Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 3 Getting Started – Khởi động

Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Teen stress and pressure” – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản về áp lực và căng thẳng tuổi teen.

1. Unit 3 Lớp 9 Getting started Task 1

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she
Phuc: She said she was too tired and didn’t want to go out. She’s been staying up late studying for the exam.
Phuc: Maybe not. But my parents always expect her to get good grades and she doesn’t want to disappoint them. They want her to go to a top college and study medicine.
Amelie: Really? She told me she wanted to be a designer…
Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what to do. My parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her to get a medical degree.
Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…
Nick: Anyway, Mai needs to take a break. I’ll call and ask her if she wants to go and see a film with us tomorrow.
Phuc: Oh, I doubt it… She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 3 Getting Started – Khởi động

Bài dịch:

Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy chưa đến à?
Phúc: Cô ấy cô ấy hơi mệt và không muốn ra ngoài. Cô ấy phải thức khuya để ôn thi.
Nick: Có nhất thiết phải áp lực vậy không?
Phúc: Không. Nhưng bố mẹ của cô ấy luôn muốn cô ấy đạt điểm cao và cô ấy thì không muốn cha mẹ thất vọng. Họ muôn Mai đỗ trường đại học nổi tiếng và học ngành y.
Amelie: Thật chứ? Cô ấy bảo mình là muốn trở thành một nhà thiết kế.
Phúc: Đúng rồi. Đó là lí do tại sao đợt gần đây Mai khá căng thẳng. Cô ấy không biết phải làm gì. Bố mẹ cô ấy nói tốt nghiệp ngành thiết kế khó tìm được việc và họ muốn cô ấy lấy được tấm bằng ngành y.
Amelie: Ồ mình hiểu. Thỉnh thoảng mình ước là bố mẹ có thể đặt họ vào vị trí của mình.
Nick: Dầu sau thì Mai cũng cần được nghỉ ngơi. Mình sẽ gọi cho Mai hỏi xem cô ấy có muốn đi xem với chúng mình ngày mai không?
Phúc: Mình e là không. Hình như Mai kín lịch học cuối tuần lớp học Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học nhạc nữa. 

a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation. (Tìm từ trái nghĩa với những từ sau trong đoạn thoại )

1. to go to bed early
2. to be relaxed
3. bad exam results
4. to make someone happy
5. to work continuously
6. to have no plans

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. to stay up late: đi ngủ sớm >
2. to be stressed/to be stressed out thư giãn >
3. good grades kết quả thi tệ >
4. to disappoint someone làm ai đó hạnh phúc >
5. to take a break tiếp tục làm việc >
6. to be fully booked không có kế hoạch >

b. Choose the best answer  (Chọn đáp án đúng nhất )

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?
A. She doesn’t like playing badminton.
B. She is late.
C. She wants to stay at home.
Đáp án: She wants to stay at home.”
Bài dịch:
Tại sao Mai không đang chơi cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?
A. Cô ấy không thích chơi cầu lông.
B. Cô ấy bị muộn.
C. Cô ấy muốn ở nhà.

2. Why is Mai working very hard for the exam?
A. She failed the last exam.
B. She wants her parents to be proud of her.
C. She wants to compete with her classmates.
Đáp án: She wants to stay at home.
Bài dịch: 
Tại sao Mai đang học chăm chỉ cho kì thi?
A. Cô ấy trượt kỳ thi trước.
B. Cô ấy muốn bố mẹ cô ấy tự hào về cô ấy.
C. Cô ấy muốn tranh tài với các bạn trong lớp.
3. How is Mai feeling now?
A. Confident and tired
B. Tense and disappointed
C. Tired and stressed
Đáp án: She wants to stay at home.
Bài dịch:
Bây giờ Mai cảm thấy thế nào?
A. Tự tin và mệt mỏi
B. Căng thẳng và thất vọng
C. Mệt mỏi và căng thẳng
4. What do Mai’s parents want her to be?
A. A medical doctor
B. A designer
C. A musician
Đáp án: A medical doctor
Bài dịch:
Bố mẹ của Mai muốn cô ấy trở thành gì?
A. Dược sĩ
B. Nhà thiết kế
C. Nhạc sĩ
5. What does Mai want to be?
A. A medical doctor
B.  A designer
C. A musician
Đáp án: A designer
Bài dịch: 
Mai muốn làm nghề gì?
A. Dược sĩ
B. Nhà thiết kế
C. Nhạc sĩ
6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying to do?
A. Understand Mai’s situation and help her feel better.
B. Make Mai feel left out.
C. Find somebody else to replace Mai for the badminton.
Đáp án: Understand Mai’s situation and help her feel better.
Tạm dịch: 
Phúc, Nick, và Amelie đang cố gắng làm gì?
A. Hiểu tình trạng của Mai và giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.
B. Làm Mai cảm thấy thừa thải.
C. Tìm ai đó khác để thay thế Mai chơi cầu lông. 

c. What do you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes?  (Bạn nghĩ gì về Amelie khi cô ấy nói ” Thỉnh thoảng mình ước là bố mẹ có thể đặt họ vào vị trí của mình?”) 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation to better understand her. (Amelie ước bố mẹ của cô ấy có thể đặt mình vào tình huống của cô ấy để hiểu cô ấy hơn.)

2. Unit 3 Lớp 9 Getting started Task 2

Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable.  (Điền từ vào chỗ trống. Một số trường hợp có thể sử dụng nhiều hơn 1 lần. )

tense
frustrated
delighted
confident
relaxed
worried
depressed
calm
stressed

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt . Now that she has done well in the exam she is feeling much more .
2. My mother is a strong person. She stays even in the worst situations.
3. Linh is feeling a bit about her study. She’s failed the exam once again!

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. worried/tense/stressed/ relaxed/confident  (lo lắng / căng thẳng / áp lực/ thoải mái / tự tin )
Thu đã học tập rất chăm chỉ cho kỳ thi, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng / căng thẳng / áp lực. Bây giờ cô ấy đã làm tốt trong kỳ thi cô ấy cảm thấy thoải mái / tự tin hơn nhiều .
2. calm (bình tĩnh)
Mẹ tôi là một người mạnh mẽ. Mẹ luôn  bình tĩnh ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất.
3. depressed/frustrated (chán nản / thất vọng) 
Linh cảm thấy chán nản / thất vọng về việc học của mình. Cô ấy đã thất bại trong kỳ thi một lần nữa!

4. confident/relaxed/calm (tự tin hơn / thư giãn / bình tĩnh) 
Tôi nghĩ tham gia lớp học nói là một ý tưởng hay nếu bạn muốn tự tin hơn / thư giãn / bình tĩnh.

5. delighted/confident ( thỏa mãn/ tự tin )
Emma cảm thấy rất thỏa mãn/ tự tin với kiểu tóc thời trang mới của mình.
6. frustrated/worried (thất vọng / lo lắng)
Phúc, Nick, và Amelie cảm thấy thất vọng / lo lắng. Họ muốn giúp Mai nhưng họ không biết họ có thể làm gì cho cô ấy.

3. Unit 3 Lớp 9 Getting started Task 3

Match the statements with the functions. (Nối những câu sau với ý nghĩa của nó)

give advice to someone
encourage someone assure someone
empathise with someone
1. ‘Go on! I know you can do it!’

1. ‘Go on! I know you can do it!’
2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’
3. ‘You must have been really disappointed.’
4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’
5. ‘1 understand how you feel.’
6. ‘Well done! You did a really great job!’

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. encourage someone  (‘Tiến lên! Tôi biết bạn có thể làm được!’ – khuyến khích ai đó)
2. give advice to someone (‘Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ngủ nhiều một chút’. – đưa lời khuyên cho ai đó)
3. empathise with someone  (‘Bạn chắc hẳn thực sự thất vọng’ – đồng cảm với ai đó)
4. assure someone (“Giữ bình tĩnh. Mọi thứ sẽ ổn thôi’ – đảm bảo với ai đó)
5. empathise with someone (‘ Tôi hiểu cảm giác của bạn thế nào’ – đồng cảm với ai đó)
6. encourage someone. (‘ Làm tốt lắm! Bạn đã làm thực sự tốt!’ – khuyến khích ai đó)

4. Unit 3 Lớp 9 Getting started Task 4

How do you feel today?
Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds to using one statement from the box in 3.
(Cảm giác của bạn hôm nay thế nào? Làm việc theo cặp. Nói cho bạn của bạn nghe hôm nay bạn thế nào và chuyện gì làm bạn cảm giác như vậy. Bạn của bạn trả lời bằng cách sử dụng một trong số những câu trong  bài 3)

I feel worried because my cat is sick.
I feel disappointed because it has been raining all day long.
I feel delighted because my son is Star of the Week at his primary school.
Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Bài dịch:
Tôi cảm thấy lo lắng bởi vì con mèo của tôi bị ốm.
Tôi cảm thấy thất vọng bởi vì trời đang mưa cả ngày.
Tôi cảm thấy tự hào vì con trai của tôi là Ngôi Sao của Tuần ở trường tiểu học.

5. Bài tập trắc nghiệm Getting started Unit 3 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Teen stress and pressure- Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới về căng thẳng và áp lực tuổi teen. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 mới Getting Started.

 • Câu 1:

  _______is a time when they’re becoming more independent

  • A.
   Adolescence
  • B.
   teenagers
  • C.
   infant
  • D.
   adult
 • Câu 2:

  By age 16, most teens have had ______ development, and they have the ability to think abstractly

  • A.
   cognition
  • B.
   cognitive
  • C.
   stable
  • D.
   roamed

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6.Hỏi đáp Getting started Unit 3 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!