Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 2 Tiếng Anh lớp 12 mới phần Getting Started hướng dẫn các em làm quen và thảo luận về vấn đề Đô thị hoá hiện này thông qua một số bài tập nghe và trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung đề tài “Urbanisation”

1. Unit 2 Lớp 12 Getting Started Task 1

 • Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanisation. Listen and read. (Lan và Nam đang thảo luận về kế hoạch cho bài thuyết trình của họ về đô thị hóa. Nghe và đọc.)

Nam: Hi, Lan!

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Getting Started – Khởi động

Lan: Hello, Nam. Do you know if our Geography teacher has fixed the date for our presentation on urbanisation?

Nam: It’s next Friday. It’s time we finalised the content. How long should we talk?

Lan: Well it is recommended that the presentati be no more than 15 minutes. There is also a five-minute Q&A session.

Nam: Wei we’d better work together or we might not prepare well for it.

Lan: You’re right I think we should start with the defh tion of urbanisation and perhaps mention some of its causes, such as lack of resources in rural areas and better work opportunities in urban areas.

Nam: I agree. But before we provide the definition, we should show some thought-provoking photos to illustrate urbanisation in our country. Visuals will grab the attention of our audience and keep people engaged.

Lan: That’s a great idea. I’ll start looking for some interesting images. What about the body of our presentation? We have a lot of information …

Nam: Yes, there’s a lot to say, but I suggest that we focus on its advantages and disadvantages.

Lan: I agree. We should also provide some examples.

Nam: Yes, this will help listeners to understand our points better.

Lan: Our Geography teacher also advised that we talk about issues that are familiar and important to our classmates.

Nam: So, do you think we should stick to urbanisation in Viet Nam?

Lan: Well, this should be the main part as our audience will be very interested in knowing more about it, but we could also mention urbanisation in well-known places like the UK and USA where most of the population now lives in urban areas.

Nam: Yes, it’s important that we talk about how developed countries have solved the urbanisation problems and propose some solutions to those in Viet Nam.

Lan: That would be interesting, but it would make our presentation too long. We shouldn’t overload people with information or else they’ll just switch off. We could instead mention some solutions and government initiatives in the conclusion.

Nam: Well, is it really necessary that we include new information in the conclusion? We should just summarise the main points.

Lan: OK, but we still need to do some research on the solutions. People may ask us during the Q&A session.

Nam: I agree. So, shall we start creating the PowerPoint slides then and …?

 • Bài dịch Listen and Read Task 1

Nam: Chào, Lan!

Lan: Xin chào, Nam. Cô giáo dạy Địa lý đã thay đổi ngày thuyết trình về đô thị hóa vào ngày nào bạn có biết không?

Nam: Vào thứ sáu tới. Đó là lúc mà chúng ta đã phải hoàn thành các nội dung. chúng ta nên nói trong bao lâu?

Lan: Ừm. thuyết trình không nên quá 15 phút. Ngoài ra còn có năm phút Q & A.

Nam: Ừm, chúng ta nên làm việc với nhau nếu không thì chuẩn bị sẽ không được tốt.

Lan: Bạn nói đúng, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với định nghĩa của đô thị hóa và có lẽ đề cập đến một số nguyên nhân của nó, chẳng hạn như thiếu nguồn lực ở các vùng nông thôn và các cơ hội việc làm tốt hơn ở các khu vực đô thị.

Nam: Tôi đồng ý. Nhưng trước khi chúng ta cung cấp các định nghĩa, chúng ta sẽ hiển thị một số hình ảnh kích thích tư duy để minh họa đô thị hóa ở nước ta. Các hình ảnh sẽ thu hút sự chú ý của người xem và khiến họ tập trung vào bài thuyết trình.

Lan: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm một số hình ảnh thú vị. Nội dung của bài thuyết trình thì sao? Chúng ta có rất nhiều thông tin …

Nam: Đúng vậy, có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi đề nghị rằng chúng ta tập trung vào những ưu điểm và nhược điểm của nó.

Lan: Tôi đồng ý. Chúng ta cũng sẽ cung cấp một số ví dụ.

Nam: Đúng vậy, điều này sẽ giúp người nghe hiểu về quan điểm của chúng ta tốt hơn.

Lan: Giáo viên Địa lý của chúng ta cũng khuyên rằng chúng ta nên nói về các vấn đề quen thuộc và quan trọng với các bạn cùng lớp

Nam: Vì vậy, bạn có nghĩ chúng ta nên gắn liền với đô thị hóa ở Việt Nam?

Lan: Ừ, điều này nên là nội dung chính, bởi người nghe sẽ rất muốn biết thêm về nó, nhưng chúng ta cũng có thể đề cập đến đô thị hóa ở những nơi nổi tiếng như Anh và Mỹ, nơi hầu hết người dân hiện đang sống ở khu vực đô thị.

Nam: Đúng vậy, điều quan trọng là chúng ta nói về cách các nước phát triển đã giải quyết được vấn đề đô thị hóa và đề xuất một số giải pháp để cho những người ở Việt Nam.

Lan: Điều đó rất thú vị, nhưng nó sẽ làm cho bài thuyết trình của chúng ta quá lâu. Chúng ta không nên quá tải thông tin, nếu không bài thuyết trình sẽ bị cắt. Thay vào đó chúng ta có thể đề cập đến một số giải pháp và sáng kiến của chính phủ trong kết luận.

Nam: Ừm, nó thực sự cần thiết khi bao gồm các thông tin mới trong kết luận? Chúng ta chỉ cần những điểm chính.

Lan: OK, nhưng chúng ta vẫn cần phải làm một số nghiên cứu về các giải pháp. Mọi người có thể hỏi chúng ta trong thời gian Q & A.

Nam: Tôi đồng ý. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra các slide PowerPoint sau đó và …?

2. Unit 2 Lớp 12 Getting Started Task 2

Read the conversation again. Answer the questions about it. (Đọc đoạn hội thoại một lần nữa. Trả lời các câu hỏi về nó.)

1. What are Lan and Nam doing? (Lan và Nam đang làm gì?)

2. When will they give their presentation? (Khi nào họ sẽ thuyết trình?)

3. How much time will they have? (Họ sẽ mất bao nhiêu thời gian?)

4. What content did they agree to include in introduction, body and conclusion? (Họ đã thống nhất nội dung nào trong phần giới thiệu, phần thân bài và kết thúc?)

5. Will they mention any solutions to problems caused by urbanisation? Why/Why not? (Họ có đề cập đến bất kỳ giải pháp nào cho các vấn đề gây ra bởi đô thị hóa hay không? Tại sao và tại sao không?

6. Do you know if a lot of people have moved in out of your area? What are the reasons? (Bạn có biết có bao nhiêu người đã rời khỏi nơi bạn sống? Nêu lý do?)

Guide to answer

1. They are discussing the outline, structure and content of their presentation on urbanisation.

2. Next Friday.

3. They will have no more than 15 minutes for their presentation and five minutes for Q and A session.

4. It will include the definition of urbanisation, its causes, and its main advantages and disadvantages. It will also refer to urbanisation in Viet Nam, the USA and the UK.

5. No, because that would make their presentation too long and overload listeners with lots of information.

3. Unit 2 Lớp 12 Getting Started Task 3

Match the words in box A with the words in box B to form the compound adjectives that are used in the conversation. (Nối các từ trong hộp A với các từ trong hộp B để tạo thành các tính từ ghép được sử dụng trong cuộc trò chuyện.)

A

five

well

thought

B

provoking

minute

known

 

Guide to answer

 • five-minute : 5 phút
 • well-known: nổi tiếng
 • thought-provoking: kích thích tư duy

4. Unit 2 Lớp 12 Getting Started Task 4

 • Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của động từ trong khung.)
focus      talk      include      talk       be

 

1. It is recommended that the presentation _____ no more than 15 minutes. 

2. I suggest that we _____ on its advantages and disadvantages.

3. Our Geography teacher also advised that we _____ about issues that are familiar and important to our classmates

4. It’s important that we _____ about how developed countries have solved the urbanisation problems.

5. Is it really necessary that we _____ new information in the conclusion?

Guide to answer

1. It is recommended that the presentation be no more than 15 minutes. (Gợi ý rằng bài thuyết trình không quá 15 phút.)

2. I suggest that we focus on its advantages and disadvantages. (Tôi gợi ý rằng chúng ta tập trung vào lợi ích và bất lợi của nó.)

3. Our Geography teacher also advised that we talk about issues that are familiar and important to our classmates. (Giáo viên địa lý của chúng ta cũng khuyên rằng chúng ta nên nói về những vấn đề quen thuộc và quan trọng đối với các bạn trong lớp.)

4. It’s important that we talk about how developed countries have solved the urbanisation problems. (Nó rất quan trọng khi chúng ta nói về cách mà các nước phát triển đã giải quyết được vấn đề đô thị hóa.)

5. Is it really necessary that we include new information in the conclusion? (Không thực sự cần thiết khi chúng ta tổng hợp những thông tin mới trong phần kết luận phải không?)

5. Bài tập trắc nghiệm Unit 2 Lớp 12 Getting Started

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Urbanisation – Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Đô thị hoá. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 12 mới Getting Started.

 • Câu 1:
  Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest

  Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest: housing, established, centralise, urbanisation

  • A.
   housing
  • B.
   established
  • C.
   centralise
  • D.
   urbanisation
 • Câu 2:

  Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest: two, school, door, pool

  • A.
   two
  • B.
   school
  • C.
   door
  • D.
   pool

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Getting Started Unit 2 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!