Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 11 Skills 2 – Kỹ năng 2

Để giúp các em rèn luyện hai kỹ năng nghe và viết xoay quanh chủ đề bài học, mời các em tham khảo bài học Unit 11 “Changing Roles In Society” Tiếng Anh lớp 9 mới phần Skills 2.

1.1. Task 1 Unit 11 lớp 9 Skills 2

Look at the maps. Where is Kenya located? What do you know about this country? (Nhìn vào bản đồ. Kenya được đặt ở đâu? Bạn biết gì về đất nước này?) 

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 11 Skills 2 – Kỹ năng 2

Guide to answer

Kenya, country in East Africa famed for its scenic landscapes and vast wildlife preserves. Its Indian Ocean coast provided historically important ports by which goods from Arabian and Asian traders have entered the continent for many centuries. 

The capital of Kenya is Nairobi, a sprawling city that, like many other African metropolises, is a study in contrasts, with modern skyscrapers looking out over vast shantytowns in the distance, many harbouring refugees fleeing civil wars in neighbouring countries. 

Tạm dịch:

Kenya, quốc gia ở Đông Phi nổi tiếng với những cảnh quan tuyệt đẹp và khu bảo tồn động vật hoang dã rộng lớn. Bờ biển Ấn Độ Dương của nó cung cấp các cảng quan trọng về mặt lịch sử mà qua đó hàng hóa từ các thương nhân Ả Rập và châu Á đã vào lục địa này trong nhiều thế kỷ.

Thủ đô của Kenya là Nairobi, một thành phố rộng lớn, giống như nhiều đô thị khác ở châu Phi, là một nghiên cứu đối lập, với những tòa nhà chọc trời hiện đại nhìn ra những khu ổ chuột rộng lớn ở phía xa, nhiều nơi chứa chấp những người tị nạn chạy trốn nội chiến ở các nước láng giềng.

1.2. Task 2 Unit 11 lớp 9 Skills 2

Listen to the description of some changes in the roles of women in Kenya. Decide if the statements are true (T) or false (F). (Nghe bài mô tả một số sự thay đổi về vai trò của phụ nữ ở Kenya. Quyết định những câu sau là đúng hay sai.)

Click to listen

Guide to answer

1. T      2. T      3. T      4. F     5. F

Tạm dịch:

1. Kenya được đàn ông thống trị ở giữa thế kỷ 20 nhiều hơn bây giờ. 

2. Phụ nữ làm việc để độc lập về tài chính.

3. Số phụ nữ học đại học và cao đẳng tăng.

4. Khoảng 1/3  phụ nữ Kenya ở nhà làm nội trợ năm 1995.

5. Năm 2025, hơn nửa dân số học sinh ở Kenya sẽ là nữ.

1.3. Task 3 Unit 11 lớp 9 Skills 2

Listen again and fill the blanks the correct information. (Nghe lại và điền vào chỗ trống với thông tin đúng) 

Click to listen

Guide to answer

Percentage of women in Kenya staying at home as housewives in (Phần trăm phụ nữ ở Kenya ở nhà làm nội trợ)

1. 1995:  65%

2. 2010:  47%

3. 2025:  30%

Percentage of women in Kenya attending colleges and universities in (Phần trăm phụ nữ Kenya học đại học và cao đẳng)

4. 1995:  22%

5. 2010:  36%

6. 2025:  48%

Audio script:

Part 1: Back in the mid-twentieth century, Kenya was a more male-dominated society compared to today. Men were ahead of women in both education and employment. But the situation has changed a lot since then. More and more women are working these days. They earn to support their families, as well as to be financially independent. More women study nowadays. Higher education has witnessed a great rise in the number of women attending colleges and universities.

Part 2: Let’s look at some figures. 

In 1995, 65 percent of Kenyan females stayed at home as housewives. This number dropped dramatically to 47 percent in 2010. It is predicted that this number will keep falling to around 30 percent in 2025.

Only 22 percent of university students were girls in Kenya in 1995. Fifteen years later, in 2010, this number went up to 36 percent. Research shows that it will keep rising, and in 2025, about 48 percent of the student population will be made up of females.

Tạm dịch:

Phần 1: Trở lại giữa thế kỷ XX, Kenya là một xã hội nam giới thống trị hơn so với ngày nay. Nam giới đi trước phụ nữ cả về học vấn và việc làm. Nhưng tình hình đã thay đổi rất nhiều kể từ đó. Ngày càng có nhiều phụ nữ làm việc trong những ngày này. Họ kiếm được tiền để hỗ trợ gia đình, cũng như độc lập về tài chính. Ngày nay ngày càng có nhiều phụ nữ đi học. Giáo dục đại học đã chứng kiến sự gia tăng lớn về số lượng phụ nữ theo học các trường cao đẳng và đại học.

Phần 2: Chúng ta hãy xem xét một số số liệu.

Năm 1995, 65% phụ nữ Kenya ở nhà làm nội trợ. Con số này đã giảm đáng kể xuống còn 47% vào năm 2010. Người ta dự đoán rằng con số này sẽ tiếp tục giảm xuống khoảng 30% vào năm 2025.

Chỉ có 22% sinh viên đại học là nữ sinh ở Kenya vào năm 1995. Mười lăm năm sau, vào năm 2010, con số này đã tăng lên 36%. Nghiên cứu cho thấy nó sẽ tiếp tục tăng và vào năm 2025, khoảng 48% dân số sinh viên sẽ là nữ.

1.4. Task 4 Unit 11 lớp 9 Skills 2

Work in groups. How do you think the roles of teenagers will change in the future? Brainstorm and make a list of possible changes. (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ vai trò của thanh thiếu niên sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Tư duy và liệt kê danh sách những thay đổi có thể) 

Guide to answer

Teenagers’roles in the future: (Vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai)

– Teenages will establish their own defensive organization to protect themselve from violence and abuse. (Thanh thiếu niên sẽ thành lập tổ chức phòng vệ riêng để bảo vệ chúng khỏi bạo lực và lạm dụng.)

– They play an important role in society by volunteering and helping the others. (Họ đóng một vai trò quan trọng trong xã hội bằng những công việc tình nguyện và giúp đỡ những người khác.)

– They are taught to be more independent and to be encouraged to be creative. (Họ được dạy để độc lập hơn và được khuyến khích sáng tạo.)

1.5. Task 5 Unit 11 lớp 9 Skills 2

Choose one of your group’s ideas, and write a short paragraph about it. (Chọn một trong những ý kiến của nhóm bạn, và viết một đoạn văn ngắn về nó. )

In your writing, you should include: (Bài viết nên bao gồm)

– what the change is (sự thay đổi là gì)

– why you think the change will happen (bạn nghĩ tại sao sự thay đổi sẽ xảy ra)

– what this change will mean for society (sự thay đổi này có ý nghĩa gì đến xã hội )

Guide to answer

It’s true that nowadays, children and teenagers in some developing countries are treated badly by the others. So I guess in the future, teenagers will have their own defensive organization to protect themselve. This organization will have powerful voice to make themselve stronger and help the other teenagers who are abused and treated badly all over the world. I’m sure this change will affect society’s ways that they behave to children. Severe punishments will be applied on those who have wrong behaviors to children. These punishments will be passed by the teenagers and be supported by goverment. In the near future, public won’t hear about the abusing and violent news anymore.

Tạm dịch:

Đúng là ngày nay, trẻ em và thanh thiếu niên ở một số nước đang phát triển bị các nước khác đối xử tệ bạc. Vì vậy, tôi đoán trong tương lai, các thanh thiếu niên sẽ có tổ chức phòng thủ của riêng mình để bảo vệ các em. Tổ chức này sẽ có tiếng nói mạnh mẽ để làm cho cả nhóm trở nên mạnh mẽ hơn và giúp đỡ những thanh thiếu niên khác bị lạm dụng và đối xử tồi tệ trên khắp thế giới. Tôi chắc chắn rằng thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cách xã hội cư xử với trẻ em. Những hình phạt nghiêm khắc sẽ được áp dụng đối với những người có hành vi sai trái với trẻ em. Những hình phạt này sẽ được thông qua bởi các thanh thiếu niên và được sự ủng hộ của chính phủ. Trong tương lai gần, công chúng sẽ không còn nghe tin tức về lạm dụng và bạo lực nữa.

Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 11 lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 11 Changing Roles In Society – Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 11 lớp 9 mới Skills 2.

 • Câu 1:
  Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage

  Role of Teachers

  The changes that (1)……. in schools have changed the roles of teachers. In the past, teachers used to be the (2) ……..source of knowledge, the leader and educator of their students’ school life. Nowadays, teachers provide information and show their students how to (3)…….. it. Although they are still considered to be a kind of (4)……….. in the class, they can be thought of as facilitators in the learning (5)………..

  Another difference between the past and present tasks of teachers is represented by the technical (6)……… they need to be able to use and handle effectively, such as computer, photocopier, PowerPoint, projectors, etc. Instead of teaching (7)……… chalk, they need tobe an information technology expert.

  One of the biggest challenges for teachers is that their role in the school management has also changed. The school needs them as individuals, who can make decisions and cope with the stress of the (8)……….. world of schools. At the same time teachers need to be able to work in teams, and (9)……….. with colleagues and parents. A teacher has not only to instruct but also to (10)…….. the students with confidence and determination.

  (1) ………………..

  • A.
   existed
  • B.
   took place
  • C.
   occurring
  • D.
   took first place
 • Câu 2:

  (2) ……………….

  • A.
   major
  • B.
   serious
  • C.
   first
  • D.
   large
 • Câu 3:

  (3) ……………..

  • A.
   deal
  • B.
   solve
  • C.
   operate
  • D.
   handle

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện nghe về sự thay đổi vai trò người phụ nữ ở Kenya và luyện viết về sự thay đổi vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai và ý nghĩa của những sự thay đổi đó.

Hỏi đáp Skills 2 Unit 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!