Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Bài học Unit 1 Lớp 12 mới phần Communication and Culture hướng dẫn các em nghe và thảo luận một số câu chuyện hàng ngày thông qua văn hoá và lối giao tiếp.

1. Unit 1 Lớp 12 Communication Task 1

 • Listen to An’s story. Complete the statements about the story. Write from 1 to 3 words in each blank (Nghe câu chuyện của An. Hoàn thành các tuyên bố sau đây. Viết từ 1 đến 3 từ vào chỗ trống)

1. An enjoy reading books about ________.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 1 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

2. An’s friends call her a ______ encyclopaedia because she can answer all their questions about ________.

3. Sometimes she has a feeling that the people in the books she has read are _______.

4. She spent her two months’ holiday in _______.

5. To An, her grandparents were as herobic and worthy of ________ as many historical figures, and their stories were even more interesting and more _______ than those in the books she has read.

Guide to answer

1. An enjoy reading books about people’s life stories.

(An thích đọc sách về các câu chuyện cuộc đời con người.)

2. An’s friends call her a walking encyclopaedia because she can answer all their questions about well-known historical figures.

(Bạn bè của An gọi cô ấy là từ điển sống vì cô ấy có thể trả lời tất cả các câu hỏi của họ về các nhân vật lịch sử.)

3. Sometimes she has a feeling that the people in the books she has read are unreal.

(Thỉnh thoảng cô ấy có cảm giác rằng những người trong quyển sách cô ấy đã đọc không thật.)

4. She spent her two months’ holiday in the countryside.

(Cô ấy dành kì nghỉ hai tháng của cô ấy ở vùng quê.)

5. To An, her grandparents were as herobic and worthy of respect as many historical figures, and their stories were even more interesting and more real than those in the books she has read.

(Với An, ông bà cô ấy là người hùng và được tôn trọng như những nhân vật lịch sử nổi tiếng , và những câu chuyện của họ thú vị hơn và chân thật hơn trong những cuốn sách mà cô ấy đọc.)

 • Tapescript Listening Task 1

I am the only child in the family. Both my parents are doctors and they are so busy that they have very little time for me. Luckily, we have a lot of books at home and these books have become my best friends. The ones I like best ire those about people’s life stories. My friends joke that I’m a kind of walking encyclopaedia because I can answer – their questions about well-known historical figures such as Tran Hung Dao or Abraham Lincoln, and even “iuential composers like Beethoven or Mozart. However, sometimes I have a feeling that these famous people are -“ireal, despite reading all the facts written about them.

Then a new world opened to me after my two months’ holiday with my grandparents in the countryside. My grandfather told me his own life story. As a child, he was just a buffalo boy, and then he joined the army as a soldier to fight against the invaders. My grandmother told me how hard she had worked to bring up my father and uncles during the war, while my grandpa was away. I found their stories even more interesting and more real than those in the books I had read. To me, my grandparents were as heroic and worthy of respect as many historical figures. I have learnt lessons about love and patriotism from them.

My grandparents are my real heroes.

 • Bài dịch Listening Task 1

Tôi đứa con duy nhất trong gia đình. Cả bố và mẹ tôi đều là bác sĩ và họ rất bận rộn nên có rất ít thời gian dành cho tôi. May mắn thay, chúng tôi có nhiều cuốn sách ở nhà và các cuốn sách đó trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Một trong số cuốn sách tôi thích là nói về câu chuyện cuộc sống của con người. Những người bạn của tôi đùa rằng tôi là một loại bách khoa toàn thư vì tôi có thể trả lời – những câu hỏi của họ về những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Trần Hưng Đạo hay Abraham Lincoln, thậm chí là những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Beethoven hay Mozart. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi có cảm giác rằng những người nổi tiếng không thực, mặc dù tôi đọc tất cả các sự kiện viết về họ.

Sau đó một thế giới mới mở ra cho tôi sau kì nghỉ hai tháng của tôi với ông bà ở quê. Ông tôi kể cho tôi về câu chuyện cuộc đời ông. Khi còn nhỏ, ông chỉ là một chàng trai chăn trâu, và sau đó ông nhập ngũ như một người lính chống quân xâm lược. Bà tôi nói với tôi, bà làm việc chăm chỉ để nuôi bố tôi và các chú tôi trong suốt thời kì kháng chiến., trong khi ông tôi đi xa. Tôi thấy câu chuyện của họ thậm chí còn thú vị hơn và thực tế hơn những cuốn sách mà tôi đã đọc. Đối với tôi, ông bà tôi như những người hùng và xứng đáng được tôn trọng như nhiều nhân vật lịch sử. Tôi đã học được những bài học về tình yêu và lòng yêu nước từ họ.

Ông bà tôi là người hùng thực sự của tôi.

2. Unit 1 Lớp 12 Communication Task 2

 • Discuss the question in pairs. (Thảo luận câu hỏi theo cặp.)

Do you think family stories should be told to children? Why or why not? (Bạn có nghĩ rằng những câu chuyện của gia đình nên được kể cho con cái? Tại sao hoặc tại sao không?)

Guide to answer

Family stories should be told to children because this is the best way to teach children about the family’s history and traditions. Children will know more about their ancestors and fell strongly attached to the family. Morever, when stories are told, everybody recalls memories of the past, which provides the best opportunities for family members to spend time together.

3. Unit 1 Lớp 12 Culture Task 1

 • Read the text about Arthur Conan Doyles and decide whether the statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct boxes (Đọc văn bản về Arthur Conan Doyles và quyết định xem những phát biểu về nó có đúng hay sai (T), sai (F) hay không (NG). Đánh dấu đúng ô.)
  T F NG
1. Arthur Conan Doyles’s stories about Sherlock Holmes was the first detective stories in the world.      
2. The two people who had a strong influence on Doyles’s writing career were his mother and Dr Joseph Bell.      
3. His mother inspired him to write about Sherlock Holmes.      
4. Doyle’s life experiences were sources for many of his stories.      
5. The Lost World and his novels and stories about Sherlock Holmes were made into films.      
6. A statue of Sherlock Holmes was built in London.      

 

Guide to answer

1. NG

2. T

3. F

“Dr Bell’s keen powers of observation later inspired Doyle to create  fictional detective character, Sherlock Holmes.”

4. T

5. T

6. NG

4. Unit 1 Lớp 12 Culture Task 2

Work with a partner. Find some Vietnamese writers of detective stories and talk about their lives and works (Làm việc cùng đối tác. Tìm một số nhà văn Việt Nam về những câu chuyện trinh thám và nói về cuộc sống và công việc của họ.)

Bài tập trắc nghiệm Communication and Culture Unit 1 Lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Life stories -Communication and Culture chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề những câu chuyện về cuộc sống. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 mới Communication and Culture.

 • Câu 1:

  Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

  Good luck to you in your exam!

  • A.
   Thank you! Same to you.
  • B.
   Yeah. That’s the one.
  • C.
    Well, I’ll see.  
  • D.
   Don’t worry! I’ll be fine.
 • Câu 2:

  What a wonderful party!

  • A.
   I am fine. Thank you!
  • B.
   I don’t know. Let me check.
  • C.
   I am happy you like it.
  • D.
   Same to you. Thanks!

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Communication and Culture Unit 1 Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng! au bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! ​

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!