Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Reading – Đọc hiểu

Bài học Unit 5 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Reading hướng dẫn các em cách trả lời câu hỏi, và học từ vựng mới thông qua bà đọc có liên quan tới chủ đề trở thành một phần trong Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á. 

1. Unit 5 Lớp 11 Reading Task 1

Match the countries with their national flags. Check the answers with a partner. (Hãy ghép tên các quốc gia với quốc kỳ của họ. Kiểm tra câu trả lời với bạn bên cạnh.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Reading – Đọc hiểu

1. Brunei Darussalam    2. Cambodia    3. Indonesia    4. Laos    5. Malaysia

6. Myanmar   7. The Phillipines    8. Singapore    9. Thailand     10. Vietnam 

Câu trả lời chi tiết:

1. f; 2. j; 3. c; 4. d; 5. g; 6. e; 7.i; 8. b; 9. a; 10. h

2. Unit 5 Lớp 11 Reading Task 2

The following text has five paragraphs. Read it first, and then match the headings (1-5) with the paragraphs (A-E). (Bài đọc dưới đây có 5 đoạn. Đầu tiên em hãy đọc nó. sau đó hãy ghép tiêu đề đúng (1-5) cho mỗi đoạn (A-E).)

A. ASEAN stands for the Association Southest Asian Nations, which was formed on August 8th 1967, in Bangkok, Thailand by Indonesia, Malaysia, The Philippines, Singapore and Thailand. Brunei Darussalam became the sixth member in 1984, right after its independence. In 1995, Vietnam became the seventh member. Laos and Myanmar joined the bloc in 1997, and Cambodia joined two years later. 

B. The bloc has a land area of 4.46 million kmand a population of about 600 millions people. Its sea area is about three times larger its land area. ASEAN would rank as the eigth largest economy in the world if it were a single country. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, the Phillipines, and Vietnam are called the sixth majors. These countries are the six largest economies in the region. 

C. ASEAN aims at promoting the economic growth, social progress and cultural development. At the same time, it focuses on protecting the regional peace and stability, and providing opportunities for its member states to discuss differences peacefully. The bloc’s motto is ” One vision, One identity, One community”. 

D. The ASEAN charter came into force on 15 December in 2008. It is the Constitution of the ASEAN and ten members state must act in accordance with it. After entering into force on December 15th 2008, The charter has become a legal agreement among the ten member states. Its main principles include respect for the member states’ independence and non – interference in their internal affairs. 

E. ASEAN organises different projects and activities to intergrate its members. These include educational awards, and various cultural and Sports activities. Example of these are Singapore – sponsored Scholarships, the Southest Asian Games, the ASEAN para Games, the ASEAN Schools Games and the ASEAN Football championsh

1. Cultural and sport activities 
2. Aim and motto 
3. Charter
4. Area, population and economies 
5. History and membership

a. Paragraph A
b. Paragraph B
c. Paragraph C
d. Paragaraph D
e. Paragraph E

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.                 2. C               3. D

4. B                  5. A

Bài dịch: 

Hiệp Hội các nước Đông Nam Á

ASEAN viết tắt của cụm từ Hiệp Hội các nước Đông Nam Á (tiếng Anh là: The Association of Southeast Asian Nations) được thành lập vào ngày 8/8/1967 tại Băng Cốc, Thái Lan do các nước In-đô-nê-xi-a. Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Sing-ga-po và Thái Lan. Bru-nây Đa-ru-xa-lem trở thành thành viên thứ sáu năm 1984 ngay sau khi giành được độc lập. Năm 1995 Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy. Lào và Mi-an-ma gia nhập khối năm 1997, và sau đó hai năm là Cam-pu-chia.

Khối ASEAN có diện tích đất là 4,46 triệu km2 và dân số vào khoảng 600 triệu người. Diện tích biển khoảng gấp 3 lần diện tích đất. Khối ASEAN xếp hạng là nền kinh tế lớn nhất thứ tám nếu nó được xem là một quốc gia. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sing-ga-po, Phi-líp-pin và Việt Nam được gọi là 6 quốc gia chính yếu. Những quốc gia này là 6 quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất khu vực.

ASEAN có mục tiêu thúc đẩy sự phái triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa. Cùng một lúc, khối này tập trung vào việc bảo vệ hòa bình và sự ổn định trong khu vực, đem lại những cơ hội cho các quốc gia thành viên nhằm thảo luận về sự khác nhau giữa các nước một cách hòa bình. Phương châm của khối là: “Một Tầm Nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng Đồng”

Hiến Chương ASEAN có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 năm 2008. Đó là Hiến Pháp ASEAN và 10 quốc gia thành viên phải hành động phù hợp với hiến pháp đó. Sau khi có hiệu lực, Hiến Pháp đã trở thành sự thỏa thuận mang tính pháp lý cúa 10 quốc gia thành viên. Những nguyên tắc cơ bản của nó bao gồm sự tôn trọng đối với nền độc lập của các quốc gia thành viên và không có sự can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

ASEAN đã tổ chức nhiều dự án và các hoạt động để hội nhập các thành viên lại. Những hoạt động này bao gồm các giải thưởng giáo dục và nhiều hoạt động thể thao, văn hóa khác nữa. Những ví dụ của các hoạt động này là Học bổng du học ASEAN do Sing-ga-po tài trợ, Đại Hội Thể Thao Đông Nam Á, Đại Hội Thể Thao Người Khuyết Tật Đông Nam Á, Đại Hội Thể Thao Học Sinh Đông Nam Á và Giải Vô Địch Bóng Đá Đông Nam Á.

1. Hoạt động văn hóa thể thao

2. Mục đích và phương châm

3. Điều lệ

4. Diện tích, dân số và nền kinh tế

5. Lịch sử và thành viên

3. Unit 5 Lớp 11 Reading Task 3

Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct space. (Tìm từ / cụm từ trong bài đọc có nghĩa dưới đây. Hãy viết chúng vào đúng ô.)

1. the Constitution of ASEAN

____

2. a policy of not getting involved in other countries’ disputes

____

3. a short sentence or phrase used to express a principle, goal, or ideal of a person or an organisation

____

4. an act of showing proper acceptance, consideration or appreciation

____

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. the ASEAN Charter

2. non-interference

3. motto

4.  respect

Bài dịch: 

1. Hiến pháp ASEAN

2. chính sách không tham gia vào tranh chấp của các nước khác

3. một câu hoặc cụm từ ngắn dùng để diễn tả một nguyên tắc, mục đích, hoặc lý tưởng của một người hoặc một tổ chức

4. Một hành động cho thấy chấp nhận, xem xét hoặc đánh giá đúng đắn

4. Unit 5 Lớp 11 Reading Task 4

Read the text again and answer the questions. (Hãy đọc lại bài đọc và trả lời câu hỏi)

1. Which were the first five members of ASEAN?

2. When did the other states join the bloc?

3. How big is ASEAN?

4. What are the six major? 

5. What’s ASEAN’s motto?

6. What are the main principles of the ASEAN Charter?

7. How does the bloc integrate its state members? 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. They were Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand.

2. Brunei became the sixth member in 1984 and Viet Nam becamc the seventh member in 1995. Lao and Myanmar joined the bloc in 1997 and Cambodia joined two years later.

3. It has a land area of 4.46 million km2 and a population of about 600 million people. (ASEAN would rank as the eighth largest economny in the world if it were a single country.)

4. They are: Indonesia, Thailand, Malaysia. Singapore, the Philippines, and Viet Nam.

5. It is: “One Vision, One Identity, One Community”.

6. They are respect for the member states’ independence and non-interference in internal affairs.

7. It organises different projects and activities, including educational awards, and various cultural and sports activities.

Bài dịch: 

1. Năm thành viên đầu tiên của ASEAN là gì?

Họ là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

2. Các quốc gia khác đã tham gia khối này khi nào?

Brunei trở thành thành viên thứ sáu vào năm 1984 và Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy vào năm 1995. Lào và Myanmar đã gia nhập khối vào năm 1997 và Campuchia đã gia nhập hai năm sau đó.

3. ASEAN lớn như thế nào?

Nó có diện tích đất là 4,46 triệu km² và dân số khoảng 600 triệu người. (ASEAN sẽ xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ tám trên thế giới nếu nó là một quốc gia).

4. Sáu nước trọng yếu là gì?

Đó là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam.

5. Phương châm của ASEAN là gì?

Đó là: ‘Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng’.

6. Các nguyên tắc chính của Hiến chương ASEAN là gì?

Họ tôn trọng sự độc lập và không can thiệp vào các quốc gia thành viên vào công việc nội bộ của họ.

7. Làm thế nào để khối kết hợp các quốc gia thành viên của nó?

Tổ chức các dự án và hoạt động khác nhau, bao gồm các giải thưởng giáo dục, và các hoạt động văn hoá và thể thao khác nhau.

5. Unit 5 Lớp 11 Reading Task 5

Work in groups of five. Each student in the group focuses on one paragraph and tries to remember as many details ds possible. Then close your book and quiz each other to see how much you have remembered. (Làm việc theo nhóm 5 người. Mỗi em trong nhóm chuyên về một đoạn và cố gắng nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt. Sau đó hãy gấp sách lại rồi đố nhau xem thử các em đã nhớ được bao nhiêu.)

6. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 5 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 part of ASEAN – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về trở thành một phần của Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 mới Reading.

 • Câu 1:
  Choose the best answer to complete the passage

  Musical festival of Borneo and Indonesia

  The Jakarta International Java Jazz Festival is one of the largest jazz festivals in the world and brings together the incredible musical (1)______ of Indonesia as well as international artists who have made their (2)_______ in the world of jazz. Held annually for 3 days in early March since 2005, the festival has been packing in the crowds from Australia, New Zealand, Europe and other Southeast Asian countries.

  The Sabah International Folklore Festival was created in 2001 to coincide with the state’s biggest cultural event, the Harvest Festival, (3) ________ music and dance is an (4) ________ part of the celebration. Folk dancers from 11 countries as diverse as Poland, Taiwan and Argentina come together to join with their musical (5) _______________ in Malaysia. Sarawak has two annual music festivals covering two very different music (6) _________ . The Miri International Jazz Festival will be held in Miri in May. (7) _________ by the Sarawak Tourism Board, the festival enters its 5th year highlighting performances from jazz bands from various countries and their (8) _______ form of jazz which includes blues, fusion, smooth and Latino beats. Event organizers are trying to (9)________ over 8,000 jazz lovers to the festival this year. Another music festival is the Rainforest World Music Festival to be staged at picturesque Sarawak Cultural Village next to the mystical mountain Santubong. Bands from USA, Portugal, Tanzania, New Zealand, Poland, France and Korea are lined up to perform as well as local Malaysian bands. World music (10)__________ together with the locals, and a growing number of tourists are expected to turn up. 

  (1) _______

  • A.
   attractions
  • B.
   entertainment
  • C.
   talents
  • D.
   instruments
 • Câu 2:

  (2) _______

  • A.
   displays
  • B.
   quality
  • C.
   feature
  • D.
   level
 • Câu 3:

  (3) _______

  • A.
   where
  • B.
   which
  • C.
   that
  • D.
   what

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Reading Unit 5 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!