Lớp 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 6 A Closer Look 2 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2

Để giúp các em củng cố điểm ngữ pháp liên quan đến Thì quá khứ tiếp diễn, mời các em tham khảo bài học Unit 6 “Folk Tales” Tiếng Anh lớp 8 mới phần A Closer Look 2.

1.1. Task 1 Unit 6 lớp 8 A Closer Look 2

a. Read part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to the  underlined part. (Đọc phần đàm thoại từ phần GETTING STARTED. Chú ý đến phần gạch dưới. )

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 mới Unit 6 A Closer Look 2 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2

Duong: I phoned you around 9 p.m last night, but no reply.

Nick: Oh, I was doing some Internet research on Vietnamese legends for my project.

Tạm dịch:

Dương: Tôi đã gọi điện cho bạn vào khoảng 9 giờ tối qua, nhưng không trả lời.

Nick: Ồ, tôi đang tìm kiếm trên Internet về truyền thuyết Việt Nam cho dự án của mình.

b. When do we use the past continuous? Can you think of the rule?

(Khi nào chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn? Em có thể nghĩ ra luật không?)

Guide to answer

– We use the past continuous to describe an action that was in progress when another shorter action happened (this shorter action is expressed by the simple past.)

Example: When she was crying, a fairy appeared.

– We use the past continuous to describe an action that was in progress at a started time in the past.

Example: The hare was running at 3.30.

Tạm dịch:

– Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để miêu tả một hành động mà đang tiếp diễn khi một hành động ngắn hơn xảy ra (hành động ngắn hơn này được thể hiện bởi thì quá khứ tiếp diễn).

Ví dụ: Khi cô ấy đang khóc, một bà tiên xuất hiện.

– Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để miêu tả một hành động mà đang xảy ra trong một thời điểm bắt đầu trong quá khứ.

Ví dụ: Lúc 3:30 con rùa đang chạy trước con thỏ.

1.2. Task 2 Unit 6 lớp 8 A Closer Look 2

Complete the following sentences by putting the verbs in brackets in the correct form. (Hoàn thành những câu sau bằng việc đặt những dộng từ trong ngoặc đơn với hình thức đúng.)

Guide to answer

1. When the prince saw Cinderella at the party, she was wearing a beautiful gown. (wear)

(Khi hoàng tử thấy cô bé Lọ Lem ở bữa tiệc, cô ấy đang mặc một bộ lễ phục đẹp.)

2. What were you doing this time yesterday? (do)

(Bạn đang làm gì giờ này hôm qua?)

3. When Jack was going to the market, he met a magician. (go)

(Khi Jack đang đi đến chợ, anh ấy đã gặp một phù thủy.)

4. While the hare was sleeping, the tortoise ran to the finish as fast as he could. (run)

(Trong khi con thỏ đang ngủ thì con rùa đã chạy đến đích càng nhanh càng tốt.)

5. When the princess returned, the prince was not / wasn’t waiting for her. (not wait)

(Khi công chúa trở lại, hoàng tử không đợi cô ấy.)

1.3. Task 3 Unit 6 lớp 8 A Closer Look 2

a. Use the past continuous and the suggested words to write sentences to describe what was happening in each picture. (Sử dụng thì quá khứ tiếp diễn và những từ được đề nghị để viết các câu miêu tả cái gì đang xảy ra trong mỗi bức hình.)

Guide to answer

1. servant/ spin/ in the woods

=> The servant was spinning in the woods. (Người hầu đang quay tơ trong rừng.)

2. girl/ pick flowers/ by the side of the road

=> The girl was picking flowers by the side of the road. (Cô gái đang hái hoa bên cạnh đường.)

3. knights/ ride horses/ to the castle

=> The knights were riding horses to the castle. (Những kỵ sĩ đang cưỡi ngựa đến lâu đài.)

4. Cinderella/ dance/ with the prince

=> Cinderella was dancing with the prince. (Cô bé Lọ Lem đang nhảy với hoàng tử.)

5. Saint Giong/ fly/ to heaven

=> Saint Giong was flying to heaven. (Thánh Gióng đang bay lên trời.)

6. ogre/ roar/ with anger

=> The ogre was roaring with anger. (Yêu tinh đang gầm rú giận dữ.)

 b. Work in pairs. Ask and answer questions about the pictures in a.

(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về những hình ảnh trong phần a.)

Example:

A: What was the servant doing?

B: She was spinning.

Guide to answer

1. A: What was the servant doing?

B: She was spinning. 

2. A: What was the girl doing? 

B: She was picking flowers by the side of the road.

3. A: What was Cinderella doing?

B: She was dancing with the prince.

4. A: What was the ogre doing?

B: It was roaring with ogre. 

5. A: What were the knights doing?

B: They were riding their horses to the castle.

6. A: What was Saint Giong doing?

B: He was flying to heaven. 

Tạm dịch:

1. A: Người hầu đã (đang) làm gì?

B: Cô ấy đã (đang) quay tơ.

2. A: Cô gái đã (đang) làm gì?

B: Cô gái đã (đang) hái hoa bên cạnh đường.

3. A: Cô bé Lọ Lem đã (đang) làm gì?

B: Cô bé Lọ Lem đã (đang) nhảy với hoàng tử.

4. A: Yêu tinh đã (đang) làm gì?

B: Yêu tinh đã (đang) gầm rú giận dữ.

5. A: Những kỵ sĩ đã (đang) làm gì?

B: Những kỵ sĩ đã (đang) cưỡi ngựa đến lâu đài.

6. A: Thánh Gióng đã (đang) làm gì?

B: Thánh Gióng đã (đang) bay lên trời.

1.4. Task 4 Unit 6 lớp 8 A Closer Look 2

Write the correct form of each verb. Use the past continuous or the past simple. (Viết hình thức chính xác của mỗi động từ. Sử dụng thì quá khứ tiếp diễn hoặc quá khứ đơn)

Guide to answer

1. The prince was walking along the road when he met a princess, so he stopped and had a chat with her.

(Hoàng tử đang đi bộ dọc đường thì hoàng tử gặp một công chúa, vì vậy anh ấy dừng lại và nói chuyện với cô ấy.)

2. When Saint Giong was lying on the bed, he heard an announcement that the emperor needed brave men to protect his land.

(Khi Thánh Gióng nằm trên giường, anh ấy nghe một thông báo rằng nhà vua cần những đàn ông dũng cảm để bảo vệ đất của ông.)

3. Alice was walking alone in the woods when she suddenly heard footsteps behind her. Someone was following her. She was frightened and she started to run.

(Alice đang đi bộ một mình trong rừng thì đột nhiên cô ấy nghe bước chân phía sau cô ấy. Ai đó đang theo dõi cô ấy. Cô ấy sợ hãi và bắt đầu chạy.)

4. When the crow dropped the cheese, the fox ate it.

(Khi con quạ làm rơi phô mai, con cáo ăn nó.)

5. They were dancing merrily when Cinderella suddenly left the party.

(Họ đang nhảy vui vẻ thì cô bé Lọ Lem đột nhiên rời bữa tiệc.)

6. Lac Long Quan was missing his life under the sea, so he decided to take fifty of his sons back there.

(Lạc Long Quân nhớ cuộc sống của ông ở biển, vì vậy ông quyết định dắt 50 con trai trở về đó.)

1.5. Task 5 Unit 6 lớp 8 A Closer Look 2

Read the fable and put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous. (Đọc truyện ngụ ngôn và đặt những động từ trong ngoặc đơn thành thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn.)

Guide to answer

It was a nice day. The sun (1. shine) was shining and a tortoise (2. sleep) was sleeping in the sun. He opened his eyes and saw that an eagle was flying in the sky. “I want to fly like that!” the tortoise said. The eagle heard him and agreed to help. The eagle picked up the tortoise, and off they (3. go) went . When they (4. fly) were flying very high in the sky, the eagle (5. open) opened his claws for the tortoise to fly. But the poor tortoise (6. fall) fell all the way down to earth.

Tạm dịch:

Đó là một ngày đẹp trời. Mặt trời chiếu sáng và con rùa đang ngủ dưới mặt trời. Nó mở mắt ra và thấy một con đại bàng đang bay trên bầu trời Con rùa nói: “Tôi muốn bay như thế!”. Con đại bàng nghe nói và đồng ý giúp Con đại bàng đón con rùa và nhấc nó lên đi. Khi họ đang bay rất cao trên bầu trời, con đại bàng mở móng vuốt của nó để con rùa bay. Nhưng Rùa tội nghiệp rơi ngay lập tức xuống đất.

b. What is the moral of the fable? (Bài học đạo đức của truyện ngụ ngôn này là gì?)

Guide to answer

– Be happy with what you are. (Hãy hạnh phúc với những gì bạn có.)

– Don’t dream of absurd things. (Đừng mơ tưởng về những thứ hão huyền.)

1.6. Task 6 Unit 6 lớp 8 A Closer Look 2

a. Guess what your partner was doing last Sunday at these times. (Hãy đoán những gì bạn của bạn đang làm chủ Nhật vừa rồi vào những thời điểm sau.)

Guide to answer

7  A.M.: I think Nhi was doing the morning exercises at the park at 7 a.m..

10 A.M.: I think Thanh was doing his home work at home at 10 a.m.

12 Noon: I think Nam was having lunch with his family at home at noon.

3 P.M.: I think Nhi was watching movies on the TV at home at 3 p.m..

5 P.M.: I think Hoa was playing badminton in the park with Mai at 5p.m.

9 P.M.: I think Nam was preparing the lessons on Monday at 9 p.m..

Tạm dịch:

7  A.M.: Tôi nghĩ Nhi đang tập thể dục buổi sáng ở công viên lúc 7 giờ sáng.

10 A.M.: Tôi nghĩ Thanh đang ở nhà làm bài tập về nhà lúc 10 giờ sáng.

12 Noon: Tôi nghĩ Nam đang ăn cơm trưa cùng gia đình ở nhà lúc trưa.

3 P.M.: Tôi nghĩ Nhi đang xem phim trên ti vi ở nhà lúc 3 giờ chiều.

5 P.M.: Tôi nghĩ Hoa đang chơi cầu lông với Mai ở công viên Lúc 5 giờ chiều.

9 P.M.: Tôi nghĩ Nam đang chuẩn bị bài cho ngày thứ Hai lúc 9 giờ tối.

 b. Ask your partner to check your guesses. (Hỏi bạn học để kiểm tra sự dự đoán của em)

Guide to answer

1. A: Were you doing the morning exercises at the park at 7 a.m last Sunday, Nhi?

B: Yes, I was.

2. A: Were you was doing your home work at home at 10 a.m last Sunday, Thanh?

B: Yes, I was.

3. A: Were you was having lunch with your family at home at 12 noon last Sunday, Nam?

B: Yes, I was.

4. A: Were you was watching TV at home at 3 p.m last Sunday, Nhi?

B: Yes, I was.

5. A: Were you playing badminton in the park with Mai at 5 p.m last Sunday, Hoa?

B: Yes, I was.

6. A: Were you preparing the lessons on Monday at 9 p.m last Sunday, Nam?

B: Yes, I was.

Tạm dịch:

1. A: Bạn có tập các bài tập buổi sáng tại công viên lúc 7 giờ sáng Chủ nhật tuần trước không, Nhi?

B: Có.

2. A: Bạn đã làm công việc nhà của bạn ở nhà lúc 10 giờ sáng Chủ nhật tuần trước, Thanh?

B: Vâng, tôi đã làm.

3. A: Bạn có đang ăn trưa với gia đình ở nhà vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật tuần trước không, Nam?

B: Vâng, tôi đã.

4. A: Bạn có xem phim trên TV ở nhà lúc 3 giờ chiều Chủ nhật tuần trước không, Nhi?

B: Vâng, tôi có.

5. A: Bạn có chơi cầu lông trong công viên với Mai lúc 5 giờ chiều Chủ nhật tuần trước không, Hoa?

B: Vâng, tôi có chơi.

6. A: Bạn có chuẩn bị bài học vào thứ Hai lúc 9 giờ tối Chủ nhật tuần trước không, Nam?

B: Vâng, tôi có.

Bài tập trắc nghiệm A Closer Look 2 Unit 6 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 6 Folk Tales – A Closer Look 2 chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 8 mới A Closer Look 2.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: generous, good, glitch, give.

  • A.
   generous
  • B.
   good
  • C.
   glitch
  • D.
   give
 • Câu 2:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: knight, king, kick, kitchen.

  • A.
   knight
  • B.
   king
  • C.
   kick
  • D.
   kitchen
 • Câu 3:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: mean, great, feature, lead.

  • A.
   mean
  • B.
   great
  • C.
   feature
  • D.
   lead

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần ghi nhớ:

– Ngữ pháp:

+ Past continuous (Thì quá khứ tiếp diễn) dùng khi muốn nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoặc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra …

+ Cấu trúc: S + was/were + V-ing (+ O)

Ex: We were learning English at 8 o’clock yesterday

+ Dấu hiệu nhận biết: 

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.

 • at + giờ + thời gian trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)
 • at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)
 • in + năm (in 2000, in 2005)
 • in the past (trong quá khứ)

Trong câu có “when” khi diễn tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

– Từ vựng:

 • servant /ˈsɜːvənt/   người hầu
 • knight /naɪt/   kỵ sĩ
 • ogre /ˈəʊɡə(r)/   yêu tinh, yêu quái
 • brave /breɪv/   dũng cảm
 • moral /ˈmɒrəl/   đạo đức
 • tortoise /ˈtɔːtəs/   con rùa
 • eagle /ˈiːɡl/   chim đại bàng

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!