Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 2 A Closer Look 1 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 1

Bài học Unit 2 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Closer look 1 giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “city life” – Thông qua các task  và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản về cuộc sống thành phố.

1. Unit 2 Lớp 9 Closer look 1 Task 1

Put one of the adjectives in the box in each blank. (Đặt các tính từ vào chỗ trống )

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 2 A Closer Look 1 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 1

Local
Delicious
Ancient
Historic
Helpful
Warm
Facsinating
Comfortable

Dear Oggy:
We’re having a fabulous time here in Hoi An. You know, it’s a(n) (1) town 30 km from Da Nang. The weather is very (2) and sunny. Our hotel is small but (3). The staff are friendly and (4).
We’ve seen most of the sights of the town. The street life here is (5) . We’ve spent a lot of time wandering around and looking at the (6) temples, bridges, and houses. We’ve also bought a lot of (7) souvenirs, crafts, and clothing. Well, the street food in Hoi An is (8) and affordable. I wish you could be here with us!
Anyway, I hope things are good with you.
Lots of love,
Jack

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. ancient/historic (lịch sử)
2. warm (ấm áp)
3. comfortable (thoải mái)
4. helpful (giúp ích)
5. fascinating (hấp dẫn )
6. historic/ancient (cổ xưa)
7. local (địa phương)
8. delicious (ngon) 

Bài dịch:

Oggy thân mến,

Chúng tôi đang có một thời gian tuyệt vời ở đây tại Hội An. Bạn biết đấy, đó là một thị trấn cổ / lịch sử cách Đà Nẵng 30 km. Thời tiết rất ấm và nhiều nắng. Khách sạn của chúng tôi nhỏ nhưng thoải mái. Nhân viên thân thiện và tốt bụng.

Chúng tôi đã xem hầu hết các cảnh quan của thị trấn. Cuộc sống đường phố ở đây hấp dẫn. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian lang thang quanh và nhìn các đền thờ, lịch sử và lâu đài cổ kính, những cây cầu và nhà cửa. Chúng tôi cũng đã mua rất nhiều đồ lưu niệm, hàng thủ công và quần áo địa phương. Vâng, thực phẩm đường phố ở Hội An rất ngon và giá cả phải chăng. Tôi muốn bạn có thể đến đây với chúng tôi!
Dù sao, Hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn.

Yêu thương,
Jack

Now underline all the other adjectives in the letter.  (Bây giờ hãy gạch chân tất cả những tính từ còn lại trong bức thư )

Dear Oggy, We’re having a fabulous time here in Hoi An. You know, it’s a(n) (1) town 30 km from Da Nang. The weather is very (2) and sunny. Our hotel is small but (3) . The
staff are friendly and (4) . We’ve seen most of the sights of the town. The street life here is (5) . We’ve spent a lot of time wandering around and looking at the (6) temples, bridges, and houses. We’ve also bought a lot of (7) souvenirs, crafts, and clothing. Well, the street food in Hoi An is (8) and affordable. I wish you could be here with us!nAnyway, I hope things are good with you.
Lots of love,
Jack

 

 

 

 

2. Unit 2 Lớp 9 Closer look 1 Task 2

Which of the following adjectives describe city life? Put a tick. (Những tính từ nào miêu tả cuộc sống thành phố? đánh dấu tích)

1. stressful
2. exciting
3. delicious
4. historic
5. busy
6. forbidden
7. exhausted
8. modern
9. frightening
10. rural
11. populous
12. polluted
13. cosmopolitan
14. unemployed
15. annoying
16. pleased
17. cheerful
18. easy-goin
19. downtown
20. fashionable

Bài dịch và đáp án:

1. stressful
2. exciting
4. historic
5. busy

6. forbidden
8. modern
9. frightening
15. annoying
19. downtown
20. fashionable

3. Unit 2 Lớp 9 Closer look 1 Task 3

Put a suitable adjective from 2 in each blank (Đặt một tính từ phù hợp từ bài 2 vào trong chỗ trống. )

1. She lives in one of the most parts of the city: there are lots of luxury shops there.
2. How ! The roads are crowded and I’m stuck in a traffic jam.
3. You can’t stop here. Parking is in this street.
4. This city is very , there are people here from all over the world.
5. The gallery downtown has regular exhibitions of art.
6. Nhieu Loc canal in Ho Chi Minh City is much less than before.

 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. fashionable
Cô ấy sống ở một trong những khu vực thời trang nhất của thành phố: có rất nhiều cửa hàng sang trọng ở đó.
2. annoying
Thật khó chịu! Các con đường đông đúc và tôi bị kẹt trong làn đường tắc nghẽn giao thông.
3. forbidden
Bạn không thể dừng ở đây. Đỗ xe là bị cấm trên phố này.
4. cosmopolitan
Thành phố này là rất quốc tế hóa, có những người từ khắp nơi trên thế giới ở đây .
5. modern
Trung tâm mua sắm của khu triển lãm thường có các triển lãm nghệ thuật hiện đại.
6. polluted
Kênh Nhiêu Lộc ở thành phố Hồ Chí Minh ít ô nhiễm hơn trước.

4. Unit 2 Lớp 9 Closer look 1 Task 4

Listen and repeat, paying attention to the difference in the underlined pronouns. Circle the pronouns that sound strong. (Nghe và nhắc lại, chú ý tới những sự khác biệt trong những đại từ được gạch chân. Khoanh các đại từ được phát âm mạnh. )

1. A: Can you come and give me a hand?
B: OK. Wait for me!
2. A: Did you come to the party last night?
B: Yes. But I didn’t see you.
3. A: Look – it’s him!
B: Where? I can’t see him.
4. A: They told us to go this way.
B: Well, they didn’t tell us!

Bài dịch và cau tra loi chi tiết

1.
A: strong
B: weak
2. 
A: Weak
B: Strong
3.
A: Strong
B: Weak
4.
A: Weak
B: Strong

1. A: Bạn có thể đến và nắm tay tôi được không?
B: OK. Chờ tôi!
2. A: Bạn đã đến bữa tiệc tối qua phải không?
B: Vâng. Nhưng tôi không nhìn thấy bạn.
3. A: Nhìn kìa – đó là anh ấy!
B: Ở đâu? Tôi không thể nhìn thấy anh ấy.
4. Đáp: Họ bảo chúng tôi đi theo lối này.
B: Vâng, họ đã không nói với chúng tôi!

5. Unit 2 Lớp 9 Closer look 1 Task 5

Listen and mark the underlined words as W( weak) of S( strong).  (Nghe và đánh dấu xem những từ gạch chân phát âm nhẹ(W) hay mạnh (S) )

A: Are you going to talk to him (W)?
B: No, I think he (S) should talk to me (S) first.
1.
A: ls he(___ ) there?
B: No. Everybody else is, but he’s (___ ) gone home!
2.
A: Do you know that woman?
B: Her (__ )? Er… No. I don’t recognise her (      ).
3.
A: I’m afraid we (_ ) can’t stay any longer.
B: What do you mean ‘we’ (___ )? I’ve (__ ) got plenty of time.
4.
A: Look! Everybody’s leaving.
B: What about us (__ )? Shall we (_ ) go, too?

Bài dịch và lời giải chi tiết:

A: ls he(__W_ ) there?
B: No. Everybody else is, but he’s (_S__ ) gone home!
2. 
A: Do you know that woman?
B: Her (_W_ )? Er… No. I don’t recognise her (  S    ).
3. 
A: I’m afraid we (_W ) can’t stay any longer.
B: What do you mean ‘we’ (__S_ )? I’ve (_S)
A: Look! Everybody’s leaving.
B: What about us (_S_ )? Shall we (_W_ ) go, too?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.
A: Anh ấy ở đó phải không?
B: Không. Là những người khác, nhưng anh ấy đã về nhà!

2.
A: Bạn có biết người phụ nữ đó không?
B: Cô ấy sao? Er … Không, tôi không nhận ra cô ấy.
3.
A: Tôi e rằng chúng tôi không thể ở lại được nữa.
B: Ý bạn ‘chúng ta’ là gì? Tôi đã dành nhiều nhiều thời gian.
4.
A: Nhìn kìa! Mọi người đang rời đi.
B. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có nên cũng rời đi?

b, Work in pairs. Practise the exchanges above.  (Làm việc nhóm. Luyện tập những đoạn hội thoại trên.) 

6. Bài tập trắc nghiệm Closer look 1 Unit 2 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 City life – Closer look 1 chương trình Tiếng Anh lớp 9 cuộc sống thành phố. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 9 mới A closer look 1.

 • Câu 1:

  One of the World’s Best Cities

  With a population of about 2.6 million people, Vancouver is the largest city in Western Canada. Vancouver is in the southwest of Canada, and it is only a few hours of driving away from the American border.

  Vancouver is popular because it combines so many things. It is a huge, modern city. On the other hand, it is also one of North America’s most beautiful areas. The natural beauty around Vancouver is famous all around the world.

  Vancouver is right next to the Rocky Mountains, so it is wonderful for skiing and snowboarding. There aren’t the only winter sports you can do there. If you can name a winter sport, then you probably do that sport in Vancouver. After all, the 2010 Winter Olympic were there. Vancouver is also great for hiking, jogging, and skateboarding. It even has beaches. The beaches aren’t the best and in the world, but they are clean and pretty.

  Another place that you have to visit in Vancouver is Stanley Park. This is a public park that is a stone’s throw from downtown. However, the park is completely surrounded by the Pacific Ocean. The nature in Stanley Park is beautiful. It is close to downtown, it feels like it is 100 kilometres away. The park also has playgrounds, gardens, beaches, tennis courts, and even an aquarium.

  Vancouver is something for everybody. It is no wonder that people think it is one of the world’s best cities.

  What does the passage say about Vancouver’s beaches?

  • A.
   They are the world’s best beaches
  • B.
   They are terrible beaches
  • C.
   They are pretty good beaches
  • D.
   Nobody goes to those beaches.
 • Câu 2:

  Which of the following is not near Vancouver?

  • A.
   The Rocky Mountains
  • B.
   The American border   
  • C.
   The Pacific Ocean
  • D.
   The Atlantic Ocean

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7.Hỏi đáp Language Unit 2 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!