Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Skill 2 – Kỹ năng 2

Bài học Unit 2 tiếng Anh lớp 9 mới phần skill 2 giúp các em có kiến thức về cuộc sống thành phố thông qua các kĩ năng, nghe, nói, đọc, viết.

1. Unit 2 Lớp 9 Skill 2 Task 1

Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks? (Thành phố của bạn hoặc 1 thành phố nào đó gần nhất có hạn chế gì không?)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Skill 2 – Kỹ năng 2

urban sprawl
noise
high cost of living
traffic jams
air pollution
bad weather
crime
overcrowding
Bài dịch:
phát triển đô thị

tiếng ồn
chi phí sinh hoạt cao
tắc đường
ô nhiễm không khí
thời tiết xấu
tội phạm
quá tải

2. Unit 2 Lớp 9 Skill 2 Task 2

Listen and write the missing word in each gap. (Nghe và viết những từ còn thiếu )

1. “Some have problems with pollution, crime or bad weather – here we have traffic jams”.
2. Before going to the , she has to take her children to school.
3. In the evening the is even worse.
4. Now so many people have a car, and there aren’t enough in the city.
 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. cities  
2. office    
3. traffic    
4.   roads  

Bài dịch:

1. “Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm và thời tiết xấu – còn ở đây chúng tôi gặp phải ùn tắc giao thông”.
2. Trước khi đến cơ quan, cô ấy phải đưa con của cô ấy đến trường.
3. Vào buổi tối giao thông rất tệ.
4. Bây giờ có quá nhiều người có ô tô, và không đủ đường trong thành phố.

3. Unit 2 Lớp 9 Skill 2 Task 3

Listen again and choose the correct answer (Nghe lại và chọn đáp án đúng)

1. What is the most serious problem in Bangkok?
A. Pollution
B. Bad weather
C. Traffic jams
2. How does Suzanne go to work?
A. By car
B. By Skytrain
c. By metro
3. How long does it take Suzanne to go to work every day?
A. Two hours
B. Five hours
C. Half an hour
4. In the evening the traffic is .
A. better
B. worse
C. the same
5. Why is traffic so bad in Bangkok?
A. People move around by boat.
B. There aren’t enough roads.
C. There isn’t a Skytrain or metro.

Bài dịch và đáp án chi tiết:

1.C    
2.A  
3. A    
4.B    
5.B

Bài dịch:
1. Vấn đề gì đang là lo lắng nhất ở Băng Cốc?
C. Tắc nghẽn giao thông
2. Suzanne đi làm như thế nào?
A. Bằng ô tô.
3. Hàng ngày Suzanne đi đến chỗ làm mất bao lâu?
A. 2 tiếng.
4. Giao thông vào buổi tối thì rất tệ.
5. Tại sao giao thông rất tệ ở Băng Cốc?
Không có đủ đường.

Audio script 

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather – here we have traffic jams,” she says. Before going to the office, she has to take her children to school – so she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to the office

In the evening the traffic is even worse. Traffic moves in the city centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn’t move at all.

But why is it so bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now so many people have a car, and there aren’t enough roads in the city. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don’t cover all parts of the city. 

Bài dịch:

Suzanne sống ở Băng Cốc với chồng và hai đứa con của cô ấy. Văn phòng của cô ấy ở cách 7km nhưng cô ấy phải mất 2 tiếng đi xe ô tô hằng ngày.

“Nhiều thành phố gặp vấn đề về ô nhiễm, tội phạm, hoặc thời tiết tệ – ở đây chúng tôi gặp phải tắc nghẽn giao thông”, cô ấy nói. Trước khi tới văn phòng, cô ấy phải đưa những đứa trẻ của cô ấy tới trường – vì vậy cô ấy rời nhà từ 5 giờ sáng. Những đứa trẻ ngủ đến tận khi chúng đến trường. Sau đó Suzanne bắt đầu lịch trịch của cô ấy tới văn phòng.

Vào buổi tối, giao thông  rất tệ. Di chuyển giao thông trong trung tâm thành phố nửa km là một giờ. Trời mưa thì hoàn toàn không di chuyển được.

Nhưng tại sao nó lại tệ như vậy? Trước đây, nhiều người ở Băng Cốc di chuyển bằng thuyền. Bây giờ nhiều người có ô tô, và không đủ đường đi trong thành phố. Tàu trên không và tàu điện ngầm có thể giúp được một chút, nhưng chúng có giới hạn trong phạm vi và không bao gồm tất cả các khu vực trong thành phố.

4. Unit 2 Lớp 9 Skill 2 Task 4

Read the paragraph and complete the outline below (Đọc đoạn văn và hoàn thành sơ đồ sau)

Living in a city has a number of drawbacks. Firstly, there is the problem of traffic jams and traffic accidents. The increase in population and the increasing number of vehicles have caused many accidents to happen every day. Secondly, air pollution negatively affects people’s health, and it also has a bad influence on the environment. More and more city dwellers suffer from coughing or breathing problems. Thirdly, the city is noisy, even at night. Noise pollution comes from the traffic and from construction sites. Buildings are always being knocked down and rebuilt. These factors contribute to making city life more difficult for its residents.

Outline
Topic sentence:

Problem 1:
Problem 2:
Problem 3:
Conclusion:

5. Unit 2 Lớp 9 Skill 2 Task 5

Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics. (Chọn 1 từ ở bài 1. Viết dàn ý và sau đó viết 1 đoạn văn về 1 trong số các chủ đề.)

Firstly
Secondly /Next
Thirdly /Lastly /Finally
In conclusion /To conclude

Bài dịch:
Đầu tiên
Thứ hai / Tiếp theo
Thứ ba / Cuối cùng /
Kết luân / Để kết luận

There are a bunch of benefits of living in a urban area, and air pollution can be seen as one of the most serious problems. First of all, air pollution is caused by the factories in the city. Big cities attract much both inside and outside investments, so the number of factories is increasing quickly. This makes the air extremely polluted by smoke from factories. Secondly, that there are too many transportation means also makes this problem worse. Exhaust from cars, motorbike is one of the factors that make the air polluted. To conclude, air pollution, which contributes to making more and more people get many serious diseases, such as lung cancer, tuberculosis and so on, is a big drawback of city life. 

Hướng dẫn dịch

Có khá nhiều bất lợi khi sống trong một thành phố lớn, và ô nhiễm không khí là một trong các vấn đề nghiêm trọng nhất. Trước tiên, ô nhiễm không khí bắt nguồn từ các nhà máy trong thành phố. Các thành phố lớn thu hút rất nhiều nguồn đầu tư cả bên trong nội thành lẫn ngoại thành, vì thế làm số lượng các nhà máy tăng lên nhanh chóng. Điều này làm cho không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi khói từ các nhà máy. Hai là, việc có quá nhiều phương tiện giao thông cũng làm cho vấn đề này trở nên nghiêm trọng. Khí xả từ xe ôtô, xe máy là một trong những nhân tố quan trọng làm ô nhiễm không khí. Tóm lại, ô nhiễm không khí, mà đang góp phần gây ra nhiều bệnh tật quan trọng cho con người, chẳng hạn như ung thư phổi, lao phổi và …, là một hạn chế lớn của cuộc sống đô thị.

6. Bài tập trắc nghiệm skill 2 Unit 2 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 City life – skill 2 chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới cuộc sống thành phố. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 9 mới skill 2.

 • Câu 1:

  Therefore, they have decided to use image of lotus bud, considered by many as Vietnam’s______flower,

  • A.
   nation
  • B.
   national
  • C.
   internation
  • D.
   international
 • Câu 2:

  Ho Chi Minh City’s Bitexco Financial Tower is completed as Viet Nam is on its way to recover from the global ____ crisis

  • A.
   support
  • B.
   finance
  • C.
   financial
  • D.
   economic

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7.Hỏi đáp Language Unit 2 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!