Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 2 A Closer Look 2 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2

Bài học Unit 2 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Closer look 2 giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “City life” – Thông qua các task  và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản  cuộc sống thành phố.

1. Unit 2 Lớp 9 Closer look 2 Task 1

Match the beginning to the correct endings. (Nối đoạn mở đầu với phần phần còn lại. )

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 2 A Closer Look 2 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2

Bài dịch và đáp án chi tiết:

1.f  
2.d  
3. e  
4. h    
5. g  
6. a  
7. c    
8.b
Bài dịch:
1. Nó không đơn giản như khi nhìn.
2. Ngôi nhà chọc trời đó là tòa nhà cao nhất thế giới.
3. Kỳ thi khó hơn tôi tưởng.
4. Cuộc sống trong quá khứ ít thoải mái hơn bây giờ.
5. Thành phố Mexico lớn hơn Rome rất nhiều.
6. Những đứa trẻ đang lớn lên nhanh hơn bao giờ hết.
7. Không có gì tồi tệ hơn là bị mắc kẹt trong làn tắc nghẽn giao thông.
8. Những tấm thẻ thú vị này sẽ khuyến khích trẻ em đánh vần tốt hơn.

2. Unit 2 Lớp 9 Closer look 2 Task 2

Complete the text with the most suitable form of the adjectives in brackets. Add the where necessary. (Hoàn thành đoạn văn với dạng thích hợp của các tình từ trong ngoặc. Thêm the nếu cần. )
London is one of (1. large) cities in the world. Its population is a lot (2. small) than Tokyo or Shanghai, but it is by far (3. popular) tourist destination. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a (4. wide) range of peoples, cultures, and religions than many other places. People used to say that it was (5. dirty) city too, but it is now much (6. clean) than it was. To the surprise of many people, it now has some of (7. good) restaurants in Europe too. For some people, this makes London (8. exciting) city in Europe.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. the largest
Sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ ngắn
2. smaller
đằng sau xuất hiện than ==> so sánh hơn của tính từ ngắn
3. the most popular 
Sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ dài
4. wider (rộng hơn)
5. the dirtiest
Sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ ngắn
6. cleaner  (sạch sẽ hơn)
7. the best 
Sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ ngắn
8.the most exciting
Sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ dài

Bài dịch:

London là một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Dân số của nó ít hơn so với Tokyo hoặc Thượng Hải, nhưng đến nay nó là điểm đến du lịch phổ biến nhất. London có lẽ nổi tiếng với các viện bảo tàng, phòng trưng bày, cung điện và các điểm tham quan khác, nhưng nó cũng bao gồm nhiều phạm vi rộng lớn hơn các dân tộc, nền văn hoá và tôn giáo hơn nhiều nơi khác. Mọi người thường nói rằng nó là thành phố bẩn nhất, nhưng bây giờ nó sạch hơn nhiều. Đáng ngạc nhiên với nhiều người, bây giờ nó có nhiều nhà hàng tốt nhất ở châu Âu. Đối với một số người, điều này làm cho London trở thành phố thú vị nhất ở Châu Âu.

3. Unit 2 Lớp 9 Closer look 2 Task 3

Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find and underline the phrasal verbs. (Nhìn vào đoạn hội thoại trong phần Getting Started. Tìm và gạch chân các cụm động từ. )

Duong: Hey, Paul! Over here!
Paul: Hi, Duong! How:s it going? Getting over the jet lag?
Duong: Yes, I slept pretty well last night. Hey: thanks so much for showing me around today.
Paul: No worries, it’ll be good fun.
Duong: So, are you from around here?
Paul: Me? Yes, I was born and grew up here. Sydney’s my hometown.
Duong: It’s fabulous. Is it an ancient city?
Paul: No, it’s not very old, but it’s Australia’s biggest city, and the history of our country began here.
Duong: Wow! So what are the greatest attractions in Sydney?
Paul: Well, its natural features include Sydney Harbour, the Royal National Park, and Bondi Beach. Man-made attractions such as the Royal Botanic Gardens, Sydney Opera House, and the Harbour Bridge are also well known to visitors.
Duong: What about transport?
Paul: Public transport here is convenient and reliable: you can go by bus, by train, or light rail. Taxis are more expensive, of course.
Duong: And is Sydney good for shopping?
Paul: Of course! You know, Sydney’s a metropolitan and multicultural city, so we have a great variety of things and foods from different countries. I’ll take you to Paddington Market later, if you like.
Duong: Wonderful. What about education? Are there many universities?
Paul: Sydney has five big universities and some smaller ones. The oldest of them was set up in 1850, I believe. Duong: Oh, it sounds like a good place to get higher education. I like this town!

Đáp án: 

to get over
to show someone around
to grow up
to be set up

4. Unit 2 Lớp 9 Closer look 2 Task 4

Task 4. Underline the corect particle to complete each phrasal verb. (Gạch chân giới từ thích hợp cho mỗi cụm động từ. )
1. The city has recently set up/off/out a library in the West Suburb.
2. I don’t think Fred gets over/through/on with Daniel. They always argue.
3. You should take your hat in/over/off in the cinema.
4. Their children have all grown up/out/out of and left home for the city to work.
5. We were shown up/off/around the town by a volunteer student.
6. The town council decided to pull up/over/down the building, as it was unsafe.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. set up (thành lập)
Thành phố vừa mới thành lập một thư viện ở Tây Suburb.
2. gets on with  (có mỗi quan hệ với ai)
Tôi không nghĩ Fred vui vẻ trở lại với Daniel. Họ luôn luôn tranh cãi.
3. take your hats off (cởi mũ)
Bạn nên bỏ mũ trong rạp chiếu phim.
4. grown up (trưởng thành)
Những đứa trẻ của họ đã lớn lên và rời quê hương đến thành phố làm việc.
5. shown around  (dạo một vòng)
Chúng tôi được đưa đi một vòng quanh thị trấn bởi một sinh viên tình nguyện.
6. pull down (phá hủy)
Hội đồng thị trấn quyết định phá bỏ những tòa nhà, vì nó không an toàn.

5. Unit 2 Lớp 9 Closer look 2 Task 5

Underline the phrasal verbs in the sentences and match them to their meaning from the box (Gạch chân những cụm động từ trong câu và nối chúng với nghĩa trong bảng. )

Remove   Examine   Press the switch   Refuse   make a note   continue doing

1.  You don’t need the light on in here. Turn it off please.
2.  They offered him a place at the company but turned it down.
3.  The doctor wanted to go over the test results with her patient.
4.  Once you’ve finished cleaning, you can go on with your work.
5.  When you come inside, you should take off your coat and hat.
6.  The local meeting is on Oct. 15th. Put it down in your diary.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Turn it off: press the switch
2. turned it down : refuse
3. go over: examine
4. go on with : continue doing
5. take off: remove
6. Put it down : make a note
 

1. Bạn không cần bật đèn ở đây. Tắt nó đi.
2. Họ sẵn sàng cho anh ấy một vị trí ở công ty nhưng anh ấy đã từ chối.
3. Bác sĩ muốn xem xét kỹ lưỡng kết quả kiểm tra với bệnh nhân của mình.
4. Một khi bạn đã hoàn tất dọn dẹp, bạn có thể tiếp tục công việc của bạn.
5. Khi bạn vào trong, bạn nên cởi áo khoác và mũ của bạn.
6. Cuộc họp địa phương diễn ra vào ngày 15 tháng 10. Ghi nó vào trong nhật ký của bạn.

6. Unit 2 Lớp 9 Closer look 2 Task 6

Read the text and find eight phrasal verbs. Match each of them with a definition the box. (Đọc đoạn văn và tìm 8 cụm động từ. Nối mỗi cụm động từ với nghĩa thích hợp trong bảng. )

For her first evening:s work at the bar, Sarah dressed up. She wore a black skirt and white blouse; as she had been told to look smart. However when she turned up: she found out that the manager had been less than honest with her about the job. She had to serve the customers and also work in the kitchen. Still, she decided to go on working at the bar for the time being. After all, she was getting on well in the job. Three months later, she saw an advertisement in the paper for a sales assistant at a department store. She thought it over carefully, and decided to apply for it. But I won’t tell anyone until I’ve got the new job!’ she thought. The prospect of doing something different cheered her up considerably.

consider
ask for (a job)
arrive
put on smart clothes
discover
continue
make someone feel happier
make progress

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

dress up: put on smart clothes
turn up: arrive
find out: discover
go on: continue
get on: make progress
think sth over: consider
apply for: ask for(a job)
cheer sb up: make someone feel happier

 

 • ăn mặc đẹp
 • đến nơi
 • khám phá ra
 • tiếp tục
 • tiến bộ
 • cân nhắc
 • xin việc
 • động viên ai đó 

Buổi tối đầu tiên của cô ấy làm việc tại quán bar, Sarah mặc váy. Cô ấy mặc một chiếc váy đen và áo choàng trắng, vì cô ấy trông lanh lợi hơn. Tuy nhiên, khi cô ấy quay lại, cô ấy phát hiện ra rằng người quản lý đã không trung thực với cô ấy về công việc. Cô vừa phải phục vụ khách và cũng vừa phải làm việc trong nhà bếp. Tuy nhiên, cô ấy đã quyết định đi làm việc tại quầy bar trong thời gian này. Cuối cùng, cô ấy đã làm tốt công việc. Ba tháng sau, cô đã nhìn thấy một quảng cáo trên báo tuyển một trợ lý bán hàng tại một cửa hàng bách hóa. Cô suy nghĩ nó cẩn thận và quyết định nộp đơn. “Nhưng tôi sẽ không nói cho ai cho đến khi tôi có được công việc mới!” Cô nghĩ. Viễn cảnh làm một điều gì đó khác thường khiến cô vui lên.

7. Bài tập trắc nghiệm Closer look 2 Unit 2 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 City life – closer look 2 chương trình Tiếng Anh lớp 9 cuộc sống thành phố. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 9 mới A closer look 2.

 • Câu 1:

  • A.
   fabulous
  • B.
   packed
  • C.
   asset
  • D.
   canal
 • Câu 2:

  • A.
   metro
  • B.
   ocean
  • C.
   cosmopolitan
  • D.
   local

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

8.Hỏi đáp Closer look 2 Unit 2 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!