Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Reading – Đọc hiểu

Bài học Unit 2 Lớp 12 mới phần Reading hướng dẫn các học tìm hiểu bài đọc về vấn đề Đô thị hoá hiện nay thông qua một số dạng bài tập đọc hiểu trả lời câu hỏi, chọn đáp án đúng sai.

1. Unit 2 Lớp 12 Reading Task 1

You are going to read a text about urbanisation. Predict whether the following statements are true (T) or false (F). (Bạn sẽ đọc một văn bản về đô thị hóa. Dự đoán các nhận định sau đây là đúng (T) hoặc sai (F).)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Reading – Đọc hiểu

Guide to answer

1.T    2.F     3.T     4.F     5.T

2. Unit 2 Lớp 12 Reading Task 2

 • Read the text and check your predictions in 1. (Đọc văn bản để kiểm tra những dự đoán trong phần 1.)

Urbanisation is the process by which urban areas grow bigger as more and more people leave the countryside to live in towns and cities.
Before the 1950s, urbanisation mainly occurred in more economically developed countries (MEDCs). Rapid urbanisation happened during the period of industrialisation in Europe and North America in the nineteenth and early twentieth centuries. A lot of people left their home villages for urban areas hoping to find jobs in the rapidly expanding industries in big towns and cities. Since 1950s urbanisation has become slower in most MEDCs. Now, some of the biggest cities are losing population because people go back to live in rural areas. This is known as counter-urbanisation.
Since 1950, urbanisation has grown rapidly in LEDCs (Less Economically Developed Countries) in Africa and South America. Between 1950 and 1990 while the urban population in LEDCs doubled, increase was less than half in developed countries.

There are various causes of urbanisation in LEDCs. Here are some major ones. First, people migrate to urban areas on a massive scale due to lack of resources in rural areas. Second, small farmers find it h to make a living not just because of bad we conditions such as drought, floods, or storms, because they can’t compete with large agricultural companies. These are considered ‘push’ factors.
People living in rural areas are also ‘pulled’ to cities, which are known to be places of financial centres, services, wealth and opportunities. Believing that standard of living in urban areas will be higher in rural areas, many people come to the city seeking their fortune.
Today, about half of the world’s population in urban areas. Urbanisation has provided opportunities, higher incomes and better access to health facilities and education. The urban population will continue to grow and it is expected that proportion will increase to 70% by 2050.

 • Hướng dẫn dịch

Đô thị hóa là quá trình trong đó khu vực đô thị phát triển rộng lớn hơn khi ngày càng nhiều người dân rời khỏi vùng nông thôn đến sống ở các thị trấn và thành phố.

Trước những năm 1950, đô thị hóa chủ yếu xảy ra ở nhiều quốc gia phát triển về kinh tế (MEDCs). đô thị hóa nhanh chóng xảy ra trong thời kỳ công nghiệp ở châu Âu và Bắc Mỹ trong thế kỷ XIX và đầu XX . Rất nhiều người rời quê hương của họ đến với khu vực đô thị hy vọng tìm được việc làm trong các ngành công nghiệp phát triển ở các thị trấn và thành phố lớn. Kể từ năm 1950 đô thị hóa đã trở nên chậm hơn trong hầu hết các MEDCs. Bây giờ, một số thành phố lớn nhất đang mất dân vì trở lại sống ở khu vực nông thôn. Điều này được gọi là phản đô thị hóa.

Kể từ năm 1950, đô thị hóa đã phát triển nhanh chóng trong LEDCs (Quốc gia kém phát triển hơn về kinh tế) ở châu Phi và Nam Mỹ. Giữa năm 1950 và 1990 trong khi dân số đô thị ở LEDCs gấp đôi, trong các nước phát triển lại tăng ít hơn một nửa.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau của đô thị hóa ở LEDCs. Dưới đây là một số nguyên nhân lớn. Đầu tiên, người di chuyển đến các khu vực đô thị trên quy mô lớn do thiếu nguồn lực ở các khu vực nông thôn. Thứ hai, nông dân cảm thấy khó khăn hơn để kiếm sống không chỉ thời tiết xấu như hạn hán, lũ lụt, bão, mà còn bởi vì họ không thể cạnh tranh với các công ty nông nghiệp lớn. Đây được coi là yếu tố “đẩy””.

Người dân sống ở khu vực nông thôn cũng được ‘đẩy’ tới các thành phố, được biết đến là trung tâm dịch vụ tài chính, tài sản và cơ hội. Tin tưởng rằng mức sống ở các khu vực đô thị sẽ cao hơn ở nông thôn, nhiều người đến với thành phố tìm kiếm vận may của họ.

Ngày nay, khoảng một nửa dân số thế giới trong khu vực đô thị. Đô thị hóa đã cung cấp những cơ hội, thu nhập cao hơn và tiếp cận tốt hơn tới cơ sở y tế và giáo dục. Dân số đô thị sẽ tiếp tục phát triển và dự kiến tỷ lệ đó sẽ tăng lên 70% vào năm 2050.

3. Unit 2 Lớp 12 Reading Task 3

Find the words in the text that have the following meanings. Write the words in the space provided. (Tìm các từ trong văn bản có ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

1. becoming larger in size or amount.                                                 ________

2. the movement of people out of citles to the surroundings area.         ________

3. became twice as big or twice as many.                                           ________

4. a rise in size, amount or degree.                                                    ________

5. go to live another area or country.                                                  ________

Guide to answer

1. becoming larger in size or amount – expanding (kích thước hay số lượng trở nên rộng lớn hơn: mở rộng)                                                 

2. the movement of people out of citles to the surroundings area – counter urbanisation (sự di chuyển của người dân ra khỏi thành phố đến các vùng lân cận: liên đô thị hoá)

3. became twice as big or twice as many – doubled (trở nên gấp đôi: gấp đôi)

4. a rise in size, amount or degree – increase (sự gia tăng kích thước, số lượng hoặc mức độ: tăng trưởng)

5. go to live another area or country – migrate (đi đến khu vực hoặc quốc gia khác sinh sống: di cư)

4. Unit 2 Lớp 12 Reading Task 4

Read the text carefully. Answer the following questions. (Đọc văn bản một cách cẩn thận. Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What is urbanisation? (Đô thị hoá là gì)

2. What do MEDCs and LEDCs stand for? (MEDCs và LEDs là viết tắt của từ gì?)

3. Where did rapid urbanisation take place prior to 1950? Why? (Trước năm 1950 đô thị hoá diễn ra ở đâu? Tại sao?

4. What happened after 1950? (Điều gì xảy ra sau năm 1950?)

5. What are some of the ‘push’ factors of urbanisation? (Một số yếu tố “thúc đẩy” đô thị hoá là gì?)

6. Why are small farmers’ lives difficult? (Tại sao cuộc sống của những người nông dân gặp khó khăn?)

7. What are some of the ‘pull’ factors of urbanisation? (Một số yếu tố “kéo theo” của đô thị hoá là gì?)

Guide to answer

1. It’s a process by which urban areas grow bigger as more and more people leave the countryside to live in towns and cities.

2. MEDCs stands for more economically developed countries. LEDCs stands for less economically developed countries.

3. Before the 1950s, rapid urbanisation took place in Europe and North America because it was the period of industrialisation in these areas.

4. After 1950, urbanisation started to grow rapidly in LEDCs.

5. Some of the ‘push’ factors of urbanisation are lack of resources in rural areas, bad weather conditions, and competition from large agricultural companies.

6. Because they have to suffer bad weather conditions and competition from large agricultural companies.

7. Some of the ‘pull’ factors of urbanisation are the centralisation of resources such as money, services, wealth and opportunities as well as the higher living standards of these areas.

5. Unit 2 Lớp 12 Reading Task 5

Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

 • How has your area been affected by urbanisation? (Khu vực của bạn đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi đô thị hoá?)

Guide to answer

– Some problems include inadequate water and sanitation, lack of rubbish disposal, and industrial pollution.

– Urbanisation has provided opportunities, higher incomes and better access to health facilities and education. 

Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 1 Lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Life Urbanisation – Reading chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Đô thị hoá. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 12 mới Reading.

 • Câu 1:

  Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for question

  A striking feature of Viet Nam’s remarkable progress over the last few decades is the rapid pace of urbanisation. In 1986, there were fewer than there are 30 million urban residents. Today there are 30 million. Cities have become strong growth forces, with urban areas growing twice as fast as the national average rate, and contributing over half of the country’s gross domestic product.

  Viet Nam needs to reshape its urbanization process to create more efficient cities – cities that have sufficient population densities are well connected internally and regionally, and well managed. In addition, in line with Viet Nam’s strong preference for social equity, cities will need to ensure inclusion of all residents, with no groups or area “left behind.”

  Meanwhile, rural residents increasingly lag behind their urban counterparts in income and access to services, leading many to migrate to cities. Migration presents challenges for urban management but also opportunities to enhance labor mobility. Fortunately, these trends can be reversed.

  For example, four years ago, Alley 76 in Binh Thanh district, Ho Chi Minh City was only narrow enough for one motorbike to get through. Store owner Bui Thi Mai knows how a clean and efficient city can make or break a business. When it rained, the alley was often flooded with floating garbage and mosquitoes. Crime was increasing. Today, after undergoing major upgrading under an urban renewal project, the street is cleaner, safer and trucks carry goods to her door. Her family income has soared and her life has been completely changed.

  Urbanisation in Viet Nam has _______. 

  • A.
   mainly contributed to the country’s GDP
  • B.
   promoted the country’s economy twice as fast as before
  • C.
   made rural areas develop along with urban ones
  • D.
   made urban areas develop faster than the average
 • Câu 2:

  All of the following are necessary for efficient cities EXCEPT _______.

  • A.
   management decision
  • B.
   sufficient working population
  • C.
   internal and regional connections
  • D.
   good organisation

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Reading Unit 2 Lớp 12 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! ​

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!