Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Speaking – Hội thoại

Bài học Unit 2 Lớp 12 mới phần Speaking hướng dẫn các em đọc hội thoại, thảo luận và đưa ra một số điều tích cực, tiêu cực trong vấn đề Đô thị hoá.

1. Unit 2 Lớp 12 Speaking Task 1

 • Read a conversation between two friends about life in big cities. What features do they mention? Are they positive or negative? (Đọc một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn về cuộc sống ở các thành phố lớn. Những khía cạnh nào mà họ đề cập đến? Họ thể hiện tích cực hay tiêu cực?)

Guide to answer

Positive features

There are more employment opportunities.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Speaking – Hội thoại

People have chances to get high- paying jobs.

People’s standard of living is higher.

Negative features

Big cities are overcrowded and overpopulated.

Many people are jobless/ unemployed.

Some people live in slums.

 

 • Bài dịch Hội thoại Speaking Task 1

Minh: Hà, tôi không biết tại sao ngày nay có quá nhiều người di chuyển từ nông thôn lên các thành phố lớn! Chúng đã trở nên quá tải.

Hà: Đúng vậy. Chúng thực sự quá tải. Nhưng nhiều người vẫn muốn trở thành cư dân thành phố.

Minh: Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc ở làng quê của tôi. Điều quan trọng là nhiều người ở lại khu vực nông thôn và làm việc nông nghiệp.

Hà: Nhưng có nhiều cơ hội việc làm hơn trong thành phố. Bạn không muốn có một công việc được trả lương cao trong văn phòng thay vì làm việc trên cánh đồng của bố mẹ sao? Mức sống của bạn sẽ cao hơn khi ở thành phố.

Minh: Tôi không chắc chắn lắm, không phải ai cũng may mắn. Thành phố lớn quá nhiều người dân ở các vùng nông thôn. Nhiều người trong số họ không có việc làm và phải sống trong khu ổ chuột thay vì sống ở ngôi làng của tôi.

Hà: Bạn nói đúng. Điều cốt yếu là chính phủ nên xây dựng thành phố lớn và nâng cấp cơ sở hạ tầng ở nông thôn.

2. Unit 2 Lớp 12 Speaking Task 2

Work in pairs. Look at these features of life. Decide whether they are positive (P) or negative (N). Can you think of other features? (Làm việc theo cặp. Nhìn vào những khía cạnh của cuộc sống. Quyết định xem chúng là tích cực (P) hay tiêu cực (N). Bạn có thể nghĩ ra các khía cạnh khác?)

  P N
1. noisy    
2. job opportunities    
3. densely populated    
4. traffic congestion    
5. efficient services    
6. air pollution    
7. serve shortage of housing    

 

Guide to answer

Positive (P) job opportunities, efficient services
Negative (N) noisy, densely populated, traffic congestion, severe shortage of housing, air pollution
Others higher rate of crime (N), stressful (N), social and cultural integration (P), sports facilities (P), better schools (P)

3. Unit 2 Lớp 12 Speaking Task 3

Work in groups. Discuss the positive negative features of city life and decide if want to live in an urban or rural area. What your reasons? Present your group’s decision to the whole class, using the ideas given bel or your own ideas. (Làm việc nhóm. Thảo luận về mặt tích cực và tiêu cực của cuộc sống thành phố và quyết định bạn muốn sống trong một khu vực đô thị hay nông thôn. lý do của bạn là gì? Trình bày quyết định của nhóm mình cho cả lớp, sử dụng những ý tưởng đưa ra dưới đây hay ý tưởng của riêng bạn.)

 • Reasons for living in a big city (Lý do sống trong một thành phố lớn)

–     more employment/job opportunities (Nhiều việc làm / cơ hội việc làm)

–     chances to get high-paying jobs  (Cơ hội để có được công việc lương cao)

–     higher living standard (Tiêu chuẩn sống cao hơn)

–     efficient services (Dịch vụ hiệu quả)

–     sports facilities (cơ sở vật chất thể thao)

–     better schools… (Trường học tốt hơn …)

 • Reasons for going back to live in rural areas (Lý do để quay trở lại sống ở khu vực nông thôn)

–     cheaper cost of living in rural areas (cuộc sống ở khu vực nông thôn Chi phí rẻ hơn )

–     friendly and helpful people (Con người thân thiện và hữu ích)

–     little or no pollution (Ít hoặc không gây ô nhiễm)

–     low crime rate (Tỷ lệ tội phạm thấp)

Guide to answer

 • Example 1:

All members of my group would like to live in a big city. We all believe that city life will give us more oppotunities to fulfil our dreams, but first we need to get good education, and then work very hard. We think that there are more job oppotunities in urban or industrial areas where it would be easier to get a better-paid job in a company or factory. City life is a lot more interesting and exciting. There are cinemas, theatres, museums, festivals and other cultural entertainment that we can’t experience in rural areas. There are also sports facilities for those interested in doing sports.

 • Example 2:

All members of our group think that rural life is better than urban life. We all agree that the cost of living is much cheaper in rural areas. People are also more friendly and helpful. We can live in an environment with little or no pollution. In addition, the crime rate is fairly low compared to the city. The only problem is that people have little access to modern facilities and technology. It is important that the government invest more in rural areas so that people there can have the same oppotunities as people in the cities.

Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 1 Lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Life Urbanisation – Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Đô thị hoá. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 12 mới Speaking.

 • Câu 1:

  Circle the correct option (A, B, C or D) to complete each of the following dialogues.

  Do you fancy going to the zoo?

  ___________________________________

  • A.
   I love playing sports.
  • B.
   Me too!
  • C.
   Yeah! Sounds good!
  • D.
   Really? I’m not that keen on watching animals.
 • Câu 2:

  Are there any apartments to rent in the city center?

  ___________________________________

  • A.
   Well, I’ve got it.
  • B.
   Yes, but they are expensive.
  • C.
   Nice. There are some shops nearby.
  • D.
   That’s fine. I will take it.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Speaking Unit 2 Lớp 12 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! ​

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!