Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Writing – Bài viết

Bài học Unit 2 Tiếng Anh lớp 12 mới phần Writing hướng dẫn các em đọc biểu đồ và viết đoạn văn miêu tả theo biểu đồ đã cho về nội dung xoay quanh vấn đề Đô thị hoá. 

1. Unit 2 Lớp 12 Writing Task 1

Match the phrases in the box with the graphs (a-f). (Khớp cụm từ trong hộp với đồ thị (a-f).)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Writing – Bài viết

Guide to answer

a. rise/increase steadily: tăng dần

b. fall/decrease sharply: giảm mạnh

c. stay the same/remain stable/level off: giữ nguyên

d. fluctuate: biến động

e. rise/increase sharply: tăng mạnh

f. fall/decrease steadily: giảm dần

2. Unit 2 Lớp 12 Writing Task 2

Rewrite the sentences without changing their meaning. (Viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa của chúng.)

1. The migration of young people to big cities has risen dramatically.

*  There________________________________________ ,

2.  Due to shortages of jobs, there has been a decrease in the population in rural areas in the last 10 years.

*  Due to shortages of jobs, the population

3.  The urbanisation rate in Indonesia increased by over 30% from 1969 to 2009.

*  There________________________________________ .

4.  There was a sharp rise in the rate of urbanisation in South Korea during the period between 1969 and 1989.

* The rate of urbanisation__________________________.

5.  The urbanisation rate in this city decreased slightly during the economic crisis in 2008.

*  There was ________________________________ .

Guide to answer

1. There has been a dramatic rise in the migration of young people to big cities.

2. Due to shortages of jobs, the population in rural areas has decreased in the last 10 years.

3. There was an increase of over 30% in the urbanisation rate in Indonesia from 1969 to 2009.

4. The rate of urbanisation in South Korea rose sharply during the period between 1969 and 7989.

5. There was a slight decrease in the urbanisation rate in this city during the economic crisis in 2008.

3. Unit 2 Lớp 12 Writing Task 3

The line graph below shows the urbanisation rate in South Korea and Indonesia. Write a description (of about 150 words) of the trends in the graph. (Đường đồ thị dưới đây cho thấy tỷ lệ đô thị hóa ở Hàn Quốc và Indonesia. Viết mô tả (khoảng 150 từ) về các xu hướng của đồ thị.)

Guide to answer

The line graph shows the rate of urbanisation in two countries, namely Indonesia and South Korea, from the mid-1960s to 2009.

In the mid-1960s, the rate of urbanisation in Indonesia was about 17%, followed by a slight increase of 3% in 1969. Then the rate remained stable at around 20% for a ten-year period from 1969 to 1979. In the next fifteen years, there was a steady rise in the rate of urbanisation in this country. From 1995 to 2009, Indonesia’s urbanisation rate increased sharply, reaching over 50%.

South Korea’s urbanisation rate was about 30% in 1969, roughly 10% higher than that of Indonesia. The rate went up sharply throughout the next thirty-year period to about 82% in 2005, and then levelled off towards 2009.

In conclusion, it is clear that while both countries experienced a growth in their urbanisation rate, in South Korea it almost doubled by the end of the period.

4. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Writing Unit 2 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 12 mới Writing.

 • Câu 1:
  Choose the correct answer by circle A, B, C or D to complete the sentence

  Mary demanded that the heater ………… immediately. Her apartment was freezing.

  • A.
   repaired
  • B.
   be repaired
  • C.
   being repaired
  • D.
   been repaired
 • Câu 2:

  The monk insisted that the tourists ……………. the church until they had put off their shoes.

  • A.
   not enter
  • B.
   not entering
  • C.
   not to enter
  • D.
   to not enter
 • Câu 3:

  The suggestion that she ………….. a holiday was carried out.

  • A.
   has taken
  • B.
   take
  • C.
   taken
  • D.
   taking

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Writing Unit 2 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!