Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Our World Heritage Sites”– Thông qua các dạng bài tập và bài hội thoại về những di sản văn hóa thế giới của chúng ta

1. Unit 8 Lớp 11 Getting started Task 1

Listen and read. (Hãy nghe và đọc.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 8 Getting Started – Khởi động

Nam: Hi, Dan! Have you planned your city tour?

Dan: Not yet. What would you recommend?

Dan: Not really. I just want to go sightseeing around the city.

Nam: How about visiting the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long?

Dan: What’s so special about it?

Nam: It’s one of the eight UNESCO World Heritage Sites in Viet Nam.

Dan: How exciting! What exactly is it? Tell me more about it.

Nam: lt:s a cultural complex comprising royal palaces and monuments.

Dan: Is it still intact or in ruins?

Nam: Well, most of the citadel, first built during the Ly Dynasty in the 11lh century and then expanded by subsequent dynasties, was demolished in the early 20,h century.

Dan: What a pity! Which part of the citadel can we see now?

Nam: Well, the only structure to remain intact is the Flag Tower of Ha Noi built in 1812 during the Nguyen Dynasty. We can also see the stone dragons of Kinh Thien Palace and relics associated with many Vietnamese royal families, discovered during archaeological excavations.

Dan: Sounds great! When shall we go there?

Nam: Do you prefer a weekday or the weekend?

Dan: The weekend suits me better. Shall we go there this Sunday? Nam: Sure. See you on Sunday morning then. I’ll pick you up at 7.

Dan: Thank you, Nam. I’ll wait for you.

Nam: You’re welcome.

Bài dịch: 

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Nam: Chào Dan. Bạn đã lên kế hoạch thăm quan thành phố chưa?

Dan: Chưa. Bạn khuyên mình nên đi thăm nơi nào?

Nam: Bạn có thích ngắm cảnh phố xá về đêm không?

Dan: Thực sự không. Mình chỉ đi vòng quanh phố phường.

Nam: Chúng mình đi thăm khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long nhé?

Dan: Chỗ đó có gì đặc biệt?

Nam: Đó là một trong tám địa danh ờ Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Dan: Thú vị thật! Chính xác nó là gì? Nói thêm cho mình biết đi.

Nam: Đó là một quần thể văn hoá bao gồm các cung điện hoàng gia và đền đài, miếu mạo.

Dan: Nó vẫn còn nguyên vẹn hay đã bị hư hại?

Nam: Phần lớn Hoàng Thành, đầu tiên được xây dựng dưới triều nhà Lý vào thế kỷ XI và sau đó được các triều đại kế tiếp mờ rộng đã bị phá huỷ vào đầu thế kỷ XX.

Dan: Tiếc thật! Thế bây giờ chúng ta có thể đi thăm khu vực nào của Hoàng Thành?

Nam: Công trình kiến trúc duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là Cột cờ Hà Nội được xây dựng vào năm 1812 dưới thời nhà Nguyễn. Chúng ta có thể đi xem rồng đá ở Điện Kinh Thiên và các di tích liên quan đến nhiều gia đình hoàng gia Việt Nam được phát hiện trong những lần khai quật khảo cổ.

Dan: Tuyệt quá! Khi nào chúng ta sẽ đi?

Nam: Bạn thích đi vào ngày thường hay vào kỳ nghỉ cuối tuần?

Dan: Kỳ nghỉ cuối tuần sẽ thoải mái cho mình hơn. Chúng mình sẽ đến đó vào Chủ Nhật này nhé?

Nam: Đồng ý. Hẹn gặp lại vào sáng Chủ Nhật. Mình sẽ đến đón bạn lúc 7 giờ.

Dan: Cảm ơn Nam. Mình sẽ đợi bạn.

Nam: Không có gì.

2. Unit 8 Lớp 11 Getting started Task 2

Read the conversation again. Are the following sentences true (T) or false (F)? Explain your choice. (Đọc lại đoạn hội thoại. Những câu dưới đây đúng (T) hay sai (F) Hãy giải thích sự lựa chọn của mình.)

  True False

1. Dan wants to see the city nightlife.

   

2. Nam suggests visiting the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long.

 

 

3. The Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long remains intact.

 

 

4. Visitors can see the Flag Tower of Ha Noi and the stone dragons at Kinh Thien Palace.

 

 

5. Dan and Nam will visit the Thang Long Imperial Citadel at the weekend.

 

 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. F (He wants to go sightseeing)

2. T

3. F (Most of the citadel was demolished in the early 20th century)

4. T

Bài dịch:

1. Đan muốn nhìn thấy cuộc sống về đêm ở thành phố.

2. Nam đề nghị tham quan Khu Trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long.

3. Khu vực Trung tâm của Hoàng thành Thăng Long vẫn còn nguyên vẹn.

4. Du khách có thể nhìn thấy Cột Cờ của Hà Nội và những con rồng đá ở Điện Kính Thiên.

5. Đan và Nam sẽ đến thăm Hoàng Thành Thăng Long vào cuối tuần.

3. Unit 8 Lớp 11 Getting started Task 3

Match the words in the conversation with the appropriate definitions. (Ghép từ nằm trong đoạn hội thoại với định nghĩa thích hợp.)

1. Heritage (n) a. an object, a tradition, from the past that still exist today
2. Complex (n) b. the traditions, art buildings, and cultural achivements of a country that have existed for a long time and have great importance for the country 
Intact (adj) c. The activity of digging in the ground to uncover buildings or objects from the past
Dynasty (n) d. A group of connected things, especially buildings, designed for a particular purpose
Relic (adj) e. complete, not damaged
Excavation (n) f. a series of rulers who are from the same famliy

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1.                      2. d                         3. e

4. f                        5.                        6. c

Bài dịch:

1. di sản – truyền thống, nghệ thuật… từ quá khứ vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

2. phức tạp – một nhóm các đồ vật được kết nối, đặc biệt là các tòa nhà, được thiết kế cho một mục đích cụ thể.

3. nguyên vẹn – hoàn thành, không bị hư hỏng

4. triều đại – một loạt các nhà cai trị từ cùng một gia đình

5. di tích – một đối tượng, một truyền thống … từ quá khứ vẫn tồn tại đến ngày nay

6. khai quật – hoạt động đào dưới đất để khám phá những tòa nhà hoặc đồ vật từ quá khứ

4. Unit 8 Lớp 11 Getting started Task 4

Find the sentences in the conversation which have the same meaning as the following sentences. (Tìm những câu trong đoạn hội thoại đồng nghĩa với những câu dưới đây)

1. It is a cultural complex that comprises royal palaces and monuments.

2. Most of the citadel which was built during the Ly Dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties was demolished in the early 20th century.

3. The only structure that is still intact is the Flag Tower of Ha Noi.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. It is a cultural complex comprising royal palaces and monuments.

2. Most of the citadel, first built during the Ly Dynasty in the 11th century and then expanded by subsequent dynasties, was demolished in ihe early 20lh century.

3. The only structure to remain intact is the Flag Tower of Ha Noi.

Bài dịch:

1. Đây là một phức hợp văn hóa bao gồm cung điện và cung điện hoàng gia.

Đây là một phức hợp văn hóa bao gồm cung điện hoàng gia và tượng đài.

2. Hầu hết các thành trì được xây dựng trong thời Lý vào thế kỷ 11 và sau đó được mở rộng bởi các triều đại tiếp theo đã bị phá hủy vào đầu thế kỷ 20.

Phần lớn các thành trì, thành trì đầu tiên được xây dựng vào thời Lý vào thế kỷ thứ 11 và sau đó được mở rộng bởi các triều đại tiếp theo, đã bị phá hủy vào đầu thế kỷ 20.

3. Cấu trúc duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là Cột Cờ của Hà Nội.

Cấu trúc duy nhất còn nguyên vẹn là Cột Cờ của Hà Nội.

5.  Unit 8 Lớp 11 Getting started Task 5

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm bài tập theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi dưới đây.)

1. Have you ever visited the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long?

2. If yes, tell your partner about your visit. If no, would you like to visit it? Why / Why not?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

1. Yes: The Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long is located at the heart of Ha Noi capital, at 18 Hoang Dieu Street. It is an interesting archaeological area I have ever visited. I was really impressed with the Flag Tower of Ha Noi, an old stone fortress which is very popular with visitors. I was excited to see the relics on display here such as bronze coins, ceramics, and pottery…

2. No: Of course. I would like to visit the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long because I love to see old things. I have heard a lot of Thang Long – Ha Noi, so I love to know how the King of the Ly Dynasty built Ha Noi and the country.

Bài dịch:

1. Bạn đã từng đi thăm khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long chưa?

2. Nếu đã đi thăm, hãy kể cho bạn bên cạnh nghe về chuyến tham quan của mình. Nếu chưa, em có muốn đi thăm không? Tại sao, hoặc tại sao không?

Có: Khu vực Trung tâm của Hoàng thành Thăng Long nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, số 18 Hoàng Diệu. Đây là một khu vực khảo cổ học thú vị mà tôi từng ghé thăm. Tôi thực sự ấn tượng với Cột Cờ của Hà Nội, một pháo đài bằng đá cổ xưa rất phổ biến với du khách. Tôi rất vui khi thấy các di vật được trưng bày ở đây như đồng xu, đồ gốm …

Không: Tất nhiên. Tôi muốn đến thăm Trung tâm của Hoàng thành Thăng Long bởi vì tôi thích nhìn thấy những thứ cổ. Tôi đã nghe rất nhiều về Thăng Long – Hà Nội, vì vậy tôi muốn biết vua của thời Lý đã xây dựng Hà Nội và đất nước như thế nào.

6. Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 8 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 Our world Heritage sites – Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ những di sản văn hóa thế giới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 11 mới Getting Started.

 • Câu 1:
  Find the word which has a different stress.

  Find the word which has a different stress: intact, dynasty, citadel, royal

  • A.
   intact
  • B.
   dynasty
  • C.
   citadel
  • D.
   royal
 • Câu 2:

  Find the word which has a different stress: intact, visit, historical, history

  • A.
   sightseeing
  • B.
   visit
  • C.
   historical
  • D.
   history

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Getting Started Unit 8 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!