Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Skill 1 – Kỹ năng 1

Bài học Unit 2 tiếng Anh lớp 9 mới phần skill 1 giúp các em có kiến thức về tình hình và hình ảnh cũng như là học từ vựng thông qua các kĩ năng nghe nói đọc viết về cuộc sống thành phố

1. Unit 2 Lớp 9 Skill 1 Task 1

Reading

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Skill 1 – Kỹ năng 1

Work in pairs. What features are important to you in a city? Put the following in order 1-8 (1 is the most important). (Làm việc theo cặp. Theo bạn đặc điểm nào quan trọng nhất ở 1 thành phố? Xếp theo thứ tự từ 1-8 ( 1 là cái quan trọng nhất) 

transport
safety
education
cost of living
climate
entertainment
culture
convenience
Bài dịch:

giao thông
an toàn
giáo dục
chi phí sinh hoạt
khí hậu
giải trí
văn hóa
thuận tiện

2. Unit 2 Lớp 9 Skill 1 Task 2

Read the passage quickly and find the information to fill the blanks. (Đọc đoạn văn và tìm thông tin điền vào chỗ trống)

1. The name of the organisation doing the survey:
2. The year of the survey:
3. The names of the best city and the worst cities: 

Which is the best city in the world to live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities. It gives scores for each, and ranks the cities in order – from the best to the worst.

For the year 2014, the top 10 cities came from Australia, Canada, Europe, and New Zealand. Melbourne in Australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the top 20, such as Tokyo (19th) and Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Cities with major conflicts tended to score the lowest. In these countries, living conditions were the most difficult or dangerous. Among the worst cities on the list were Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, and Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would like to add other factors to the index. They say that a city’s green space urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution should be added to the list.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. The Economist Intelligence Unit (EIU) Tên tổ chức khảo sát
2. 2014 Năm khảo sát
3. The best city: Melbourne
The worst cities: Dhaka, Tripoli, and Douala Tên của thành phố tốt nhất và các thành phố tệ nhất

Bài dịch:

Thành phố nào là tốt nhất trên thế giới? Hàng năm, Cơ quan Tình Báo Kinh tế (EIU) thực hiện một cuộc khảo sát hấp dẫn để xác định thành phố nào trên thế giới “cung cấp điều kiện sống tốt nhất hoặc tệ nhất”. Đánh giá dựa vào các yếu tố như khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và các cơ sở giải trí tại các thành phố. Điểm số cho mỗi tiêu chí, và xếp hạng các thành phố theo thứ tự – từ tốt nhất đến xấu nhất.

Trong năm 2014, 10 thành phố hàng đầu đến từ Úc, Canada, Châu Âu và New Zealand. Melbourne ở Úc có số điểm cao nhất, có nghĩa là thành phố ‘dễ sống’ nhất. Một số thành phố nổi tiếng đứng ở top 20, chẳng hạn như Tokyo (19) và Paris (thứ 17). Đáng ngạc nhiên, Osaka (thứ 13) có điểm số tốt nhất ở châu Á.

Các thành phố có xung đột lớn có xu hướng điểm số thấp nhất. Ở những nước này, điều kiện sống là khó khăn nhất hoặc nguy hiểm. Trong số các thành phố tồi tệ nhất trong danh sách này là Dhaka ở Bangladesh, Tripoli ở Libya, và Douala ở Cameroon.

Tuy nhiên, một số tổ chức khác cá nhân muốn thêm các yếu tố khác vào các tiêu chí. Họ nói rằng cần phải thêm không gian đô thị xanh của thành phố, các đặc điểm tự nhiên, các điểm tham quan văn hoá, thuận tiện và ô nhiễm.

3. Unit 2 Lớp 9 Skill 1 Task 3

1. What factors are used by the EIU to rank the world’s cities?
2. Where were some famous cities on the list?
3. Why were Dhaka, Tripoli, and Douala ranked among the worst cities?
4. Which was the most “liveable” city in Asia?
5. What are some factors that should be added to the index?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities (are used). (EIU sử dụng các yếu tố nào để xếp hạng các thành phố trên thế giới?)
Khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và các cơ sở giải trí tại các thành phố (được sử dụng).
2. Among the top 20. (Danh sách nhiều thành phố nổi tiếng ở đâu?)
Trong top 20.
3. Because the living conditions there were the most difficult or dangerous. (Tại sao Dhaka, Tripoli và Douala lại nằm trong số những thành phố tồi tệ nhất?)
Bởi vì điều kiện sống có nhiều khó khăn nhất hoặc nguy hiểm.
4. Osaka was. Thành phố nào “dễ sống” nhất ở châu Á?
Osaka.
5. They are a city’s green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution. Một số yếu tố cần được thêm vào chỉ mục là gì?
Đó là không gian xanh của thành phố, sự phát triển đô thị, các đặc trưng tự nhiên, các điểm tham quan văn hoá, tiện lợi và ô nhiễm.

4. Unit 2 Lớp 9 Skill 1 Task 4

Speaking
a. Work in groups of five or six. Conduct a survey to rank your own town/city or a town city you know. Give from 10 points (the best to 1 point (the worst) to each factor.  Ask each student in your group the question: “How many points do you give to factor 1 – safety? ” Then write the points in the table. (Làm việc theo nhóm 5-6 người. Thực hiện một cuộc khảo sát để xếp loại thành phố của bạn hoặc 1 thành phố mà bạn biết. Tối đa là 10 điểm ( 1 điểm là thấp nhất với mỗi đặc điểm. Hỏi mỗi bạn trong nhóm câu hỏi ” Bạn cho đặc điểm 1 bao nhiêu điểm?” Sau đó viết điểm vào bảng )

 

 

5. Bài tập trắc nghiệm Skill 1 Unit 2 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 City life – skill 1 chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới cuộc sống thành phố. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 9 mới skill 1.

 • Câu 1:

  No city in America has  monuments and museums into one area as Washington, DC.

  • A.
   as much
  • B.
   such many
  • C.
   as many 
  • D.
   a few
 • Câu 2:

  The new student was very shy at the beginning, but then he  _____well with everyone.

  • A.
   got on
  • B.
   went on
  • C.
   got over
  • D.
   cheered up

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6.Hỏi đáp Language Unit 2 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!