Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 3 Skill 2 – Kỹ năng 2

Bài học Unit 3 tiếng Anh lớp 9 mới phần skill 2 giúp các em có kiến thức về sự căng thẳng và áp lực của tuổi teen thông qua các kĩ năng, nghe, nói, đọc, viết.

1. Unit 3 Lớp 9 Skill 2 Task 1

Listen to an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine. (Nghe bài phỏng vấn cô Sweetie, chuyên mục lời khuyên của tạp chí 4Teen. )
Choose the best answer. (Chọn câu trả lời đúng nhất)

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 3 Skill 2 – Kỹ năng 2

1. Miss Sweetie likes/doesn’t like her work as an advice columnist.
2. She is in/no longer in her adolescence.
3. She thinks giving advice to people is easy/not easy.
4. It takes time/doesn’t take time for her to come up with a piece of advice.
5. She thinks to give good advice we need/don’t need to empathise with people.
Đáp án:

1. Likes
2. no longer in
3. not easy
4. takes time
5. need 

2. Unit 3 Lớp 9 Skill 2 Task 2

Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi)

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?
She feels like she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.
Bài dịch:
Hai điều mà cô Sweetie thích về công việc của mình là gì?
Cô ấy cảm thấy như cô ấy đang sống những năm tuổi thiếu niên một lần nữa, và cô ấy thích giúp đỡ độc giả bằng cách cho họ lời khuyên.

2. What did she say was most important when giving others advice?
She said it’s most important that we put ourselves in other people’s shoes.
Bài dịch:
Cô ấy nói gì là quan trọng nhất khi cho người khác lời khuyên?
Cô ấy nói điều quan trọng nhất là chúng tôi đặt mình vào vị trí của người khác.

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?
Because language should be used sensitively so that the person can get over the negative feelings.
Bài dịch:
Tại sao cô ấy nghĩ rằng ngôn ngữ được sử dụng để đưa ra lời khuyên cũng quan trọng?
Bởi vì ngôn ngữ nên được sử dụng một cách nhạy cảm để người đó có thể vượt qua cảm giác tiêu cực.

3. Unit 3 Lớp 9 Skill 2 Task 3

Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice? (Cụm nào sau đây có khả năng được cô Sweetie dùng khi đưa ra lời khuyên)

1. ‘You ought to talk to her.’
2. ‘I think you should talk to her.’
3. ‘You must talk to her.’
4. ‘You have to talk to her.’
5. ‘It might be a good idea to talk to her.’

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. No  
2. Yes  
3. No  
4. No  
5. Yes

Bài dịch:

1. ‘Bạn có thể nói với cô ấy’
2. ‘Tôi nghĩ bạn nên nói với cô ấy’
3. ‘Bạn phải nói với cô ấy’
4. ‘Bạn phải nói với cô ấy’
5. ‘Bạn có đưa ý tưởng tốt để nói với cô ấy’

Audio script:

Interviewer:.. .So how do you like this work?
Miss Sweetie: Oh very much. I feel like I’m living my teenage years again! ( laugh)  But really, it’s great that I can help our dear readers in this way.
Interviewer: Do you find it difficult to give advice?
Miss Sweetie: Well, yes… I take time to think of the best possible advice that I can give. I think it’s most important that we put ourselves r other people’s shoes.
Interviewer: So it’s about being able to empathise…
Miss Sweetie: Exactly. But even so, we also need to be very careful about how to put the advice into words. We need to be sensitive… It’s not only -about giving the best solution, it’s also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea to…’ rather than ‘You ought to..Or perhaps ‘I think you should…’ for
me sounds much better than ‘You must.’

Bài dịch:

Người phỏng vấn: .. Vậy chị thích công việc này thế nào?
Cô Sweetie: Oh rất nhiều. Tôi cảm thấy như tôi đang sống tuổi niên thiếu của tôi một lần nữa! (cười) Nhưng thực sự, thật tuyệt vời khi tôi có thể giúp độc giả của chúng ta theo cách này.
Người phỏng vấn: Chị có gặp khó khăn khi đưa ra lời khuyên không?
Cô Sweetie: Vâng, vâng … tôi dành thời gian để suy nghĩ về lời khuyên tốt nhất có thể mà tôi có thể cung cấp. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi tự đặt mình vào vị trí của người khác.
Người phỏng vấn: Vì vậy, đó là về khả năng đồng cảm …
Cô Sweetie: Chính xác. Nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi cũng cần phải rất cẩn thận về cách đưa lời khuyên vào lời nói. Chúng ta cần phải nhạy cảm … Nó không chỉ là giải pháp tốt nhất, nó còn giúp người đó vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, tôi thường sử dụng “Có thể là một ý hay …” thay vì “Bạn nên …” Có lẽ “Tôi nghĩ bạn nên …” Với tôi nghe có vẻ tốt hơn nhiều so với “Bạn phải “.

4. Unit 3 Lớp 9 Skill 2 Task 4

Look at 2, A Closer look 1 and give one piece of advice to each student. (Nhìn vào bài 2 phần A Closer Look 1 và đưa ra lời khuyên cho mỗi học sinh.)

A. Have you thought about asking a friend who is confident about maths to help you? Perhaps you just need a little more practice.

Study skill: Giving advice
If I were you, I would/wouldn’t…
I (don’t) think you should…
Have you thought about (verb-ing)…? It might help to consider…
It might be a good idea to…

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

B. I know how you feel, but I don’t think you should worry about this change. It’s normal, and it shows that you’re growing up. (Tôi biết bạn cảm thấy thế nào, nhưng tôi không nghĩ bạn nên lo lắng về sự thay đổi này. Nó là bình thường, và nó cho thấy bạn đang lớn lên.)
C. If I were you, I wouldn’t have too high expectations. I would do my best in the exam, but I don’t think it’s a good idea to feel so stressed. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không có kỳ vọng quá cao. Tôi sẽ làm tốt nhất trong kỳ thi, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt để cảm thấy áp lực như vậy.)
D. Have you thought about telling this to your parents? They might think of a good solution to help you. (Bạn có nghĩ về kể việc này với bố mẹ không? Họ có thể nghĩ ra một giải pháp tốt để giúp bạn.)
E. It might help to consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one. (Nó có thể giúp để xem xét việc phân chia nhiệm vụ lớn này thành những nhiệm vụ nhỏ hơn và sau đó giải quyết chúng từng cái một.)
F. It might be a good idea to talk about this to someone. Have you thought about turning to your teacher for help? (Nó có thể là một ý tưởng hay khi nói về điều này với ai đó. Bạn có nghĩ về việc trở nhờ sự giúp đỡ của giáo viên của bạn không?)

5. Unit 3 Lớp 9 Skill 2 Task 5

Write a short note to Miss Sweetie to her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 to you. Sign the letter with a made-up name not your real name. (Viêt 1 đoạn ngắn tới cô Sweetie xin lời khuyên về vấn đề gặp ở trường hoặc với bạn bè mình. Sử dụng “Xin lời khuyên” ở phần Skills 1 trang 32. Kí bằng tên không phải tên thât. )

Dear Miss Anna , (Cô Anna thân mến,)
I am in grade 8 at a school in the city. I really love my school and my family. (Cháu đang học lớp 8 tại 1 trường trong thành phố. Cháu yêu trường và gia đình)
But this year, I have to learn too much. My parents want me to become an engineer so I must try my best to enter the best university. (Nhưng năm nay, cháu phải học rất nhiều. Bố mẹ muốn cháu trở thành kĩ sư vì thế cháu phải cố gắng hết sức để vào được trường đại học tốt nhất.)
Beside that, I have to travel far to learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class… I do not have time for myself. (Bên cạnh đó, cháu còn phải đi xa để học tiếng Anh. Ngày cuối tuần của cháu kín lịch với lớp học nhạc, học bơi… Cháu không có thời gian dành cho bản thân.)
I do not know how to tell with my parents about this problem. Could you give me some advice about this? (Cháu không biết làm sao để nói với bố mẹ mình về vấn đề này.)

b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) to give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help. (Cả lớp tập hợp các chú thích và làm 1 cái chú thích khác. Viết 1 câu trả lời ngắn gọn (2 – 3 câu) để đưa ra lời khuyên về vấn đề. Sử dụng mục ” Đưa lời khuyên” để làm.)

I think you should talk to your parents about this situation and tell them about what you really want.
(Cô nghĩ cháu nên nói chuyện với bố mẹ về tình huống này và nói cho họ biết điều mà cháu thực sự mong muốn.)
About your schedule, you should ask your parents to rearrange it so that you can have time to relax.
(Còn về lịch học, cháu nên đề nghị bố mẹ sắp xếp lại để mà cháu có thể có thời gian thư giãn.)
That must be better for not only your physical but also mental health.
(Điều đó sẽ tốt cho không chỉ sức khỏe thể chất mà còn cho sức khỏe tinh thần của cháu.)

6. Bài tập trắc nghiệm Skills 2 Unit 3 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 teen stress and pressure- Skills 2 chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới về sự căng thẳng và áp lực tuổi teen. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 9 mới skill 2.

 • Câu 1:

  Nowadays, parents are determined to get their children into the highest performing school in their area. Many of these schools are seeing ______of children 

  • A.
   many
  • B.
   much
  • C.
   scores
  • D.
   a bunch
 • Câu 2:

  These students may be as young as 9 or 10 when they start this process. In London, the pressure on children to succeed and____ a place a a 

  • A.
   win
  • B.
   get
  • C.
   enter
  • D.
   have

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7. Hỏi đáp Language Unit 3 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!