Lớp 8

Tiếng Anh 8 mới Unit 6 Getting Started – Khởi động

Để giúp các em tìm hiểu về chủ đề các câu chuyện dân gian, mời các em tham khảo bài học Unit 6 “Folk Tales” Tiếng Anh lớp 8 mới phần Getting Started

1.1. Task 1 Unit 6 lớp 8 Getting Started

Listen and read (Nghe và đọc.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 mới Unit 6 Getting Started – Khởi động

Click to listen


Tạm dịch:

Dương: Mình đã gọi cho bạn lúc 9 giờ tối qua, nhưng bạn không trả lời.

Nick: Ồ, mình lúc đó đang tìm trên Internet về những truyền thuyết cho dự án của mình.

Dương: Bạn đã tìm được cái bạn thích chưa?

Nick: Thật ra chưa. Bạn có gợi ý gì không?

Dương: Chúng mình có nhiều truyền thuyết, truyện dân gian và truyện ngụ ngôn. Một cái nổi tiếng là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Nick: Ồ tuyệt phải không? Nó nói về gì?

Dương: À, nó nói về nguồn gốc của người Việt Nam.

Nick: Ai là nhân vật chính?

Dương: Lạc Long Quân – long vương của biển cả, Âu Cơ – một nàng tiên và con trai của họ.

Nick: Và câu chuyện là gì?

Dương: Để mình xem… Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một bọc trứng với 100 cái trứng mà nở ra 100 người con trai.

Nick: Một 100 người con trai à? Nhiều thế.

Dương: Và vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển nên dắt 50 người con xuống biển, và Âu Cơ dắt 50 người con khác lên núi. Những đứa con đó là tổ tiên của người Việt Nam.

Nick: Thật là một truyền thuyết hay! Mình nghĩ mình đã tìm được chủ đề cho dự án của mình!

a. Read the conversation again and choose the correct answers (Đọc bài đàm thoại lần nữa và chọn câu trả lời đúng)

Guide to answer

1. B

2. C

3. A

4. C

5. A

Tạm dịch:

1. Dương làm gì lúc 9 giờ tối qua?

Cậu ấy đang gọi cho Nick.

2.  Nick làm gì vào 9 giờ tối qua?

Cậu ấy đang tìm thông tin trên web.

3.  Dương đề nghị Nick truyền thuyết nào?

Một truyền thuyết về nguồn gốc người Việt Nam.

4. Ai là Lạc Long Quân?

Vua rồng của biển cả.

5. Âu Cơ dẫn một nửa con trai đi đâu?

Lên núi

b. Match the words to their meanings. (Nối từ với nghĩa)

Guide to answer

1 – c: title – the name of the story (tên của câu truyện)

2 – d: genre – the type of the story it is (thể loại truyện)

3 – a: main characters – the people the story is about (người mà câu truyện nói về)

4 – b: plot – the content of the story (nội dung câu truyện)

c. Find the information in the conversation to complete the table. (Tìm thông tin trong bài đàm thoại để hoàn thành bảng.)

Guide to answer

Title: Lac Long Quan and Au Co 

Genre: Legend 

Main characters: Lac Long Quan, Au Co and their sons 

Plot: 

– Lac Long Quan married Au Co 

– Au Co gave birth to one hundred baby boys 

– Lac Long Quan missed the sea 

– Lac Long Quan took 50 their son to the sea 

– Au Co took the others to the mountains. 

Tạm dịch:

Tựa đề: Lạc Long Quân và Ấu Cơ

Thể loại: Truyền thuyết

Nhân vật chính: Lạc Long Quân Âu Cơ và con của họ

Cốt truyện: 

– Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ

– Âu Cơ sinh ra 100 đứa con trai

– Lạc Long Quân nhớ biển

– Lạc Long Quân mang 50 con xuống biển

– Âu Cơ mang 50 con lên núi

d. What does this sentences from the conversation express?

Do you know what kind of sentence it is? 

(Câu này trong bài đàm thoại thể hiện điểu gì?

Bạn có biết loại câu đó không?)

Nick: What an interesting legend it is!

→ This sentence shows Nick’s feeling about the legend; he finds it interesting.

Do you know what kind of sentence it is?

 (Bạn có biết câu đó là loại câu gì không?)

→ It is an exclamatory sentence.

(Đó là câu cảm thán.)

1.2. Task 2 Unit 6 lớp 8 Getting Started

Match the words with their definitions. Then  listen, check and repeat.

(Nối những từ với nghĩa của họ. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.)

Click to listen


Guide to answer

1. c

2. d

3. b

4. a

1. traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters – fable

(một cách truyền thống, câu chuyện ngắn mang tính tưởng tượng mà dạy một bài học đạo đức; điển hình sứ dụng những nhân vật động vật — truyện ngụ ngôn)

2. an imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children  fairy tale

(một câu chuyện tưởng tượng liên quan đến phù thủy hoặc thần tiên, thường là cho trẻ em – truyện cổ tích)

3. a very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form – folk tale

(một câu chuyện truyền thống rất cũ xưa mà ban đầu được truyền cho nhiều người ở hình thức nói — truyện dân gian)

4. an ancient story about brave people or magical events that are probably not true – legend

(một câu chuyện cổ về những người dũng cảm, những sự việc phép thuật mà có thể không có thật – truyện truyền thuyết)

Audio script:

1. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on to people in a spoken form — folk tale

2. An ancient story about brave people magical events that are probably not true — legend

3. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children – fairy tale

4. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters — fable

Dịch Script:

1. Một câu chuyện truyền thống, rất cổ xưa từ một nơi cụ thể mà ban đầu được truyền lại cho mọi người dưới hình thức nói – câu chuyện dân gian

2. Một câu chuyện cổ xưa về những sự kiện ma thuật dũng cảm có lẽ không đúng – huyền thoại

3. Một câu chuyện tưởng tượng thường liên quan đến ma thuật hoặc nàng tiên, thường là cho trẻ em – câu chuyện cổ tích

4. Truyện ngắn truyền thống, tưởng tượng dạy một bài học đạo đức; thường sử dụng các nhân vật động vật – truyện ngụ ngôn

1.3. Task 3 Unit 6 lớp 8 Getting Started

GAME: GUESS THE STORY (Trò chơi: Đoán câu chuyện)

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below. (Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, ngụ ngôn hay cổ tích mà bạn biết. Hoàn thành bảng bên dưới.)

Guide to answer

Title: Who is faster? 

Genre: Fable 

Main characters: a hare and a tortoise 

Plot: 

– The hare boated he run faster than the tortoise.

– The tortoise challenged him to a race.

–  The Hare soon left the tortoise behind and took a nap. 

– When he woke up, he found (out) that the tortoise arrived before him.

Tạm dịch:

Tựa đề: Ai nhanh hơn?

Thể loại: Truyện ngụ ngôn

Nhân vật chính: Thỏ và rùa

Cốt truyện: 

– thỏ khoác loác chạy nhanh hơn rùa.

– rùa thách thỏ chạy đua.

– thỏ nhanh chóng bỏ xa rùa và nằm ngủ.

– Khi thỏ tỉnh dậy nó thấy rùa đã đến đích trước nó.

b. Work in pairs. Interview each other and try to guess the title of the story. (Làm theo cặp. Phỏng vấn nhau và cố gắng đoán tựa câu truyện.)

Guide to answer

A: What kind of story is it?

B: It’s a fairy tale.

A: What’s it about?

B: It’s about Cinderella, a kind and beautiful girl who finally gets married to a prince.

A: Who are the main characters?

B: Cinderella, her stepsisters, her stepmother, and a prince.

A: Is it Cinderella?

B: Yes!

Tạm dịch:

A: Nó là loại truyện gì?

B: Nó là truyện cổ tích.

A: Nó nói về gì?

B: Nó nói về Cinderella, một cô gái tốt bụng và xinh đẹp mà cuối cùng kết hôn với một hoàng tử.

A: Ai là nhân vật chính?

B: Cinderella, chị kế của cô ấy,mẹ kế và một hoàng tử.

A: Đó là truyện Cô bé lọ lem phải không?

B: Đúng vậy!

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 6 lớp 8 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 6 Folk Tales – Getting Started​ chương trình Tiếng Anh lớp 8 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 8 mới Getting Started.

 • Câu 1:
  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: brave, fable, tale, giant.

  • A.
   brave
  • B.
   fable
  • C.
   tale
  • D.
   giant
 • Câu 2:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: cunning, fund, Buddha, but.

  • A.
   cunning
  • B.
   fund
  • C.
   Buddha
  • D.
   but
 • Câu 3:

  Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others: dragon, emperor, generous, orge.

  • A.
   dragon
  • B.
   emperor
  • C.
   generous
  • D.
   orge

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

 • reply /rɪˈplaɪ/   hồi âm, trả lời
 • suggest /səˈdʒest/   gợi ý
 • legend /ˈledʒənd/   truyện truyền thuyết
 • folk tale /fəʊk teɪl/   truyện dân gian
 • fable /ˈfeɪbl/   truyện ngụ ngôn
 • fairy tale /ˈfeəri teɪl/   truyện cổ tích
 • character /ˈkærəktə(r)/   nhân vật
 • title /ˈtaɪtl/   nhan đề, tên
 • genre /ˈʒɒ̃rə/   thể loại
 • plot /plɒt/   nội dung, cốt truyện

Hỏi đáp

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!