Lớp 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 5 Skills 2 – Kỹ năng 2

Để giúp các em luyện tập nghe và viết xoay quanh chủ đề các lễ hội truyền thống ở Việt Nam, mời các em tham khảo bài học Unit 5 “Festivals In Vietnam” Tiếng Anh lớp 8 mới phần Skills 2.

1.1. Task 1 Unit 5 lớp 8 Skills 2

Work in pairs. Describe the picture and answer the questions. (Làm theo cặp. Miêu tả tranh và câu trả lời bên dưới.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 mới Unit 5 Skills 2 – Kỹ năng 2

Guide to answer

1. Who is Saint Giong?

(Thánh Gióng là ai?)

=>  He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight.

(Ông được xem như một vị anh hùng trong thần thoại vì từ một đứa trẻ ba tuổi, ông đã hóa thành một người khổng lồ chỉ sau một đêm.)

2. What did he do for the country?

(Ông đã làm gì cho đất nước?)

=> He defended the country from foreign invaders – the An.

( Ông đã bảo vệ đất nước khỏi bè lũ ngoại xâm – giặc Ân.)

1.2. Task 2 Unit 5 lớp 8 Skills 2

Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival and circle the correct answer A, B, or C. (Nghe một hướng dẫn viên đưa thông tin về Lễ hội Gióng và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.)

Click to listen


Guide to answer

1. B

2. A

3. C

Tạm dịch

1. Lễ hội Gióng được tố chức ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

2. Lễ hội này được tố chức đế tưởng nhớ Thánh Gióng người đã đánh giặc Ân.

3. Lễ hội được tổ chức từ ngày 6-12 tháng 4 Âm Lịch. 

1.3. Task 3 Unit 5 lớp 8 Skills 2

Listen to talk again and write answers to the questions below. (Nghe bài nói và viết câu trả lời cho câu hỏi bên dưới.)

Click to listen


Guide to answer

1. How different is Saint Giong from other heroes in Viet Nam?

(Thánh Gióng khác với những người anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?)

=> He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.

(Ông là một vị anh hùng trong thần thoại, người mà chỉ sau một đêm, từ một đứa trẻ ba tuổi đã hóa thành một người khổng lồ.)

2. When do the preparations for the festival begin?

(Công tác chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu khi nào?)

=> The preparations begin one month before the festival.

(Công tác chuẩn bị bắt đầu một tháng trước ngày khai hội.)

3. What kind of ceremony takes place after the procession?

(Nghi thức nào được cử hành sau lễ rước?)

=> A religious ceremony

(Một nghi lễ tôn giáo.)

4. What happens when night falls?

(Điều gì xảy ra khi đêm xuống?)

=> There is a cheo play performance.

(Có một màn trình diễn chèo.)

5. How important is this festival?

(Lễ hội này có tầm quan trọng như thế nào?)

=> This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage.

 (Lễ hội này thể hiện tình yêu đất mẹ và sự bảo tồn của di sản văn hóa.)

Audio script:

The Giong festival is celebrated every year in Phu Linh Commune. Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders — the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4th lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

Dịch Script:

Lễ hội Gióng được tổ chức hàng năm tại xã Phú Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lễ hội này kỷ niệm người anh hùng, Thánh Gióng. Ông được coi là một anh hùng huyền thoại vì ông đã lớn lên từ một đứa trẻ ba tuổi thành một người khổng lồ qua đêm. Ông được tôn thờ để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài – Giặc Ân.

Mặc dù lễ hội này được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 12 của tháng 4 âm lịch, nhưng mọi người bắt đầu chuẩn bị quần áo truyền thống cho đám rước và cho các buổi biểu diễn lễ hội khác nhau từ một tháng trước đó. Trong lễ hội, cuộc diễu hành bắt đầu tại Đền Mẫu và đi đến đền Thượng, nơi một buổi lễ tôn giáo được thực hiện. Khi màn đêm buông xuống, là lúc biểu diễn hát chèo. Sau đó, lễ hội kết thúc với một đám rước lễ tạ ơn vào ngày 12.

Lễ hội này thể hiện tình yêu của chúng ta đối với quê hương và sự bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta.

1.4. Task 4 Unit 5 lớp 8 Skills 2

 Work in pairs. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes. (Làm theo cặp. Thảo luận với bạn học về lễ hội ở Việt Nam mà bạn thích nhất. Sử dụng lưới từ bên dưới để ghi chú.)

Guide to answer

I like the Hung King Temple festival.

It’s held in Phu Tho Province.

It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.

It commemorates the merit of Hung Kings.

It worships Hung Kings.

It’s impressive because there are many people joining it.

The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, Licsl dances, wrestling and xoan singing performances.

I like this festival because it is so meaningful.

I also like it because they are so jovful.

Tạm dịch:

Tôi thích lễ hội Đền Hùng.

Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ.

Nó được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch.

Nó tưởng niệm công lao Vua Hùng.

Nó thờ cúng Vua Hùng.

Nó gây ấn tượng vì có nhiều người tham gia.

Những hoạt động chính như lễ dâng vua Hùng, cánh tre, múa sư tử, đâm vật và trình diễn hát xoan.

Tôi thích lễ hội này bởi vì nó rất ý nghĩa.

Tôi cũng thích nó bởi vì nó thú vị.

1.5. Task 5 Unit 5 lớp 8 Skills 2

Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences. (Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.)

Guide to answer

I like the Hung King Temple Festival best. It is held in Phu Tho province from the 8th to the 11th day of the third lunar month every year. This festival worships the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of the Nghia Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialities to the Hung Kings. Moreover, there are also some exciting activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival because it is so meaningful and joyful.

Tạm dịch:

Tôi thích lễ hội đền Hùng nhất. Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch hàng năm. Lễ hội này tôn thờ các vị vua Hùng, những người đã dựng nước và cũng là những vị vua đầu tiên của đất nước. Nó rất ấn tượng vì có một lễ rước từ chân núi Nghĩa Lĩnh đến Đền Thượng trên đỉnh núi. Trong lúc ở đó, bạn có thể tham dự nghi lễ dâng hương và sản vật lên các vị vua Hùng. Ngoài ra, cũng có một số hoạt động thú vị khác như đánh đu, múa lân, đấu vật, và trình diễn hát xoan. Tôi thích lễ hội này vì nó rất ý nghĩa và không khí lễ hội thật vui tươi.

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 5 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 5 Festivals In Vietnam – Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 8 mới Skills 2.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

  Tet/ be/ an/ occasion/ family/ reunions/ Vietnam.

  • A.
   Tet is an occasion for family reunions in Vietnam.
  • B.
   Tet be an occasion for family reunions in Vietnam.
  • C.
   Tet are an occasion for family reunions in Vietnam.
  • D.
   Tet will be an occasion for family reunions in Vietnam.
 • Câu 2:

  Many/ children/ Vietnam/ look forward/ Mid-Autumn Festival/ because/ they/ can/ go parade.

  • A.
   Many children in Vietnam look forward on Mid-Autumn Festival because they can go parade.
  • B.
   Many children in Vietnam look forward for Mid-Autumn Festival because they can go parade.
  • C.
   Many children in Vietnam look forward to Mid-Autumn Festival because they can go parade.
  • D.
   Many children in Vietnam look forward of Mid-Autumn Festival because they can go parade.
 • Câu 3:

  Some/ people/ think/ buffalo-fighting/ Hai Phong/ violent.

  • A.
   Some people think that buffalo-fighting in Hai Phong is violent.
  • B.
   Some people think that buffalo-fighting in Hai Phong are violent.
  • C.
   Some people thinks that buffalo-fighting in Hai Phong are violent.
  • D.
   Some people thinks that buffalo-fighting in Hai Phong is violent.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Qua bài học này, các em cần rèn luyện kĩ năng nghe và biết cách viết một bài báo về lễ hội em thích nhất ở nước ta cho trang web của trường; đồng thời ghi nhớ các từ vựng sau:

 • giant /ˈdʒaɪənt/   người khổng lồ
 • defend /dɪˈfend/   bảo vệ
 • invader /ɪnˈveɪdə(r)/   kẻ xâm lược, giặc
 • mythical /ˈmɪθɪkl/   huyền thoại, truyền thuyết
 • motherland /ˈmʌðəlænd/   quê hương
 • commemorate /kəˈmeməreɪt/   tưởng nhớ
 • festivity /feˈstɪvəti/   hoạt động lễ hội
 • merit /ˈmerɪt/   công trạng
 • impressive /ɪmˈpresɪv/   ấn tượng
 • joyful /ˈdʒɔɪfl/   thú vị

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!