Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Review 1 Language – Ngôn ngữ

Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Review language giúp các em củng cố kiến thức bài học về về nghe, nói, đọc, viết về chủ đề căng thẳng và áp lực của tuổi Teen

1. Unit 3 Lớp 9 Review 1 – task 1

Listen and practise saying the sentences. Pay attention to the underlined words. (Nghe và thực hành nói những câu sau. Tập trung vào những từ được gạch chân.)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Review 1 Language – Ngôn ngữ

1. My town is nice and peaceful, but it isn’t very big.
2. Da Nana Museum of Cham Sculpture attracts a lot of foreign visitors.
3. A: Were you wearing a helmet when you fell off your bike?
B: No, I wasn’t.
4. Son: Can I go to a party tonight, Mum?
Mother: OK, but please don’t make noise when you come home.
5. A: My mum’s really a good friend of mine.
B: Is she? Mine Is very strict towards me.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Audio script 

1. My town is nice and peaceful, but it isn’t very big.
2. Da Nang Museum of Cham Sculpture attracts a lot of foreign visitors.
3.  A: Were you wearing a helmet when you fell off your bike?
B: No, I wasn’t.
4.  Son: Can I go to a party tonight, mum?
Mother: OK, but please don’t make noise when you come home.
5. A:  My mum’s really a good friend of mine.
B: Is she? Mine is very strict towards me.

Dịch Script:

1. Thị trấn của tôi đẹp và thanh bình, nhưng nó không lớn.
2. Bảo tàng Điêu khắc Chăm pa Đà Nẵng thu hút rất nhiều du khách nước ngoài.
3. A: Bạn có đang đội mũ bảo hiểm khi bạn ngã xe không?
B: Không, tôi không đội.
4. Con trai: Con có thể đến bữa tiệc  tối nay được không mẹ?
Mẹ: OK, nhưng con đừng làm ồn khi còn về nhà
5. A: Mẹ của tôi thực sự là một người bạn tốt của tôi.
B: Mẹ của bạn sao? Mẹ của tôi rất nghiêm khắc với tôi.

2. Unit 3 Lớp 9 Review 1 – task 2

Look at the underlined words in the sentences and mark them as W (weak) or S (strong). Then listen to check and practise. (Nhìn vào những từ được gạch chân trong câu và đánh dấu W( nhẹ) hoặc S ( mạnh). Nghe để kiểm tra và thực hành. )

1. A: is ( ) Minh happy about winning the scholarship?
B: Yes, he is ( ). But his parents are ( ) happier.
2. A: I can’t ( ) understand it! Aren’t ( ) you my son?
B: I’m terribly sorry, dad. But it isn’t ( ) entirely my fault.
3. A: Pho Hien is ( ) a very old town in North Viet Nam.
B: Is it ( )? Where is it ( ) located?
4. A: Jhs ( ) raining. Are they ( ) wearing raincoats?
B: She ( ) is, but he ( ) isn’t.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. A: is (W) Minh happy about winning the scholarship?
B: Yes, he is (S). But his parents are (W) happier.
2. A: I can’t (S ) understand it! Aren’t (S ) you my son?
B: I’m terribly sorry, dad. But it isn’t ( S) entirely my fault.
3. A: Pho Hien is (W) a very old town in North Viet Nam.
B: Is it (S)? Where is it ( W) located?
4. A: Jhs (S) raining. Are they (S) wearing raincoats?
B: She (S) is, but he (S ) isn’t.
Bài dịch:

1. A: Minh hạnh phúc khi giành được học bổng phải không?
B: Đúng vậy. Nhưng cha mẹ của anh ấy hạnh phúc hơn.
2. A: Bố không thể hiểu nó! Con không phải là con trai bố sao?
B: Con rất xin lỗi, bố. Nhưng đó không phải là lỗi của con.
3. A: Phố Hiến là một thị trấn cổ ở miền Bắc Việt Nam.
B: Thật sao? Nó ở đâu ?
4. A: Trời  mưa. Họ đang mặc mặc áo mưa phải không?
B: Cô ấy mặc, nhưng anh ấy thì không.

3. Unit 3 Lớp 9 Review 1 – task 3

Match the verbs in column A with the words/phrases in column B. (Nối động từ ở cột A với từ/ cụm từ ở cột B )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

– reduce pollution
– pull down an old building
– empathise with someone
– make a handicraft
– set up a home business
– have high expectations
– provide employment 

Bài dịch:

– giảm ô nhiễm
– phá hủy một tòa nhà cũ
– thông cảm với ai đó
– làm đồ thủ công
– thiết lập một doanh nghiệp
– cảm thấy lo lắng và thất vọng
– có kỳ vọng cao
– cung cấp việc làm

4. Unit 3 Lớp 9 Review 1 – task 4

Fill each gap with a word from the box (Điền mỗi chỗ trống 1 từ )

attractions
giant
excited
interest
fascinating
tallest
symbol
affordable
The London Eye, also known as the Millennium Wheel, is a (1) observation wheel in London. The entire structure is 135 metres (443 ft) tall and the wheel has a diameter of 120 metres (394 ft). When erected in 1999 it was the world’s (2) observation wheel. It is now one of the most popular (3) in the world. It is considered to be a (4) of London. People make special journeys to see the (5) giant wheel. 15,000 people can ride the wheel every day. They feel (6) to climb above the city and look back down on it. Not just rich people, but everybody can do this. It is public and (7) , and it has become a place of (8) in London.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. giant
Đằng sau là 1 danh từ ==>cần 1 tính từ để bổ nghĩa (giant : khổng lồ)     
2. tallest (cao nhất)
3. attractions (điểm thu hút)       
4. symbol (biểu tượng)
5. fascinating (hấp dẫn)
6. excited   (thú vị)
7. affordable (có thể chi trả)     
8. interest (địa điểm thu hút) 

Bài dịch:
London Eye, còn được gọi là Vòng quay Thiên niên kỷ, là một vòng quay quan sát khổng lồ ở London. Toàn bộ cấu trúc cao 135 mét (443 ft) và vòng quay có đường kính 120 m (394 ft). Khi được xây dựng vào năm 1999, nó là vòng quan sát cao nhất thế giới. Đây là một trong những điểm tham quan phổ biến nhất trên thế giới. Nó được coi là một biểu tượng của London. Người ta thực hiện các chuyến đi đặc biệt để xem bánh xe khổng lồ hấp dẫn. 15.000 người có thể ngồi xe lăn mỗi ngày. Họ cảm thấy vui mừng khi leo lên trên thành phố và ngắm cảnh từ tầm trên đó. Không chỉ những người giàu có, mà tất cả mọi người đều có thể làm điều này. Nó là công cộng và giá cả phải chăng, và nó đã trở thành một nơi thu hút khi đến London.

5. Unit 3 Lớp 9 Review 1 – task 5

Complete each sentence with the correct form of a phrasal verb from the list. (Hoàn thành mỗi câu theo dạng đúng của cụm động từ. 

look up
deal with
turn down
set up
get over
put up with
give up
keep up with
 
1. The two countries agreed to full diplomatic relations.
2. When you’re tired and under stress, it’s important to look after yourself and find ways to it.
3. Six people applied for the job, but four of them were .
4. Why don’t you this word in the dictionary?
5. Mike had to gymnastics because of his injury.
6. I’m going crazy! I can’t so much confusion!
7. I think she the quarrel with her close friend.
8. It’s difficult to changes in technology.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. set up (thiết lập)
Hai quốc gia đã nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao.
2. deal with  (đối mặt với)
Khi bạn mệt mỏi và bị căng thẳng, điều quan trọng là hãy tự chăm sóc bản thân và tìm cách giải quyết nó.
3. turned down (từ chối)
Có sáu người nộp đơn cho công việc này, nhưng 4 người trong số họ bị từ chối
4. look up (tìm kiếm)
Tại sao bạn không tìm kiếm từ này trong từ điển?
5. give up (từ bỏ)
Mike phải từ bỏ môn thể thao vì chấn thương.
6. put up with (chịu đựng)
Tôi sẽ phát điên! Tôi không thể chịu đựng được có quá nhiều nhầm lẫn!
7. got over (vượt qua)
Tôi nghĩ cô ấy đã vượt qua cuộc cãi vả với người bạn thân của cô.
8. keep up with (bắt kịp)
Thật khó để bắt kịp với sự thay đổi công nghệ 

6. Unit 3 Lớp 9 Review 1 – task 6

Rewrite the following questions in reported speech, using question words before fo-infinitives. (Viết lại các câu sau bằng lời nói gián tiếp, sử dụng cấu trúc từ để hỏi + to V )

1. “What should I wear to the fancy dress party?” Trang asked.
2. “Should I help Chau with the money my mum gave to me?” she wondered.
3. “Where can we get those traditional handicrafts?” Nick wondered.
4. “Who can I turn to for help with my homework now?” Phuc said.
5. “When should I break the sad news to him?” Hoa asked.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Trang wondered what to wear to the fancy dress party.
“Tôi nên mặc gì vào bữa tiệc trang phục ưa thích?” Trang hỏi.
Trang tự hỏi mặc gì cho bữa tiệc trang phục ưa thích.
2. She couldn’t decide whether to help Chau with the money her mum had given to her.
“Tôi có nên giúp Châu với số tiền mà mẹ tôi cho tôi?” Cô tự hỏi.
Cô ấy không thể quyết định liệu có nên giúp Châu với số tiền mà mẹ cô đã cho cô.
3. Nick wondered where to get those traditional handicrafts.
“Chúng ta có thể nhận những tác phẩm thủ công truyền thống ở đâu?” Nick tự hỏi.
Nick tự hỏi nơi nhận những nghề thủ công truyền thống.
4. Phuc had no idea who to turn to for help with his homework.
“Bây giờ ai có thể trở lại để giúp làm bài tập ở nhà của tôi chứ?” Phúc nói.
Phúc không biết ai là người giúp anh ấy bài tập về nhà.
5. Hoa was not sure when to break the sad news to him.
“Tôi nên chia sẻ tin buồn với anh ấy như thế nào?” Hoa hỏi.
Hoa không chắc chắn khi nào chia sẻ tin buồn với anh ấy.

7. Unit 3 Lớp 9 Review 1 – task 7

Choose the suitable words/ phrases complete the mini-talks.  (Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp hoàn thành cuộc hội thoại sau. )

what to do
As far as I know
Cool
No worries
If I were in your shoes
 
1.
A: My face often goes red and hot these days. What should I do?
B: , there’s no cause for concern.
2.
A: You look upset. What’s the problem?
B: Well, my cousin wants to share my room during his visit, but we don’t get on very well. I don’t know .
3.
A: Shall we visit the lantern making workshop?
B: ! When should we go?
4.
A: Thanks a lot for your sound advice.
B: .
5.
A: What do you suggest I should do now?
B: , I’d take it easy and try to forget it.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. As far as I know
A: Mặt tôi thường đỏ và nóng trong những ngày này. Tôi nên làm gì?
B: Theo như tôi biết, không có gì để lo lắng.
2. what to do 
A: Bạn có vẻ khó chịu. Vấn đề gì vậy?
B: À, anh họ của tôi muốn chung phòng với tôi trong chuyến thăm anh ấy, nhưng chúng tôi không hòa thuận lắm. Tôi không biết phải làm gì.
3. cool 
A: Chúng ta có ghé thăm nhà làm đèn lồng không?
B: Tuyệt! Khi nào chúng ta đi?
4. no worries 
A: Cảm ơn rất nhiều về lời khuyên của bạn.
B: Đừng lo lắng.
5. If I were in your shoes  
A: Bạn khuyên tôi nên làm gì bây giờ?
B: Nếu tôi ở vị trí của bạn, tôi sẽ dễ dàng hơn và cố quên nó.

8. Bài tập trắc nghiệm Unit 3 Lớp 9 – Review Language

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Review language chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 mới Review Language.

 • Câu 1:

  Dealing with pressures and stress in middle school can be difficult. The pressure may beto make friends, earn good_____ 

  • A.
   character
  • B.
   grades
  • C.
   reputation
  • D.
   fame
 • Câu 2:

  During the teenage years, children will feel the pressure to grow up. No longer will they be able to act like a child and not worry about_____

  • A.
   responsible
  • B.
   responsibility
  • C.
   response
  • D.
   responding

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

9. Hỏi đáp Review language Unit 3 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!