Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Looking Back – Củng cố

Để giúp các em tìm hiểu về sự đồng hóa trong phát âm, hoàn thành các bài tập về thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và so sánh hơn lặp lại, mời các em tham khảo bài học Unit 5 “Cultural Identity” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Looking Back.

1.1. Task 1 Unit 5 lớp 12 Pronunciation

Underline the sounds that can be affected by assimilation. (Gạch dưới những âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi sự đồng hóa.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 5 Looking Back – Củng cố

Guide to answer

1. We took a lot of pictures of the Grand Canyon and the Golden Gate Bridge during our trip to the US. (Chúng tôi đã chụp nhiều bức ảnh của Grand Canyon và Cầu Cổng Vàng trong chuyến đi Mỹ của chúng tôi.)

2. In her dress shop, Alice showed us traditional dresses and some nice shoes. (Trong cửa hàng trang phục của mình, Alice cho chúng tôi xem các trang phục truyền thống và một số đôi giày đẹp.)

3. Where’s your credit card, Tom? (Thẻ tín dụng của bạn ở đâu, Tom?)

4. Indian cuisine had gained popularity in Canada before Indian immigrants settled there. (Ẩm thực Ấn Độ đã trở nên phổ biến ở Canada trước khi người nhập cư Ấn Độ định cư ở đó.)

5. People living in a foreign country don’t want to be treated as second-class citizens. (Người sống ở nước ngoài không muốn bị coi là công dân hạng nhì.)

1.2. Task 2 Unit 5 lớp 12 Pronunciation

Listen and repeat the sentences in 1. (Nghe và nhắc lại các câu trong phần 1) 

Click to listen

1.3. Vocabulary

Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp.)

Guide to answer

1. preserve                             

2. cultural identity

3. cultural practices    

4. national pride

5. solidarity       

6. national costume

Tạm dịch:

1. Lễ hội giúp mọi người lưu giữ truyền thống và củng cố tinh thần cộng đồng.

2. Tôi nghĩ rằng tính năng quan trọng nhất nhận dạng văn hóa của một quốc gia là ngôn ngữ.

3. Nhiều thực tiễn văn hóa ở Ấn Độ có liên quan đến môi trường tự nhiên.

4. Dân làng cho thấy niềm tự hào quốc gia của họ bằng cách chơi cồng chiêng và trống truyền thống.

5. Trong chiến tranh, nhiều quốc gia đã bày tỏ tình cảm liên kết gắn bó với người Việt Nam.

6. Ở Việt Nam, trong lễ cưới, cô dâu thường mặc áo dài, một loại trang phục dân tộc và sau đó cô ấy thay đổi sang một bộ váy cưới kiểu phương Tây để tiếp khách.

1.4. Task 1 Unit 5 lớp 12 Grammar

Read the exchanges. Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous. Use the passive voice if necessary. (Đọc trao đổi. Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn hoặc hiện tại hoàn thiện tiếp diễn. Sử dụng thể bị động nếu cần thiết.)

Guide to answer

1. Lian: Did Vietnamese men wear the ao dai in the past?

Ha: Yes. But nowadays men only wear it on special occasions. The ao dai has become (become) a symbol of the Vietnamese feminine beauty, and many fashion designers have continued (continue) to create new designs for it.

Lian: I see. By the way, I heard that there will be an Ao dai Grand Fashion Show at Hue Festival next month.

Ha: Yes. My sister, who is a fashion designer, has been working (work) day and night to prepare for the show.

2. Kim: Tony, do Englishmen wear kilts?

Tony: Not really. Scottish men wear kilts, as a way to express their cultural identity.

Kim: But I have never seen (never, see) you in a kilt. You’re from Scotland, aren’t you?

Tony: Yes, I am. I have a kilt, and I have worn (wear) it five times this year, but I only wear it on special occasions.

Kim: You should wear it more often. You know, the Scottish kilt has even become (even, become) a required uniform for Scotland’s national football team’s fans.

Tạm dịch

1. Lian: Những người đàn ông Việt Nam mặc áo dài ngày xưa phải không?

Ha: Vâng. Nhưng ngày nay đàn ông chỉ mặc nó vào những dịp đặc biệt. Áo dài đã trở thành một biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính Việt Nam, và nhiều nhà thiết kế thời trang vẫn tạo ra thiết kế mới cho nó.

Lian: Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, tôi nghe nói rằng sẽ có một buổi trình diễn Áo dài tại Festival Huế vào tháng tới.

Ha: Đúng. Chị gái tôi, là một nhà thiết kế thời trang, làm việc ngày đêm để chuẩn bị cho buổi diễn.

2. Kim: Tony, những người Anh mặc váy kilts phải không?

Tony: Không thực sự. Những người đàn ông Scotland mặc váy kilt, như một cách để thể hiện bản sắc văn hoá của họ.

Kim: Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn mặc kilt. Bạn đến từ Scotland, phải không?

Tony: Vâng, đúng vậy. Tôi có một chiếc kilt, và tôi đã mặc nó năm lần trong năm nay, nhưng tôi chỉ mặc nó vào những dịp đặc biệt.

Kim: Bạn nên mặc nó thường xuyên hơn. Bạn biết đấy, ngay cả kilt Scotland cũng trở thành đồng phục cần thiết cho những người hâm mộ đội bóng đá quốc gia Scotland.

1.5. Task 2 Unit 5 lớp 12 Grammar

Read the situation and complete Andy’s statements about himself, using repeated comparatives. (Đọc tình huống và hoàn thành các báo cáo của Andy về bản thân mình, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

Guide to answer

2. lower and lower    

3. more and more difficult

4. more and more complicated

5. more and more    

6. less and less

Tạm dịch:

1. Các bài kiểm tra Tiếng Anh của tôi đang gặp khó khăn ______.

Ví dụ: Các bài kiểm tra Tiếng Anh của tôi đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.

2. Kết quả là, tôi nhận được điểm kiểm tra ngày càng thấp.

3. Nó trở nên ngày càng khó khăn hơn đối với tôi để theo kịp với những sinh viên khác trong lớp của tôi.

4. Dường như sách giáo khoa ngày càng phức tạp hơn.

5. Bây giờ tôi phải dành ngày càng nhiều thời gian để xem lại các bài học mỗi ngày.

6. Do đó, tôi có ngày càng thời gian để giải trí.

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học Unit 5 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Looking Back, các em học sinh cần ghi nhớ:

– Sự đồng hóa trong phát âm

+ Present perfect (Thì hiện tại hoàn thành) diễn đạt một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ hoặc một hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại và có thể kéo dài đến tương lai.

Cấu trúc: S + have/ has + V3/V-ed

Ex: I have watched “Iron Lady” several times. (Tôi đã xem “Iron Lady” vài lần.)

+ Present perfect continuous (Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn) nhấn mạnh đến sự liên tiếp của một hành động.

Cấu trúc: S + have/ has + been + V-ing

Ex: I have been waiting for her for an hour. (Tôi đã đợi cô ấy được 1 giờ rồi.)

+ Repeated comparatives (So sánh hơn lặp lại) nói về ai/ cái gì ngày càng như thế nào.

Short adj: S + V + adj + er + and + adj + er

Long adj: S + V + more and more + adj

Ex: His daughter becomes more and more intelligent(Con gái anh ấy ngày càng trở nên thông minh)

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 5 Cultural Identity – Looking Back chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 12 mới Looking Back.

 • Câu 1:
   Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions

  In the Native American Navajo nation which sprawls across four states in the American south-west, the native language is dying. Most of its speakers are middle-age or elderly. Although many students take classes in Navajo, the schools are run in English. Street sign, supermarket goods and even their own newspaper are all in English. Not surprisingly, linguists doubt that any native speakers of Navajo will remain in a hundred years’ time. 

  Navajo is far from alone. Half the world’s 6,800 languages are likely to vanish within two generations – that’s one language lost every ten days. Never before has the planet’s linguistic diversity shrunk at such a pace. Isolation breeds linguistic diversity as a result, the world is peppered with languages spoken by only a few people. Only 250 languages have more than a million speakers, and at least 3,000 have fewer than 2,500. It is not necessarily these small languages that are about to disappear. Navajo is considered endangered despite having 150,000 speakers. 

  What makes a language endangered is not that the number of speakers, but how old they are. If it is spoken by children it is relatively safe. The critically endangered languages are those that are only spoken by the elderly, according to Michael Krauss, director of the Alaska Native Language Center, in Fairbanks. 

  Why do people reject the language of their parent? It begins with a crisis of confidence, when a small community finds itself alongside a larger, wealthier society, says Nicholas Ostler of Britain’s Foundation for Endangered Languages, in Bath. “People lose faith in their culture” he says. “When the next generation reaches their teens, they might not want to be induced into the old tradition.” The change is not always voluntary. Quite often, governments try to kill off a minority language by banning its use in public or discouraging its use in school, all to promote national unity. The former US policy of running Indian reservation in English, for example, effectively put languages such as Navajo on the danger list. But Salikoko Mufwene, who chairs the Linguistics Department at the University of Chicago, argues that the deadliest weapon is not government policy but economic globalisation. “Native Americans have not lost pride in their language, but they have had to adapt to socio-economic pressures” he says. “They cannot refuse to speak English if most commercial activity is in English.” However, a growing interest in cultural identity may prevent the direct predictions from coming true. ‘The key to fostering diversity is for people to learn their ancestral tongue, as well as the dominant language’ says Doug Whalen, founder and president of the Endangered Language Fund in New Haven, Connecticut. “Most of these will ive without a large degree of bilingualism” he says. 

   It is stated in the passage that the number of endangered languages is ____.

  • A.
   about 3,200
  • B.
   about 6,800
  • C.
   at least 3,000
  • D.
   fewer than 2,500 
 • Câu 2:

   The word peppered in paragraph 2 is closest in meaning to ____.

  • A.
   randomly separated 
  • B.
   slowly attacked
  • C.
   sparsely distributed
  • D.
   unintentionally controlled 
 • Câu 3:

   According to the passage, endangered languages cannot be saved unless people ____. 

  • A.
   avoid speaking their dominant language
  • B.
   grow interest in cultural identities
  • C.
   know more than one language
  • D.
   write in their mother tongue

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Looking Back – Unit 5 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!