Lớp 7

Tiếng Anh 7 mới Unit 1 Skills 2 – Kỹ năng 2

Mời các em đến với bài học Skills 2 – Unit 1 ngay bên dưới để cùng luyện tập hai kĩ năng chính là Listening và Writing. Các em sẽ được nghe một bài phỏng vấn về sở thích và viết một đoạn văn về sở thích của bạn học.

1.1. Task 1 Unit 1 lớp 7 Skills 2

Do you know anything about collecting glass bottles? Do you think it is a good hobby? Why/Why not? (Em có biết điều gì về việc sưu tầm vỏ chai? Em có nghĩ nó là một sở thích hay không? Tại sao có? Tại sao không?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 mới Unit 1 Skills 2 – Kỹ năng 2

Guide to answer

It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy and useful hobby. It also contributes to saving the environment. (Nó có nghĩa là bạn sưu tập những cái chai sau khi bạn sử dụng. Tôi nghĩ nó là một sở thích hữu ích và dễ thực hiện. Nó cũng góp phần bảo vệ môi trường.)

1.2. Task 2 Unit 1 lớp 7 Skills 2

Listen to an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks Mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than three words (Nghe một bài phỏng vấn vể sở thích. Một phóng viên tờ báo 4! Teen hỏi Ngọc vể sở thích của cô ấy. Hoàn thành mỗi khoảng trống trong lưới từ với không quá 3 từ)

Guide to answer

1. Name of the hobby: collecting glass bottles

2. Started: two years ago/ 2 years ago

3. Person who shares the hobby with Mi: mother / mom

4. To do this hobby Mi has to:

a) collect bottles after use + get them from grandmother

b) make flower vases or lamps

c) use them as home decorations

5. Feelings about the hobby: useful

6. Future: will continue the hobby

Tạm dịch

Sở thích của Mi

1. Tên sở thích: sưu tập vỏ chai

2. Bắt đầu: cách đây 2 năm

3. Người chia sẻ sở thích với Mi: mẹ

4. Để thực hiện sở thích này, bạn phải.

a) thu gom vỏ chay sau khi sử dụng + nhận chúng từ bà

b)  làm một bình hoa hoặc đèn

c) sử dụng chúng như đồ trang trí trong nhà

5. Cảm nhận về sở thích: hữu ích

6. Tương lai: sẽ tiếp tục sở thích

Audio script

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby and liked it right away.

Ngoc: Do you share this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautifull glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What do you do with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become home decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Ngoc: Thank you, Mi.

Tạm dịch

Ngoc: Hôm nay chúng ta đang nói về sở thích của bạn, thu thập các chai thủy tinh. Nó khá lạ, phải không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: Khi nào bạn bắt đầu sở thích đó?

Mi: Hai năm trước. Tôi đã xem một chương trình truyền hình về sở thích này và thích nó ngay lập tức.

Ngoc: Bạn có chia sẻ sở thích này với bất cứ ai không?

Mi: Có chứ, mẹ tôi cũng thích nó.

Ngoc: Có khó không?

Mi: Không, không hề nha. Tôi chỉ thu thập tất cả các chai thủy tinh đẹp sau khi chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng cho tôi một số vỏ.

Ngọc: Bạn làm gì với những chai này?

Mi: Tôi có thể làm bình hoa hoặc đèn hoa từ họ. Tôi giữ một số chai độc đáo như chúng và đặt chúng ở những nơi khác nhau trong nhà. Chúng trở thành đồ trang trí nhà.

Ngọc: Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai?

Mi: Chắc chắn, đó là một sở thích hữu ích. Nó có thể giúp tiết kiệm môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

1.3. Task 3 Unit 1 lớp 7 Skills 2

Work in pairs. Ask and answer questions about each other’s hobby. Take notes below (Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi về sở thích của mỗi người. Ghi chú như bên dưới)

Guide to answer

Hoa’s hobby

1. Name of the hobby: swimming 

2. When he/she started the hobby: 1 year ago 

3. Who he/she shares it with: her brother 

4. To do this hobby you have to: practice swimming gradually 

5. Feelings about the hobby: interesting

6. Future: will continue the hobby and do more

Tạm dịch

Sở thích của Hoa

1. Tên sở thích: bơi lội

2. Cô ấy đã bắt đầu sở thích khi nào: cách đây 1 năm

3.  Cô ấy chia sẻ sở thích với ai: em trai cô ấy

4. Để thực hiện sở thích này bạn phải: thực hành tập bơi từ từ

5. Cảm giác về sở thích: thú vị

6. Tương lai: tiếp tục sở thích và bơi nhiều hơn

1.4. Task 4 Unit 1 lớp 7 Skills 2

Now, write a paragraph about your classmate’s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below (Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới)

Guide to answer

Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother. She had to practice swimming gradually for this hobby. She finds this hobby interesting and relaxed. In the future, she will go swimming more.

Tạm dịch

Hoa là bạn học của tôi. Sở thích của bạn ấy là bơi lội. Bạn ấy đã bắt đầu học bơi cách đây 1 năm. Bạn ấy thường đi bơi với em trai. Bạn ấy đã phải thực hành tập bơi dần dần cho sở thích này. Bạn ấy thấy sở thích này thật thú vị và thư giãn. Trong tương lai, bạn ấy sẽ đi bơi nhiều hơn nữa.

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 1 lớp 7 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 My Hobbies – Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 7 mới về chủ đề “Sở thích của tôi”. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 7 mới Skills 2.

 • Câu 1:
  Write complete sentences, using the words given

  Nga/ my/ younger sister.

  • A.
   Nga is my younger sister.
  • B.
   Nga are my younger sister.
  • C.
   Nga my younger sister.
  • D.
   Nga am my younger sister.
 • Câu 2:

  She/ enjoy/ read/ books.

  • A.
   She enjoys to read books.
  • B.
   She enjoy reading books.
  • C.
   She enjoys reading books.
  • D.
   She enjoy to read books.
 • Câu 3:

  She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

  • A.
   She started the hobby when she was 6.
  • B.
   She starts the hobby when she will be 6.
  • C.
   She started the hobby when she was 6.
  • D.
   She starts the hobby when she 6.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Trong bài học này, phần Listenign các em sẽ rút ra nhiều tips khi nghe chắt lọc nội dung thông tin để điền vào chỗ trống; phần Writing sẽ được viết về sở thích của bạn thân cũng như là những dự định trong tương lai để theo đuổi sở thích này.

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!