Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Review 1 Skills – Kỹ năng

Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Review skills giúp các em củng cố kiến thức bài học về về nghe, nói, đọc, viết về chủ đề căng thẳng và áp lực của tuổi Teen

1. Unit 3 Lớp 9 Review 1 skills – task 1

Read the two letters: one from a girl and the other from Miss Wiselady. (Đọc 2 bức thư sau: 1 bức từ 1 cô gái và một bức từ cô Wiselady. )
a, Underline the phrasal verbs in the letters and say what they mean.  (Gạch chân cụm động từ và nói xem chúng có nghĩa là gì. )

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Review 1 Skills – Kỹ năng

Dear Miss Wiselady

I am in grade 9 at a school in town. I absolutely love my school, and I love my classmates, except one thing.

It seems that the girls are always saying negative things about our teachers, even our headmistress. This kind of gossip makes me uncomfortable and upset. I don’t think it’s good for the study atmosphere, and it would be terrible if the teachers found out. I don’t know how to face up to this issue. What should I do?

Upset
Dear Upset,

Well, that is a nasty problem. If you really wanted to do something, you could explain how you feel. Tell them that they should not go on with the gossip. But it might be too direct for some people. I suggest you try to keep away from it as much as possible. Keep quiet, or better still, just leave them if you are not comfortable with the topic of discussion.

Wiselady

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Dear Miss Wiselady,

I am in grade 9 at a school in town. I absolutely love my school, and I love my classmates, except one thing.

it seems that the girls are always saying negative things about our teachers, even our headmistress. This kind of gossip makes me uncomfortable and upset. 1 don’t think it’s good for the study atmosphere, and it would be terrible if the teachers found out. I don’t know how to face up to this issue. What should 1 do?

Upset

Dear Upset.

Well, that is a nasty problem. If you really wanted to do something, you could explain how you feel. Tell them that they should not go on with the gossip. But it might be too direct for some people. I suggest you try to keep away from it as much as possible. Keep quiet, or better still, just leave them if you are not comfortable with the topic of discussion.

Wiselady. 

found out: got information
face up to: deal with
go on with: continue
keep away from: avoid 

Bài dịch:

Wiselady thân mến,

Tôi đang học lớp 9 tại một trường học trong thành phố. Tôi rất yêu thích trường học của tôi, và tôi yêu bạn học của tôi, ngoại trừ một điều.

Có vẻ như các bạn gái luôn luôn nói những điều tiêu cực về giáo viên của chúng tôi, ngay cả hiệu trưởng của chúng tôi. Kiểu chuyện phiếm này khiến tôi cảm thấy không thoải mái và khó chịu. Tôi không nghĩ rằng nó là tích cực trong môi trường học tập, và nó sẽ thật khủng khiếp nếu các giáo viên phát hiện ra. Tôi không biết làm thế nào để đối mặt với vấn đề này. Tôi nên làm gì?

Upset

Upset thân mến,

Vâng, đó là một vấn đề khó chịu. Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn có thể giải thích cảm giác của bạn. Nói với họ rằng họ không nên tiếp tục với những tin đồn. Nhưng nó có thể là quá trực tiếp đối với một số người. Tôi đề nghị bạn cố gắng tránh xa nó càng nhiều càng tốt. Giữ im lặng, hoặc tốt hơn, chỉ việc rời đi nếu bạn không thoải mái với chủ đề thảo luận.

Wiselady.

found out: got information : nhận tin/ phát hiện ra

face up to: deal with : giải quyết

go on with: continue : tiếp tục

keep away from: avoid : tránh

b. Decide whether the statements are true (T) of false (F). (Câu nào đúng (T) câu nào sai (F) )

1. Upset doesn’t love her classmates.
2. There Is some gossip among Upset’s friends.
3. Upset wants some advice from Miss Wiselady.
4. Miss Wiselady says the problem is not easy to solve.
5. Miss Wiselady suggests Upset should deal with the gossip directly.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. F    
Upset không thích bạn học của mình.
2. T    
Có một số tin đồn từ những bạn bè của Upset.
3. T  
Upset muốn một lời khuyên từ cô Wiselady.
4. T  
Bà Wiselady nói rằng vấn đề không dễ giải quyết.
5. F
Bà Wiselady gợi ý rằng Upset nên giải quyết trực tiếp những chuyện phiếm.

2. Unit 3 Lớp 9 Review 1 skills – task 2

Talk in groups. Prepare a one-minute talk. Choose one of the following topics. (Nói theo nhóm. Chuẩn bị đoạn nói 1 phút. Chọn 1 trong số các chủ đề sau )

1. “The girl sitting in front of me in class keeps playing music during the lesson. She uses earplugs but I feel distracted and frustrated. What should I do?” Trung said. Give Trung some advice.
2. If you could visit one city in the world, what city would you like to see? Explain why.
3. Imagine you are going to take a group of foreigners to a place of interest in your area. Where would you take them? Talk about the place.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Cô gái ngồi trước tôi trong lớp cứ nghe nhạc trong giờ học. Cô ấy thường cắm tai nghe nhưng tôi cảm thấy lo lắng và thất vọng. Tôi nên làm gì?” Trung nói. Hãy đưa lời khuyên cho Trung.
2. Nếu bạn có thể đến thăm một thành phố trên thế giới, thành phố nào bạn muốn đến thăm? Hãy giải thích tại sao?
3. Hãy tưởng tượng bạn sẽ đưa một nhóm bạn nước ngoài tới thăm điểm thu hút của khu vực bạn sống. Bạn sẽ đưa họ đến đâu? Hãy nói về nơi đó.

3. Unit 3 Lớp 9 Review 1 skills – task 3

a. Listen to the conversation and answer the questions (Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi)

1. Where does Michelle live?
2. Where does Mike live? 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. In a( little) town     
2. In a city 

Bài dịch:

1. Michelle sống ở đâu?
Ở một thị trấn / ở một thị trấn nhỏ.
2. Mike sống ở đâu?
Ở trong thành phố.

b. Listen again and complete the sentences. (Nghe lại và hoàn thành câu)

1 I feel like here.
2. And it seems kind of dangerous, especially .
3. We live in an apartment .
4. And we can enjoy all kinds of : cinemas, museums.

Audio script

Michelle: Hi, Mike! How’s it going?
Mike: Hi. I’m good, thanks. Are you still living in the same place?
Michelle: Yes, I’m still in that ‘sleepy’ little town. But you know, I enjoy living there. It’s quiet, and everyone is friendly. I don’t really like the city. I feel like a stranger here. And it
seems kind of dangerous, especially at night.
Mike: Well, I live here in the city, as you know. We live in an apartment downtown. The city is big, and it doesn’t feel as safe as a small town like yours. But I think the people here are pretty friendly. My neighbourhood is like a small town with its own stores, cafes, and restaurants… and we can enjoy all kinds of entertainment: cinemas, museums …
Michelle: OK, so then on weekends I should come into the city for all that.
Mike: OK. Sure!

Bài dịch:

Michelle: Chào, Mike! Bạn thế nào?
Mike: Xin chào, Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Bạn vẫn sống ở nơi tương tự à?
Michelle: Đúng vậy, tôi vẫn ở thị trấn nhỏ “buồn ngủ” đó. Nhưng bạn biết đấy, tôi thích sống ở đó. Nó yên tĩnh, và mọi người rất thân thiện. Tôi không thực sự thích thành phố. Tôi cảm giác giống như một người lạ ở đây. Và dường như là một loại nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm.
Mike: Đúng vậy., tôi sống ở thành phố, như bạn biết đấy. Chúng tôi sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố. Thành phố rất lớn, và không có cảm giác an toàn như thị trấn nhỏ của bạn. Nhưng tôi nghĩ nhiều người ở đây rất thân thiện. Hàng xóm của tôi thì giống như một thị trấn nhỏ, có cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng riêng … và chúng tôi có thể thưởng thức tất cả các loại hình giải trí: rạp chiếu phim, bảo tàng…
Michelle: Ok, vậy nên vào cuối tuần tôi nên đến thành phố vì tất cả những điều đó.
Mike: Ok, tất nhiên rồi!

4. Unit 3 Lớp 9 Review 1 skills – task 4

Write a letter to your pen friend about: your last visit to a craft village. (Viết một bức thư cho bạn qua thư của mình nói về chuyến thăm tới làng nghề mới nhất của bạn )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

thời gian/ ngày bạn đến thăm
những người bạn đến cùng
tên của ngôi làng
hàng thủ công ở đó
bạn thấy những gì ở đó
ấn tượng của bạn về chuyến thăm

Bài viết gợi ý:

Dear Annie,

I got a really nice trip with Nam to Chang Son fan – making village last weekend.

For a long time, the Chang Son fan was not only a useful utensil in daily life, but also a beautiful image appearing in many poems, on stage and in the cultural and spiritual life. To make a beautiful and durable fan requires meticulousness and skillfulness from fan makers. Normally, the fan’s blades are made from bamboo, which are at least three years old and grow in the middle of a grove.

Moreover, to make fans more durable, the fan makers use joined blades, which have to undergo many stages, such as cutting the bamboo into short pieces, scratching off its green cover, splitting the bark of bamboo and applying a layer of varnish between the slats. Then, they are tied up in a bunch.

After a few months when the layer of varnish is dry, the slats of bamboo are whittled to make the fan blades. Paper to make fans must be do (poonah) or diep (poonah paper covered with egg – shell powder) bought in Dong Ho Village, Bac Ninh Province. Looking at the Chang Son fans, only simple colours, such as green, red, violet and yellow are seen. However, when the fans are unfolded and seen in the light, all the delicate decorative pattern, and designs will appear lively and bright. To foreigners, they can see the characteristics of the Vietnamese people: simple but profound, and beautiful but discreet.

I am look forward to hearing from you

Best wishes,

Hoa

Bài dịch:

Anni thân mến

Tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời với người hâm mộ Nam đến Chang Son – làm làng vào cuối tuần trước.

Trong một thời gian dài, người hâm mộ Chang Son không chỉ là một dụng cụ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, mà còn là một hình ảnh đẹp xuất hiện trong nhiều bài thơ, trên sân khấu và trong đời sống văn hóa và tinh thần. Để làm cho một chiếc quạt đẹp và bền đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo từ những người làm quạt. Thông thường, cánh quạt của quạt được làm từ tre, ít nhất ba năm tuổi và mọc ở giữa một lùm cây.

Ngoài ra, để làm cho quạt bền hơn, các nhà sản xuất quạt sử dụng các cánh quạt đã tham gia, phải trải qua nhiều giai đoạn, chẳng hạn như cắt tre thành các đoạn ngắn, gãi vỏ màu xanh lá cây, tách vỏ tre và phủ một lớp vecni giữa thanh. Sau đó, họ bị trói trong một bó.

Sau một vài tháng khi lớp vecni khô, những thanh tre được đánh bông để làm cánh quạt. Giấy để làm quạt phải được làm (poonah) hoặc diep (giấy poonah phủ bột vỏ trứng) mua ở làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Nhìn vào những người hâm mộ Chang Son, chỉ nhìn thấy những màu đơn giản, như xanh lá cây, đỏ, tím và vàng. Tuy nhiên, khi người hâm mộ được mở ra và nhìn thấy trong ánh sáng, tất cả các hoa văn trang trí tinh tế, và thiết kế sẽ xuất hiện sống động và tươi sáng. Đối với người nước ngoài, họ có thể thấy những đặc điểm của người Việt Nam: đơn giản nhưng sâu sắc, và đẹp nhưng kín đáo. 

Tôi mong muốn được nghe từ bạn

Lời chúc tốt nhất,

5. Bài tập trắc nghiệm Unit 3 Lớp 9 – Review skills

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Review skills chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 mới Review skills.

 • Câu 1:

  If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius, they will cause a disaster. According to several scientists, this is one of the biggest mistakes which ambitious parents make. Generally, the child will be only too aware of what his parents expect, and will fail. Unrealistic parental expectations can cause great damage to children.

        However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children to do, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well – especially if the parents are very supportive of their child.

        Michael is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him to concerts and arranging private piano and violin lessons for him. They even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons. Michael’s mother knows very little about music, but his father plays the trumpet in a large orchestra. However, he never makes Michael enter music competitions if he is unwilling.

        Winston, Michael’s friend, however, is not so lucky. Both his parents are successful musicians, and they set too high a standard for Winston. They want their son to be as successful as they are and so they enter him for every piano competition held. They are very unhappy when he does not win. Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy.

  One of the serious mistakes parents can make is to_______

  • A.
   help their child to become a genius
  • B.
   push their child into trying too much
  • C.
   make their child become a musician
  • D.
   neglect their child’s education
 • Câu 2:

  Parents’ ambition for their children is not wrong if they________

  • A.
   force their children into achieving success
  • B.
   themselves have been very successful
  • C.
   understand and help their children sensibly
  • D.
   arrange private lessons for their children

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

9. Hỏi đáp Review skills Unit 3 Lớp 9

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!