học Unit 4 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Reading hướng dẫn các em cách trả lời câu hỏi, và học từ vựng mới thông qua bà đọc có liên quan tới chủ đề giúp đỡ cho những người cần. 

1. Unit 4 Lớp 11 Reading Task 1

Look at these symbols. They are used to indicate access for people with disabilities. Write who each symbol is for. (Hãy nhìn những biểu tượng này. Chúng được dùng để chỉ dành cho những người khuyết tật. Hãy viết ra xem mỗi biểu tượng đó dành cho người nào.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. people with mobility impairments / disabilities

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 4 Reading – Đọc hiểu

2. people with visual impairments / disabilities

3. people with hearing impairments / disabilities

4. people with speech impairments / disabilities

Bài dịch:

1. những người khuyết tật vận động

2. người khuyết tật thị giác

3. người khiếm thính

4. những người khuyết tật về lời nói 

2. Unit 4 Lớp 11 Reading Task 2

 Match each of the words with its meaning. Use a dictionary , if necessary. (Hãy ghép mỗi từ theo đúng nghĩa của nó. Sử dụng từ điển nếu cần.)

1. energetic (năng nổ, tràn trề năng lượng) a. to invite or to make someone participate in an activity (mời hoặc khiến ai đó tham gia vào một hoạt động)
2. enthusiastically (một cách nhiệt tình) b. having a lot of energy and enthusiasm (có nhiều năng lượng và sự nhiệt tình)
3. slogan (Khẩu hiệu) c. encouragement or pratical help (sự khuyến khích hoặc sự giúp đỡ thực tiễn)
4. involve (lôi kéo, khiến ai đó tham gia vào…) d. in a way showing a lot of excitement (bằng một cách cho thấy rất nhiều hứng thú)
5. support (hỗ trợ) e. a word or group of words often used in campaigns to attract people’s attention (một từ hay một nhóm từ thường dùng trong các chiến dịch nhằm thu hút sự chú ý của mọi người)

Câu trả lời: 

1. b              2. d           3. e            4. a            5. c

3. Unit 4 Lớp 11 Reading Task 3

Read a school magazine report on some interviews with class monitors. Choose the appropriate heading for each paragraph. (Hãy đọc bài tường thuật trên tạp chí học đường về một số cuộc phỏng vấn lớp trưởng các lớp. Hãy chọn tiêu đề phù hợp nhất cho mỗi đoạn.)

a. Set a record on Christmas Day (Lập kỷ lục vào ngày giáng sinh)

b. Friends’ support brings joy

(Sự ủng hộ của bạn bè mang lại niềm vui) 

c. Happiness comes from giving to others (Hạnh phúc đến từ việc cho đi)

HELP YOUR COMMUNITY

By Nguyen Mai

The students at Nguyen Van Troi School are now preparing Christmas gifts for students with disabilities in Ho Chi Minh City. We have asked three energetic class monitors about how they plan to make this Christmas unforgettable for their friends with disabilities. Here are their answers.

1.________

We believe that students with disabilities should be offered support to do the things they like,’ said Huynh Mai Lien, the monitor of Class 11 A. After their visit to a special school, Lien made friends with some students with reading disabilities. She realised that they enjoy reading as much as she does. So she has decided to record popular books for these students.’l hope they’ll enjoy listening to these talking books over the Christmas holidays!’ said Lien enthusiastically.

2.________

‘A gift for everyone!’ is the campaign slogan of Class 11B, led by Tran Nam. ‘We’ve agreed to involve disabled students in our Santa Claus activities for children in the neighbourhood.’ Even if some of them have mobility impairments, they can still dress up as Santa Claus and help to give gifts to the kids. ‘Giving makes people happy and useful. People with a disability can still participate fully in our community’s life!’ said Nam.

3.________

‘We want to make a special Yule Log cake. People have already started donating money so we can buy all the ingredients,’ said Hoa. the monitor of Class 11C. ‘Everyone has a problem, no one is perfect. With the support of the students from the special school, we think we can create something amazing,’ Hoa added. Her class wants to make a ‘record-breaking’ Yule Log cake: the longest ever and created by the most students. ‘On Christmas Day, we will invite all the kids in the neighbourhood to join our Christmas party and make the longest Yule Log!’

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. b                             2. c                          3. a

Bài dịch: 

GIÚP CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN

(Theo Nguyễn Mai)

Các bạn học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi đang chuẩn bị quà Giáng sinh cho học sinh khuyết tật ở thành phổ Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã hỏi ba lớp trưởng đầy nhiệt huyết và cách lên kế hoạch làm cho lễ Giáng sinh của các bạn khuyết tật không thể quên được. Dưới đây là câu trả lời của họ.

1. Bạn Huỳnh Mai Liên, lớp trưởng lớp 11A đã nói:”Chúng tôi cho rằng học sinh khuyết tật cần nhận được sự ủng hộ làm những việc họ yêu thích.” Sau khi đến thăm một trường đặc biệt, bạn ấy đã kết bạn với những học sinh khiếm thị. Bạn ấy đã nhận ra rằng họ rất thích đọc sách. Vì vậy bạn ấy đã quyết định thu âm những cuốn sách được yêu thích dành cho những bạn học sinh này. Liên nói một cách sôi nổi: “Tôi hy vọng các bạn ấy sẽ thích nghe những cuốn sách biết nói dành cho ngày lễ Giáng sinh”.

2. “Món quà dành tặng tất cả mọi người” là câu khẩu hiệu của chiến dịch tặng quà của lớp 11B đứng đầu là Trần Nam. “Chúng tôi đã đồng ý mời các bạn khuyết tật tham gia vào các hoạt động của ông già Noel dành cho trẻ em trong vùng.” Thậm chí có vài bạn trong số đó gặp trở ngại trong việc đi lại, họ vẫn có thể ăn mặc giống Ông Già Noel và giữa trao quà cho các em nhỏ. Nam nói: “Việc tặng quà giúp mọi người vui và bổ ích. Người khuyết tật vẫn có thể tham gia đầy đủ vào đời sống cộng đồng.”

3. “Chúng tôi muốn làm một cái bánh Khúc Cây Giáng Sinh thật đặc biệt. Mọi người đều đã bắt đầu đóng góp tiền vì thế chúng tôi có thể mua tất cả các nguyên liệu.” Hoa, lớp trưởng lớp 11C đã nói vậy. Hoa còn nói thêm: “Mỗi người đều có trở ngại riêng, không ai hoàn hảo cả. Với sự giúp đỡ của các bạn ở trường đặc biệt, chúng tôi nghĩ mình có thể làm được điều gì đó tuyệt vời.” Lớp bạn ấy muốn làm một cái bánh Khúc Cây Giáng Sinh phá kỷ lục: đó là cái bánh dài nhất từ trước đến nay mà do phần lớn các em học sinh làm. “Vào ngày lễ Giáng sinh, chúng tôi sẽ mời các em nhỏ trong vùng đến dự tiệc mừng Giáng sinh và làm bánh Khúc Cây Giáng sinh dài nhất.”

4. Unit 4 Lớp 11 Reading Task 4

Complete these sentences with no more than three words. (Hoàn thành mỗi câu với không quá ba từ.)

1. The students at Nguyen Van Troi School will give the gifts to_________ in Ho Chi Minh City.

2. One class monitor has decided to_______ for students with reading disabilities.

3. Another class monitor believes that disabilities should not prevent people from   our community’s life.

4. Another class monitor has thought of an interesting activity, where students will make a______ Yule Log cake to celebrate Christmas.

5. The three class monitors will try to make_______ for their friends with disabilities.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. students with disabilities

2. record popular books

3. participating fully in

4. “record-breaking”

5. this Christmas unforgettable

Bài dịch: 

1. Sinh viên trường Nguyễn Văn Trỗi sẽ tặng quà cho học sinh khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Một lớp học giám sát đã quyết định ghi lại sách phổ biến cho học sinh bị khuyết tật về đọc sách.

3. Một giám sát viên lớp khác tin rằng không nên ngăn cản những người khuyết tật tham gia đầy đủ vào cuộc sống của cộng đồng chúng ta.

4. Một người theo dõi lớp học đã nghĩ đến một hoạt động thú vị, nơi sinh viên sẽ tạo ra một chiếc bánh kem Yule Log để kỷ niệm Giáng sinh.

5. Ba lớp trưởng lớp học sẽ cố gắng làm cho Giáng sinh này không thể nào quên cho bạn bè khuyết tật của họ.

5. Unit 4 Lớp 11 Reading Task 5

Discuss with a partner how can help children with disabilities in your community. (Thảo luận với bạn bên cạnh về cách giúp trẻ em khuyết tật trong cộng đồng bạn ở.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

Children with disabilities are less fortunate. They don’t have a normal life like other children. Therefore, we should help them as much as possible when we can. There are so many students with a disability who have talents and skills. We need to help them to become independent, integrate in the community and achieve success at school. We should create an atmosphere of friendliness and respect throughout all activities at school. We can organise activities such as sports events, with the help from other volunteers, and encourage them to join in. Doing sports is an excellent way for disabled children to get exercise and improve health and coordination. Additionally, we can hold a campaign to collect gifts for local charities (donate books, special materials and tools for disabled people, pens, dictionaries …) and raise money for charities that help disabled children. (Trẻ em khuyết tật là kém may mắn hơn. Các em không có một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Vì vậy, chúng ta nên giúp các em nhiều nhất có thể trong khả năng của bản thân. Có rất nhiều học sinh khuyết tật có tài năng và kĩ năng. Chúng ta cần giúp các em trở nên độc lập, hòa nhập vào cộng đồng và đạt được thành công ở trường. Chúng ta nên tạo ra một bầu không khí thân thiện, tôn trọng xuyên suốt tất các hoạt động tại trường học. Chúng ta có thể tổ chức các hoạt động như các sự kiện thể thao, với sự giúp đỡ từ các tình nguyện viên khác, và khuyến khích các em tham gia. Tập thể thao là cách tuyệt vời để trẻ em khuyết tật tập thể dục và cải thiện sức khỏe, và cải thiện sự phối hợp. Ngoài ra, chúng ta có thể tổ chức một chiến dịch để thu thập quà tặng cho các tổ chức từ thiện địa phương (tặng sách, những công cụ và tài liệu chuyên biệt cho người khuyết tật, bút, từ điển …) và quyên tiền cho tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em khuyết tật.)

5. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 4 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 caring for those in need – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về trở nên tự lập. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 11 mới Reading.

 • Câu 1:

  Read the passage about the Agent Orange project, and choose the correct answer A, C or D for each question.

  All of our Viet Nam volunteer projects are focused on working for and with children. Projects range from working with sick kids in hospitals, looking after children in Buddhist temples, to providing much needed non-formal education to Ha Noi’s disadvantaged youth. Volunteers will be provided with full orientation and assistance throughout the project.

  The Agent Orange project opened more than 15 years ago to care for war veterans and children suffering from the effects of Agent Orange. Since then, it has grown into a complex of 11 houses that care for a total of 120 children and 40 veterans. The village is supported by a highly committed and dedicated base of supporters who volunteer their time, energy and resources to its projects.

  From 1962 to 1971, during the war with Viet Nam, American forces sprayed well over 40 million liters of the chemical defoliant, Agent Orange, over Southern Vietnam. However, Agent Orange had not been adequately tested. The chemicals released during the 1960s inflicted a legacy of suffering on the Vietnamese. Precise figures are difficult to agree, but there is no question that millions of people were exposed to the chemical. In the wake of this exposure came liver damage, cancer, heart diseases, reproductive disorders and severe birth defects.

  The Agent Orange project is always in need of volunteers. Many of the people who back the organization spend time raising funds in North America and Europe, and that leaves plenty more work to be done on the ground in Ha Noi. Regardless of how volunteers lend a hand to the community, their efforts directly help those who have been affected by Agent Orange to live normal, happy and fulfilled lives. As with any undertaking of this size, there’s always a great deal to be done, and that leaves plenty of opportunity for volunteers to dig in.

  The volunteer projects mentioned in the text offer______ 

  • A.
   focus on non-formal education to Ha Noi’s disadvantaged youth
  • B.
   children to look after Buddhist temples or hospitals for sick kids
  • C.
   children to look after Buddhist temples or hospitals for sick kid
  • D.
   full orientation and assistance to children and volunteers throughout the project
 • Câu 2:

  The centre for the Agent Orange project_______ .

  • A.
   takes care of 40 veterans and children suffering from the effects of Agent Orange
  • B.
   has veterans take care of 120 children suffering from the effects of Agent Orange
  • C.
   operated for more than 15 years to care for war veterans and children
  • D.
   takes care of 40 veterans and children suffering from the effects of Agent Orange
 • Câu 3:

  All of the following are the effects of the Agent Orange EXCEPT________ .

  • A.
   inadequate testing
  • B.
   cancer or heart diseases
  • C.
   severe birth defects
  • D.
   reproductive disorders

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Reading Unit 4 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!