Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Skill 2 – Kỹ năng 2

Bài học Unit 1 tiếng Anh lớp 9 mới phần skill 2 giúp các em có kiến thức về tình hình môi trường địa phương.

1. Unit 1 Lớp 9 Skill 2 Task 1

Discribe what you see in each picture. Do you know what places they are? Listen and check your answers. (Miêu tả cái bạn nhìn thấy trong bức tranh. Bạn có biết đó là nơi nào không?  Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn. )

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 1 Skill 2 – Kỹ năng 2

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Đáp án: 

A: Ha Noi Botanical Garden
B. BatTrang pottery village
C: Viet Nam National Museum of History

Tạm dịch:

A. Vườn Bách Thảo Hà Nội
B. Làng gốm Bát Tràng
C. Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam

2. Unit 1 Lớp 9 Skill 2 Task 2

Listen to what these students say and decide if the statements are true (T) of false (F). (Nghe những học sinh này nói và xem những câu sau đúng (T) hay sai (S) )

1. Tra is interested in history.
2. Nam likes making things with his hands.
3. Nam’s family owns a workshop in Bat Trang.
4. The trees in the garden only come from provinces of Viet Nam.
5. Hoa loves nature and quietness.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. T                           
2. T                         
3. F (His friend’s relatives own it).
4. F (They also come from other countries).
5. T

Bài dịch:

1. Trà hứng thú với lịch sử.
2. Nam thích làm mọi thứ bằng tay.
3. Gia đình của  Nam sở hữu một xưởng sản xuất tại Bát Tràng.
4. Cây trong vườn đến từ các tỉnh của Việt Nam.
5. Hoa thích thiên nhiên và yên tĩnh.

3. Unit 1 Lớp 9 Skill 2 Task 3

Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank.  (Nghe lại và hoàn thành bảng. Sử dùng không nhiều hơn 3 từ cho mỗi chỗ trống. 

Student:
Tra
Nam
Hoa
Place of interest
Viet Nam National Museum of History
Bat Trang pottery village
Ha Noi Botanical Garden
Activities
Seeing various (1)
Looking round and (2)
Learning to (3) and (4)
Climbing up (5)
Reading (6)
Feeding (7)
(8) people

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Activities
Seeing various (1) artefacts
Looking round and (2) exploring Vietnamese culture
– Learning to (3) make things and (4) paint on ceramics
Climbing up (5) the hill
Reading (6) books
Feeding (7) pigeons
(8) Watching people
Bài dịch:

Trà: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam: Xem nhiều đồ cổ đa dạng.Đi xung quanh và khám phá văn hóa của người Việt Nam
Làng gốm Bát Tràng: Học làm nhiều thứ và sơn trên gốm xứ
Vườn bách thảo Hà Nội: Leo lên đồi  , đọc sách, cho chim bồ câu ăn, xem mọi người

Audio scripts: 

Tra: I love history, so my place of interest is Viet Nam National Museum of History. There’s an extensive collection of artefacts tracing Viet Nam’s history. They’re arranged chronologically from primitive life to modern times. It’s also near Hoan Kiem Lake and the Old Quater, so you can spend time looking round and exploring Vietnamese culture.

Nam: I’m fascinated by traditional handicraft. At weekends, I usually go to Bat Trang, a pottery village not far from Ha Noi centre. My friend’s  relatives live there and they own a workshop. Every time I go there, they teach me how to make things such as pots, vases, or bowls. I’m learning to paint on ceramics now.

Hoa: Ha Noi Botanical Garden is the place I like. There are lots of trees from different countries, a lake, and a small hill. I usually climb up the hill and read books at the top because there’s a large lawn. After that I go down and feed the pigeons. Sometimes I just sit on the bench, watching people dancing or playing sports. It’s a nice place for those who love nature and quietness.

Tạm dịch:

Tra: Tôi yêu lịch sử, vì vậy địa điểm tôi quan tâm là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Có một bộ sưu tập đầy đủ các đồ cổ ghi lại lịch sử của Việt Nam. Chúng được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ cuộc sống sơ khai đến hiện đại. Nó cũng gần hồ Hoàn Kiếm và nhà máy rượu Phố Cổ, vì vậy bạn có thể dành thời gian để ngắm cảnh và khám phá văn hoá Việt Nam.
Nam: Tôi bị thu hút bởi nghề thủ công truyền thống. Vào cuối tuần, tôi thường đi đến Bát Tràng, một làng gốm không xa trung tâm Hà Nội. Bạn thân của bạn tôi ở đó và họ sở hữu một xưởng sản xuất. Mỗi khi tôi đến đó, họ dạy tôi làm thế nào để làm những thứ như chậu, lọ, hoặc bát. Tôi đang học vẽ trên đồ gốm bây giờ.
Hoa: Vườn bách thú Hà Nội là nơi tôi thích. Có rất nhiều cây cối từ các quốc gia khác nhau, một hồ nước và một ngọn đồi nhỏ. Tôi thường leo lên ngọn đồi và đọc sách ở trên đó vì có một bãi cỏ lớn. Sau đó tôi đi xuống và cho chim bồ câu ăn. Đôi khi tôi chỉ ngồi trên băng ghế , xem mọi người khiêu vũ hay chơi thể thao. Đó là một nơi tuyệt vời cho những ai yêu thiên nhiên và tĩnh lặng.

4. Unit 1 Lớp 9 Skill 2 Task 4

If a visitor has a day to spend in your hometown/city, where will you advise him/her to go? What can they do there? Work in pairs, discuss and take notes of your ideas. (Nếu khách du lịch có một ngày để thăm quan quê bạn, bạn sẽ dẫn họ thăm nơi nào? Họ có thể làm những gì ở đó? Làm việc theo cặp, tranh luận và viết lại những ý tưởng của bạn. )

Đáp án và bài dịch chi tiết:

 

Place : Hoan Kiem Lake
Activities: walking around , reading book , watching people…
Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch: 

Địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm
Hoạt động: đi bộ xung quanh, đọc sách, xem mọi người …

5. Unit 1 Lớp 9 Skill 2 Task 5

Imagine that your Australian pen friend is coming to Viet Nam and will spend a day in your hometown/city. He/She has asked for your advice on the places of interest they should go to and the things they can do there. Write an email to give him/her some.  (Tưởng tượng bạn qua thư người Úc của bạn sắp tới Việt Nam và sẽ dành 1 ngày thăm quê bạn. Anh/cô ấy hỏi bạn xin lời khuyên nên thăm nơi nào và những thứ họ có thể làm được ở đó. Hãy viết email cho anh/cô ấy một vài lời khuyên .)

Đáp án và bài dịch chi tiết:

Dear Mira,

It’s great to know that you’re coming to Viet Nam. What a pity you can only spend one day in Ha Noi.

There are so many interesting places in the city, but I think within one day you should be able to visit three places. The first place I suggest is Viet Nam National Museum of History. You like history, so it’s a must-see place. There’s an extensive collection of artefacts tracing Viet Nam’s history. They’re arranged chronologically from primitive life to modern times. The second place is Hoan Kiem Lake. It’s one of the symbols of Ha Noi. There you can enjoy the beautiful scenery and visit Ngoc Son Temple. You can also have a look at the Old Quarter. Wander around the old streets and some ancient houses to explore Vietnamese culture.

Conveniently, these places are close to one another, so we can walk around easily.

Tell me when you’re coming, so I can show you around these places.

Look forward to seeing you soon!

Best wishes,

Thuc Anh

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Bài dịch:

Mira thân mến,
Thật tuyệt vời khi biết rằng bạn đang đến Việt Nam. Có một chút tiếc khi bạn chỉ có một ngày ở Hà Nội.

Có rất nhiều nơi thú vị trong thành phố, nhưng tôi nghĩ trong một ngày bạn sẽ có thể đến thăm ba địa điểm. Nơi đầu tiên tôi gợi ý là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Bạn thích lịch sử, do đó, nó là một nơi nên đến thăm. Có một bộ sưu tập đầy đủ các đồ cổ ghi lại lịch sử của Việt Nam. Chúng được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ cuộc sống sơ khai đến hiện đại. Địa điểm thứ hai là hồ Hoàn Kiếm. Đó là một trong những biểu tượng của Hà Nội. Ở đó bạn có thể ngắm cảnh đẹp và ngắm Đền Ngọc Sơn. Bạn cũng có thể xem Khu phố Cổ. Đi lang thang quanh phố cổ và một vài ngôi nhà nhà cổ xưa để khám phá văn hoá Việt Nam.

Rất thuận tiện, những nơi này gần nhau, vì vậy chúng ta có thể đi bộ một cách dễ dàng.

Hãy nói cho tôi biết khi nào bạn đến, để tôi có thể chỉ cho bạn những địa điểm này.

Mong được được gặp bạn sớm! 

Thân gửi,

Thục Anh 

6. Bài tập trắc nghiệm skill 2 Unit 1 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 Local environment – skill 2 chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới môi trường điạ phương. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 9 mới skill 2.

 • Câu 1:

  _____a large number of the country’s craft villages are suffering from a shortage of human resources and difficulties in building brand recognition, many international organizations have had projects to help them.

   

  • A.
   However
  • B.
   But
  • C.
   Even
  • D.
   Although
 • Câu 2:

  Nowadays, Tan Chau artisans can produce silk of multiple colours _____they can meet customers’ demands.

  • A.
   so
  • B.
   so
  • C.
   but
  • D.
   in order

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7.Hỏi đáp Language Unit 1 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!