Lớp 9

Tiếng Anh 9 mới Unit 4 A Closer Look 2 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2

Bài học Unit 4 Tiếng Anh lớp 9 mới phần Closer look 2 giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề “Life in the past” – Thông qua các task  và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung về cuộc sống trong quá khứ.

1. Unit 4 Lớp 9 Closer look 2 Task 1

Read the conversation from GETTING STARTED and underline the examples used to + infinitive. Then tick (√) the correct answer. (Đọc đoạn hội thoại ở phần Getting Started và gạch chân những ví dụ sử dụng cấu trúc “used to V”. Sau đó đánh dấu (√) vào đáp án đúng. )

Bạn đang xem: Tiếng Anh 9 mới Unit 4 A Closer Look 2 – Tổng hợp lý thuyết và bài tập 2

We use used to and didn’t use to + infinitive to talk about
A. an activity that happened only once in the past
B. an activity that repeatedly happened in the past
C. an activity that started in the past and continues to the present

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Bài dịch:

Chúng ta sử dụng “used to” và “didn’t use to” + to_V để nói về….
A. một hành động chỉ xảy ra một lần trong quá khứ
B. một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ
C. một hành động bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục đến hiện tại

2. Unit 4 Lớp 9 Closer look 2 Task 2

Use used to or didn’t use to with the verb from the box to complete the sentences. (Sử dụng cấu trúc “used to” hoặc “didn’t use to” với những động từ ở trong bảng để hoàn thành câu sau. )

pull out
spend
kill
transport
 
1. In the countryside in Viet Nam, families extended, i.e. three or more generations lived together in the same house.
2. The farmers in my home village rice home on trucks. They used buffalo-driven carts.
3. In many places in the world, people cloth with natural materials.
4. Tuberculosis – TB – a lot of people. It was a fatal disease.
5. In some European countries, a barber teeth as well as cut hair.
6. My brother his free time indoors. He went out a lot.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. used to be
be extended (đông đúc)
Ở nông thôn Việt Nam, các gia đình thường đông đúc, tức là ba hoặc nhiều thế hệ cùng sống chung trong cùng một ngôi nhà.
2. didn’t use to transport 
(vận chuyển)
Những người nông dân ở làng quê tôi không thường dùng xe tải để chuyển gạo về nhà. Họ sử dụng những chiếc xe trâu kéo.
3. used to dye
(nhuộm) 
Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta thường nhuộm vải bằng vật liệu tự nhiên.
4. used to kill 
(giết)
Lao – TB – đã từng giết nhiều người. Đó là một căn bệnh chết người.
5. used to pull out
pull out (nhổ) 
Ở một số nước Châu Âu, một thợ cắt tóc thường nhổ răng cũng như cắt tóc.
6. didn’t use to spend
spend (dành)
Anh tôi không thường dành thời gian rảnh trong nhà. Anh ấy ra ngoài rất nhiều.

3. Unit 4 Lớp 9 Closer look 2 Task 3

Read the conversation from GETTING STARTED and underline the main verbs in the wish sentences. Then answer the questions. (Đọc đoạn hội thoại ở phần Getting Started và gạch chân những động từ trong câu chứa “wish”. Sau đó trả lời câu hỏi.  )

Bài dịch và đáp án chi tiết:

1. Are the wishes for the present or the past?
Đáp án: for the present
Tạm dịch:. Những điều ước cho hiện tại hay quá khứ? cho hiện tại
2. What tense are the main verbs in the sentences?
Đáp án: the past simple and past continuous
Tạm dịch:Động từ chính sử dụng thì gì trong câu?  quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

4. Unit 4 Lớp 9 Closer look 2 Task 4

Tick if the sentence is correct. If the sentence is not correct, underline the mistake and correct it. (Tích vào những câu đúng. Nếu sai, gạch chân lỗi sai và sửa. )

Sentences Correct if necessary
Incorrect
1. I wish I knew how to paint on ceramic pots.
2. I wish my mum will talk about her childhood.
3. I wish I can learn more about other people’s traditions.
4. I wish everybody had enough food and a place to live in.
5. I wish people in the world don’t have conflicts and lived in peace.
6. I wish everybody is aware of the importance of preserving their culture.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Correct: 1 and 4
Incorrect: 
2. will – would
3. can –  could
5. don’t – didn’t
6. is – was/ were 

Bài dịch:

1. Tôi ước tôi biết cách sơn lên chậu gốm.
2. Tôi ước mẹ tôi sẽ kể  về tuổi thơ của bà.
3. Tôi ước tôi có thể tìm hiểu thêm về truyền thống của những người khác.
4. Tôi ước mọi người đều có đủ thức ăn và nơi ở.
5. Tôi ước mọi người trên thế giới không có xung đột và sống trong hòa bình.
6. Tôi ước mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hoá của họ.

5. Unit 4 Lớp 9 Closer look 2 Task 5

Make up wishes from the prompts. (Viết các điều ước dựa vào gợi ý.) 

1. we/can communicate/animals
I wish
2. no child/be suffering/hunger
I wish
3. be playing/the beach
I wish

4. there/be no more/family violence/the world
I wish
5. l/go bushwalking/friends
 wish
6. there/be/four seasons/my area
I wish

Bài dịch và đáp án chi tiết:

1. I wish we could communicate with animals. (Tôi ước chúng ta có thể giao tiếp với động vật.)
2. I wish no child was/were suffering from hunger. (Tôi ước không có trẻ em nào bị đói.)
3. I wish I was/were playing on the beach. (Tôi ước tôi đang chơi ở bãi biển.)
4. I wish there was/were/would/ be no more family violence in the world. (Tôi ước sẽ không có bạo lực gia đình trên thế giới.)
5. I wish I was/were going bushwalking with my friends.  (Tôi ước mình đã/ đang đi bụi với những người bạn của tôi.)
6. I wish there were four seasons in my area. (Tôi ước có 4 mùa ở khu vực của tôi.)

6. Bài tập trắc nghiệm Closer look 2 Unit 4 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 Life in the past – closer look 2 chương trình Tiếng Anh lớp 9 cuộc sống trong quá khứ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 9 mới A closer look 2.

 • Câu 1:

  They like playing tug-of-war and cat and mouse game_____because playing these games with the friends is

  • A.
   almost – funny
  • B.
   almost – fun
  • C.
   most – fun
  • D.
   most – funny
 • Câu 2:

  Traditional games                    an important role in children’s intellectual life.

   

  • A.
   play
  • B.
   take
  • C.
   bring 
  • D.
   make

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

7.Hỏi đáp Closer look 2 Unit 4 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Chuyên mục: Giáo Dục Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!