Lớp 11

Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Listening – Nghe

Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về những thành phố tương lai của chúng ta

1. Unit 9 Lớp 11 Listening Task 1

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Listening – Nghe

– Which of the problems shown in the pictures currently exist in big cities in Viet Nam?

– Do you think they will be solved in the next 20 years?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

All these problems currently exist in big cities in Viet Nam like Ha Noi and Ho Chi Minh City.

It’s likely that many of them will be solved in the next twenty years, as local authorities are taking measures to deal with them step by step.

Bài dịch:

Tất cả những vấn đề này hiện đang tồn tại ở các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Rất có thể nhiều vấn đề trong số đó sẽ được giải quyết trong 20 năm tới, vì chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp để đối phó từng bước.

2. Unit 9 Lớp 11 Listening Task 2

Listen to a talk on predictions about our future citics. Underline the words or phrases that you hear. (Hãy nghe cuộc nói chuyện nói về những dự đoán về những thành phố tương lai của chúng ta. Gạch dưới những từ / cụm từ em nghe được.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

a. pessimistic

b. optimistic

d. global warming

e. overcrowded

h. available

3. Unit 9 Lớp 11 Listening Task 3

Listen again. Decide which of the following predictions will come true (T) and which will not (NT), according to the two kinds of viewpoints. Tick the correct box. (Nghe lại lần nữa và xem thử những dự đoán dưới đây sẽ trở thành sự thật (T) hay không theo hai loại quan điểm trong đoạn băng. Đánh dấu chọn ô đúng.)

According to the pessimistic viewpoint: sentence 1, 2, 3, 4

According to the optimistic viewpoint: sentence 5, 6: 7

 

T

NT

1. Pollution will continue to be a serious problem in the city.

 

 

2. Global warming will slow down because of governments’ efforts.

 

 

3. A lot of people will leave the city to work in the countryside.

 

 

4. Cities will be overpopulated and traffic will be heavy.

 

 

5. City dwellers will enjoy better health care and medical treatment.

   

6. Renewable energy sources will replace non-renewable ones.

 

 

7. People in the city will be able to use renewable energy free of charge.

 

 

Bài dịch và lời giải chi tiết

1. Pollution will continue to be a serious problem in the city.

 

2. Global warming will slow down because of governments’ efforts.

 

3. A lot of people will leave the city to work in the countryside.

 

4. Cities will be overpopulated and traffic will be heavy.

 

5. City dwellers will enjoy better health care and medical treatment.

 

6. Renewable energy sources will replace non-renewable ones.

 

7. People in the city will be able to use renewable energy free of charge.

 

Theo quan điểm bi quan: câu 1, 2, 3, 4

Theo quan điểm lạc quan: câu 5, 6, 7

1. Ô nhiễm sẽ tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng ở thành phố.

2. Sự nóng lên toàn cầu sẽ chậm lại do những nỗ lực của chính phủ.

3. Rất nhiều người sẽ rời khỏi thành phố để làm việc ở nông thôn.

4. Các thành phố sẽ bị dân số quá tải, giao thông sẽ nặng nề.

5. Người dân thành thị sẽ được chăm sóc sức khoẻ và điều trị y tế tốt hơn.

6. Các nguồn năng lượng tái tạo sẽ thay thế các nguồn không tái tạo.

7. Mọi người trong thành phố sẽ có thể sử dụng năng lượng tái tạo miễn phí.

4. Unit 9 Lớp 11 Listening Task 4

Listen again and complete the summaries of the two viewpoints. (Nghe lại đoạn băng và hoàn thành bản theo hai quan điểm.)

1. According to the pessimistic viewpoint, our future cities will not be safe and_____ places to live in. Governments have no_________ ways to control pollution, which will continue to be a serious problem in the future. Moreover, cities will become_____ which means there will be more waste and________ traffic.

2. According to the optimistic viewpoint, city dwellers will have a better life thanks to advances in technology and_______ . Furthermore, the environmental problems will be solved._______ energy sources will gradually replace_________ fuels in the next twenty years.

Bài dịch và lời giải chi tiết:

1. healthy, effective, overcrowded, heavier

2. medicine. Renewable, fossil

Bài dịch:

1. Theo quan điểm bi quan, các thành phố tương lai của chúng ta sẽ không phải là những nơi an toàn và lành mạnh để sinh sống. Các chính phủ không có cách nào hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm, điều này sẽ tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng trong tương lai. Hơn nữa, các thành phố sẽ trở nên quá tải, có nghĩa là sẽ có nhiều rác thải và giao thông đông đúc hơn.

2. Theo quan điểm lạc quan, người dân thành thị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những tiến bộ trong công nghệ và y học. Hơn nữa, các vấn đề môi trường sẽ được giải quyết. Các nguồn năng lượng tái tạo sẽ dần dần thay thế nhiên liệu hóa thạch trong vòng 20 năm tới.

5. Audio Script Unit 9 Lớp 11 Listening

Audio Script:

People have very different opinions about the cities of the future. Those who are pessimistic think that’s our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warmine and pollution have increased rapidly over the past twenty years, but governments have no effective ways to control them. There are no signs that this problem will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become overcrowded. This means there will be more people, more waste and heavier traffic. All these factors will lead to more pollution.

On the other hand, optimistic people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern machines and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of renewable energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace fossil fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier environment.

Mọi người có ý kiến rất khác nhau về các thành phố trong tương lai. Những người bi quan nghĩ rằng các thành phố của chúng ta ngày càng trở nên ô nhiễm, vì vậy đó sẽ không còn là những nơi an toàn và lành mạnh để sinh sống. Những người bi quan chỉ ra rằng cả hai sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm đều tăng nhanh trong 20 năm qua, nhưng chính phủ không có cách nào hiệu quả để kiểm soát chúng. Không có dấu hiệu cho thấy vấn đề này sẽ được giải quyết trong tương lai. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người rời bỏ nông thôn và di chuyển đến các thành phố lớn để tìm việc làm. Kết quả là các thành phố sẽ trở nên quá tải. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn, lãng phí nhiều hơn và giao thông nhiều hơn. Tất cả những yếu tố này sẽ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nhiều hơn.

Mặt khác, những người lạc quan cho rằng người dân thành thị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những thành tựu quan trọng trong công nghệ và y học. Các máy móc hiện đại và các bệnh viện được trang bị tốt tại các thành phố sẽ cung cấp phương pháp điều trị tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn cho người dân. Làm thế nào về các vấn đề môi trường? Những người lạc quan cũng cho rằng các nhà khoa học sẽ tìm cách giảm chi phí của các nguồn năng lượng tái tạo và sẵn sàng cho mọi người. Họ hy vọng những nguồn năng lượng này sẽ từng bước thay thế các nhiên liệu hoá thạch như khí đốt, than đá và dầu trong vòng 20 năm tới. Sau đó, cư dân thành phố sẽ sống trong một môi trường sạch sẽ và lành mạnh hơn.

6. Unit 9 Lớp 11 Listening Task 5

Which viewpoint do vou agree with, the optimistic or pessimistic? Provide your reasons. (Em đồng ý với quan điểm nào — lạc quan hay bi quan? Hãy đưa ra lý do.)

I totally agree with the optimistic because of some reasons. In the past, thanks to electricity, people can enjoy their life more completely, so i think in the future people can live comfortably and deservedly due to the advances of the technology. Secondly, in the future there are more modern solution to keep the environment clean, which help our life be better. Finally, we can have more good changes on many field such as medical, education, entertainment.

6. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 9 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 Cities of the future – Listening chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về những thành phố tương lai. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 11 mới Listening.

 • Câu 1:

  It’s likely that many of them will be solved in the next twenty years, as ____ authorities

  • A.
   local
  • B.
   home
  • C.
   internal
  • D.
   external
 • Câu 2:

  Global warming will slow ____because of governments’ efforts.

  • A.
   up
  • B.
   down
  • C.
   off 
  • D.
   without

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Listening Unit 9 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!