Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 3 Skill 1 – Kỹ năng 1

Bài học Unit 3 tiếng Anh lớp 9 mới phần skill 1 giúp các em có kiến thức về tình hình và hình ảnh cũng như là học từ vựng thông qua các kĩ năng nghe nói đọc viết về những áp lực và căng thẳng tuổi teen

1. Unit 3 Lớp 9 Skill 1 Task 1

a. Do you know what a child helpline is?  (Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không? )

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 3 Skill 1 – Kỹ năng 1

b. Now read the articles (Bây giờ cùng đọc bài báo sau. )

Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. The helpline was set up in 2004 by the government with support from Plan Vietnam, an international children’s development organisation.

By 2014, the helpline had received over 1.5 million calls from children and adults nationwide. Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency support. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

A member of Child Helpline International, Magic Number aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally. If you need support or advice, or know of someone who does, just dial 18001567!

(The facts; figures. and photos in this text are provided by Plan Vietnam)

Bài dịch:

Magic Number

Magic Number 18001567 là dịch vụ miễn phí 24 giờ để tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam. Đường dây trợ giúp đã được chính phủ thành lập năm 2004 với sự hỗ trợ của Tổ chức Viện trợ Việt Nam, một tổ chức phát triển trẻ em quốc tế.
Đến năm 2014, đường dây trợ giúp đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trên toàn quốc. Sáu mươi chín phần trăm các cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết những người gọi trẻ là ở các nhóm 11-14 tuổi và 15-18 tuổi. Các cuộc gọi hầu hết là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần. Hơn nữa, gần 3.000 trường hợp trẻ em mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục đã nhận được hỗ trợ khẩn cấp. Đường dây trợ giúp thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của nó bằng cách liên quan đến trẻ em như những người truyền đạt và ra quyết định.
Là một thành viên của Tổ chức Hỗ trợ Trẻ em, Mục tiêu của Magic Number nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc cố vấn, hoặc biết ai đó đang làm, chỉ cần quay số 18001567!
(Sự kiện, số liệu và hình ảnh trong văn bản này do Tổ chức Viện trợ Việt Nam cung cấp)

2. Unit 3 Lớp 9 Skill 1 Task 2

Answer the questions. (Trả lời câu hỏi sau.)

1. What is Magic Number 18001567?
2. Which age groups have called the helpline most?
3. What were the calls mostly about?
4. Why have 3:000 calls received emergency support?
6. What is the aim of the helpline?
5. How does Magic Number promote child participation in its operations?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. It’s a free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. (Đây là dịch vụ tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên miễn phí ở Việt Nam)
Magic Number 18001567 là gì?
2. They were callers in the 11-14 year-old and 15-18 year-old groups. (Họ là người gọi trong nhóm tuổi 11-14 và 15-18.)
Những nhóm tuổi nào đã gọi cho đường dây t rợ giúp nhiều nhất?
3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. (Các cuộc gọi hầu hết là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần.)
Các cuộc gọi chủ yếu là về điều gì?
4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse. (Vì đây là trường hợp trẻ bị mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục.)
Tại sao có 3.000 cuộc gọi được hỗ trợ khẩn cấp?
5. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers (​Đường dây trợ giúp thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của nó bằng cách liên quan đến trẻ em như những người truyền đạt và ra quyết định.)
Magic Number thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của họ như thế nào?
6. It aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally. (Nó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần.)
Mục đích của đường dây trợ giúp là gì?

3. Unit 3 Lớp 9 Skill 1 Task 3

Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F).  (Đọc lại đoạn văn và quyết định xem những câu sau là đúng( T) hay sai (F).) 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. T
2. T
3. F
4. F
5. F
6. T

Bài dịch:

1. Bạn có thể gọi số điện thoại thần kỳ bất kỳ lúc nào suốt cả ngày và đêm.
2. Dịch vụ và các cuộc gọi là miễn phí.
3. Chỉ trẻ em mới có thể gọi đường dây cứu trợ.
4. Người gọi điển hình của số điện thoại thần kỳ là trẻ 9 tuổi.
5. Tất cả các quyết định về hoạt động của đường dây cứu trợ đều được thực hiện bởi người lớn.
6. Dịch vụ áp dụng cho tất cả các thành phố và tỉnh thành ở Việt Nam.

4. Unit 3 Lớp 9 Skill 1 Task 4

Listen to two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers(Nghe 2 học sinh gọi cho đường dây giúp đỡ trẻ em và hoàn thành chú thích sau. Sau đó sử dụng để đóng vai người gọi điện. )

Bài dịch và đáp án chi tiết:

Caller 1
Caller: girl, from Ha Noi, last year of high school
Feeling now: a bit depressed and confused
Question: doesn’t know what to say to her parents

Bài dịch:
Người gọi 1:
Người gọi: nữ, từ Hà Nội, năm cuối Trung học phổ thông
Cảm giác bây giờ: có một chút chán nản và bối rối
Vấn đề: muốn trở thành nhà thiết kế, nhưng bố mẹ muốn cô ấy trở thành bác sĩ
Câu hỏi: không biết nói gì với bố mẹ cô ấy

Caller 2
Caller: boy, named Long, 13 years old, from Ho Chi Minh City
Problem: online friend asked for 5 million dong; said if he refused to give it, his life would be difficult
Question: wonders whether to tell somebody about this

Bài dịch:

Người gọi 2:
Người gọi: nam, tên là Long, 13 tuổi, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh
Cảm giác bây giờ: lo lắng
Vấn đề: người bạn trên mạng yêu cầu 5 triệu đồng; nói rằng nếu anh ấy từ chối đưa nó, cuộc sống của anh ấy sẽ gặp khó khăn
Câu hỏi: liệu có nên nói với mọi người điều này

Audio script: 

Caller 1: (girl) Hi, I’m from Ha Noi. I’m in my last year of high school. I’m feeling a bit depressed about my situation. I’ve been studying really hard to satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said that they didn’t want me to go to Arts School to be a designer. They want me to be a doctor. I feel confused… I don’t know what to say to my parents.

Caller 2: (boy) My name’s Long. I’m 13 and I’m from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we’ve met several times in real life to play video games in Internet cafés. Last week he told me he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I’m a bit worried. Should I tell somebody about this?

Bài dịch:

Người gọi 1: (nữ) Xin chào, tôi đến từ Hà Nội. Tôi đang học năm cuối cấp 3. Tôi đang cảm thấy chán nản về trường hợp của tôi. Tôi đang học thực sự chăm chỉ để hài lòng bố mẹ và luôn đạt điểm số tốt. Nhưng tuần trước, họ nói rằng họ không muốn tôi thi vào trường Nghệ thuật để làm nhà thiết kế. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ. Tôi cảm thấy rối rắm … Tôi không biết phải nói gì với bố mẹ tôi.

Người gọi 2: (nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi và tôi đến từ TP Hồ Chí Minh. Tôi kết bạn với một người bạn chơi game trên mạng, và chúng tôi gặp nhau vài lần ngoài đời thực để chơi game ở quán cà phê Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần 5 triệu đồng và hỏi tôi xem liệu tôi có thể giúp anh ấy không. Tôi nói không, nhưng 2 ngày sau anh ấy nói anh ấy sẽ làm cho cuộc sống của tôi khó khăn nếu tôi không đưa anh ấy tiền. Tôi có chút lo lắng. Tôi có nên nói với mọi người về điều này?

5. Unit 3 Lớp 9 Skill 1 Task 5

Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want to call the Magic Number helpline to ask for help. What do you say? Your partner listens and takes notes. (Nhìn vào bài 2 phần A Closer look 1. Tưởng tượng bạn là một trong những học sinh đó. Bạn muốn gọi tới đường dây trợ giúp Number để nhờ giúp đỡ. Bạn nên nói gì? Bạn nhóm của bạn sẽ nghe và ghi lại.)

Lời giải gợi ý:

Hi, my name is Eddie, I’m 14 years old. I’m quite nervous because of my score at school. I always think that I must get the highest score in every exam, I must be the best student in the class. Therefore, I spend all my time studying… Lately, I feel exhausted and bored. Although I study almost all the day, I hardly remember all the things I’m taught. I’m really worried. What should I do?

 

6. Bài tập trắc nghiệm Skills 1 Unit 3 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Teen stress and pressure – Skills 1 chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới căng thẳng và áp lực tuổi teen. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 mới skill 1.

 • Câu 1:

  Susan needs someone to show her how to______her anxiety and depression.

   

  • A.
   empathise
  • B.
   try
  • C.
   succeed
  • D.
   manage
 • Câu 2:

  Mi asked what information she______ that assignment.

   

  • A.
   need to be done
  • B.
   needed doing
  • C.
   need to be done
  • D.
   needed to do

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7.Hỏi đáp Language Unit 3 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!