Lớp 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 2 Looking Back – Củng cố

Bài học Unit 2 “Life In The Countryside​” lớp 8 mới phần Looking Back​. Bài học giúp các em ôn tập từ vựng và các điểm ngữ pháp cơ bản đã học.

1.1. Task 1 Unit 2 lớp 8 Looking Back

Use the words and phrases in the box to describe the pictures. Some words/ phrases may be used for more than one picture. (Sử dụng những từ và cụm từ trong khung để miêu tả hình ảnh. Vài từ/ cụm từ có thể được dùng nhiều hơn cho một bức hình.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 mới Unit 2 Looking Back – Củng cố

Guide to answer

+ Picture a: peaceful, vast, quiet, pasture, paddy field (yên bình, rộng lớn, yên tĩnh, đồng cỏ, ruộng lúa)

The scenery is so peaceful and quiet. There are vast lands and few people. It’s really a typical view of the countryside.

Tạm dịch: Khung cảnh thật yên bình và tĩnh lặng. Có những vùng đất rộng lớn và ít người. Đây thực sự là một khung cảnh điển hình của vùng nông thôn

+ Picture b: quiet, colourful, paddy field, harvest tune, rice (yên tĩnh, đầy màu sắc, rộng lúa, thu hoạch, gạo)

It’s harvest time now. There are many colourful rice paddy fields in the picture. The country looks so picturesque. Some people are working on the fields. Their work is hard and their lives may be uncomfortable. However, life in the country very quiet and peaceful. After a hard day, they can relax without thinking so much about other complex problems like in the city.

Tạm dịch: Bây giờ là thời gian thu hoạch. Có rất nhiều cánh đồng lúa đầy màu sắc trong hình. Khung cảnh nông thôn trông đẹp như tranh vẽ. Một số người đang làm việc trên các cánh đồng. Công việc của họ khó khăn và cuộc sống của họ có thể không thoải mái. Tuy nhiên, cuộc sống ở vùng quê rất yên tĩnh và bình yên. Sau một ngày vất vả, họ có thể thư giãn mà không phải suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề phức tạp khác như trong thành phố.

+ Picture c: peaceful, vast, quiet, nomadic life, inconvenient, ger, pasture, cattle, horses (cuộc sống du mục yên bình, rộng lớn, yên tĩnh, du mục, bất tiện, lều, đồng cỏ, gia súc, ngựa)

There are a lot of cattle on the pasture. Nomadic life is hard and inconvenient. They put up some tents to stay in. They usually move to look for grasslands for their cattle. These cattle are very important to them because they provide them with many necessary things. Nomadic children can ride horses and help their parents a lot. It’s a hard but interesting life.

Tạm dịch: Có rất nhiều gia súc trên đồng cỏ. Cuộc sống du mục thật khó khăn và bất tiện. Họ dựng một số lều để ở. Họ thường di chuyển để tìm đồng cỏ cho gia súc của họ. Những gia súc này rất quan trọng đối với chúng vì chúng cung cấp cho chúng nhiều thứ cần thiết. Trẻ em du mục có thể cưỡi ngựa và giúp đỡ cha mẹ rất nhiều. Đó là một cuộc sống khó khăn nhưng thú vị.

1.2. Task 2 Unit 2 lớp 8 Looking Back

Look at each picture and write a sentence describing what each person is doing. Use the verbs in brackets. (Nhìn vào mỗi hình và viết một câu miêu tả một người đang làm gi. Sử dụng động từ trong ngoặc đơn.)

Guide to answer

1. A boy is riding a horse. (Một chàng trai đang cưỡi ngựa.)

2. A man is herding his cattle. (Một người đàn ông đang chăn gia súc của anh ta.)

3. A girl is picking apples from an apple tree. (Một cô gái đang hái táo từ một cây táo.)

4. A boy is flying a kite. (Một chàng trai đang thả diều.)

5. The children are running around in the fields. (Bọn trẻ đang chạy quanh những cánh đồng)

6. A woman is collecting water from the river. (Một người phụ nữ đang lấy nước từ sông.)

1.3. Task 3 Unit 2 lớp 8 Looking Back

Look at the pictures and complete the sentences, using suitable comparative forms of the adverbs in brackets. (Nhìn vào những hình ảnh và hoàn thành các câu, sử dụng hình thức so sánh phù hợp của trạng từ trong ngoặc đơn.)

Guide to answer

1. A lion runs faster than a horse.

(Một con sư tử chạy nhanh hơn một con ngựa.)

2. The Great Wall was built earlier than the White House.

3. Homes in the city are often better furnished than those in the countryside.

(Vạn Lý Trường Thành được xây sớm hơn so với Nhà Trắng.)

4. A racing driver drives more skillfully than a normal motorist.

(Nhà trong thành phố thường đầy đủ tiện nghi hơn nhà ở miền quê.)

5. A house is more beautifully decorated at New Year than during the year.

 (Một ngôi nhà được trang trí đẹp hơn vào năm mới so với suốt cả năm.)

1.4. Task 4 Unit 2 lớp 8 Looking Back

Read the situations and complete the sentences with suitable forms of the adverbs in brackets.  (Đọc những tình huống và hoàn thành các câu với hình thức so sánh trạng từ phù hợp trong ngoặc đơn.)

Guide to answer

1. A horse can run 80km/hr while a camel can only run 12km/hr. (fast)

→ A horse can run faster than a camel.

Tạm dịch: 

Một con ngựa có thể chạy 80km / h trong khi con lạc đà chỉ có thể chạy 12km / giờ.

→ Một con ngựa có thể chạy nhanh hơn lạc đà.

2. According to a survey, 75% of the population in the countryside are happy with their life. This rate in the city is only 47%. (happily)

→ People in the countryside live more happily than those in the city. 

Tạm dịch: 

Theo một cuộc khảo sát, 75% dân số ở nông thôn hài lòng với cuộc sống của họ. Tỷ lệ này trong thành phố chỉ là 47%. 

→ Người dân ở nông thôn sống hạnh phúc hơn những người trong thành phố.

3. Unlike many other jobs, farmers depend heavily on the weather. (heavily)

→ Farmers depend more heavily on the weather than people in many other jobs.

Tạm dịch: 

Không giống như nhiều công việc khác, nông dân phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. 

→ Nông dân phụ thuộc nhiều vào thời tiết hơn so với những người làm nhiều công việc khác.

4. We are both bad at swimming but I’m better than my sister. (badly)

→ My sister swims worse than I do.

Tạm dịch:

Cả hai chúng tôi đều biết bơi nhưng tôi bơi tốt hơn cả chị tôi. 

→ Chị gái tôi bơi tệ hơn tôi.

1.5. Communication

Work in groups. You are planning a trip to the countryside. Work together and answer the question:

What will you do during the trip to the countryside? 

Write the answers in the table below. Report your findings to the class.

(Làm theo nhóm. Em đang lên kế hoạch một chuyến đi đến miền quê. Làm việc cùng nhau và trả lời câu hỏi:

Bạn sẽ làm gì trong chuyến đi đến miền quê?

Viết câu trá lời vào bảng sau. Trình bày kết quả tìm được trước lớp.)

Guide to answer

During our next trip to the countryside, Anh, Hoa, Thanh and I will do many activities to experience farm work. I will pick the fresh and juicy apples. Anh will plant vegetables. She loves cooking homegrown vegetables. Hòa will go fishing. He has just bought a new fishing rod. And Thành will learn how to herd a buffalo. She also wants to ride on it, just like on TV.

Tạm dịch:

Trong chuyến đi tiếp theo của chúng tớ đến vùng nông thôn, Anh, Hòa, Thành và tớ sẽ có nhiều hoạt động để trải nghiệm công việc của nhà nông. Tớ sẽ hái những trái táo tươi và mọng nước. Anh sẽ trồng rau. Cậu ấy thích nấu nướng từ rau tự trồng. Hòa sẽ đi câu cá. Cậu ấy vừa mới mua một cái cần câu mới. Còn Thành sẽ học cách chăn trâu. Cậu ấy cũng muốn cưỡi trâu, như ở trên ti vi.

Bài tập trắc nghiệm Looking Back Unit 2 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 2 Life In The Countryside – Looking Back chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 8 mới Looking Back.

 • Câu 1:
  Choose the best option

  My sister dances ………………………..….. than me.

  • A.
   gooder 
  • B.
   weller 
  • C.
   better 
  • D.
   more good
 • Câu 2:

  My bedroom is ………………………. room in my house.

  • A.
   tidier than
  • B.
   the tidiest
  • C.
   the most tidy
  • D.
   more tidier
 • Câu 3:

  This road is ………………………………… than that road.

  • A.
   narrower 
  • B.
   narrow 
  • C.
   the most narrow
  • D.
   more narrower

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần ôn tập từ vựng, ngữ pháp có trong Unit 2 và hoàn thành ý tưởng về những việc các em sẽ làm trong chuyến du lịch đến miền quê, sau đó tự tin trình bày trước lớp.

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!