Lớp 7

Tiếng Anh 7 mới Review 1 Skills – Kỹ năng

Mời các em cùng đến với phần Skills – Review 1 để rèn luyện các kĩ năng đọc hiểu, nói, nghe hiểu và viết và hệ thống kiến thức đã học trong các Unit 1, 2, 3.

LIVE TO BE HAPPY (Sống vui vẻ) 

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 mới Review 1 Skills – Kỹ năng

1.1. Task 1 Review 1 lớp 7 Skills

Read the passage and choose the correct answer A, B, or C. (Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng là A, B hay C.)

What you choose makes what you are. Here are four things you can do to make you happy.

Enjoy adventures

Visit a new place, do a new thing, or talk to a new person. This brings you new knowledge and experience.

Laugh louder

Laughter makes you happy, and it has a magic power of making the hearer happy, too. Laughter is like medicine. It makes people live longer.

Love others fully

Express your love more often. Don’t keep it to yourself. You might not know how much you can make yourself and others happy by doing so.

Live positively

Remember that everybody has some valuable skills and abilities to contribute to life. Nobody is NOBODY. Learn to love and respect yourself and others. You’ll feel happy.

Tạm dịch:

Những gì bạn chọn tạo nên chính bạn. Đây là 4 điều bạn có thể làm để hạnh phúc.

Thích phiêu lưu

Thăm một nơi mới, làm một điều mới, hoặc nói chuyện với một người mới. Điều này mang đến kiến thức và kinh nghiệm mới cho bạn.

Cười lớn hơn

Tiếng cười làm bạn hạnh phúc, và nó có một sức mạnh ma thuật làm cho người nghe hạnh phúc. Tiếng cười như thuốc. Nó làm bạn sống lâu hơn.

Yêu người khác trọn vẹn

Thể hiện tình yêu của bạn thường xuyên hơn. Đừng giữ nó cho riêng bạn. Bạn có thể không biết bạn có thể làm cho chính bạn và những người khác vui như thế nào khi làm điều đó.

Sống tích cực

Nhớ rằng mọi người có vài kỹ năng đáng giá và đóng góp cho cuộc sống. Không ai không là gì cả. Học cách yêu và tôn trọng bản thân bạn và người khác. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Guide to answer

1. A        2. B       3. C         4. B

Tạm dịch

1. Bạn có thể làm gì để có thêm kiến thức?

A. Thăm một nơi mới.

B. Sử dụng những kỹ năng của bạn để đóng góp cho cuộc sống.

C. Yêu những người xung quanh bạn.

2. Bạn có thể làm gì để sống lâu hơn?

A. Đi phiêu lưu.

B. Cười lớn hơn.

C. Sống tích cực.

3. Sẽ tốt như thế nào nếu bạn có một thái độ tích cực?

A. Bạn có thể cười nhiều hơn.

B. Bạn có thể làm nhiều thứ hơn.

C. Bạn có thể cảm thấy hạnh phúc.

4. Mục đích của bài đọc này là gì?

A. Để thay đổi ý kiến của mọi người về cuộc sống.

B. Để đưa ra một vài lời khuyên về cách sống hạnh phúc.

C. Để khuyên mọi người yêu thương người khác một cách trọn vẹn.

1.2. Task 2 Review 1 lớp 7 Skills

Work in pairs. Interview each other to answer the questions. Then report the results to your class. (Làm theo cặp. Phỏng vấn nhau để trả lời các câu hỏi. Sau đó báo cáo kết quả cho lớp.)

Guide to answer

1. Do you know of community activities in your area?

(Bạn có biết các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng trong vùng của bạn không?)

=> Yes, I do./ No, I don’t. 

(Vâng, tôi biết. Không, tôi không biết.)

2. Do you ever take part in a community activity?

(Bạn đã bao giờ tham gia vào một hoạt động cộng đồng chưa?)

=> Yes, I do./ No, I don’t. 

(Vâng, tôi có. Không, tôi không có.)

3. Are the community authorities the only ones to solve the problems in the area?

(Chính quyền địa phương có phải là những người duy nhất giải quyết các vấn đề trong vùng của bạn không?)

=> Yes, they do./ No, they don’t. 

(Vâng, họ có. Không, họ không có.)

4. Should everybody take part in solving the problems in the area?

(Mọi người có nên tham gia vào việc giải quyết các vấn đề trong vùng không?)

=> Yes, they should./ No, they shouldn’t. 

(Vâng, họ nên. / Không, họ không nên.)

5. Would you love to make a big contribution to your community?

(Bạn có muốn đóng góp thật nhiều cho cộng đồng nơi bạn sinh sống không?)

=> Yes, I’d love to./ No, I don’t. 

(Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.)

1.3. Task 3 Review 1 lớp 7 Skills

Listen and tick (√) the correct answers.  (Nghe và chọn đáp án đúng)

Click to listen


Guide to answer

1. A         2. B          3. B           4. C

Tạm dịch

Hội thoại 1

1. Tại sao Lan nghĩ rằng cô ấy không thể tới dự bữa tiệc của Nga?

A. Cô ấy chưa hoàn thành bài tập về nhà.

B. Cô ấy không muốn tới dự bữa tiệc của Nga.

C. Bữa tiệc diễn ra vào ngày đi học của cô ấy.

2. Lan quyết định làm gì?

A. Cô ấy sẽ không tới dự bữa tiệc sinh nhật của Nga.

B. Cô ấy có thể hoàn thành bài tập về nhà trước và sau đó tới dự bữa tiệc.

C. Cô ấy có thể nhờ chị cô ấy giúp làm bài tập về nhà.

Hội thoại 2

3. Có vấn đề gì với Minh?

A. Cậu ấy không thích tiệc tùng.

B. Cậu ấy thường nói dối bạn bè.

C. Cậu ấy không có bạn.

4. Thói quen của Minh có thể dẫn tới hậu quả gì?

A. Cậu ấy không có bạn.

B. Cậu ấy sẽ bỏ học.

C. Bạn bè sẽ không còn tin cậu ấy nữa.

Audio script:

Conversation 1

Lan: Nga’s having a birthday party tonight and I’m afraid that I can’t go.

Mai: Why not?

Lan: Lots of homework.

Mai: Why don’t you ask your sister to help. She’s so good at maths.

Lan: I don’t want to.

Mai: Oh no. You can still do your homework first and go to the party later.  

Lan: Yes, it’s a better idea. I’ll do as you say.

Mai: Great. See you there.

Conversation 2

Lan: By the way, is Minh coming, too?

Mai: I saw his name in the list but I don’t know if he’s coming. Why?

Lan: I don’t like him. He often tells a lie.

Mai: Yes, I know. He lies to his friends and never says ‘Sorry’ when he’s discovered.

Lan: Does he know that lying leads him nowhere?

Mai: And he’s losing friends.

Lan: Yes. We can’t trust a liar, can we?

Mai: No, we can’t.

Tạm dịch

Hội thoại 1

Lan: Hôm nay Nga tổ chức tiệc sinh nhật và tôi sợ rằng mình không thể đi.

Mai: Tại sao không?

Lan: Rất nhiều bài tập về nhà.

Mai: Tại sao bạn không nhờ chị gái giúp đỡ. Chị ấy giỏi toán học.

Lan: Mình không muốn vậy.

Mai: Ôi không. Bạn vẫn có thể làm bài tập về nhà trước rồi mới tới dự tiệc cũng được mà.

Lan: Vâng, đó là một ý tưởng tốt hơn. Tôi sẽ làm như bạn nói.

Mai: Tuyệt. Hẹn gặp bạn ở đó.

Hội thoại 2

Lan: Nhân tiện, Minh có đến không?

Mai: Tôi thấy tên anh ấy trong danh sách nhưng tôi không biết anh ấy có đến không. Sao thế?

Lan: Tôi không thích anh ấy. Anh ta thường nói dối.

Mai: Vâng, tôi biết. Anh ta nói dối bạn bè và không bao giờ nói ‘Xin lỗi’ khi anh ta bị phát hiện.

Lan: Anh ta có biết rằng nói dối chẳng hay ho gì không nhỉ?

Mai: Và anh ấy mất bạn bè.

Lan: Vâng. Chúng ta không thể tin tưởng kẻ nói dối, phải không?

Mai: Không, chúng ta không thể.

1.4. Task 4 Review 1 lớp 7 Skills

Make complete sentences from the prompts below and match them with the pictures. (Hoàn thành các câu từ gợi ý bên dưới và nối chúng với những bức tranh.)

Guide to answer

Picture 1:

1. they/water/and/take great care/tree/during/first month.

=> They water and take great care of the trees during the first month.

(Họ tưới nước và chăm sóc các cây suốt tháng đầu.)

5. activity/be often done/spring.

=> This activity is often done in spring.

(Hoạt động này thường được thực hiện vào mùa xuân.)

6. they/ dig/hole/ put/young tree/in.

=> They dig a hole to put the young tree in.

(Họ đào một cái hố để đặt cây con vào.)

Picture 2:

2. they/carry/recycled bags/put/rubbish/in.

=> They carry recycled bags to put the rubbish in.

(Họ mang những cái túi tái chế để bỏ rác vào.)

3. community organise/activity/once a month.

=> The community organises this activity once a month.

(Cộng đồng tổ chức hoạt động này một tháng một lần.)

4. they/ walk/along/ beach/and/ collect/all/rubbish.

=> They walk along the beach and collect all the rubbish.

(Họ đi bộ dọc bờ biển và thu nhặt tất cả rác.)

Bài tập trắc nghiệm Skills Review 1 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Review 1 – Skills chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Review 1 lớp 7 mới Skills.

 • Câu 1:
  Read the passage and choose the best answer for each question below.

  Who are the best drivers? Which drivers are the safest on the road? According to a recent survey young and inexperienced drivers are the most likely to have an accident. Older drivers are more careful. Young men have the worst accident records of all. They often choose faster cars with bigger engines. One of the most interesting facts in survey is that passengers have an effect on the driver. When young male drivers have their friends in the cars, their driving becomes worse. When their wife or girlfriend is in the car, however, their driving is better. But opposite is true for women. Their driving is more dangerous when their husband or boyfriend is in the car.

  According to the survey, who are the most likely to have an accident?

  • A.
   Young and experienced driver.
  • B.
   Old and inexperienced drivers.
  • C.
   Young and old drivers.
  • D.
   Young and inexperienced drivers.
 • Câu 2:

  Young men often choose _____________

  • A.
   expensive cars.
  • B.
   fast cars with big engines.
  • C.
   slow cars with big engines.
  • D.
   fast cars with small engines.
 • Câu 3:

  Who have an effect on the driver?

  • A.
   passengers.
  • B.
   policemen.
  • C.
   children.
  • D.
    journalists.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần luyện tập các kĩ năng sau:

– Luyện đọc và trả lời câu hỏi

– Luyện tập nói về việc làm giúp đỡ cộng đồng

– Luyện nghe và làm các bài tập liên quan

– Luyện viết lại câu với từ cho sẵn

– Ghi nhớ các từ vựng:

 • adventure /ədˈventʃə(r)/ chuyến đi, chuyến khám phá
 • laughter /ˈlɑːftə(r)/ nụ cười
 • respect /rɪˈspekt/ tôn trọng, trân trọng
 • contribute /kənˈtrɪbjuːt/ cống hiến
 • authority /ɔːˈθɒrəti/ chính quyền
 • solve /sɒlv/ giải quyết
 • lie /laɪ/ nói dối
 • trust /trʌst/ tin tưởng
 • discover /dɪˈskʌvə(r)/ khám phá, phát hiện
 • organize /ˈɔːɡənaɪz/ tổ chức

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!