Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Để giúp các em bàn luận về cách cứu loài rùa biển không bị tuyệt chủng, mời các em tham khảo bài học Unit 6 “Endanger Species” Tiếng Anh lớp 12 mới phần Communication and Culture.

1.1. Task 1 Unit 6 lớp 12 Communication

Listen to two exchanges. Are the speakers for or against bringing extinct species back to life? (Nghe 2 đoạn trao đổi. Người nói đồng tình hay phản đối việc đưa các động vật tuyệt chủng trở lại với cuộc sống?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Communication And Culture – Giao tiếp và văn hoá

Click to listen

Guide to answer 

Tạm dịch

1.

Vân

– Có

– Chúng ta nên đẩy lùi lại những thiệt hại đã gây ra cho thiên nhiên.

Nam

– Không 

– Một số loài có thể mang lại dịch bệnh cho thế giới của chúng ta.

2.

Mary

– Có 

– Các nhà khoa học có thể tìm cách để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng nếu họ biết làm thế nào để giải thoát một số loài bị tuyệt chủng trở lại cuộc sống.

Paul

– Không

– Thật lãng phí thời gian và tiền bạc!

Audio Script:

1. Van: Reviving extinct species? Well, why not? We pushed many plant and animal species into extinction, so we should be responsible for bringing them back to life. It ‘s only fair that we should undo the damage that has been done to nature. What ‘s your opinion, Nam?

Nam: You might be right, Van. But I think some species could bring back deadly diseases to our world if they were revived. So I ‘d say no to this idea.

2. Mary: Scientists say they ‘re trying to bring extinct species like dinosaurs or mammoths back to life. What do you think, Paul?

Paul: What a silly idea! It ‘s a waste oftime and money. Why don’t they dedicate their time to working out ways to cure diseases like cancer instead? Do you agree with me, Mary?

Mary: But scientists believe that if they knew how to bring these species back to life, they could find ways to protect and save species in danger of extinction now. So I agree with them, not with you, Paul.

Tạm dịch

1. Vân: Phục hồi loài đã tuyệt chủng? Tại sao không? Chúng ta đã đẩy nhiều loài thực vật và động vật vào sự tuyệt chủng, vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm đưa chúng trở lại cuộc sống. Chỉ cần công bằng là chúng ta nên đẩy lùi lại những thiệt hại đã gây ra cho thiên nhiên. Ý kiến của bạn là gì, Nam?

Nam: Bạn có thể nói đúng, Vân. Nhưng tôi nghĩ rằng một số loài có thể mang lại bệnh chết người cho thế giới của chúng ta nếu chúng được hồi sinh. Vì vậy, tôi muốn nói không với ý tưởng này.

2. Mary: Các nhà khoa học cho biết họ đang cố gắng đưa những loài đã tuyệt chủng như khủng long hay voi mamút trở lại cuộc sống. Bạn nghĩ gì, Paul?

Paul: Thật là một ý tưởng ngớ ngẩn! Đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Tại sao họ không dành thời gian của họ để tìm ra cách để chữa bệnh như ung thư thay vào đó? Bạn có đồng ý với tôi, Mary?

Mary: Nhưng các nhà khoa học tin rằng nếu họ biết làm thế nào để đưa những loài này trở lại cuộc sống, họ có thể tìm cách để bảo vệ và cứu các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng ngay bây giờ. Vì vậy, tôi đồng ý với họ, không phải với bạn, Paul.

1.2. Task 2 Unit 6 lớp 12 Communication

Are you for or against the revival of extinct species? Discuss with a partner.

(Bạn đồng tình hay phản đối viẹc hồi sinh các loài động vật tuyệt chủng? Thảo luận với một người bạn.)

Guide to answer

I agree the revival of extinct species. 

Because I think scientists believe that if they knew how to bring these species back to life, they could find ways to protect and save species in danger of extinction now.

Tạm dịch:

Tôi đồng ý sự hồi sinh của các loài đã tuyệt chủng.

Bởi vì tôi nghĩ rằng các nhà khoa học tin rằng nếu họ biết làm thế nào để đưa những loài này trở lại cuộc sống, họ có thể tìm cách để bảo vệ và cứu các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng ngay bây giờ.

1.3. Task 1 Unit 6 lớp 12 Culture

Read the text about how sea turtles are protected and complete the notes

(Đọc văn bản về rùa biển được bảo vệ như thế nào và hoàn thành các ghi chú)

Sea turtles have lived in the world’s oceans for more than 100 million years. However, they have become endangered or critically endangered largely because of overfishing, loss of nesting habitat and climate change.

Living in warm waters, sea turtles migrate hundreds of miles between their feeding grounds and the beaches where they nest and lay eggs. Aware of sea turtles’ behaviour, Malaysian local authorities have made efforts to restore their population.

Many sea turtle natural reserves have been set up in Terengganu, Pahang, Sabah and other places to carry out different projects to save the species.
These turtle centres are designated as protected areas, and no visitors are allowed on the beaches at certain times of the year. This helps to ensure a safe breeding ground for turtles when they come to land to lay eggs. Turtle enclosures near the beach are fenced – off not only to stop human poachers from stealing the eggs, but also to save baby turtles from natural predators like birds, crabs and lizards.

Programmes to raise public awareness are also conducted by the turtle centres to educate visitors on the critical need to protect sea turtles, their eggs, baby turtles and their habitat. These efforts are made in the hope of preserving the species and maintaining the ecological balance.

Guide to answer

Notes about sea turtles:

A. Facts about sea turtles:

– Conservation status: (1) endangered or critically endangered

– Dangers: – overfishing

– (2) loss of nesting habitat

– (3) climate change

– Habitat: (4) living in warm sea waters

(5) laying eggs on the beach / beaches

B. How sea turtles are protected in Malaysia:

Setting up turtle natural reserves for the following purposes:

(6) ensuring a safe breeding ground for sea turtles

(7) protecting turtle eggs and baby turtles

(8) conducting programmes to raise public awareness

Tạm dịch:

Rùa biển đã sống ở các đại dương trên thế giới trong hơn 100 triệu năm. Tuy nhiên, chúng đã trở nên nguy cấp hoặc đang bị đe dọa nghiêm trọng do việc đánh bắt quá mức, mất môi trường sống làm tổ và thay đổi khí hậu.

Sống trong vùng nước ấm, rùa biển di chuyển hàng trăm dặm giữa bãi kiếm ăn của chúng và những bãi biển nơi chúng làm tổ và đẻ trứng. Hiểu biết về hành vi của rùa biển, chính quyền địa phương Malaysia đã nỗ lực khôi phục quần thể của chúng.

Nhiều khu bảo tồn tự nhiên rùa biển đã được thiết lập ở Terengganu, Pahang, Sabah và các nơi khác để thực hiện các dự án khác nhau để cứu loài này.
Những trung tâm rùa này được chỉ định là những khu vực được bảo vệ, và không có khách du lịch nào được phép vào các bãi biển ở những thời điểm nhất định trong năm. Điều này giúp đảm bảo một môi trường an toàn cho rùa khi chúng đến để đẻ trứng. Rùa bao quanh bãi biển có hàng rào – không chỉ để ngăn chặn những kẻ săn trộm là con người ăn cắp trứng, mà còn để cứu rùa con khỏi những kẻ săn bắt tự nhiên như chim, cua và thằn lằn.

Các trung tâm rùa cũng tiến hành các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng để giáo dục du khách về nhu cầu thiết yếu để bảo vệ rùa biển, trứng, rùa con và môi trường sống của chúng. Những nỗ lực này được thực hiện với hy vọng duy trì các loài và duy trì sự cân bằng sinh thái.

Ghi chú về rùa biển:

A. Sự thật về rùa biển:

– Tình trạng bảo tồn: nguy cấp hoặc đang bị đe dọa nghiêm trọng

– Nguy hiểm: – đánh bắt quá mức

– (2) Mất môi trường làm tổ

– (3) thay đổi khí hậu

– Nơi sống: (4) sống trong nước biển ấm

(5) đẻ trứng trên bãi biển

B. Làm thế nào rùa biển được bảo vệ ở Malaysia:

Thiết lập các khu bảo tồn tự nhiên cho các mục đích sau:

(6) đảm bảo một môi trường chăn nuôi an toàn cho rùa biển

(7) bảo vệ trứng rùa và rùa con

(8) Tiến hành các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng

1.4. Task 2 Unit 6 lớp 12 Culture

Discuss with a partner.  (Thảo luận cùng bạn)

a.   Where are sea turtles mostly found in Viet Nam? Are they endangered in Viet Nam?

(Rùa biển ở đâu ở đâu? Chúng có đang bị đe dọa ở Việt Nam hay không?)

b.   Are there any measures or laws to protect sea turtles in Viet Nam?

(Có biện pháp hay luật pháp nào để bảo vệ rùa biển ở Việt Nam?)

Guide to answer

a. Sea turtles are mostly found in Con Dao Island (about 180 km from Vung Tau City), Nui Chua National Park (Ninh Thuan Province), and a few in the wild (13 coastal provinces of Viet Nam). Sea turtles are classified as EN or CR in Viet Nam.

(Rùa biển chủ yếu được tìm thấy ở Côn Đảo (cách thành phố Vũng Tàu khoảng 180 km), Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) và một số ít trong tự nhiên (13 tỉnh ven biển của Việt Nam). Rùa biển được phân loại là EN hoặc CR ở Việt Nam.)

b. Yes. Rescue centres for sea turtles have been set up at Con Dao National Park and Nui Chua National Park. Trading in sea turtles and their products is banned.

(Có. Các trung tâm cứu hộ rùa biển đã được thành lập tại Vườn Quốc gia Côn Đảo và Vườn Quốc gia Núi Chúa. Nghiêm cấm buôn bán rùa biển và các sản phẩm của chúng.)

Luyện tập

2.1. Kết luận

Kết thúc bài học Unit 6 lớp 12 – Communication and Culture, các em cần ghi nhớ các từ vựng có liên quan đến chủ đề Đưa các động vật tuyệt chủng về với cuộc sống và thảo luận cách để bảo vệ rùa biển ở Việt Nam.

2.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 6 Endanger Species – Communication and Culture chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 12 mới Communication And Culture.

 • Câu 1:
   Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

  Rare animal extinction is one of the ……………. things that could have happened.

  • A.
   good
  • B.
   best
  • C.
   worse
  • D.
   worst
 • Câu 2:

  We need to do this ____ than we are at the moment. 

  • A.
   quickly 
  • B.
   the quickest
  • C.
   more quickly
  • D.
   most quickly 
 • Câu 3:

   Mary speaks English better than her sister ____. 

  • A.
   is
  • B.
   does
  • C.
   has
  • D.
   can

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Communication and Culture – Unit 6 Tiếng Anh Lớp 12 mới

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!