Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Language – Ngôn ngữ

Bài học hướng dẫn các em làm quen các từ vựng liên quan đến chủ đề cách mạng xanh, bên cạnh đó là cách phát âm của một số từ khó và những điểm ngữ pháp quan trọng trong bài.

1. Unit 3 Lớp 12 Language – Vocabulary

1.1. Unit 3 Lớp 12 Vocabulary Task 1

Read the conversation in GETTING STARTED again. Match each word or phrase with its meaning.(Đọc cuộc nói chuyện trong GETTING STARTED lần nữa. Nối mỗi từ hoặc cụm từ với ý nghĩa của nó)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Language – Ngôn ngữ

Guide to answer

1 – c. mould and mildew (n): agrey or black substance that grows on food, walls or surfaces in wet and warm condition.

nấm mốc và mốc: một chất màu xám hoặc đen mọc trên thực phẩm, tường hoặc các bề mặt trong điều kiện ẩm ướt và ấm áp.

2 – d. depleted (adj) : used up or reduced to a very small amount, and in danger of running out.

cạn kiệt: sử dụng hết hoặc giảm xuống còn một số lượng rất nhỏ, và có nguy cơ cạn kiệt

3 – b. clutter (n): a large number of things lying round in a state of disorder

lộn xộn: một số lượng lớn các vật nằm xung quanh trong một trạng thái rối loạn

4 – f. pathway (n): a route for something to move along

đường đi: một con đường cho một cái gì đó để di chuyển dọc theo

5 – e. dispose of (phr.v): to give away or get rid of something

vứt bỏ: cho đi hay loại bỏ một cái gì đó

6 – a. asthma (n): a medical condition that causes difficulties in breathing.

hen suyễn: một tình trạng bệnh lý gây khó khăn trong việc hô hấp.

1.2. Unit 3 Lớp 12 Vocabulary Task 2

Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in 1. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 1.)

Guide to answer

1. pathway

2. mould and mildew 

3. asthma 

4. dispose of

5. depleted

2. Unit 3 Lớp 12 Language – Pronunciation

2.1. Unit 3 Lớp 12 Pronunciation Task 1

Listen and repeat. Pay attention to the ending and beginning sounds in red. (Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến những âm thanh kết thúc và bắt đầu màu đỏ.)

2.2. Unit 3 Lớp 12 Pronunciation Task 2

Listen and repeat the following sentences, attention to the assimilation indicated in bold. (Nghe và lặp lại các câu sau đây, chú ý đến việc đồng hóa in đậm đã được chỉ ra)

1. Can you describe any direct methods of monitoring air pollution? (Bạn có thể mô tả bất kì phương pháp giám sát trực tiếp ô nhiễm không khí nào không?)

2. Do you discuss any environmental issues with your pen pal? (Bạn thảo luận về bất kì vấn đề môi trường nào với cây bút bi xanh của cậu phải không?)

3. Carbon monoxide is a poisonous gas produced by the incomplete burning of various fuels. (Carbon monoxide là một loại khí độc được sản sinh từ việc đốt nhiên liệu khác nhau không đầy đủ.)

4. Despite all the environmental activities. the city is losing its fight against pollution. (Mặc dù có  tất cả các hành động môi trường, nhưng thành phố đang mất đi sự chống lại ô nhiễm.)

5. We need a detailed action plan for maintaining clean beaches and parks. (Chúng ta cần một kế hoạch hành động chi tiết làm sạch các bãi biển và công viên.)

3. Unit 3 Lớp 12 Language – Grammar

3.1. Unit 3 Lớp 12 Grammar Task 1

Which of the following are simple, compound, or complex sentences? Tick the correct box. (Những câu sau đây là câu đơn, câu hỗn hợp, hay câu phức? Đánh dấu vào ô thích hợp)

1. We should protect our environment from air pollution.

2. The burning of fossil fuels has led to air pollution and deforestation has caused land erosion.

3. If we do not stop deforestation, a lot of species will lose their habitats.

4. For some people, a green lifestyle means eating organic food and wearing organic clothing.

5. Animals that are raised on certified organic pastures provide organic meat.

6. Because organic vegetables are grown without the use of chemical fertilisers, they are considered healthier.

Guide to answer

3.2. Unit 3 Lớp 12 Grammar Task 2

Combine the following simple sentences, using the words from the box. (Kết hợp câu đơn giản sau đây, bằng cách sử dụng từ trong khung.) 

  and        because         but         if         when        which

 

Guide to answer

1. If we all adopt a green lifestyle, we will help conserve our natural resources. (Nếu tất cả chúng ta áp dụng một lối sống xanh, chúng ta sẽ giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên chúng ta.)

2. Some foods taste good, but they do not have many nutrients. (Một số loại thực phẩm ngon, nhưng chúng không có nhiều chất dinh dưỡng.)

3. We should keep the school air clean because this will improve students’ concentration and help them to learn better. (Chúng ta nên giữ cho không khí trường trong sạch, vì điều này sẽ nâng cao sự tập trung của học sinh và giúp các em học tập tốt hơn.)

4. Germs can cause infections in parts of our body and can make us feel unwell. (Vi trùng có thể gây nhiễm trùng trong các bộ phận của cơ thể chúng ta và có thể làm cho chúng ta cảm thấy không khỏe.)

5. When we all start conserving the environment, we can all enjoy better living conditions. (Khi chúng ta bắt đầu bảo vệ môi trường , tất cả chúng ta có thể sống tốt hơn.)

6. Coal, which is still used in a lot of power plants, remains one of the most important energy sources. (Than đá, thứ vẫn được sử dụng trong rất nhiều các nhà máy điện, vẫn là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất.)

3.3. Unit 3 Lớp 12 Grammar Task 3. 

Combine the following sentences using which (Kết hợp các câu sử dụng “which”)

1. The water in this river is seriously polluted. This places some species of native fish in danger of extinction.

=> The water in this river is seriously polluted, which places some species of native fish in danger of extinction.

– Which sẽ thay thế cho cả câu đằng trước tức thay thế cho việc con sông này bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Tạm dịch: Nước sông này bị ô nhiễm nghiêm trọng, điều này làm cho một số loài cá bản địa có nguy cơ tuyệt chủng.

2. The air in most classrooms in this school contains a lot of harmful gases. This is very worrying many young children are studying here.

=> The air in most classrooms in this school contains a lot of harmful gases, which is very worrying as many young children are studying here.

– This ở đây là thay thế cho cả câu đăng trước “việc ô nhiễm không khí ở trường học này…” => thay which vào this.

Tạm dịch: Không khí trong hầu hết các lớp học trong trường này có rất nhiều khí độc, điều này rất đáng lo ngại vì có nhiều trẻ nhỏ đang học ở đây.

3. We should all go green by practising 3Rs: reduce, reuse, and recycle. This is a encouraged by environmentalists.

=> We should all go green by practising the 3Rs: reduce, reuse, and recycle, which is always encouraged by environmentalists.

– Thay which vào để thay thế cho cả câu đằng trước “chúng ta nên hành động xanh…”

Tạm dịch: Tất cả chúng ta nên tiến tới môi trường xanh bằng việc thực hiện 3Rs: giảm thiểu, tái sử dụng, và tái chế, điều này luôn khuyến khích bởi các nhà môi trường.

4. Illegal dumping is strictly prohibited in the town. This has helped to keep our environment and green.

=> Illegal dumping is strictly prohibited in the town, which has helped to keep our environment clean and green.

– Which thay thế cho cả câu trước đó “việc bán hàng phá giá trong thị trấn bị cấm..”

Tạm dịch: Nghiêm cấm bán phá giá trái phép trong thị trấn, điều này giúp giữ môi trường của chúng ta trong lành và xanh.

5. Young people are starting to practise simple green living. This will help to save our plane: future generations.

=>  Young people are starting to practise simple green living, which will help to save our planet for future generations.

– Which thay thế cho cả câu trước đó “ những người trẻ đang thực hiện sống xanh…”

Tạm dịch: Thanh thiếu niên đang bắt đầu thực hiện cuộc sống môi trường xanh đơn giản, điều này giúp cứu hành tinh trong tương lai.

4. Trắc nghiệm Unit 3 Lớp 12 Language

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 The Green Movement – Language chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Cách mạng xanh. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 12 mới Language.

 • Câu 1:

  Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

  The council wants to ____ the character of the city while reconstructing the Old Quarter.

  • A.
   preserve
  • B.
   store
  • C.
   defense
  • D.
   abandon
 • Câu 2:

  Heavy traffic ____ us so we came to the meeting rather late.

  • A.
   promoted
  • B.
   arrested
  • C.
   canceled
  • D.
   delayed

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

5. Hỏi đáp Unit 3 Lớp 12 Language

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!